Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Varde
Transskribent: Gert Ravn

Toldkammerets indberetning

Indledning

Deres Excellence!

Høy Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stifts Befallings Mand.

Naadige Herre

Udi underdanigst Følge Deris Excellence naadigste Ordre af Dato 8de Julii Indkræevis I underdanig Ydmyghed vores ringe Betenkende angaaende dette Toldstæds Beskaffenhed, nemlig:

Redegørelse

1.
Befindes under dette Toldstæd efterskrefne Fahrtøyer af Drægtighed og Alder, som af efterskrevne Skippere føres, saasom:
 • 1 Pinche.Skipper Knud Boysenaf Hoe. Drægtig 16 Lest. Gl. 22 Aar.
 • 1 Gallioth.Skipper Hans Kiernaf Hierting. Drægtig 16 Lest. Gl. 7 Aar.
 • 1 Smache.Skipper Knud Riisbøllaf Hierting. Drægtig 13 Lest. Gl. 5 A
 • 1 Smache.Skipper Jens Jafsenaf Hoe. Drægtig 17 Lester, Gl. 6 Aar.
 • 1 Smache.Skipper Niels Jessenaf Hierting. Drægtig 11 ½ Lest. Gl. 7A
 • 1 Smache.Skipper Hans Hansenaf Hierting. Drægtig 10 Lest. Gl. 23A
 • 1 Smache.Skipper Olluf Mølleraf Hierting. Drægtig 8½ Lest.Gl.26 A
 • 1 Smache.Skipper Peder Riisbøllaf Hierting. Drægtig 8 Lest. Gl. 22 A
 • 1 Smache.Skipper Hans Jensenaf Hierting. Drægtig 6½ Lest. Gl. 30 A
 • 1 Smache.Skipper Jens Nielsenaf Hoe. Drægtig 6 Lester. Gl. 26 Aar.
 • 1 Smache.Skipper Gravers Iversenaf Hierting. Drægtig 6 Lest. Gl. 19
 • 1 Sneche.Skipper Mads Andersenaf Hierting. Drægtig 5 Lest. Gl. 17
 • 1 Schude.Skipper Søren Boysenaf Hoe. Drægtig 7 Lester. Gl. 2 Aar.
 • 1 Schude.Skipper Terchild Hansenaf Hoe. Drægtig 5 Lester. Gl. 30 A
 • 1 Schude.Skipper Peder Bertelsenaf Hoe. Drægtig 4½ Lester. Gl. 22
 • 1 Schude.Skipper Hans Larsenaf Hoe. Drægtig 4½ Lester. Gl. 20 Aar.
 • 1 Baad. Svend Vistessenaf Hierting. Drægtig 2 Lester. Gl. 29 Aar.
 • Summa under dette Toldstæds hørende Fahrtøier som er: 1 Pinche, 1 Gallioth, 9 Smacher, 1 Sneche, 4 Schuder og 1 Baad in alles 17.

Af disse Fahrtøier haver Aarlig været til Grønlanddend anførte Pinche og Gallioth paa Sielhunde Fangsten. Mens siden Interessenterne ey derved har funden deris Reigning, har Pinchen dette Aar allene været didhen og Galliothen søgt Fragter på Norge, hvorfra dend med Tømmerlast er her hiemkommen. De andre Smacher og Fahrtøier, hvoraf Eendel ere Nødet, at søge Fragt ved Riibeog andre Indre Riigs steder og udfører til Hollanddet, som her i Landet ellers kand forefalde, nemlig alle Slags Korn Vahre, Sorte Potter, Kampesteene, Tallig, Svinebørster, Pennefeder, Vadmel, Smør og andre Feede Vahre ligesom Aaret og Priisen uden Lands kand udfalde.

Bemeldte Fahrtøier hiemfører fra NorgeTømmerlast, fra HollandKalck og steen samt andre Kiøbmands Vahre. Efter dend liden Handel og Næring som her falder; og først paa Aaret naar Hans Maytts. Magatzin Korn skall Transporteris da de dermed befragtes. Paa Hamborgfarer de ligeledes baade med Korn og Sorte Potter og formedelst Hans Maytts.allernaadigste Forbud om Handelens Ophævelse paa Hamborg maa de komme Bellasted tilbage.

2.

At Commercien herved Stædet haver Merchelig Aar efter anden aftaged og at Hans Maytts. Told Intrader herved Toldstædet Aar efter anden er forringeret dertil er: 1ste og største Aarsag dend større Told som Hollændernehaver paabudet paa de danske Øxne, som herfra pleyer at vorde Udskibet og udi Indeværende Aar er icke Én Eneste herfra oversendt. 2det da Handlen var frj paa Hamborg, hafde Hans Maytts. for indgaaende ligeledes større Told Revenuer og saasom de smaae og faae Kiøbmænd henter den største Deel af deris Kiøbmandskab nu udi Flensborg, Coldingog Horsenshvor de best kan finde deris Reigning, saa er dette ogsaa Endeel Aarsag til, hvorfore hans Maytts. Told Indkomster herved Toldstædet aftager. 3die desuden ere de Privilegier paa Endeel Vahre som hans Maytt. haver forund Kiøbenhafnbestaaende udi Sæbe, Svovel, DelfftsTøy, Forhøyelsen paa Sucker og Forbud paa Farveriet samt og Ostindiske Vahre, som kiøbes for Éen Civil Priis udi Kiøbenhafn ligeledes Aarsag hvorover Indtraderne herved Toldstædet Svæckes.

3.

Til Commerciens Forbedring efter Vores Ringe Tancker, da skulde det vel Kiendel. hielpe om dend i svang gaaende Landprang blef afskaffet, og var det vel at ønske at Borgerskabet udi Warde var af dend Formue de kunde føre saadan Handel som Proprietairen og Landmanden kunde være tient med. Mens som deris Evne er icke saa tilstræckelig saa behielper de dennem med den Ringe borgerlig Næring, hvordan de best kand. Dette er til deris Excellence Vores underdanige og Ringe betenckende om dette Toldstæds Beskaffenhed, hvilken vi i underdanig Ydmyghed vil have Deris Excellence insinuerit forblivende i underdanig Submission.

Afslutning

Deris Excellence Høyvelbaarne Hr. Geheime Raad og Stift Befallings Mands Naadige Herres underdanige tienere

Wedel
N.Bang

Warde Told Cammer, d. 18 Aug. 1735.