Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Skagen
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Toldkammerets indberetning

Indledning

Paa Hands Excellence Hr-Cammer Herre og Stift befallingsmand udi Aalborg Stiftt, - Claus von Reventlow, mig tilstillede Hands Kongl. Mayst. Allernaadigste Villie og befalling, det Eenhver, Kongl. Betienter i sin Allernaadigste anfortroede District, skal gifve deres udførlig efterrætning og !Erklæring paa tilsendte 8te Poster. - Bliver da min Allernaadigste Sand-færdig Erklæring for Schagens Told District, som følger:

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Dette Districtis Situation, da er paa Schagens Rife, som er i dends Østre ende ad Landet, hvor det store vælter og øster Hafe støder tilsammen og skyder ud med 2de Rifver. Det Eene til Nordost og det andet meest til Sydost og Langs paa beege Sider ved Stranden ere med Sandbaner og Dyner, og inden til Flach Land, med Vandstæder om Vinteren, og om Sommeren med Sand Græs til Fæe og Faar Driftt for Byens Creaturer, som nogenleedes Passerer indtil mod Sanct 0llufs Dag, da græsset gierne Vil blive Høet,-Denne Beskaffenhed hafver det langs inden Sand Klitterne op til Schagens Bye, hvor Byen meesten ligger udi Sand. Huuseene Gandske adskilte fra hver andre Formedelst Sand Flugt, og alt ligge sig op til Huusene, som det skeer naar det blæsser. - Ellers Løber Sanden i store Hafe, Synder op i Store Belt, langs landet i alle Fiorde og hafnene og Gaar ud igien ad Øster Søen Igiennem Øresund og Fimmer Sund. - Auling ere dertil Byen, er iche uden lidet, og Saaes ey andet end Biug og Andet, hvortil Jorden skal udspæckes hver aar med Stærch Giøde. Ald anden Sæd voxer Intet, Siden Grunden udi Schagen og RaabergSogn,som er 3de store Miile paa Synder og Væster Kandt, er fidel Sand Grund, og det meeste Sand bacher og Høye Sanddyhner, hvor de Fattige beboerer saar imellem Sandklitterne ligesom dersaaes Imellem Klipperne udi Norge.

Derofver ingen Skou eller Kratt findes, Mennisken til nogen Nøtte formedelst det af Sand er Ødelagt udi Fordum Tid, Hvilchet de gamle har berettet.Hvad Næster, Kiør, Faar og Lam, som hørrer til Dette District, og hvor-med det om vinteren opholdes, Item hvad Dyhr og Fiedder Fugle, som ligeledes der Findes Gifver Byefogden Sr. Hans Junge Lydeligeen til Kiende ! I sin Allerunderdanigste Ærklærings lste Post!

Byens handel og næring

Handelen OG Negocien til Schagens Bye, er ey, Videre End Indbygerne haver Imellem dem selv, der allene er Bestaaende af Fidskevahre, som de selv Fidsker I det store Hafe, Norden, Østen og Synden omkring Schagen, Som er adskillige Sorter Fidsk, Nembl. Store Langer og Torsk og Hellefløndre, Hvilcke 3de Sorter Fidskes meesten om Vinterne paa den Nordre Side af Schagen. - Ellers fra Marty begynder om Foraaret og til Novembers Indgang næstefter, Fidskes andre smaae Flønder, Vingre, Kuller, Hvillinger, Machrel, Rocher, Schader, Fiæssinger og Knorre, Som Eendeel af Samme Sorter Fidske saltes udi Træe, og det meeste tør-res. Hvoraf Eendeel bliver bortsolt til Landet, Ræsten Negocieres med paa andre stæder af Indbyggerne selv, og med deres egne Fartøjer.

Saa findes og 5 til 6 af Indbyggerne, der holdes øll og brændeviens Tapperier for Fidskerne ( Der stedse maae rigelig der til er ) skal søge deres ophold af det store Hefves dyb og under tiden med stor lifs Fare kommer tilland.

Om bevægelser i handel og næring

Aarsagen til denne Post Vides Ingen bedre Raisong derfor at gifve om Indbyggerne aftage sig og til tagelse. Skeer Ligesom Dend Naadige Gud vil Velsigne Landet med god Lid paa Kornvahre, og dem med Fidskerier af Hafvet og de maae Være Lychelig, naar de kommer paa andre Stæder dermed, At det kand til Avantagis af sættes, - Tvært Imod naar Misvægst indfalder paa Korn Vahrer og Velsignelse af Hafvet med Fidskeriet formindsker sig, naar dend formuendes Assistere dend Ringe og Fattige, Saa de Snart da kand blive alle lige goeede af tilstand. - Skrifver ded at kand Reflecteris paa deres Tilstand !

Skibsfart og varetrafik

Schagens Kiøbstad og bye som kaldes ellers nye Schagen ligger ved Søe Kandten paa Synder Side af Refvet og hafver ingen Negocie eller Handel med nogen Slags Vahre uden Allene de Fidskevahre som Indbyggerne selv Fidsker , der I dend anden Post forhen ere Specificerede som de selv Negocierer med paa Kiøbenhafn, Norrig, Sverrig, Lybech, Ligesaa udi Provincierne, opad Fiordene,hvor deres Fidske Vahre bæst kand afsættes.

Hvilche Baatfører med deres egne Smaae Fartøjer, der bestaar af 13 Jagter og 4re Baade, Dend Største af drægtighed 5+ Læst og dend Ringeste paa 1 Læst.

Her er ingen tilførsel med Fremmede Fartøjer Mens selv hiemfører Salt, Hør, Hamp og Tobach fra Kiøbenhafn- Hamp, hør, Humble, Tiære, Reisningsteen til Kiøchen og deres egen brug fra Lybech, eller og tiære fra Norrigog Sverrig.

Fabrikker og manufakturer

I Schagens bye og District er ingen Slags Handværks Folck allene 2 a 3de Væhvere til Vadmel og groftt lærrit, undertiden tilforn hafver Været End Skoumager og Skræder paa et Aars tid eller mere. Mens for deres Fylderies Skyld har de ey kunde Subcistere, derfore Qvitteret byen, som ellers Enn Skræder og Skoumager der vilde føre et skichelig lefnet gierne kand Subcistere her paa stædet, som og højligen behøfves.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Siden ingen Fabriqver eller Manufacturer findes derved stædet, Videre udi næstforegaaende post forklares, Saa giver det sig selv tilkiende at ey nogen Privilegier, Monopolische eller Exclusiva kand derved stædet være.

Lav, societeter og næringsdrivende

Formedelst Ingen HandVærchs Folch findes, saa er og ingen Societet eller Jaug. Kræmmere eller Handelsmænd, som noget Folch holder er der ved stædet ey heller nogen; Ligeledes Kiøbmænd er ey nogen uden Indbygerne,som Indbyrdes med hver andre Negocierer med deres Fidskevahre. Om Om de skal kaldes Kiøbmænd, som selv Førrer deres Fidsker Kiøbmandsskab til Marchen da findes der ungefæhr Een. Mens Indbygerne hvorledes deres Tilstand Fin-des, er Gud bekiendt. Hvilchen ieg nu udi 26 Aar Allernaadigst hafver været dette Told Stæd betroet, iche har kunnet blefven bekiendtgiort deres Effecter, Førend der nogen ved Døden afgaaer, da findes der alle Tider ichun liden Tilstand!

Agerdyrkningen

Denne Post hafver vel Øfrigheden paa Stædet Siegn. Hans Junge klarlig gifvet tilkiende, at der er Indbyggere noch ved Stædet, som Vilde have Land Dyrchning,fasten er Findes Ingen Leylighed til nogen Forbedring med Jords Dyrchelse Formedelst det er Ildel Sandgrund og Sandbacher Runden omkring det lidet Marchjord, som findes!

Afslutning

Thi ville Hand til Hands Kongl. Maysts.Allernaadigst Disse forbemelte 8te poster allerunderdanigst Indsende med Special Forklaring og all dend efterrætning om denne District mig er vidende, og har været Muueligt at faae at Vide, som paa samme 8te Poster kunde Være at erklære. derved Høygunstigst eftersyhn, ønsker maatte findes til Fornøjelse, der alletider er og bliver!

Deris Excellence Høy - og Velbaarne Hr. Cammer Herre og Stifttbefallings Mands Underdanigste Tieener

Schagens Told-Cammer d.16.Aug. 1735

Afslutning

Intentions Fuldbyrdelse Mig behøfvende op lysning og Specialiter Detaillerit . - Kiendis rættning af hans Toldbøgger og hellers hafvendes Kundskab om Negocien med deelle, som I dette hannem Allernaadigste anbetroede Tol District, er Drefven, og, og Endnu drifver tillige med Hands betænkende Commercienist omtalte District angaaende og Hvad ellers J Andledning af disse 8te Poster kunde have at Erindre. Jeg Forbl.

Kongl. Mayst Tolders Tienst Villigste

C. von Reventlow

Aalborg Slott dend 9 July 1735.