Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Svaneke
Transskribent: Jørn Kjøller

Magistratens indberetning

Indledning

Høy ædle og Velbaarne Hlr General Major Commendant og Ampt Mand Paa Bornholm hr Niels West

Paa dend af Deeris Velbaarenheeds mig til Sænte vidimerede Copie af Hans Kongl: Mayts allernaadigste befalning dattered Hiertzholm dend 25 Juny 1735 under de paa tegnede Hans Exellencis hr Stifft Ampt Mand hr Baron Giersdorfs Erindring til Deeris Velbaarenheed, Samme aller naadigste befalnings fyldigste giørelse, datered Kiøbenhaun dend 23 July 1735. hvor effter Jeg har bekommed Deeris Velbaarenheeds gunstige skrifftlige ordre, og befalning dattered Rønne dend 2den augustj Sist af vigt Høyeste bemelte Hans Kongli Mayts aller naadigste befalning at effter leve /: alt Saa haver jeg tillige med under skrefne borgere, giort vorris aller under danigste Erchlering, og Sand færdige for Karing paa de af Hans Kongl: Mayts aller naadigste For langende 8te Poster Saa vit os er vitterligt.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

hvad Sig landet i Sig Self er Ambelangende da Er det Eet frugt bar land, af Rug, Biug, haure hæste, queg, faar og Svin, Naar Gud iche straffer med Misvext

Byens handel og næring

hvad Svaniche Byes Negocie og handling bestaar udi / Da bruger Borgerskabed her nogen liden Handling Med Bønderne paa Landet, med Sæde vare, queg og Smør tillige med noged lidet Fiskeri /mens Byen Haver ingen vis Destricht hvor viit Borgerskabed maa Handle med Bønderne der om kring,

Om bevægelser i handel og næring

Denne lille Kiøbstæd haver mærckelig paa Nogle aarstiid af taged, og bleven meged For ringed, i det at Én deel af Borgerskabed her Adskiellige gange haver lit stoer Søeskade, formedelst dend meget Slette haun her er til byen, Saa een deel af de Smaa far tøyer som her er til byen af storm og Høye vand flader, af Nordost, og østen vind om vinter dag er ganske Slagen i støcker, formedelst at Bulværcked veed haunen for mange aar Siden af Søen er Slagen i støcker, og bort dreven i Søen /: Saa Haver og Een deel ved Andre uløckelige strandinger mest deris far tøyer og goeds, hvor fore borgerskabed formedelst Samme Søeskadis lidelse er bleven for armed Saa de icke Siden dend tiid har Kundet formaatt at lade Reparere hvercken Haunen Eller Bulvercked.

Skibsfart og varetrafik

Da liger denne Kiøbstæd ved Søe Kanten østen Paa landet, og er ickun der veed 3 Smaa fartøy, nemlig 2de galjoter, og Een liden jagt, hvor af dend største er 9 læster drægtig, den Anden 71/2 læst, og Jagten 4re læster drægtig, disse Smaa fartøy besægle Kiøbenhaun, og under tiiden Lübech Dantzig, Carls Haun, Calmer, og under tiden gulandog udfører her fra til Kiøbenhaun Sæde vare, Kiød, Smør, og fiskevare, nemlig lax, Sild og tørsk Naar gud giver noged der af, og indfører der fra Igien, Salt Jern, viin, Toback SteenKul, Kaaber og Spinde Rocke, til Lübech, og Dantzig naar de der hen Seigler, udførrer de her fra ligeleedis Sæde vare, og under tiden noged lidet Smør, og Samme Slags fiskeri, Sa og nogle faa øxen til lübech, og indførrer der fra igien tagsteen, StenKuel, homle, hamp, høer blaar Speccerie og noged liden Anden Smaa Kram vare Naar samme far tøy Seigler paa for bemelte Svenske plasser, da mueligt, tager skipperen, Penge med og førrer der fra igien, Kalck, Bræder, beeg, og Tiere, men Fremmede skibe ladster her icke.

Fabrikker og manufakturer

Fabriquer, eller Manufacturer Er her icke i denne lille Kiøbstæd, af noged Slags, icke heller til forn haver væred det os i nogen maade kand være vidende.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

icke heller befindes udj denne Kiøbstæd ingen som nogen Monopolische Privilegia at være given derechte, eller inderechte det os er vitterligt.

Lav, societeter og næringsdrivende

Societeter, og Laug er her icke heller i denne Bye icke heller nogle Kiøbmænd som handler i, gros, mens Smaa handlings Mænd Er her Siuf personner, som handler med Smaapartier med for ommelte varer, som og tilligemed, auling og Ager Dyrckning /: haandværcks, folck Er her adskiellige Slags Saa som, Snekere Tømmer Mænd, Juelmænd, Smider, Mallere, skræddere, skoemagere, Sa er her og, fiskere, hvilke andførtte haandværcks folck tillige med Een deel af fiskerne bruger og nogen liden auling at nære Sig af, Saa findis her og dis for uden, Andre fattige Folk som arbeeder udj dagløn hoes dem som dem Kand behøve, Saa her fattis Ey nogle haandværcks folck, i Saamaader, som Sig her Kunde Ernære og er ickun det fleste borgerskabs tilstand ganske Slætt og meged Ringe her udj bemelte Svaniche, og betagis deeris Næring, meged, for medelst de mange brændevinspander som, Bønderne bruger paa landet.

Agerdyrkningen

Indbyggere Findis her Nock af Baade her i Byen og udj øster herrit som ager for den kunde dyrcke, icke heller vidis nogen stæds at ager Dyrckningen kunde forbædris.Thi hvor der Er, Eller haver væred leyligheed at dyrcke Jord, er dend betaged, og med Folck for Siuned; --

Afslutning

Dette er nu voris Allerunderdanigste, og Sand færdige Erchlering, og For Klaring paa a vormelte 8te poster, Saa vit som os her om Kand være vidende, hvilcked bestaae udj al Sandfærdig heed, som vi allerunderdanigst, beeder i naade maatte vorde optaged /: hvor ved vi med liv og blod For bliver

Deris Kongl: Mayts allerunderdanigste Ringe og tro Arve under Saatter, Svaniche Paa Bornholm Dend 6 September Anno 1735
J. Thoersen Aalborg
Henning Rasch
Jochum Thiissen
Peter Vendtzelss
Nielss Jensen
Jørgen Peter Kofoed
Laurs Chrestenssen
Tff. Suan