Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Thisted
Transskribent: Olaf Thomsen

Toldkammerets indberetning

Indledning

Paa De fra Hans Excellence, Højædle og Velbaarne Hr Camer=Herre og Stiftsbefalingsmand, Herr Claus von Reventlov i Aalborg, efter Kongl. allernaadigste Befaling, mig, tilstillede Poster, nembl.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Angaaende ethvert Amts Tilstand, Beskaffenhed og Producter. ? Vedkommende Betiente erklærer sig vel allerunderdanigst herpaa med nærmere Oplysning end ved Toldvæsenet falder -.

Byens handel og næring

Ved Een General Inquisitions forretning af dato 27 September 1732 som efter Ordre til det højlofl. Kongl. Rentecammer blef indsendt er ved 17 Personers forfattede angivelser Specialiter forklaret om Kramboe=Handlingen i Thisted, hvoraf et par støcker siden ved Døden er afgangne, dog kand her ansees at være 7 aabne Kramboer af ringe Capital, de øfrige har mindre Aftræk, og icke nær saa meget at handle med, men nogle deraf bærer Deres Kram omkring paa Landet; ligesom og Borgerskabets fleeste Vahre er til Landmandens Brug, og hentes fra Aalborgfornemmelig 2de gange om Aaret nembl. ved Pintsedags og Mortensdags Tider, saa og indkiøbes ved de 2de Markeder som holdes i Thisted 8de Dagen før St. Hans Dag samt 8de Dagen før St.Olufs Dag ellers skeer og tilførsel undertidenm fra Kiøbenhafnog her i Landet fra Holstebroeog andre Kiøbstæder, derhos handler og eendeel med nogen Norsktrælast, som De enten self lader føre fra Norge eller Aalborg, eller og tilkiøber sig af Skippere ved Vesterstrand, og endelig nærer Indbyggerne sig af den Korn=aufling som falder paa de dennem tilhørende Byers Markjorder ? I Districtet drives den Mellem Rigske Handel med landsens Vahre, og efter Thisted Toldregnskabers allerunderdanigste Udvisende; Men den øfrige Handel med Heste, Øxne, Skind, Uld, Kaf etc. angives icke her ved Toldcammeret.

Om bevægelser i handel og næring

Thisted Bye er nu frem for tilforn i meget slet Tilstand, beboes mestendeelen af fattige Folch, og er Borgerskabet nu ickun tilhørende een liden Smakke, 3de smaa Jagter og 2de mindre Skøyter, hvoraf Smakken og den eene Jagt gaar undertiden til Kiøbenhafnog Norge, de øfrige i Limfiorden, og endelig een liden 3 Læster drægtig Sand-skude sejler fra Stranden af til Norge; Men herfra Byen drives nu ingen Handel paaa udenrigs Stæder som i forige Tider ? Aarsagerne dertil skal være 1. At de meest formuende er bortdøde og Deres Midler adsprede. 2. findes der een Sandgrund i Limfiorden ved Løgstør, som aar efter andet forøges til største Hinder for de sejlende. 3. Er ved Thisted Bye ingen god Vinter=Hafn; Hvilke sidste Poster, om de kunde hielpes til rette, var det formodentlig til Byens og Negotiens opkomst; Videre om Indbyggernes paaAnke, samt Byens og Districtets slette Tilstand, erklæres vel allerunderdanigst af vedkommende.

Skibsfart og varetrafik

Her i ToldDistrictet føres de ind og Udgaaende Vahre deels med egne og deels med Norskefartøyer, Sand Skuder kaldet, og er Skibsfarten ved Vester=Strandaf den Beskaffenhed: at som her for Landet er ingen Hafn, men det stoore Vester Haf med de jydske Ref paa den eene, og den flakke strand med Klitbacher paa den anden Side, maa Skuderne,/ naar Hafvet foruroliges,som undertiden giør, at Skibe indstrander og forulycker,:/ med temmelig Besvær og Omkostning treches op paa tørre land for at salveres, og bliver der staaende fra een Reise til anden; Men naar Vejret er got, og Skipperne agter sig strax bort igen enten baglastet eller med Vahre, kand da Skuderne blive liggende paa Vandet, indtil de snarest muligt faar giort sig klar til udgaaende; Ellers hænder sig tit ved Deres hjemkommende, at, som trælasten maa udkastes førend Skuden kand settes paa Land, bliver samme bortskyllet of Havet og ved udgaaende maa de ofte, for hastig paakommende Blæst og uroligt Haf, lette Ancher og sejle fra enten halfer eller trediepart af Ladningen; Angaaende Fartøyernes Tall og Størrelse, her og i Norge hiemmehørende, følger allerunderdanigst Extract af Thisted Toldregnskab for sidst afvigte Aar, og gaar deres Fart egentl. imellem Rigerne Danmarkog Norge med de Slags Vahre som paa bemt. Extract findes opført.

Men de udi 3de Posters Besvaring omrørte Fartøye fra Thisted Bye afseilende, expederes ved AalborgToldcammer, hvor Deres Drægtighed, Indehavende Vahre og tilagtede Stæd frem og tilbage angives.-

Fabrikker og manufakturer

Thisted Bye er begynt med et Garfverie at oprette, dog er samme endnu ei kommen i sin rette Drift; og een Mil Vejs uden for Byen lader Justitz Raad Dyssel brende Kalk og Muursteen ellers vides iche at her i Eignen tilforn har været noget egentlig Manufactur eller Fabrique anlagt; men det Vadmel og adskillig hiemmegiort Tøj her falder, forarbejdes udi Eendels egne Husholdninger efter Deres Raad og lejlighed ?

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Paa fornefnte Garfveries oprettelse er bemt. Justitz Raad Dyssel her ibidm. meddeelt allernaadigst Privilegium, som ved Bye og Hærrets Tingene skal være publiceret og maa findes hos Rettens Betient.

Lav, societeter og næringsdrivende

Intet Laug eller Societet vides at være heromkring; Ellers er ved foregaaende Poster allerunderdanigst meldet om dem der drive Handel, samt deres ringe Tilstand i almindelighed, videre Special Erklæring paa denne 7de Postes Indhold, giøres vel efter mand taler af vedkommende ?

Agerdyrkningen

Herom har Amternes Betientre den beste connoissance, som icke paatviles, jo at Enhver i sær allerunderdanigst vorder demonstreret;

Afslutning

Imidlertid følger dette udi allerdybeste underdanighed fra Thisted Toldcammer.

d. 26 Augs. 1735.

N. Zangaard