Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: St. Heddinge
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Byfogedens indberetning

Indledning

Efter hans Høy-Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stifftbefallingsmand høy Respective Ordre af 22. Octbr. list afvigt, er følgende paa hans Kongl. Maystt. Allernaadigste Høybemell. hans Excellences tilstillede Rescript af 25 Juny, og de deruid opførte Poster, min allerunderdanigste Erklæring.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

forbigaaes. -

Byens handel og næring

Om bevægelser i handel og næring

Denne byes handtering og næring bestaar udi Ager Dyrchelse.-Samme bye har aftaget og Daglig aftager, aarsagen dertil er fornemmeligt, dend haarde Allernaadigste Paabudne Consumption, Dernest att beboerne ej saa tilstrechelig er forsiunet med tieniste folch, som de burde have, formedelst er saa snart de unge opvoxer, de da begiver demb ud af byen, Enten til handtvercher eller til Bevorbene Militair tieniste.

Skibsfart og varetrafik

Fabrikker og manufakturer

Privilegier til fabrikker og manufakturer

forbigaaes, siden fra denne bye ej noget til Verch Negocieres. Ej heller Fabriquer, Eller Manufacturer findes. Eller har Vært her udi byen.

Lav, societeter og næringsdrivende

Ingen Societet Eller Laug er her udi Byen, ej heller nogen Kiøbmænd. Men findes 2de Kræmmere, Som Sælger Salt, Humle, Tiære og trehskoe i smaae Partier. Handtverchsfolck er ej heller,Kun faae der duer noget, Undtagen Smeede.

Agerdyrkningen

Til Landets Dyrkning kunde findes Indbyggere noch, naar Ungdommen Paa hver sted, maatte Absolute befalles at forblive, og de till Aarvaagenhed og flitighed blef Opdraget, som nu omstunder befindes iche faae af, men de fleeste opfordres i Doven og Dorskhed. Nemblig gaar tiilig til Sengs og staar Sildig op, hvor Over Baade Creaturett og Agerdyrkelsen tager Skade.

Afslutning

Saaledis Er Min Allerunderdanigst Erklæring det Rigtigt forfattet. Men maatte det Behage Hans Kongl. Maystt. Allernaadigst at forunde denne fattige bye At dend Kongl. Allernaadigst Consumption maatte sættes fast, og Lignes paa Samptlige Borgerskabet sampt at de maatte forundes 2de Markeder om Aaret, kunde dend mueligen blive hiulpen, i min Eenfoldige Tanker. Store-hedinge d. 6 November 1735.

A.S. Glukstadt