Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Tryggevælde amt
Transskribent: Erling Kildal

Kopi at amtmandens skrivelse til Rentekammeret

Redegørelse

Eders Excellence og meget Høytærede Herrer ieg forhen ved opladte Skrivelse Demonstreret dend formentl. Aarsag til dels dette Tryggevelde Districts Rytter Goedses og fornemmenlig Stefns Herredsslette tilstand, der eragtes egentlig at være dend a1t for høye Matriculering, siden de fleeste icke nær har den Udsæd imod andre i Landet af lige Hartkorn, ey heller har de nogen Grusgang eller Høebierring, derfor deris Creature saavel Sommer som Vindter af Suldt maae Crepere, hvilcket alt har bragt de fleeste udi største Armod og elendighed, saa de hvercken kand betale Skatter eller udrede hvis di bør af allernaadigste paabudne. ieg skulde da icke undlade herved ey alleene at giøre erindring, om de udi min afladte Skrivelse giordte forestillinger til dette Arme Goedses Lindring og forvendtelig Opkombst i tiiden, som icke kand skee paa anden maade, i hvor meget forstrekning dennem end og Aarlig bliver givet, uden Hans Maystts vil allernaadigst see til disse hans Arme Undersaatter, at de maatte i det mindste erlange 1/3 Moderation og afslag udi deris ansatte Hartkorn, som forhaabendtlig i tiiden ved Guds Naadige forsiufn skulde sette dennem i dend tilstand, at de ey alleene betalte hvis de Burde, mens end og bedre ernærte sig og sine samt holde deris fæstegaarde udi forsvarlig Stand, hvor af de fleeste ere ganske forfaldene og til deels, snart øde. Ved min paa Hr. Regiments-Qvartermester og Høyeste Retts Procurator Erman Bingergiordte Ansøgning om at faae Stefns Herreds Goeds sig til Mageskiftet for Hiortespring givne Erklæring, har ieg og understaaet mig at give tilkiende, om ifald Hans Maysttt. allernaadigst vilde Bevilge disse Arme Stefns Herreds Bønder, foreslagne Moderation ieg i mine Ringe tanker formeener dette slette Goeds icke kunde Kaste saa meget som man sig forestiller at blive bragt i bedre stand, som ere efterfølgende :

1, og fornemmelig bliver da Moderationen i Hartkornet dend Høyeste og Beste Grundvold, hvorpaa denne gandske Sag skal bygges, om i fald de nogen tiid skal Reddes fra deris Armelige tilstand, og naar dem samme allernaadigst vordee accorderet, da er mit allerunderdanigste forslag for det 2. At som een Langvarig experience med Hans Maystts største Skade, har saa godt som forvisset Os om, at der kand hvercken Vindter eller Sommer udover saa mange Bester og andre Creaturer som een Bonde behøver til sin Aulingsdrift, saa bliver der icke nogen anden Middel end at formindske Creaturerne som kand og skee paa efterfølgende maade, at dend 3die del af hver Byes Beboere, hvor Mand fandt det giørl. skulde afskaffes, og deris Jorder med Græsgang og Høeslett imellem de øvrige 2de dele af Byen Rigtig ombyttes, i hvilcken Henseende de i Byerne tilbageblevne Beboere, som bliver udledet af de a11erdygtigste folck og best vedligeholdte Gaarde. Betragtende dend store Mangel som findes paa Gott Mandskab til Ødegaardes antagelse,hver Gaard da blev staaende som sin nu havende Hartkorn, med tillæg af een Reducerte Gaards Halv Ager og Eng, Græsning, Sæd, Bester og andre Creaturer samt dend halve Bygning, som kunde nedtages undtagen 6 fag til Stue Længde og af Bønderne selv bekosted opsatt ved een hver tilbageblivende Gaards fornødenhed, da Goedset formeenes at komme saaledes i vedbørlig stand, baade med Beboere, Besætning og nogenledes Reparation, at de kunde svare som og tillige da efterdags holde vedlige og goed Hæfd / thi dend forhen meldte Høye Matriculering i det Bonden har staaet og endnu staar meest over alt for 8 td. Hartkorn og Høyere, og icke derpaa har kundet Aule saa meget om Aaret som Hand kunde overføde de Creaturer med til Hans Aufls Driftts udforderdring, icke heller om Sommeren Kand nære deris Behøvende Creaturer paa Græs, men tit og ofte Creperer af Sult, som forhen melt er / har Contribueret til at de Aarl. er givens forstrekning af Bæster, der Baade Vindter og Sommer af forestaaende Aarsager dels ere Bortdøde, hvilcket ieg formeener Kand forekommes ved at Bonden bliver staaende for sit nuhavende Hart-korn og ey andet omme.te tillæg af Ager og Eng, hvorved Hand faar Baade foeder og Græsg. for sine fornøden holdende Creaturer og Besætning samt Korn til Udgift og Liveets ophold for sig og sine. Saa behøver Hand ej Heller fleere Bester til at drive sine nu havende og siden tillagte Jorder med, end som Hand nu burde at holde, om Hand skulde prises for veldrivende. Og for at see de i de afbrudte Gaarder nu Boeede Familier Conserveret til Goedsets nøtte og fordel, maatte de blive staaende for den 6 fag Huus samt Kaalhave, som deraf kunde svare sine Huusmænd til Hielpe Skatter for de 2 Bønder, som haver delt sig i Hans Gaards Marcker eller og Mand kunde tillægge disse Huusmænd en deel af Bøndernes Hovveri, som at holde Grøfterne istand, at terske paa Laden, at reense Korn og deslige. Hvor,vil vel spørges, hvorfra Hovveri og Reyserne skal komme som skal giøres og forrettes ved Hans Maystss. Hoved Gaarde, dertil svares een Bonde som om Vindteren kand overføde sine Bester og Creaturer samt dem om Sommeren forsvarl. Græsse, Kand bedre pløye, Saae og Harve til 1 1/2 Tønde Hov jord af hver Slags Sæd, end kand Pløye til een tønde dito naar Hand paa foering lider Mangel, saa Kand Hand og langt bedre giøre 3de Kiøbenhafns Reyser Aarl. ved goed foering Græsning for Hans Hester, end 2de i dend tilstand Hand nu befindes. Tarskning og andet smaae Hovverie kand Hand og langt bedre faae forrettet, naar Hand faar saa megen tillæg at Hand kand holde folck, i steden Hand nu neppe Kand Aule saa meget som behøves til Hans Koene og Børns underholdning. Og for det 3.-Som det er bekiendt at Bønderne i Stefns Herredt for mangel af fornøden Brændsel maae gribe til deris Halm foeder, saa kunde det og være til een stoer Hielp for dennem om de maatte tillægges dend Udviisning, som ved een 3die del Gaardmænds afskaffelse blev Menagiritt. A1t dette har ieg icke vildet undlade tienstskyldigst at proponere til Eders Excellence og Høytærede Herrers videre Godtfindende og overveyende og for i fald Hans Maystt. icke skulle allernaadigst resolvere berørte Goeds at bort-sælge, der dog efter mine tanker var meere Profitablere og til Hans Mayst. interesse at de samme maatte blive Hans Maystt. behageligt forestillet til min forvendtende allernaadigste Resolution.

Afslutning

Jeg forbliver etc. etc.

E. von Bülow

Saaledes Rigtig Copie

Testerer

E v.Bülow