Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Marianne Weigel

Amtmandens indberetning

Indledning

Lit: A - Vedhører No. 1

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Om ampternes tilstand, Beskaffenhed og Producter, Da bestaar Nyborg-amt af 4re herreder, som ere 1. Winding herret2. Sunds-herret, 3 Gudme herret, 4d Øster- og Vester Salling herrederog af 10 Bireker neml: 1. Hindsholms, 2. Holckenhafne, 3. Rafnholts, 4 Glorup, 5. Hesselagger, 6. Brahetrolleborg, 7. Holsteenshuus, 8. Vantinge, 9. Avernackeog 10d StrÿnøBireker.

Tranekier amter ickuns et herret og et Birek.

Hvad nu Nÿborg-amtangaar, da bestaar 1. Winding -herretandel af god Korn-land, Rug-, Bÿg-, og hafre, men som alle Sogner og bÿer eÿ er af en bonitet, saa findes derog nogle stæder leerede- og Sandigte-Mareker som ickuns giver slet Korn, meget ureent og betagen af onde urter.

2. Sundsherretbestaar meesten af Skov og slet Korn-land mens holder meere Kræe end andre stæder, formedelst deres græsning, hvoraf de tager deres udgifter. 3. Gudme-herreter noget bedre dog af beskaffenhed med Sunds-herret. 4. Salling øster- og Vester-herrederere mesten Sandigte banker Skov- og Leeret-Jord, paa de fleste stæder slet Korn-eign og af beskaffenhed med Sunds-herret.

Birkerne ere;
  • 1. Holckenhafns-Birk, af beskaffenhed med Winding-herret,
  • 2. Scheelenborg-Birk paa Hindsholm, et got Korn-land,
  • 3. Rafnholts-Birk, meget slet Korneign, bestaar af SkovJord og leeret,
  • 4. Glorup-Birk svart af beskaffenhed med Rafnholt,
  • 5. Hesselagger-Birk er meget slet Korn egn, bestaar af Skov-Sandbakker og leeret Jord.
  • 6. Brahetrolleborg-Birk ligeledes slet Korn eign,
  • 7. Holstenshus-Birk og slet Kornegn, undtagen Lÿøeog Biornøe,
  • 8. Taasinge-Birk et meget got korn-land,
  • 9. Avernackeet got Korn-land,
  • 10. og Strÿnøeet got Korn-land, som mesten er paa alle øerne.

Byens handel og næring

Om bevægelser i handel og næring

Skibsfart og varetrafik

Fabrikker og manufakturer

Dend 2do, 3di og 4di Post angaar Kiøbstæderne: Den 5de Post, Paa landet er ingen fabriqer eller manufacturer i mine mig allernaadigst anfortroede amter, mens I forige tider haver der ved Brobÿeværet et fortreflig Verck af alle slags, dog mest af Gevehr, efter gamle folks udsigende, som meget af fremmede har Været begierendes og meget deraf udført, mens nu gandske needlagt.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Dend 6te Post: Previlegier ere ingen i Nÿborg-amtsom haver, mens LangelandsProprietarier haver allernaadigst tilladelse her at maa udskibe deres Korn og Selge, aarsagen er, der er ickuns en liden Kiøbstæd Rudkiøbingkaldet, som kun i slet tilstand.

Lav, societeter og næringsdrivende

Dend 7de Post angaar Kiøbstæderne

Agerdyrkningen

Dend 8de Post. Bøndergaardene og huusene ere endlig besatt, mens paa de fleste stæder i saa slet en tilstand at de Kongl. Skatter med stoer møÿe Kand inddrives og megen liden landgilde faaes, og naar en gaard er ledig, maa mand Kiøbe, locke og true een til at antage dend; Ellers Vides eÿ paa hvad maade landet kand forbedres, thi saa megen Jord de haver driven og dÿrcken; En stor aarsag til landets slette tilstand haver været, at Kornet og hvad landmanden hafde at afsette, intet haver været i nogen priis, mens paa tieneste folk haves mange stæder stoer mangel: Aarsagen er dend forige Krig vi hafde, da land-Militcen kom paa floden og til Norge, hvor de da eÿ kunde saasnart opvoxe som de bleve udskrefne, hvoraf faa kom hiem igien, og naar de ud Maecherede af landet, udpressede de af bonden, baade deres løn og hvad de ellers hvfde til tilstaaende hos bonden, som de toge med sig, og defaa der kom tilbage igien , bragte eÿ noget med sig, mens meesten vare fordrevede og endeel rømte ud af landet hvilke icke var at finde igien, hvor meget mand end søgte derom, hvilket dog vel med tiden kand komme igang, naar nu det unge mandskab faar tid til at opvoxe og de der gaar af rullen som haver udtient eller ere 36 aar eÿ bliver tilladt at qvitere godseiren uden deres herskabs Villie, thi ellers er at Befrÿgte, at som før er skeet, gaar deris veÿ af landet,

Hvad Quindfolkene er angaaende, da er der snart større mangel paa dem, Aarsagen er: at endeel gaar til holsteenhvor de faar meere løn end her, og andre gifter sig med ledige unge drenge, hvilket eÿ kan hindres, en stoer deel af vores unge landSoldater ligeledes, og naar Proprietarien eÿ er der imod, kand Sessionen det eÿ hindre, naar nu alle disse unge quinder ere gifte, faar de et barn huer aar, og alt saa ligger og slæber dermed og kand eÿ tiene, mens maa som inderster sidde til huuse og mændene slæbe og slide til dem og deris børns føde, hvor ved de bliver u-døgtige til at tage entten gaarde eller huuse, hvielket er aarsag til de mange betlere, thi naar saadanne folk formedels Svaghed eller alderdom eÿ kand forhverfve entten dem eller sig selv brødet, maa de betle og være landet til bÿrde, hvilket var at ønske kunde blive Amederet.

Hvad Tranekier-amtangaar, da er det ligeledes paa ded fleste stæder et slet Korn-land, bestaar meesten af Skov-Jord, Sandbanker og leeret Jord.

Afslutning

Schousboe d: 30de Nov: 1735.

Rosenkranz

A Son Excellence Monsieur de Sehestedt, Seigneur de Rafnholt og Nislevgaard Chervalier de l'orde d'Elephant Conseiller Privé og Grand Gouverneur de Fÿhnen og Langeland de sa Mayesté Danoise á Odense -