Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Amtmandens indberetning

Indledning

Allerunderdanigst forklaring Ofver tillstanden udi Haurballegaard og Stiern Holms Ampter J følge dend Kongel. Allernaadigste udgangne recript, daterit HirchHolmen den 25de Juny 1735.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Haurballegaardz Ampt

bestaar af trende smaae Herreder

1. Hasle Herreedt,

2. Wester Lisberg herreedt

3. Ninghereedt,

De første tvende, Hasleog Wester Lisberg Hereederstrekker sig fra Skanderborg AmtJ vester og øster paa Langs Norden for Aarhuustill EggoeBroe eller Haufeet J Calloe Ampt. Det tredie som kaldes NinghereetEr Beeliggende Synden for Aarhuus og strekke og strekker Ligeleedes J vesten fra Skanderborg Amptog Øster paa till Haugeet.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Byens handel og næring

Amptetz beskaffenhed og Producter, fornemlig Byers Næring og destricts Handell bestaar af Sædeland og fodringer,Nogen græseng og øxenhandell,

Om bevægelser i handel og næring

udi Nogle Aar har dette Amt,hvorudi Bøndergoedzet ikke er af det sletteste her i Jylland, Mere vel aftaget End sig forbedret, Aarsagen er denne, at ØxenHandellen ikke er Nær saa goed, som J forrigetider, og des uden dend Ringe priis, der er paa Kornet J Norge, hvorhen det Alleeniste føres, og Videre Producter kand Jkke fra dette Ampt debiteres.

Skibsfart og varetrafik

Jnd og udgaaende Vaare føres med Landets Egn Udi bemeldte Ning Heeret, Er og en haufn 3 miile Synden for Aarhuus, kaldes Nors Minde, hvor de Seiglende Afleene Ved Storm og U-vær sig kand reterere og komme i behold.

Fabrikker og manufakturer

af fabriquer findes her ingen, undtagen et Kobber Manufactur J LiisbergSogen kaldes graa Mølle, beliggende ungefær 3 fierding Wegs Norden for Aarhuus, som tillhører en Borger, ibid, ved Nafn Jens Andersen Møller, og er i goed stand, Copie af dessens adkomst og Privilegierne følger Aller-underdanigst herhos hefftet.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Previlegiæ findes her ikke, Endten Menopoliske eller Exclusive undtagen dend udi forrestaaende femte post Ommeldte Kobber-Mølle, som Er Bestandig.

Lav, societeter og næringsdrivende

Societeter og Laug er ikke paa Landet undtagten,nogle HandVerksfolck af grofsmede, tømmermænd, Hiulmænd, Bødkere, Snedkere og deslige,som Arbejder meest for Bønderne, saa og Skræddere som sye Vaqmell, og Skomagere som sye Bøndershoe, og deraf fattis Jngen.

Agerdyrkningen

Indbyggere er der nock J disse trende Herreder till at dørke Landet, og Auflingen staar neppe nogenstedz til at forbedre, saasom der falder ingen Heeder, Eller U-dørkede pladzs, der kand Regnes for Noget, Ellers J dette Ampt ikkon maadelig og smaa Skoufve, men Riis hug og Krat till fornødenhed.

Indledning

2 Stiern Holms Ampt

bestaar ligeledes af trende Herreder

1. Bierre herret

2. Hatting herret

3. Niim herret.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Disse Hereeder strækker sig fra WeyleJ Vester og till Pals gaardzgrund, eller Haufvet J øster, HorsensKiøbstad, paa Norder, og MeddellfartSund, Eller FredericiaStrøm, paa dend Syndre Side.

Byens handel og næring

Om bevægelser i handel og næring

Skibsfart og varetrafik

Er af Samme Beschaffenhed, som Hauerballe gaardz Ampt, uden at Bøndergodset ofver aldt formedelst det noget Høyt Skall være Matriculerit, ikke findes af lige Bonitet.

Fabrikker og manufakturer

udi dette ampt Er ingen fabriqver Eller Manufacturer.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Lav, societeter og næringsdrivende

Agerdyrkningen

Er af samme Beshaffenhed,som i for Klaringen om Haurballe gaardz Ampt, Allerunderdanigst findes Anførdt, uden at Skouene paa adskillige steder findes noget Større.

Afslutning

AarHuus dend 8de November Anno 1735

E. Holck