Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Sorø
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Magistratens indberetning

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Denne Post hører til Landet, og er Kiøbstaden uvedkommende.

Byens handel og næring

Til denne liden Bye er ingen Seillatz, haver ei heller noget Jordsmon af Agger, Eng, eller Græsgang, men er altsammen SorøeSkole tilhørende; Findes intet Vognmands Laug, hvilket forbyde sig selv, dels fordi at der haves ei noget at pløye eller Saae paa, Engslætten og Græsgangen er og borte, som høyligen behøvedis, dels fordi at Landweyen løber uden om Byen, der forvolder, at de Reysende ei komme ind i Byen, saa at Byen fast er Næringløs; Den liden Næring som haves, reyser sig fornemmelig af Sorøe Skoles Bønder, som leverer Skat, Landgilde og Laanekorn paa Clostret, Item Skofver til Clostret og Dets Betiente, med Videre, ved hvilken fart og leilighed De undertiden til Nødtørft Drikker en pot Øll eller et Glas Brendeviin hos Borgerne i Byen, som handler med slige Vahre.

Om bevægelser i handel og næring

Det er nu snart 35 Aar siden jeg tiltrædet Embedet, og da laae der mange Platzer øde, saa som Byen syv Aar tilforn var, des verre, overganget en stor ulykkelig Ildebrand, for hvilcke Platzer jeg strax drog omsorg med stor møye, fliid og umage, at De faa Aar der efter bleve smukt og anseeligt opbygte, som glædet mig meget; Byen er ellers nu, Gud være lovet, udi en ynskelig og god tilstand, saa vit Bygningerne af Gaarde og Huuse angaar, hvilket er øyensiunlig for alle, og Gud bevare Ilden vel, for Jesu hellige Nafns skyld; Efter at jeg kom til Tienisten, har jeg og af al magt besørget, icke alleene at der er vorden opbygt et nyt Brand-Huus, hvor udi Brand-Redskabet kunde forvares, og være samlet paa et stæd,som ellers tilforn var henstrøet her og der omkring i Byen, men end og et nyt Vagt-Huus, som og er tienlig til anden brug, i henseende til de der udi giorde Indretninger; Andet merre, uden atsige mig selv til ros eller berømmelse, har jeg og til almindelig nytte foranstaltet, som falde for vitløftigt her at anføre.

Skibsfart og varetrafik

Denne Post hører til Suøe-Stæderne, hvor under Sorøe Bye icke er begreben.

Fabrikker og manufakturer

Her i Byen har aldrig været nogen slags Fabriqve eller Manufactur, kand ei heller skee her efter, siden her findes ingen leilighed eller adgang ,hvor ved slige ting kunde oprettes og fortsættes.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Her er et Verts-Huus, som er privilegeret, meget vel indrettet, er dog snart Næringsløs, siden Landveyen gaaer uden om Byen, tilhøre en Borger og Kiøbmand ved Nafn Johan Adolff Foss; Fleere findes icke, som have Privilegia eller Monopoliske,eller Exclusiva.

Lav, societeter og næringsdrivende

Her er intet Laug, uden alleene for Skomagerne, som ere 13ten Mestere i tallet. Findes 4re Kiøbmænd og Kræmmere, 2de Pottemagere, Een Feldbereder, 2de Hattemagere, 2de Slagtere, Een Bagger, En Parykmager, 2de Remsnickere, 3de Smedde, Een Skoeflikker, Een Væfver, 2de Muurmestere, 2de Snedkere, Een Rokke-Dreyer, tvende Skrædere, Een Barberer, Een Tømmermand, Een Haandskemager, saa og nogle, der handle med Øll og Brendeviins-Sall. Een deels tilstand er maadelig, og Een deels ickun ringe. Af Haandverks-Folk findes saa mange, som vel kand betienne Byen, uden nogen mangel.

Agerdyrkningen

Denne Post hører til Landet, og er Kiøbstæden u-Vedkommende. I øvrigt haver jeg haft Borgerskabet samlet; De vide icke at forestille noget til Byens Opkomst, jeg icke heller, siden alle Vilkaar og Leiligheder, hvor ved Byen skulde kunde tiltage og forbedres, ere borte og afskaaren, hvor om under foregaaende 2den Post nermere meldet er

Afslutning

Af Deris Excellences underdanigste og hørsomste tiener

Sorøe,den 8de Novembris 1735.

Jørgen Søfrensou.