Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Ribe
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Toldkammerets indberetning

Redegørelse

Udi underdanigst Følge af Deris Excellences høye Ordre daterit 8de hujus insinueris herved voris allerunderdanigste Forklaring om de befalede Poster, saavidt af Toldvæsenet dependerer.

Til Vahrernis Ind- og Udførsel her ved Toldstædet bruges, foruden et eniste Skib her ved Byen haves, Hjertinger-, Hoe-, Oxbye- og nogle faae holsteenskeSkibe; fremmede ere her i nogle Aar ikke brugte. Skibsfarten er her saa slet beskaffen, at dend fast ey kand blive slettere, thi her har i nogle Aar ikke været et eeniste Skib med Støk-gods og Kram-vahre alleene, men det kommer alt i ringe Partier med Kalkskiibene, hvoraf kand sluttes Tilstanden med Handel og Vandel.

Til Riibe haves een eeniste Smakke paa 11 Læster tilhørende Borgeren Skipper Hans Mandøeher ibidem og sine Medreedere.

Fahrten her fra og til er fornemmelig paa Øster-Riisøeri Norge, hvorhen undertiden føres Rug, dog meest gaar Skiibene baglastet did, og hiemhenter Tømmerladning og Jern. Fra Amsterdamkommer Kalk, Steen, noget Stykgods og Specerier, som 4re Kiøbmænd her i Byen een à 2 Gange aarlig lader komme. Det som did føris er lidet Hunning og Vox, meget sielden Korn-vahre.

Til Hamborgog Altonaudføris Rug og undertiiden feede Vahre, ligesom det dér er i Priis. Fra Altona kommer ogsaa den ringe Deel af Kiøbmandsvahre, men fra Flensborg indføris paa Vogne ald Hør og Hamp item noget Viin, Brendeviin i Ankere og fra Markederne andre ringe Partier af Alne-tøy. 3de Hummelfører hidfører 2 à 3 Gange aarlig Humle paa deris Kahrer, og her udi bestaar ald Riiber Byes udenlandsk Handel.Sluttelig kand vi underdanigst med Sandhed anføre, at Riiber Byes Handel paa en Tid af 20 Aar har øyensiunlig aftaget Aar for Aar, og vi vide ikke, at dend staar til at ophielpe, uden Byen og Borgerskabet kunde obtinere dend Næring som Landmænd og Bønder her omkring urettelig nyder og bruger, hvilket Magistraten med anden Byens Lejlighed upaatvilelig nøjagtig demonstrerer som den største Hovedpost til Riiber Byes Opkomst.

Afslutning

Vi forbliver med underdanig Devotion og Lydighed Deris Excellence højvelbaarne Hr. Geheimeraad og Stiftsbefalingsmand Naadige Herres underdanigste Tjenere. Riibe Toldkammer dend 16de July 1735
O. Schanche.
A. Frausing.