Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Ålborg
Transskribent: Olaf Thomsen

Toldkammerets indberetning

Indledning

Deres Excellence

Højædle og Velbaarne Hr. Kammer Herre og Stiftsbefalings Mand

Ifølge deris Excellences mig tilstillede skriftlig ordre af 9de Jully sidst, skulle ieg icke lade mangle Allerunderdanigst at Erklære mig over de Poster som af Hans Kongl. Majst. er befalled, saa vit det mig Allernaadigst anbetroede Told District kand vedkommes, men her hos i dybeste ydmyghed Specialement ved en hver post saadant indseender.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Herom haver ieg ingen fuldkommen kundskab efterdi det consernerer meere med Toldvæsenet, som mit Embede dependerer af, er vedkommende.

Byens handel og næring

Aalborg Byes Næring og Handling bestaar fornemmelig udi det ved Lejlighed af hosliggende Limfiordens Sildfiskning havende Saldterie, og eller formedelst Søefahrten Brugende Borgerlige Handling med Korn=Vahre som gaar til Norge, og Trælast som derfra Tilbage føris, samt i øfrigt med adskillige dog mest grove Vahre som Land Manden behøver og siden Negocen her som meldt er meest dependerer af Søefahrt, finder ieg Lejlighed ved næstfølgende 4de Post yderligere desangaaende at anførre.

Om bevægelser i handel og næring

Det behagede Hans Kongl. Majst. allernaadigst at beskicke mig til at være Tolder her paa Stæden sidst i aaret 1722, saa ieg aflagde første Told Regnskab for oppebaarne Told Intrader udi paafølgende Aar 1723, og kand de aarlige ved Tolden indkomne Revenuer da best opliuse hvorledes Handlingen siden dend tiid haver her til eller aftaget, hvorfore dessen aarlig Summa efter Regnskabernis nermere udviisende allerunderdanigst vorder Mentionered som have været saaledes:

Anno
 • 1723 = 12717 rd
 • 1724 = 7455 rd
 • 1725 = 14244 rd
 • 1726 = 9472 rd
 • 1727 = 11508 rd
 • 1728 = 4542 rd
 • 1729 = 4708 rd
 • 1730 = 4849 rd
 • 1731 = 8627 rd
 • 1732 = 9003 rd
 • 1733 = 4206 rd
 • 1734 = 6547 rd

Som udviiser, at Indkomsterne i de første 5 aar haver væred fra ungefæhrlig 7½ Tusind Rdl til noget over 14 Tusind Rdl, Ligesom Fiskeriet sig haver forandret til, hvor af dends meeste difference dependerer, men de dernest følgende Tree Aar, nemlig 1728, 1729 og 1730 haver Summen saa merckelig aftaged, Rejsende sig af forbudet paa de 4re Species fra fremmede Stæder ey at maatte hidføre, og særdehles formedelst saadan forandring med Salted som det her i Byen til Fiskeriet bruges mest af, og omendskiønt Hans. Kongl. Majst.s allernaadigst da igien ophæfvede dette forbud, saa haver Negocen i almindelighed siden væred saa svæcket og slæt at samme her til Datum icke er kommen i forrige Stand.

Skibsfart og varetrafik

Dend fahrt her ved Byen forefalder er mestendels med Borgerskabets egene Skibromme, undtagen de faae Spanie Fahrer, i disse tiider, og siden dend Handel igien blev tilladt, bekommes med Salt, hvilcke alle ere fra fremmede Stæder befragtede, efterdi ingen SpanieFahrer Skibe haves til Byen. De øvrige fremmede Fahrtøjer som hidkomme, ere nogle Norskeog Kiøbenhafnskesamt endeel smaae svenskesom afhendte saldtede Sild, item 4 á 6 af Lybeckerbefragtede Fahrtøjer hvoraf de fleste ere fra Femern, med hvilcke samme Lybeckere 2de gange om aaret pleje at hidførre eendel smaa Kramboedvahre saasom Rye, dantzigertøy, NørnbergerKram og deslige, Item Ruegoeds og tiære, samt Muur og tagsteen, som igien her fra bringer Sild, Aal, feede Vahre, Kalckeld, Hudder, Skind, og hvis meere af deslige, som maa udføris. Skibsfahrten her til byen falder 3 Miils ind udi Liimfiorden, hvori Skibsromme til 10 á 12 foed Dybstickende med ordinaire vande kand Passere ved Indløbet eller fiordmunden, men de indenfore, kand de uden mangel af vand frem komme til Byen hvor stoere de maatte være, og have Byens indvaanere saa mange Fahrtøjer der her fra seigler, som dend hos heftede Liste om formelder, nemlig i alt 33ve hvor deris Facon og Størrelse samt Skippernes Nafne ogsaa findes Specificiere forklared, af disse Byens Fahrtøyer ere 2 eller 3 støcker, som undertiden fahrer paa Franckerigemed Tømmerlast fra Norge efter at de dertil haver herfra bragt Korn vahre, og hjemførrer saa Fransk Salt, og undertiiden til Holland, naar de endten med Korn vahre eller andre ting ved givne Lejlighed kand did hen vorde befragted, som til hiemlast fornemmlig fører Spansk Salt, og ellers adskillige andre Species, saa som til Farverierne af de Sorter som ere tilladt at indføris; Item Specerier, Toback og deslige Kiøbmands gods som der kand falde, og her er afsættelig, Sammeledis Fahrer ungefærlig her fra 7 eller 8 støcker paa Østersøen, til Riiga, Dantzig, Kønigsbergog Revel, samt paa Sverig, til Norkiøbingmed flere Stæder, hvorhen de fører saldted Sild, og igien hiembringer fra de første Stæder Ruegoeds af Hør, Hamp og deslige og fra de Svendske grendser tiære, bæg og allunn etc:/ som paa ethver Sræd kand faaes og maae hidføris, de øfrige forhen tilkendegivne fra Aalborg Bye fahrende Skiberomme, førre deels Korn vahre til Norge og afhendte der igien Tømmerlast, dels Sild til Kiøbenhavn og tilbage bringer baade spanskog fransk Salt, med viidere som der er at bekomme, og nogle fahrer til andre Kiøbstæder her i Riiged med Sild, og bringer Kornvahre tilbage, det skeer ogsaa med tiden at nogle ligeledes farer til Lybeck med saldted Sild og hiembringer af de Sorter som forhen ere Nafngifne, Lybeckerne forgange om aared herhid med sig fører.

Fabrikker og manufakturer

Her udi Aalborg Bye er ingen Fabriqver, ej heller haver væred siden dend Tiid ieg der ankom, men mine allerunderdanigste Toldregnskaber udviiser, at en temmelig del hiemgjort vahre aarligen her udføres saa i det sidste aars findes af det slags til Regnskab ført, afkrevedt omtrendt 12000 rdl, bestaaende mestendehlen af Læreder, andet hiemvævet tøj ulden og Linned saa vel som Handsker, Strømper, Nathuer og deslige.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Er mig gandske uvidende, og formodentl: af øfrigheden her paa Stædet bliver demonstreret og opliust.

Lav, societeter og næringsdrivende

Derpaa falder min allerunderdanigste Erklering lige som ved nest forige Post, efterdi Magistraten hos hvem baade Kiøbmænd, Kræmere og Haandtværcks Folch sværge Borgerskab, bæst desangaaende ved at give underrætning.

Agerdyrkningen

Er mig aldeelis uviidende, ligesom det er uden for min betiening.

Afslutning

Her ved vil ieg haabe at have underdanigst efterkommed Deris Excellences forhen Mentionerede Høj Respectirerere, og det yderligst mueligt erklered mig over en hver post, efter Hans Kongl: Maj.st. allernaadigste Vilie og befalling, forblivende med ald optenchelig Submission.

Deres Excellence Høj og Velbaarne Hr: Kammer Herre og Stiftbefahlings Mands underdanigste og pligtskyldigste Tiener.

Biering

Aalborg Told Cammer d. 12te september Ao 1735

Redegørelse

Liste over Aalborg Byes tilhørende Skibberomme og Fahrtøjer
Summa på FahrtøjerneFahrtøjernes FaconDregtighed LæsterSkippernes Navne
33
Krejert24 Anders Engelbertsen
ditto20 Jens Jensen
ditto14 Lars Andersen
4ditto9 Mickel Sørrensen
Skude18 Anders Nielsen Fladstrand
2ditto18 Peder Baj
Gallioth29 Claus Sanetz
ditto28 Mads Madsen
ditto19 Mads Bertelsen
ditto16½ Christen Nielsen
ditto13 Sørren Jørgensen
ditto11 Gunder Diderichsen
ditto10½ Albret Pedersen
ditto10 Jens Siminensen
ditto10 Anders Olsen
ditto Niels Povelsen
ditto Lars Biørnsen
ditto9 Christen Clemmensen
ditto9 Lars Lund
ditto Anders Nielsen
ditto Niels Møller
ditto8 Niels Simmonsen
ditto8 Børge Hansen
ditto7 Niels Albertsen
19ditto7 Lars Andersen
Smache20 Niels Madsen
2ditto19 Peder Toft
1Tialck Lars Larsen
Jagt7 Christian Lund
ditto6 Anders Tommesen
ditto6 Niels Madsen
ditto Lars Bendsen
5ditto6 Erick Mickelsen

Afslutning

Aalborg Told Cammer dend 12te September Anno 1735

Biering