Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Roskilde amt
Transskribent: Olaf Thomsen

Amtmandens indberetning

Indledning

Deres Excellence, Højædle og Velbaarne Naadige Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand !
Dend Communication fra Deres Excellence de dato 10de July A.p.in Copie videmata gunstigst har behaget at give min Principal Hr. Greve Øertz af Dend til forrige Højstebefahlingmand Hans Excellence Hr. Geheimeraad von Holstein af 25 Juny forhen, Ergangn Kongl. Allernaadigste Rescript andgaaende Landvæsenet etz.; hafver hvelbem.te min Principal Straxen ved circulair omgange Breve bekiendt gørende Roeskilde Ambts Proprietairier, for efter Allerhøjstbemælte Kongelig Befahling og Deres Excellences paa Reqvisation at indsændte enhvers Betænchning, om hvad da endten til Deres Godsers opkomst eller Manufacturers Etablering, Aggerdyrchningens forbædring med viidere kunde hafve at anordnes.

Redegørelse

Hvorefter Da til denne Dags Dato alleene var indkommen fra efterskrevne Proprietairier og Fuldmægtigter, Deres skriftlig Betænchninger des angaaende, Hvilche jeg gifver mig dend ære herhos indeslutted in originalj underdanigst At insinuere Nemblig
    Fra Katrineberg Datteret 20de Augusty 1735 Eegholm 26de Ryegaard 29de Aastrup et Trudsholm 27de Bidstrupgaard 17de Jomfrue Closteret 28de Eddelgave 27de Svandholm 6te September Dom Kirckens og Dom Kirckens Closters Forstanderens 17de Novembr
Derimod er endnu icke noget Indkommen fra disse efterskrevne, nemblig
    Fra Selsøe og Lindholm Godser, Tilhørende Hr. Geheimeraad Pless Sonnerup og St. Gullerup Tilhørende Hr. Løitenant Knud Hinge Leiregaard Tilhørende Monsieur Mandix Bentzonsdahl, Gredesdahl, Bentzons Eje, Viebygaard Tilhørende Sahl. Hr. Conferantz Raad Peder Bentzons ArvingerKornerup Tilhørende Hr. Løitenant Lars Bentzon Spandagger Tilhørende Frue Grevinde af Shach Gl. Kiøgegaard Tilhørende Hr. Grev Meyerfelt Kiøbenhafns Univeritets Godser
Hvilche formoedentlig iche med noget indkommer saadan slags efter saa lang tiids forløb iche allerede Skeed er. Thi har jeg de øfrige indkomne Ærklæringer derefter iche turdet opholde allerhelst, da jeg fra Ambtsstuen har ladet mig underrette om de udeblevne Proprietairier Godser, at paa samme hverchen er, eller hafver været Manufacturer eller fabriquer, aggerdyrchningen vell iche heller paa anden maade, end nu er, kand forbedres. Og dend Decadence som Bønderne paa et eller andet Stæd udi Roeskilde Ambt er udi, er Aarsag, dels stærch Hoverie, deels misvext eller og Svaghed paa Bøndernes Chreathurer ,ja Bøndernes Velstand her i Erm.te Roeskilde Ambt Dependerer fornemmelig af vor Herre, ved frugtbahre aaringer, Da dette ambts producter ere temmelig goede og naar Kornet da er i Priis Routinerer Ambtets Bønder sig nogenlendes; Mens derimod naar Misvægst indfalder, er tilstandene destoe slettere, efterdi de fleste Sogne har højt-skyldende Hartkorn, hvor af Skatter og Landgilde skall udredes, foruden, at paa de stoere Gaarde maa till Aggerdyrchningen holdes eendeel tieneste folch, hvis Kost og løn gaar ligefult

Afslutning

Saaledes haaber jeg da paa min Principals veigne, at hafve acquiteret mig af forbem.te Deres Excellences høj-respective Ordre hvornest jeg med underdanigst Veneration forblive Deres Excellence Høje og Velbaarne værdige Hr. Geheimeraad og Stiftsbefalings Mands underdanige og ringe tiener
sign.
Kiøbenhafn 10 Januar 1736