Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Stege
Transskribent: Elise Bjørklund

Afskrift af Bytingets protokol

Lav, societeter og næringsdrivende

Jørgen Jørgensen Kitteunderfoged i Steege og Hans VestByeskriver samme steds. Giøre vitterligt at Tiisdagen dj: 23de Nobembr: 1728. Fremkom Jens PonickConstituered Byefoged i Steege, paa Kongl: Mayts. Byfoged Michel Lethsvegne, og i Anledning af Hl. Etats Raad og Amtmand Casper Gotlob MolchesSkrivelse af 18de. Octobr: 1728 som for Ermelte Byefoged Michel Leth er anmeldet, Neml: at det er hans Kongl: Mayts Allernaadigste Villie og Befalling at den Store Broe imellem Lende Marcke og Steege paa Møenskal tages under Reparation, og de der til behøvende penges Bekaastning som til 298 Rigsd: 3 mark 8 sk. er anslaged skal lige som forhen skeed er paa Borgerne og Bønderne saaledes Reparteris, at hine efter grund Taxten og disse efter hart Kornet der til Contribuerer. Saa i Allerunderdanigste haab, at hans Kongl: Mayt. naar det Kunde blive beviislig giort, at Land Manden, som har meest og Bæst notte af bemelte Broe, baade med Kirke vei, Skou vei, Torve vei, Lande vej og Fædrift, da Allernaadigst måtte finde for Godt, og have Naade for denne fattige Byes Borgerskab, og Allernaadigst befri den at tage deel i fornefnte Store Broes bekaastninger, saasom Borgerskabet

.........manglende side(r)...........

Saaledes at hine efter Grund Taxten og disse efter hart Koren, der til Contribuerer. Saa foraarsages ieg til Allerhøyst bemelte hans Kongl. Mayts. Allernaadigste villies fuldbyrdelse, at give Eder Jacob Jørgensen, Hans Fixsen, Niels Mogensen, Hans Tuesen, Martin Martinesenog Christan Skadeher med Lovlig 8te Dages Kald og Varsel, at møde for Steege Byetings Rætt Tiirsdagen dj: 23de. Novembr: førstkommende, eders viden og Sandhed at udsige om hvorledes Borgerskabet her i byen forhen haver svaret til besagde store Broes Reparation, hvor efter ieg til Allerundanigst efterretning et Lov formelig Tings vidne agter at erhverve. Steege dj: 16de. Novembr: 1728. M. Leth.

Der efter var Monhe. Ponickbegierende at Eeden af Loubogen for de indstevnte Vidner maatte oplæses og saa der efter tagen i Endelig forhør. Da efter Eeden for vidnerne af Loubogen var oplæst, fremstoed Jacob Jørgensenog ved Lovens Eed med opragte fingre vandt, at hand er 72 Aar Gammel, og har været Borger her i Byen i 46 Aar, imidlertiid Kand Erindre og huske at Steege Byes Borgere icke nogen tiid haver svaret eller gived noget til den imellem Steege og Lendemarcke faste store Broe, mens Bonderne på Landet alle tider sielv haver holt dend ved lige, og enhver af dem i trediege viis vist deres andeel at vedligeholde, indtil for ungefæhr 45 Aar siden, da Guarderne til hæst blev indlagt her på Landet i Qvarteer, da loed hans Kongl: Mayt. Sal: og høylovlig Ihukommelse Kong Chrestianden femte, Sielf Allernaadigst af Nye opbygge den, og siden der efter har Bønderne holt den sielf ved lige som til foren, Indtil 1704 da den formedelst Brøstfældighed, af hans Kongl: Mayt. igien af Nye blev op bygt, og Borgerskabet da ey heller den tiid ey heller nogen sinde tilforn saa lenge ieg Kand huuske og af mine Forældre haver hørt, Borgerne nogen tiid noget der til haver svared, førend for ungefæhr en 5 á 6 Aars tiid siden, da Borgerskabed blev paa lagt at svare til bemelte store Broes Reparation den 3die deel af de den tiid der til behøvende Penge Bekaastning, men vinde Broen, Bolværcked for havnen, Mølle ports Broen, med Skamme Stræde og Lange Stræde portene, har Steege Byes Borgere sielf allene alle tider holt ved lige, videre viste vidnet icke. Dernæst framstoed Hans Fixsenog vandt ved Lovens Eed, at hand er 75 Aar Gammel, og har været Borger her i Byen i 50ve. Aar, og tellige vandt at være Passerit som Jacob Jørgensen forhen om vundet haver. Der efter fremstoed Niels Mogensen og ved Lovens Eed vandt, at han er 81 Aar Gammel, og haver været Borger og Tømmer mand her i Byen i 50ve Aar, og imidlertiid hand her i Byen haver væred ligeledis Kand Erindre sig, at Borgerskabet inted haver svared noget til Ermelte Store Broes op bergelse eller Reparation, undtagen for 5 á 6 Aars tiid siden, da Byen blev paa lagt at svare en 3de deel til dends Reparations bekaastning, og tilstoed vidned ydermeere, at hand baade for 45 Aar siden og 24ve Aar siden, var med at arbeide der paa som Tømmer Mand, i øfrigt tilstaar hand at være passerit som Jacob Jørgensen og Hans Fixsen forhen om vundet haver. Dernæst fremstoed Hans Tuesen, og vandt ved Lovens Eed, at hand er 63 Aar Gammel og har været Borger her i Byen, 35ve Aar, og at alle ting i denne Sag er saaledes passerit som Jacob Jørgensen om vundet haver. Derefter fremstoed Martines Martinesenog vandt ved Lovens Eed at hand er 57ve Aar Gammel, og haver væred Borger her i Byen 35ve Aar, og vandt ydermeeere at være bevist det samme som Jacob Jørgensen for om vundet og udsagt haver. Dernæst fremstoed Christian Skadeog vandt ved Lovens Eed at hand er 691/2 Aar Gammel, og haver væred Borger her i Byen i 45ve Aar, og tilstaar at hand Kand ligeledes Erindre og huske, at det som det første vidne vundet haver, er saaledes passerit, saa at Borgeskabet ickun en gang som er ungefæhr nu 5 á 6 Aar siden, haver giort opskud til den bemelte store Broes Reparation med en tredie deel af bekaastningen, som den tiid der til behøvedes. Efter alt dette var Ponick paa Byefogedens veigne et udtog begierende, som blev stæd udj de 8te Stockemænds overværelse, navnl.: Hans Meier, Mathias Davidsen, Rasmus Pedersen, Anders Rasmussen, Jørgen Pedersen, Cort Pedersen, Hans Michaelog Ole Olufsen.

Afslutning

At foranstaaende er Rigtig udtog af Steege Byetings Protocol, Bekræftes under voris Forseilinger, Actum Steege Byeting ut Supra.