Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Varde
Transskribent: Gert Ravn

Borgerliste

Redegørelse

Liste Og Forklaring over Warde Byes Indvaanere, Geistlig, Øvrigheds Personer og Kongl. Betientere og alle andre Borgere, forfattet af underteignede, saa vit os er bekiendt om hvers Leilighed og Wilkaar.
 • Geistligheden.
  • Prousten Hr. Rasmus Suidtzer, Sognepræst til begge Kirker, hand haver mange smaae Børn og mueligt er i Gield, icke saa lidet.
  • Cappelanen til begge Kirker heri Byen, Hr. Pouel Borrebye, er ved Giftermaal kommen til en skickelig Middel efter hans Stand og Vilckor, mens hvad hans Midel kand være, er os ubevidst.
  • Magister Sahl. Niels Kragelunds Enckeboer i Leiehuus, har en svagsindet Søn, liden Indkomst og ringe Midel.
  • Recteren Sign. Termand Termandseni dend latinske Skole boer i sin egen Gaard og er uden Gield, mens hvad hans Middel kand være, er os ubevist.
  • Høreren Niels Bolderup, en ung Karl, som har gandske liden Løn og indkombst og ingen Middel, mens snarere Gield.
 • Øfrigheden her i Warde.
  • Borgemester og Postmester Bertel Taulouer u-gift, hvis Middel hand har, har hand arvet efter sin salig Fader, hvor meget det er, vides icke af os, hvilcket Raadmændene kand forklare, som Skiftet har forvaltet.
  • Raadmand Stephan Pedersen, en gammel affældig Enke Mand, har liden Løn og mindre Middel, nyder sin Ophold hos sin Søn Peder Stephansen, Forpagter på Lunderup.
  • Raadmand Søren Ølgaarddriver noget Handel med Kiøbmandskab og Aufling, haver 4re Hæster dertil, hans Tilstand er os gandske ubevedst.
  • Lieutnant Niels Jacobsen Outrup, en gammel Enke Mand, har faaet Naadsens Brøød i mange Aar, har deraf sin Ophold og ei videre.
  • Byefoged Christen Hiørningboer i sin egen Gaard, er uden Gield og bruger noget Aufling, men hvad hans Middel kand være, er os ubekiendt.
  • Bye Schriver og Hospitalsforstander Johannes Kragboer i sin egen Gaard, er nyelig kommen her til Byen, hans Vilchor er os ubekiendt.
 • Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide.
  • Mathias Borchbeboer sin egen Gaard, nærer sig af Aufling og Huusnæring, med danske Brænderie og Øllsall, holder 4re Hæster til sin Aufling og at giøre Reiser med, naar forefalder.
  • Knud Ølgaard, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.
  • Niels Joenssen, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af smaae Kræmerie og Aufling, holder 2de Hæste til samme og at fare med Fragt.
  • Christen Jenssen Wiumb, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af lidet Kræmerie, og Grov-Vahre sampt Træe-Vahre og noget Aufling, holder 2 Hæster til samme at drive og at fare med Fragt, naar noget forefalder. .
  • Rasmus Ølgoed, boer i sin egen Gaard, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 2 Hæster til samme og ei andet.
  • Anders Madsen, beboer sin egen Gaard, nærer sig af lidet Kræmerie og noget Aufling, holder 2de Hæster til samme at drive og farer med Fragt, naar noget forefalder.
  • Laust Dyre, en ung Karl, boer i hans egen Gaard, men er dog pandtsatt, holder ingen Hæster, nærer sig af lidet Aufling og Kræmerie.
  • Mads Bruun, en ung Karl, nærer sig af lidet smaae Kræmerie og lidet Aufling, har hverken Huus eller Gaard eller noget Creatur.
  • Hans Hansen Farver, beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Haand-værk, haver lidet Aufling derhos, holder 2 Hæster dertil at drive.
  • Lars Bagger, Farver, nærer sig af sin Haandværk, så vit det kand stræcke sig, thi de ere 4re tilsammen, saa enhver kand viide, der er lidet til enhver, beboer sin egen Gaard.
  • Hans Jenssen Loft, Farver, nærer sig af sin Haandværk og lidet Aufling.
  • Nicolay Farver, som er nylig kommen til Byen, beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Søren PallesenFeldbereeder, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af sin Handværk og noget Aufling, holder 2de Hæster dertil og at fare med Fragt, naar noget forefalder.
  • Peder JoenssenFeldbereeder, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af sin Handværk og noget Aufl., holder 2 Hæster dertil og at fare med Fragt og anden Kiørsel her ved Byen, naar noget forefalder, samt Huus Næring med danske Øll og Brændevins Sall.
  • Niels GregersenFeldbereeder, beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling sampt liden Huusnæring med danske Brændeviin og holder 2 Hæster til sin Aufling at drive og anden kørsel, naar forefalder.
  • Hans PederssenSmed, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af sin Handværk og Aufling, holder 2de Hæster til samme og anden Kiørsel, naar forefalder.
  • Jep Jensenboer i sin eget Huus, mens er dog pandtsatt, nærer sig af sin Aufl og lidet Brændeviins Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden smaa Kiørsel, naar noget forefalder.
  • Jens Hanssen, boer i sin egen Huus, nærer sig af Aufling, holder 2de Hæster til samme og andre smaae Kiørsel, naar noget forefalder.
  • Jens Willumssen, beboer sin egen Huus, nærer sig af Aufling og Huusnæring med danske Brænde-Vin og Øll-Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder.
  • Mads Nielssen, er sin egen Gaard hand iboer, nærer sig af Aufl. og Huusnæring, holder 2 Hæster til sin egen Kiørsel og andre.
  • Søren Willumssen, er sin egen Gaard han iboer, nærer sig af sin Aufling og liden Huusnæring med danske Brændevin Sall, holder 2de Hæster til sin egen Aufl og anden Kiørsel, naar noget forefalder.
  • Christen Dyreog Hustrue er 2 udlevet gamle Folck, nærer sig af deres liden Aufling, holder 2 Hæster dertil og til anden smaa Kiørsel her ved Byen.
  • Æske Borch, er sin egen Huus hand iboer, er dog pandtsatt, nærer sig af Aufling, holder 2de Hæster dertil og til anden smaa Kiørsel her ved Byen og at fare med Fragt.
  • Niels Bruun, beboer sin egen Gaard, nærer sig af Aufling og Huusnæring med danske Brændevin og Øll Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden Kiørsel, naar forefalder.
  • Niels Pedersen Nessen, en gammel udlevet Mand, boer i sin eget Huus, nærer sig af Aufl og Huusnæring med danske Brændevin og Øll Sall, holder 2de Hæster til sin Aufl og anden smaae Kiørsel, naar noget forefalder her ved Byen.
  • Hans Nessenboer i sin egen Huus, nærer sig af Aufling og lidet Brændevins Sall, holder 2 Hæster til sin Aufl og anden Kiørsel, naar forefalder.
  • Peder PedersenSadelmager, beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Haandværk og Aufling, holder 2de Hæster til samme og anden Kiørsel, naar noget forefalder.
  • Hans Hansen, beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Aufling, er ellers en gammel Mand, holder 2de Hæster dertil og anden Kiørsel og haver ingen anden Næring
  • Hans Tøstessen, en gammel Mand, beboer sin egen Huus, nærer sig af lidet Aufling og anden smaae Kiørsel her ved Byen, holder dertil 2de Hæster.
  • Niels Toftnisdend Eldre beboer sin egen Huus, nærer sig af lidet Aufling, holder 2 Hæster dertil og anden smaae Kiørsel her ved Byen, naar noget forefalder.
  • Jens Ifuerssen, beboer sin egen Huus, nærer sig af lidet Aufling, holder 2 Hæster dertil og anden Kiørsel, naar forefalder.
  • Christen Krasse, beboer sin egen Huus, nærer sig af lidet Aufling, holder dertil 2 Hæster og anden smaae Kiørsel, som her ved Byen kand forefalde.
  • Niels Jensenboer i sin egen Huus, nærer sig af sin Aufl og lidet Smaa-Kræmerie, holder een Hæst til samme at drive.
  • Niels Præst, beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Aufling og Huus Næring med danske Brænde-vin og Øll Sall, holder een Hæst til sin Aufl at drive.
  • Laust Jenssen, beboer sin egen Huus, nærer sig af lidet Aufling, holder én Hæst dertil at drive.
  • Frederich Lauridsensidder i Leiehuus , nærer sig af lidet Kræmerie og er ung Karl.
 • Hand Werchs Folch.
  • Jens Ørenstrup, Guldsmed, beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværck og lidet Aufling.
  • Hans Guldsmed, beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Peder Handschmager, beboer sin egen Gaard, men er pandtsat tillige med hvis hand ejer, nærer sig ellers af sin Handværk og liden Aufling.
  • Jens PallessenFeldbereeder beboer sin egen Gaard, men er dog pandtsat og nærer sig af sin Handværck og liden Afling.
  • Johan GregerssenFeldbereeder beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværck og liden Aufling.
  • Morten Pouelssen, en gammel Skoemager, Koenen ligeledes gammel og skrøbelig, boer dog i deres egen Huus, nærer sig af lidet Aufl og Skuefleckerie.
  • Laurids Paruchmagerboer i Leiehuus, er en huusarm Mand og lever i Armod.
  • Christen GregerssenFeldbereeder boer i sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufl.
  • Hans Kleinsmedog Klocher, nærer sig deraf og liden Aufling.
  • Christen GundessenStraae Techer boer i sin egen liden Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.
  • Jeppe Schue Flechernærer sig derved, men er en huusarm Mand.
  • Mads Jacobsen, en huusarm Mand, boer i en nedfalden Gaard, lever af lidet Aufling.
  • Christen JohanssenKleinsmed beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.
  • Jens Topen gammel Schue Flecher, lever ved samme og lidet Aufling og boer i sin egen Huus.
  • Søren PedersenSchoemager beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.
  • Jess NielsenSchue Flecher, en gammel afdanket Soldat, boer i sin egen liden Huus, , men er dog pandtsat, lever i slet Tilstand.
  • Peder Wædsker, en gammel blind, vanvittig og skrøbelig Mand, boer i sit eget Huus, som nock er pandtsat, lever i kummerlig Tilstand.
  • Knud JohanssenSchoemager beboer sin egen Huus, mens er pandtsat, lever af sin Handværk og liden Aufling.
  • Hans Nielsenboer i sin egen Huus, men er pandtsatt, er Consumptionsbetiendter her i Byen.
  • Olle Jenssen, en gammel skrøbelig Mand, Koenen ligesaa, beboer deres eget Huus, men er pandtsat, nærer sig i armlig Tilstand.
  • Michel Michelssenboer i sin egen liden Huus, som er dog pandtsat, nærer sig af lidet Aufl.
  • Thomas Westessen, en gammel svag Mand, har ingen Næring med hans Skræder Handværk, bruger en liden Aggerdyrckning.
  • Rasmus Feldbereederbeboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværck og lidet Aufling.
  • Søren HansenSchue Flecher, en gammel affældig Mand og lever i Armod.
  • Anders Sørrensenboer i sin egen liden Huus, er en ung Karl, nærer sig af lidet Aufling.
  • Jens Nielsenboer i Leje Huus, nærer sig af lidet Slagterie.
  • Anders Glarmesterboer i sin egen Huus, nærer sig af sin Handværck og liden Aufling.
  • Niels Reebslaaerbeboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Niels Ortensidder i sit eget Huus, bruger lidet Aufling, haver Kost til hans Koene og et Barn i Riiber Hospitalet formedelst deres Svaghed.
  • Niels MortensenSchrædder boer i sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og noget Aufling.
  • Pouel JoenssenTimmermand beboer sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Peder Kleinsmed, en fattig Mand, som sidder i Leiehuus og lever i Armod.
  • Niels Hiulerbeboer sit eget Huus, er en gammel affældig Mand, som lever i Armod.
  • Niels HansenSchrædder beboer sin egen Huus, lever af sin Handværk og lidet Aufl.
  • Peder FrandtzenLedder Tuer boer i sin egen Huus, som dog er pandtsatt, og nærer sig deraf nogenledes.
  • Jørgen Muurmesterboer i en liden Huus og nærer sig af sin Handværk.
  • Peder JoenessenSchoemager sider i Lejehuus, nærer sig af sin Handværk.
  • Christen Smedboer i sin egen Huus, som dog er pandtsatt og er en svagsindet Mand, lever i armlig Tilstand.
  • Christen Bechbeboer sin egen Huus, nærer sig af Huus Næring med danske Brændevin og Øll Sall.
  • Jens ChristenssenSmed boer i sin egen Huus, mens er pandtsatt, lever i armlig Tilstand.
  • Hans ChristenssenSchrædder boer i sin egen liden Huus, lever af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Jens BennedssenBødicher boer i sin egen Huus, mens er dog pantsatt, er en gammel skrøbelig Mand og lever i armlig Tilstand.
  • Hans Christenssennærer sig af lidet Aufling og lever i slet Tilstand.
  • Mads Jenssener en fattig Mand, lever af lidet Aufling.
  • Adtzer Tin Støberboer i sin egen [Huus, formodentlig], mens er dog pandtsatt, er en gammel fattig Mand, lever af sin Handværk og noget lidet Aufl.
  • Søren ChristenssenSchoemager boer i sin egen Huus, lever af sin Handværk og noget Aufling.
  • Jeppe Sadelmagerboer i sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk og liden Aufl.
  • Jens MadssenGlarmester boer i sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk og lidet Aufling.
  • Jørgen Timmermand, beboer sin egen Gaard, nærer sig af sin Handværk.
  • Jep OllessenBødicher, boer i sin egen Huus, nærer sig af sin Handværk
  • Sørren NielssenTimmerm. beboer en liden Huus, nærer sig af sin Handværk og liden Aufling.
  • Hans PedersenMøller beboer en liden Huus, mens dog er pandtsatt, nærer sig af Maaleværket og noget Aufling.
  • Søren OllesenSchoemager sidder i Leyehuus, nærer sig af sin Handværk.
  • Mogens Baggersidder i sin egen Gaard og lever af sin Handværk og liden Aufling.
  • Knud Sadelmagerbeboer sin egen Gaard, nærer sig af Handværcket og liden Aufling.
  • Jens Hattmagersidder i Leyehuus, nærer sig af sin Handværk, lever i slet Tilstand.
  • Salige Jens Sadelmagers Enkebeboer sin egen Gaard, nærer sig af lidet Huus Næring og lidet Aufling.
 • Dag Lønnere.
  • Peder Frøessigboer i sin egen Huus og lever i armlig Tilstand.
  • Peder Ifuerssensidder i Lejehuus.
  • Andreas Rasmussenboer i en liden Huus.
  • Anders Christenssenbeboer sin egen Huus.
  • Baltzer Jenssen, en fattig forarmet Mand.
  • Lars Nielssen, sidder i en liden Huus, lever af sin Hænders Arbeid
  • Peder Hallm, en gammel vanfør Mand, boer dog i sin egen liden Huus, som dog er pandtsatt, og lever af, hvad hand kand fortiene.
  • Byrge Anderssen, en afdanket Soldat, boer i sit eget lidet Huus, nærer sig af, hvad hand med sine Hænder kand fortiene.
  • Søren Christenssenboer i sin egen liden Huus, er dog pandtsatt, nærer sig af sin Hænders Arbeide og lidet Aufling.
  • Jens Jørgenssen Barslundlever af sit lidet Arbeide.
  • Jens Tøstessenlever af sin Hænders Arbeide.
  • Frands Rosenberg, en fattig Mand, lever af lidet Aufling.
  • Niels Baehl, en ung Karl, som sider med lidet Høckerie, mens eier slet indtet deraf.

Afslutning

Forved melte Liste haver vi, saa vit vi ære enhvers Tilstand bevedst, anteignet, enhver efter Stand og Vilckor, Næring og Brug, hvilket vi testerer. Warde d. 6te Aug. 1735.

M.I. Borch
Niels Joenssen
Hans Wolf
L.H. Bagger
Th. Westesen
H. Hansen.