Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Åkirkeby
Transskribent: Jørn Kjøller

Magistratens indberetning

Indledning

Høy Edle og Velbaarne Hlr Gieneral Major og Amptmand Hlr Niels Vest

Paa dend af Deris velbarenheds mig tilsendte Videmerede Copie, af dend hans Kongl Mayts allerNaadigste befalling Dat: Hirtzholm d: 25. Juny med der Paa tegnede Hans Exellensis Hlr stifftamtmand GiersDorphs erjndring: Til deris Velbrn om samme allern befallings fyldist giørelse, Dat: Kiøbenhafn d. 23. July: 1735, Hvor effter Jeg har bekommed Deris Velbaarenheds skriftelige Misive og ordre Dat: Rønne d. 2 augst: Næst efter, Høyeste bemte hans Kongl Mayts allerNaadigste befalling at effter leve, alt Saa haver jeg tillige under skrefne Borgere giort deris allerunderdanigste ErClæring og sanferdige For Claring Paa de af hans Kongl Mayts aller Naadigste forlangende. 8te Poster, saa viit os er vitterligt.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Da er her ret frugtbart land af Rug, Bug, Hafre, Qvæg Hæste - Faar og Sviin Naar gud iche straffer det med mis vext.

Byens handel og næring

Da er aakirke byyeEen liden og Ringe Kiøbstæd som liger ungefær mit i Landet, og Ej haver Nogen Negosie eller handling, mens ernærer dem med aulning misten Deels, Sa De aldelis Ingen handling Laver, uden hvad De skal have fra andre Kiøbstæder her i Landet.

Om bevægelser i handel og næring

Da er dend formedelst dend skadelige Ilde Bran Bleven Hel forringed Nogle gange, hvor over Borgerskabet er Kommen j Knæerne, og iche har Rufm eller Middel til forskaffe dem Een skolle Til deris ungdom.

Skibsfart og varetrafik

Da er til denne Kiøbstæd Ingen Sejlatz, saa som den som før er meldt liger ungefær mit i landet

Fabrikker og manufakturer

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Da findes her paa stædet Ingen slags Fabriqver Manufacturer eller Monopoliske Privilegier Directe eller indirecte os Vidende.

Lav, societeter og næringsdrivende

Og Laug findis iche udi denne lille Kiøb stæd, Mindre Kiøbmænd der handler udi gros iche heller Nogen Kræmmer undtagen Eenm mand, Som haver lidet Kram vare som hentis fra andre Kiøbstæder, Belangende handtvercks folck Da ere De adskillige saa som snidcker skomager - hiuel mager - skrædder- Timmer mænd Klein, og grov smidder, som tillige med deris handtverker, Nærer sig med ager Dørckning, saa findis der og andre som arbejde udj dag Løn hoss de som Kunde Behøve, Saa her j Saa maader fattis Ingen og Kand mand iche vide Egentlig hvers Indvaanerstilstand, uden dend skulle bestaae udj deris ager Dørckning og handverker.

Agerdyrkningen

Da findis Nock af Indbøgerne her i Byen saa vel som Paa landet, Thi hvor der er, eller haver været Jord at Dørcke. Da er den be- tagen og med folck forsynet. Det Kunde ellers være Denne Ringe Kiøbstæd AakierkebyeTil stoer Nøtted og opKomst Der som Brende- viins Panderne hos Bønderne her Paa landet Blive afskaffede, og ved Auction forhandlede, og hvad Børne gods der udi Kunde være Indført, Da at levere Det til Vergerne, og Ræsten at være effter der om Deris Mayts allernaadigste udgangene forordning at være Confisqveret, Saa som demeged Betager Borgerskabet Deris Næring j det De Brøgger og Brender, og selger til hvem Det løstter /: Ellers Kunde Borgerskabet beflite dem Paa Slig DricKende - vare at have j beredskab for fremmede folck, som her j gennem Byen Rejser baade frem og til bage hvor landzting holdis. - at denne voris aller underdanigste ErClæring og Sandfærdige for Claring, Paa oven melte 8te Poster Bestaar j sandhed, saa viit vj Kand forstaae Hvor om vj aller under Danigst Beder j Naade maatte vorde optaget vj forbliver Deris Kongl: Mayts,

Afslutning

Samt det Kongl: Arve Husis, allerunderdanigste Troe arve under saatter og Tiænere - AaKiercke Bye d. 9de Sept: 1735 :/:
Jacob
Lorentzen
Christenssen
Thor
Anderssen
Christen Pedersen
Dam
Diderich
Mortensen
Gregers
Otto F. Kactz