Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Amtmandens indberetning

Indledning

STORMÆGTIGSTE ARVE KONGE Allernaadigste Herre!
Udi allerunderdanigst følger Deres Kongelige Mayestets til Stiftbefalingsmanden Hr. Baron EILER Holck allernaadigst ergangne og mig ved hannem communicerede Rescript d.d. 25 Juny E.a: er, over de derudi fremsatte Poster, saavit de mig allernaadigst anbetroede Dronningborg, Silkeborg og Mariagers Amter kand vedkomme, dette min Allerunderdanigste Relation, Erklæring og Betænkning :

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Tilstanden, er i almindelighed, udi alle trende bemelte amter, ikkun gandske maadelig, saavel hos de fleeste Proprietarier som Forpagtere og andre, men særdeles hos Bønderne, hvilke 1. gandske faae er i Stand til at betale de Kongl. Skatter og udreede den fulde Landgilde efter Jordebogen, 2. Eendeel betaler Skatterne og en Modereret Landgilde, dog maa Hosbonden undertiden rekke dem Haanden med BygningsTømmer, Laan og Forstrækning; 3. nogle kand allene afstedkomme at Svare de Kongl. Skatter og Hosbonden maae lade sig nøye med Arbeid og Hoverie; og endelig 4 er der adskillige som ikke kand svare de kongl. Skatter uden Restance, og naar de først i Restance til Kongen og Hosbonden bliver fordybet, forsvinder Lysten til Stræbsomhed og ald Haab om dennem er ude; foruden at melde om det Bøndergods, som gandske er øde, der dog ikke her i Amterne er meget. Beskaffenheden er ulige, helst i henseende til Jordens Frugtbarhed og differerer til deels ikke alleene imellem Amterne, men ind og imellem Sogne og Byer, saasom: Silkeborg Amt, er nesten allesteder sandig og skarp Aggerjord, som mesten ikkun giver Rug og Boghvede; ringe Høebierring, nesten overalt Heede og paa de østerste Grendser Skove / som dog er mange, især Deres Mayst egne Bønder, meere til Skade end nøtte /, men langs med den vestre Kant, hvor det grendser til Lundenes Amt fra Halds til Coldinghuus Amt, er gandske ringe Skov. Mariager Amt, der ikkun bestaaer af et Herrit, som mod den Vester Ende grendser til Limfjorden, har meget skarp og sandig Aggerland, ikkun maadelig Høebirring, overalt Heede, men gandske ringe Skov. Dronningborg Amt som det største, differerer og i det meeste, men i almindelighed er det bedre af Aggerland og Høebierring end de andre tvende, hvorimod det og ved LandMaalingen findes merklig høyre taxeret; Heede og Skove findes kunds faa der i Amtet, og mange Steder ingen af deleene, som er en stoer hiender i Græsningen. Der findes og de Byer, som hverken have Skov, Heeder, TørveSkiær eller Høebierring. Bemelte Amters Producter, bestaar i Korn, Heste, Qvæg, Faar og Fødevahre, hvor Eignen er beqvem dertil holdes ogsaa Bier, som dog ikkun Lidet Kand udgiøre; Hvor Mariagers Amt paa et par Miile grendser til Limfjorden og Dronningborg Amt, imellem Mariagers og Randers fjord paa en ringe Distance til Cattegat, er vel nogle som tillige med Aulingen bruger Fiskerie, men ikke til nogen Forhandling, saasom det ikke er af betydning.

Byens handel og næring

Indbyggernes Handel, Handtering og Næring, bestaar fornemmelig i ovenmelte Landets Producter, thi hvad Vadmel og grov Lærrit, Ulden og Linnen Strømper, eller deslige, som udi Bøndernes Huuse forfærdiges, opslides mest af dennem selv og paa Landet, saa ikkun lidet i Kiøbstederne sælges og af Landet udføres, undtagen hvad Hose-Kræmmerne af Hamrum Herrit, Skippere og Desvidre, undertiden kand medtage til Khavn. AT: ellers Indbyggernes Handel og Næring, og følgelig deres Tilstand, paa nogle Aar har Aftaget, er en bekiendt Ting, mange af Bønderne der tilforn have været i god Velstand, kand nu neppe svare deres Udgifter, andre der tilforn kunde svare, hvad de burde, sider nu i Restancer fordybet og saa fremdeles. Særdeles er at mercke, det Sædegaardene ikke indbringer ere saa meget som tilforn, saa baade Proprietarierne, som selv har dreven Aulingen, og de Forpagtere som i nogle Aar har forbunden dennem til den Afgift, der tilforn er gaaed af Gaarden har funden dens Tilstand meget svækket og til dels ere blevne ruinere, ja, mange Proprietarier maa Aar efter Aar savne af Gaard og Godsets Reeveiier merre end de, for deres Credit at underholde, tør være bekiendt. Aarsagerne dertil ere: Oxen Handelen, som Aar efter Aar forringes, baade i Mængden, at ikke ner saa mange som i forrige Tiider af Landet udsælges-, og i Priiser: at da der forhen er betalt over 40 Dr. Coure for Parret af et Aars staldede Oxne, selges nu et par 2 Aars staldede under 30 Dr Courant Mynt. Dette har atter sine Aarsager, af hvilke den excessive Told de Hern Staater, for nogle Aar siden, haver lagt paa de danske Oxen som til Holland drives, ikke er den mindste, saa Oxen Handelen med denne Republique nesten ophører. Kornet har i mange Aar været i ringe Priis, skiønt det ikke har været saa overflødig, og det fordi Kiøbmændene ofte, i steden for at vinde haver maat tabe, paa hvis de til Norge eller Kiøbenhavn har udskibet, og til andre uden-Rigs Steder, er det i disse tider her fra Eignen ikke at afsætte. Dertil Hielper og: at i mangel af Kræfter, maa Bonden selge saasnart hand faaer indtersken og Kiøbmanden saasnart hand faaer indkiøbt, hvor ringe Priisen end er. 3. Fædevahre falder i Priisen efter Proportion med Kornet og mange steder neppe er at sælge, Særdeles saunede de i nærværelsen af Randers boende, Dronningborg Districts Bønder og Andre den Aftræk og liden Næring de havde paa Ost, Smør, Flesk og deslige, saalænge et Regiment Cavallerie paa Biellerup Ladegaard og i Randers var indqvarteret og der fortærede dens Lehning. Manufacturer eller Fabriquer er udi disse trende Amter ingen, og ingen bekiendt nogensinde at have været, som kand fortiene at nevnes med disse Navne Det var ellers at ønske, idet adskillige som dertil kunde have Evner, ville anvende deres Capitaler paa Manufacturer og Fabriquer, som Landet i sig selv er beqvem til, baade i henseende til de mange Aaer og Strømme, som her overalt findes, og den Leylighed her kunde være til Schäferne om Uldet i Landet var at afsætte, Hvorved og mange af de overflødige friske og stærke Inderster, samt andre fattige Mennisker, kunde faae noget at fortiene og nyde nødvendig Ophold, uden at være den isig selv fattige Almue til Besværing.

Agerdyrkningen

Indbyggere har disse Amter til fornødenhed, for saavit deres Brug og Næring nu er og hidindtil haver været, og om der, som melt er, blev oprettet Manufacturer, kunde de og af Landets Indfødde blive dreven, efter at samme først ved kyndige Mestre var ført i drift. Naar saaledes flere familier var etableret, blev Landet merre plebleret, og ligesom et eeniste Menniskes Handtering har influens i den heele Staat, saa er det og en Sandhed grundet i Fornuften og bekræftet med mange Rigers og Republiquers Exempler: at jo meere Folkriig et Land er, io meere Florere Det, naar der kuns ikke mangler Leylighed til Arbeide, hvorved enhver kand fortiene sit Nødtørftige Ophold. Landvesenet; Om det ikke kunde være at forbedre? 1. Landvessenet betragtet som den største Part af og Saasom Grundvolden til "Det Gemeene Vessen" Ligesom nu samme ved qvik og nøttige Love og Anstalter genæss med et hvert Riges Regieringsform og Landets Beskaffenhed best indrettes, samt ved dens Handhævelse og til dels Forandring eller for bedring efter Tiidernes Beskaffenhed, nest Guds naadige Hielp og Velsignelse conserveres: Saa indstilles allerunderdanigst om det ikke kunde eragtes tienlig, at adskillige kyndige Retsindige og Velerfarne Mænd af adskillige Stænder allernaadigst blev beskikket til at undersøge, om der ikke udi de af fornefarne Konger Sl. og Høylovlig ihukommelse, ved adskillige Leyligheder og paa ulige Tiider allernaadigst udgived Love, Forordninger og Befallinger, maatte findes et og andet, som dels efter disse Tiiders Tilstand Landet til nøtte kunde forandres og forbedres, dels rettes saa meget mueligt efter hver Provinces og Eigns beskaffenhed, og for allting, at ikke noget blev tvetydig som kunde give Leylighed til de skadeligste Processer og uenigheder, saa og, at overlegge om der ikke kunde findes Middel til at hæmme een og anden iblant den gemeene Almue i Svanggaaende Missbrug, .. med meere.

Redegørelse

At melde / som allernaadigst befales/ Hvad der maatte fattes, udkræver meere end Een Mands Forstand og Erfarenhed, ia det skal vel ikke tilfulde kunde erfares, af hvis som ved denne Leylighed fra mange Embedsmænd Seperation allerunderdanigst erklæres og relateres, mueligt og eendeel vil holde det betænkelig at røre et Ord een hvis som forhen allernaadigst er anordnet og befalet. Men som ieg anfører denne allernaads. indhentende Kundskab som en stor Prøve paa Deres Kongl. Mayst Faderlige og Naadige Intention til Landets Beste, saa understaar ieg mig i allerdybeste underdanighed at fremsætte, til allernaadigst Eftertanke og Overvejendes nogle faae excempler 1. Om det er mueligt, at en Selvejer Bonde, der ejer sin paaboende Gaard af 2.4.6 til 8te tdr. Hartkorn, ifølge Consumptions Forordningen, kand svare ligesaameget af Sig Selv, Hustrue, Børn, Tieniste Folk og hver Person som sig i hans Familie opholder, som en Proprietaire, der sidder med Een, Toe eller fleere Complette Sædegaarde paa Tiende og Skattefrie Hovedgaards Taxter, og om Deres Majst. Consumptions Intrader derved formeenes eller, om ikke tvertimod adskillige Bedragerier deraf flyder, Deres Magst. Interesse til Nachdel, og Selvejerne eller deres Arvinger til Ruin og undergang, saasom: For at undgaae bemelte utaalelige Consumption og ikke at leve af Forpagternes Direction, selger de proforma deres paaboende Gaarde til en Proprietaire, Præst, Borger, eller en anden, som de har fortroelighed til, udgiver et formlig Skiøde, lader samme læse til LandsTing, tager Fæstebrev, Qviteringsbog og lader Landgildet til et Skin afskrive, og derimod forsyner sig med en Revers, ungefær, at disse Documenter ikke skal komme dennem eller Arvinger til Prejudice. Imidlertid har Bonden en Søn eller fleere, som hand for Land Milicen vil have befriet, samme skal Protector imod en Kiendelse, give Pass hvormed de begiver sig til Kiøbstederne, om ikke aldeeles ud af Riget. Naar nu besidderen af Skiødet døer, førend Skiødet til en anden Protector bliver transporteret, eller til Eiren imod Preversen udvexlet, Dependerer det af Arvingerne og Creditorernes Discretion, at holde sig til saa Lovfaste Documenter og at tage Gaarden i Arv eller Gields betaling uden nogen Vederlag, hvorpaa ogsaa kunde viises Excempel. Døer Bonden først, saa forventter denne proforma Hosbonde Skiftet uden nogen Rettens Miidlers overværelse, og da Dependerer det ligeleedes af ham selv, at tage Hands i Stervboen befindende Prevers til sig, og saaledes at giøre sig til Virkelig Hosbonde. Da derimod om Consumptionen var taalelig, eller i den sted en liden Skat lagt paa dens Hartkorn, som p.E. paa Odels Bøndernes i Norge, blev der vel ikkuns ferre som vovede saa meget for at spare noget lidet, (Deres Mayst Cassa fik noget, i steden for lidet eller intet, og det i svanggaaende Bedragerie i den Post blev hemmet; som saa meget meere var at ønske, efterdi en Selejer Bonde anseer alt hvad Hand besidder for sit eget og derover har større lyst til Stræbsomhed og at forbedre sin Tilstand, kunde og taale i paakommende Krigs Tiider at contribuere meere end en Fæstebonde, der svarer Landgilde og Hoverie. 2. Loven befaler allernaadigst Li. 6 Cap. 3. artl. 1, at enhver skal søge sin egen Sogne-Kirke som Hand hørre til og der bruge Sacramenterne og L: 3. Cap: 1. artl 8, at Præsten skal læse dens medbringende Pass og Beviis, som fremmede til Sognet ankommer, Forordningen af 19. Febr. 1701 befaler: at ingen Præst maa give nogen sit Skudsmaal uden Hosbondens forgaaende Pass eller Følge-Sedell med vidre. Disse Høypriiselige Anstalter var tid efter Anden aldeles kommen af Brug, saa at mange Bønder-Karle og Piger tiener i et Sogn og søger Alternes Sacramente i et andet hvorfra de ankommer, eller og af Præsten i det Sogn, hvor de tiener, admiteres efter et Brev som deres forrige Siele-Sørger / undertiden med Hosbondens tilladelse / kand tilskrive den anden, særdeles naar det er paa et og det samme Gods. Oprindelsen til saadan Missbrug er fornemmelig: at Hosbonden som efter Tiidernes Forandring ofte sauner det fornødne unge Mandskab til enroullering og Gaard-Fæstning veger sig at give en Karl Pass, saasnart Hand ej kand faae Tieniste i Sognet eller paa Godset, hvor Hand er føed, og om Hand skiønt indretter Passet som en Følge-Seddel med allehaande Reservationer, saa dog siden det skal være paa lige Sort Papiier hindrer Siiden ikke, at ei Karlen dermed reiser og fløtter vidre end Hannem er tilladt, nyder Paaskrift af en Anden Hosbond og følgelig vidre Skudsmaal af Præsten, ia, undertiden reiser gandske ud af Landet.i steden for, at om Følge Sedlen hvorved en Karl alleene tillades at tiene under Sognet eller Godset, var paa en ringre Sort Papiir, saasom til Sex Skill., hvortil kunde hæftes og af Vedkommende Forseigles slet Papiir, om fornøden giortis, da Præsten derpaa burde tegne sit Skudsmaal, kunde samme endog af de Eenfoldigste Destingqveres fra et Pass, hvorved en Karl entlediges fra Godset, som Hosbonden efter foreviste om Land Milicen udgangne Forordning af 4. Febr. 1733, ikke er forbunden at give nogen Karl, førend Hand sin Tiid ved Land Milicen har udtient, eller er over den Alder, at Hand til enroullering ikke maa presenteres. 3. Vel er der ikke af Indbyggerne i Mariagers Amt for mig klaget over den Missbrug, som imod Lovens 5 bogs.- 10 Cap: 45 og 46 Artl. skeer med Fiskeriet i Limfjorden, ventelig fordi de faae angventende ikke anseer den Næring de deraf haver, for noget af betydning. Men dog er det bekiendt, at de til Fiskeriet i bemelte Fjord brugende Garn fast overalt er af mindre Masker end Loven tilholder, og at Pulsvaads ikke alleene bruges fra St. Hans til Bartholomæj dag, men end og nesten Aaret igiennem om Natte Tiider hvorved Ynglen ødelægges og Fiskeriet Aar efter Aar svækkes. Aarsagen er vel fornemmelig at bemelte Fiord grendser til mange Amter og fleere Herreder og følgelig er der mange som sligt burde paaagte, og naar Missbrugere ikke paa eengang overalt nøye undersøgis og hæmmes, samt siden idelig paa agtes, bliver det Steds Indbyggere ruinerede, som i dette nøyere sees paa Finger end Andre. 4. Nesten af samme Beskaffenhed er det med den Missbrug, at Tieniste Karle nyder Sæd hos Bonden i steden for eendel af Lønnen, saa at om det ikke paa een tiid overalt hemmes kand de som afskaffer det, ingen Folk faae; Dog er til dels Bondens Vanmagt ogsaa derudi Aarsag i det Nand i denne Pengesløse Tiid ej kand tilvejebringe de reede Penge. 5. Brendevin giør ikke en ringe del til mange Bønders Ruin, saa det var at ønske, at der kunde udfindes et Middel, hvorved Drukkenskab, der nu iblant dennem ikke er nogen Vanære, kunde giøres saa foragtelig som anden grov og forargelig Synd, og at Øvrigheden, Samt Hosbonderne paa deres eget Gods maatte have Magt de i saa maade skyldig befindende, uden Vidtløftighed, paa Kroppen eller med forhaanelse at afstraffes, samt at ingen dermed Ville see igiennem Fingre. 6. Røg-Tobak er iblant den gemeene Almue altfor gemeen, og er det ikke rart, at see Drenge paa 12 a 14 Aar gaae med Piben i Munden: Saa der af denne Provincs gaaer fleere Penge til Holland for Tobak end nogen skulle tænke; foruden at melde om een og anden ulykkelig Hændelse som deraf kommer. 2. Landvessenet, saavit det sammenhænger med Commercier og andre Panter af det Gemeenewessen , Da naar Korn og Qvæg kunde komme i anden Priis, og som i forrige Tider til Kiøbstæderne og formenende Nationen var at afsætte, hvorved de fornødne Penge kunde komme i Landet, skulle det give en kiendelig forbedring paa Almuens Tilstand. Om nu til saadan at befordre, nest Guds naadige Direction og Tidernes Forandring, kand optænkes nogen Middel, enten ved Manufacturers og Fabriquers oprettelse, Forordninger angaaende Commercier, Commerce-Tractaten, eller i andre maader, maa ieg til vedkommende Høye Collegiers grundigere overlæggelse og Deres Kongl. Mayst. egen Landsfaderlige Omsorg Allerunderdanigst indstille. Landvessenet, saa vit det dependerer af Indbyggernes Fliid og Vindskibelighed. Da omendskiønt, der ere de, som ved en ufornuftig Skiødesløshed samt ødsel Huusholdning og Opførsel, meere stræber til dens egen Ruin og undertiden tillige befordrer Andres, end ved Flittighed og en anstændig Tarvelighed at viise sig Familiesaatter og Huusfædre, saa dog i almindelighed stræber de fleste, som til dels eller i alt, har dens Underholding af Landets Dyrkning, at udbringe Revenüerne af dens til Eie eller Leye havende Gaard, Gods og Eiendomme til det Høyeste, og til den Eiede ligger Vind paa alt det, hvorved der kand vindes noget. Derunder forstaaes og Aggerdyrkningen i Særdeleshed. Samme forbedres allerbest her i Landet ved Giødning, hvorfor en flittig bonde i de beleyligste Tider om Sommeren hiemfører saa meget Jord af Heede, Skov og Overdrift, hvor det haves, som hand kand afstedkomme, for Giødningen dermed at blande og formeere; Men hvor Bonden er kommen i Vanmagt, kand hand kuns have faae Bæster og lidet Qvæg, deraf følger, at Hand faar lidt Giødning, naar Aggeren ej faaer fornøden Giødning feiler og Kornet, og hvor Jorden først af den Mangel er svækket, kand den ikke i mange Aar komme i Stand.

Afslutning

Dette er alt hvad jeg efter flittigste undersøgning, Tidens, Eignenes og Omstændighedernes betragtning, nøyeste overlæggelse, og til dels af egen erfarenhed, kand viide, paa de udi forbemelte allernaadigste Rescript foromtalte Poster, Allerunderdanigst at Erklære og Relatere, som til Deres Kongl. Mayst. allernaadigste Eftertanke og overvejende i allerdybeste underdanighed indstilles af Deres Kongelige Mayestets Min allernaadigste Arve Konges og Herres Allerunderdanigste Troe Tiener Søebyegaard D. Trappaud d.3. Augusti 1735