Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Ringkøbing
Transskribent: Charlotte Lindhardt

Toldkammerets indberetning

Indledning

Litr. K.

Deris Excellence Höÿædle og Welbaarne Hr. Geheime-Raad, Stiftz Befalings Mand.

Efter deris Höÿ Excelleces Ordre og dend Kongl. Allernaadigt befaling af Datt. 25de. Julj fölger her Vores alllerunderdanigst Relation

Redegørelse

Nembl. for det 1st. Til Ind og Udgaaende Vahre her ved Told Stedet betiener de Negotzerende og Indbÿgerne sig af Vore egen Bÿes Skibe, og ej behöver nogen fremmed Saa som her er lidet at bestille siden Øxen farten her for nogle Aar siden er bleven nedlagt af Aasag, dend Store Paa buden Told som udj Hollandaf 1 par Øxen Ved Indgaaende skal betalis Nembl. af part 20 Rjd. som er een Stor skade for Land Manden saa og for Söe Stederne i Jÿlandog meest i denne Egn.

2det.

Hvad Skibs farten er Angaaende dend er Ringe og Slet, dend Störste fart her fra Told Stedet er paa Norgehvor hen föres lidet Korn Vahre, og Tömmer last, der ved under tiiden noget Jern og Steen Kuul til bage igien, Paa Holsteinog Oldenborgmed Kongl. Magazin Korn fra Holland, nu een Paar Aars tiid med graae Kampsteen, og ellers een a tvende Skibe om Aaret med Pagaciers og lidet Stöch Godz som her i Landet falden Nembl. Talig, Vox, Vadmel, heste, Delfiner?, Sembs? Leder, Svinn börster, Pene fier, Sort Garber uld, Röget flesk og fleske Skincher, Kalv skind, Eg, og meer tiiden nogen Korn Vahre, fra Holland föris til begge lidet salt, Tobach, fransk Viin, franskBrende Viin, Spetzerier, the, farverier? Saa vit maae Indföris, fiint leder huder, Tran, ollie, hör, hamp, blaar, gl. tou til Tvist, Gl. Capper og Klude, Kalch, Muur og Tag Steene, Mølle Steene, Slib Steene, med mere som her kand behöves. Til Hamburget par Skibe om aaret med ungefhær half ladning af Korn flesk og Smör, töre flÿnder og Salted Aall, mens som Smöret er ej af dend Bonite, at det anden Stedz kand afsættes, og forhandles er de Negotzerende benödiget at lade det der her bruges, og siden dend Allernaadigste for bud steede med handlen paa Hamborg og nogen Vahre, der fra her i Riget at maatte Indföris, haver de saaledes tvungen de Negotzerende her ved Stedet, at hvis fede Vahre de der kand have didsent, haver liget ½ à heele Aar om kring förend de med dennem kunde komme til handel, og end da dend meeste tiid ej kunde naae. Efter förste Indkiöb som er 3 sd? u? af Smöret, mindre naar der paagiorde om kostningen hvor over Kiobmændene Aarligen forringes, og Bunden maae lide den under idet de fede Vahre som bunden kand samle skal være til Vederlag og betaling for hvis hand af Kiöbmanden Aarligen til sin huus fornödenhed kand behöve, fra Altonaog Holstein förede under tiiden til begge lidet Mehl og bröd, hvid Kaal, Ebler og Muursteen.

3die. Skibene her udj Bÿen hjemhörende er udj Tallet 8te. Stöcher Nembl:
  • Skipper Christen Thÿboesförende Smache D. 18 læster.
  • Peder PoulsensSmache D. 15 læstr.
  • Skipper Laurids LarsensSmache d. 12 læstr.
  • Peder ErichsensSmache d. 10 ½ læstr.
  • Berent KöstersSmache d. 10 læstr.
  • Jens ErichsensSmache d. 10 læstr.
  • Peder ArentzensSmache d. 8 læstr.
  • Christen JepsensSmache d. 8 læstr.

Hvor af Nogle af de Störste maae ofte gaae Anden Stedz her at Söge fragt formedelst Negotien her ved Stedetz slette til Stand, som nu paa Nogle Aar Merkeligen har aftaget, aarsdagen at de Vahre her fra bort sendes er uden Rigs udj saa slett og Ringe priis at de Negotzerende lidet eller intet der ved kand Profitere, der foruden haver sig Een dehl af de beste uden Bÿes Negotzianten Nemblig af Wiborg, Holstebroe, Nÿkiöbing, Schive, og Nogle af Lemvig, Apsenteret sig her fra Told Stedet, da dog dette Told Sted er dennem nærmere belligendes en nogen anden, og kand de Virkelig Profitere de 2/3 deele af Vognleie her fra med deris Vahre over Landet at hiemföre, frem for fra anden Steder hvor de nu lader deris Vahre indbringe hvad aarsag de dertil maae have er dennem Self best bekiend og er samme iche een liden Stack for dene bÿes Indvaahnere, men af een temelig afgang i Told Indtraderne her ved Told Stedet, Efter Voris underdanigste og Ringe tanche, var det tienlig at det blef befalt En hver bÿes Negotzianter at Söge de nermeste Told Steder hvilked iche var dem til nogen hinder Eller afgang, dette er saa vitt ej her ved allerunderdanigst haver at Relatere med forblivende Deris Excellences Höÿædle og Velbaarne Hr. Geheime Raads Underdanigst tiener.

Afslutning

Ringkiöbing Told Camer d. 23 Julij 1735.

P. Söltoft
C. Knudsen