Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Skagen
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Magistratens indberetning

Indledning

Min Allerunderdanigste Erklæring og Relation ofver Følgende 8 Poster, Saavit mit allernaadigste anfortroede Schagens Bye og Destrict sig Vedkommer, som mig er tilsendt fra Hands Excellence Hr. Cammer Herre og Stifttsbefallings Mand, Hr. Claus von Reventlow, Daterit Aalborg dend 9 July sidst - Er som Følger

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Schagens byes Destricter, A: Da stræcher det sig fra dend østre Kandt, hvor Schagens Rif udskyder, med 2de Rifve, det Eene til Nordost Og det andet Meesten til Sydost Og falder Landet noget flak, J mellem Sand dynnerne, saavel paa dend Nordre som Synder side Væster paa Indtil Schagens Fyhr, Een stor Fierding Veigs derfra, Og væster saavit byen stræcher sig med Huuser, som er bebygt allevegne med straae Tag, Undtagen Schagens Cappel, som stor mit i byen, Og Tolderens Huus som er med Tagsteen. Og de fleste klæd med fiel, Inden og uden af Mangel for leer og Steen, som alt findes for bekostelig at lade tilhændtes Ellers er og Huusene med det bygning vidt adspredt her og der, hvor der kand udsøges Een Plan,som kand befrie dem for Sandflugt, dog findes midt J byen Langs Huusene Meeget Incommoderit med Sand. Synderlig naar det blæser, Saa de maae skuffe det fra Huusene For at hafve deris Ind- og Udgang. - Imellem byen og Kierchen findes Eendeel Marchjorder, hvor der kand saas Een liden party byg og Aure, Mens ingen Rug eller anden Sort af nogen Slags Sæd, som skal opmærsesmed Giøde hver Aar, Formedelst det er iche Andet End Sand grund.- Vorfor Kiærer og Enge Er ingen Alleene findes væsten for Kirchen 4 a 5 Siiger og Kiærer Imellem Sand Miller, Som har af Arrilds tid været tillagt Præsten og Byyfogden, som nu er mest ødelagt af Sand, og daglig aftager aar efter aar. Ellers er om Sommeren naar Hræsset opgroer Imellem bem.te. Sanddyhner good græsgang til Kiør og Faar, indtil Imellem Sanct Hansdag og Sanct 011ufsdag, da græsset blifver gandske hart og er ingen fynd udi. B : Under Jorden findes ingen Grund enten af Kalch, Steen til bygning og heller til Farveren at være tienlig, Rafe eller deslige findes intet herved Søe Kandten.

Ligesaa findes aldeles Ingen Skou eller nogen Slags Buschatis af aarsagen, som forhen er melt, at det alt er fordrefvet af Sandflugt. Tørfveskiær er gandske liden med stor besværlighed, at de skal hafve 4 ad 5 allen Sand bortkast, dog intet nyde uden ide Knoptorfven dyb, Saa de falder Indbyggerne alt for kostbahre,maae hiælpe sig med nogle faae /:dog slætte græs torfve/;. Og Eendeel af de faae formuende, som findes der i byen Lader deris smaae Fahrtøyer afhændte brændeveed fra Fladstrand, Sæbyeog deslige Stæder,- Creaturer her paa Stædet, da findes her Eendeel af Indbyggerne /: saaviit de baade med deris Eegen Aufling kand føde og maae kiøbe fra Landet. Og saaviit ieg er bekiendt findes her i byen ungefæhr 30 øeg, bæster, Stude ingen Kiør omtrændt 100 Stk baade i nye og gammel Schagen,Hvad faaer og lam Anbelanger da er det ligesom Aarene med dend Sort vil med holde undertiden kand findes 2 ad 300 faar og lam. Og somme Aar formedelst paafaldende Svaghed som skeer af Regn Aaringer, og af sari, den de daglig gaar udi 100 stk. - Sviin maa ingen haves. Kalkunske Høns findes nogle faar hos Een 3 eller 4re af Indbyggerne, Ligeledis findes og hos Nogle faae, Giæs, Ender, Smaae Høns og Duer, Hvilket der i byen alt tilleges. - Vilt belangende, da findes Iche udi denne District gierne Refve, uden Længe Continueerlig østen Vinde træffer, Brocher, Ieller, Vildkatte, hvoraf skindet Foerværchet eller fieltet kand være tienlig. Er ingen af i denne Egn, Mens Ræfve findes I blandt, ide Sanddyhnerne som giør stor skade paa de tillagde Giæs derved byen Ligesaa paa de faae Harer som maatte findes I blandt Marhalmen paa Klitteborgeene, - Stor Vilt af Raadyhr, Vildsviin gifver Fornuften, hvor ingen Skou eller Buschatiz findes Er ingen sf de 2de Poster. Ligesaa har ofver kocher Intet været her Siden dend haarde Vinter 1709, Aggerhøns, Svaner, Vildgiæs og Ender lader sig undertiden /: dog sielden /: see, Mens hafver Ingen Stæd I dette District. - Bier fin-des og her Ingen af. - Fidske fangstet her i denne Egn Er alt af det store Hafv, Som kommer af Væsten og Norden og gaar omkring Schagens Rifv øster og Sønder paa op til fiordene i det Store Belt, Hvoraf Schagens Indbyggere høster deris ophold til Klæde og Føde.

Og er da Fidskeriet bestaaende af Store langer og torsk, Helle Flønder og andre smaae Flønder, Isinger, Kuller, Hvillinger, Machrel, Rocher, og Skader. Item Fiesinger og Knoder. Sælhunde og deslige, hvoraf kand samles tran, Falder Ingen fangst af uden det ved Hændelser 1: som er selsom, der Een kand gaae paa land, som af Indbygerne kand træftis for, og dræbes.-C. Beboerne her i byen saavel I nye Schagen som gl. Schagen bruger alle-sammen Fidske Redskab til hafvet, Saavel de som Negotierer dermed paa Andre stæder, der hafver kiøbt med ehiemneblifvende, Ingen undtagen, alleen Rættens betienter og Præsterne.- Deres Formue er mig meesten Ubekiendt. Ellers naar Fidskeriet vil lyches dem, hafver de alle daglig brød. Og saa snart det Mislinger, Maae dend formuende Assistere de fattige, og kand de da snart blifve lige gode udaf tilstand. -

Byens handel og næring

Denne bye og Districtes Handel og Negotie og Næring er bestaaende af ofvenmelte Sort Viis Mentionerede Fidske vahre, hvilche saltes og tøris og Negotieres dermed paa Dannemarch, Norge, Sverrigog Lybechaf Indbygerne alleene, og henbringes med deres egne smaae Fahrtøyer! Hvilchen Post Tolderen herpaa stædet, ventelig meere tydlig udi i underdanigste Erklæring bæst ved at Forklare. - Ellers findes herpaa Stædet 5 a 6 af Indbygerne som bryger og holder 011 og brendeviinstapperie.-

Om bevægelser i handel og næring

Om samme District har aftaget eller tiltaget, hvad derttil kand være Aarsag, da hafver det beskaffenhed med dend Iste Posts Forklaring, det er ligesom Landet blifver Velsignet med Fidskeriet, da hafver de alle noget og naar det Mislinger,Qræperes de fleeste. Saa det er mig snart u-bekiendt hvad deres Formue og æfne kand være.-

Skibsfart og varetrafik

Af hvad Slags Vahrer der fra Stædet føres til Andre Stæder, da er det udi dend lst Post tydelig Forklaret Og hvad de hiemfører fra Andre stæder til deris Huusets brug, Og til deris Fidske-redskabs Forbedring, som saaviit ieg er bekiendt hiemfører, Er Hør, Hamp, Humble og deslige Som tolderen Ferslevderpaa stædet bæst ved Specialiter at forklare efter sin told Regneskaber. Og er ingen Fabriqve herved stædet, alleenee Fidskerie.-

Fabrikker og manufakturer

Om nogle og hvad slags Febriqver eller Manufacturer, derved stædet befindes. - da har Ey nogentid været Fabriqver og Manufacturer ey heller endend er af hvad slags næfbes kand, Alleene der herpaa stædet opholder sig 2 ad 3de Gemeene Væfvere som alleene kand væfve Vadmel og gemeen Hør og Blaar Lærrit - Binderir af Nattrøyer, huer og Strømper, Der ingen Mens bestiller fra Landet og Andre stæder.-

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Og som ingen Manufacturer eller Fabriqver herpaa Stædet er, eller nogen tid har været Saa er langt mindre nogen som ere Monopolische eller Exclusiva udi Een Vis tid bestandige, hvorfor er og ingen, som derpaa hafver nogen Kongl. Privilegier eller benaadniger.-

Lav, societeter og næringsdrivende

Der er ingen Sælskaber eller Laug der i Byen og heller hafver Været. Nafn af Kiøbmænder,som paa Andre stæder Er ingen. siden de intet negotierer med Andre Vahre end de fidske vahre, som de selv fidsker og henførrer som for er melt i lste Post, Andre Kiøbmænd og Kræmmere er ey der ved stædet. - Handværchsfolch kand intet derpaa stædet Ernære sig, allene Een skræder og Een Skoemager som der nødvendig behøfves. -

Agerdyrkningen

Om der ere Indbygere noch til at dyrke Landet, da Findes der beboere noch som gierne vilde hafve Aggerdyrkkelse, og Forbedre Landet /: Om dertil lejlighed fandtes, Hvilket Sandflugten gandske Forbyder. - Beboernes Andtal findes af Mands Persogner, Communicanter, efter Sogne Præstens Hr. Mathias de Hemmers Forklaring, Ungefæhr gl. og unge tilligemed de gifte henved toe Hundrede Persogner.

Afslutning

Videre vides iche at tilkiendegifve, der kunde finde Landet til nytte og Saaledis Underdanigst Insinueris dette til Hands Excellences Hr. Cammer Herre og Stiftbefallings Mand Gunstige eftersiun, Fra mig som med Største Submission ER og Blifver Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Cammer Herre og Stifttbefallings Mand

Underdanige Tiener

Schagen dend 12te Augusti 1735

H. Junger