Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Ebeltoft
Transskribent: Charlotte Lindhardt

Mandtalsliste

Redegørelse

Ifølge af dend ergangne Kongl. Reskript de dato 25 Junii 1735 til deris Excellence Hr. Baron og Stifts Befalings Mand Holck /: hvoraf mig vidimeret Copie til allerunderdanigst forestilling er bleven tilsendt /: er dette Mandtall over samtlige Ebbeltofte Byes Indbyggere forfattet om deris Tilstand Næring og brug, som følger

 • Kiøb- og Handelsmænd
  • Jens Jensön Rohde, Consumptions Forpagter her ibid:, handler paa Norge, med alle slags Korn og feede Vahre, item Malt og Gryn, bruger derfra igien alle slags Tömmerlast, Jern, etc: ligeledes lader somme Aaringer hendte fra Riga, Hörr og Hamp med sit eget Skiberom, stor 21 Læster. Af nogen god formue.
  • Christen Holm, Vejer og Maaler, bruger samme Handel paa Norgesom og paa Kiöbenhafnmed fafne Brænde, dog er bemte. Holms Handel ej saa stor, som ovenmeldtes, har sit eget Skiberom, drægtig... 9 Læster.- Maadelig tilstand.-
  • Hans Rasmussönbruger samme Handel paa Norge, hvorfra hand förer Tömmerlast og Fiske Vahre samt Tiere tilbage, ligesom för de andre meldt er, med sit eget Fahrtöj, drægtig... 21 Læster.- God tilstand.-
  • Juchum Nielsön, handler med Tömmer, Bredder, Salt, Jern, som Hand her for Bÿen Kiöber, naar dermed fra Norge, fremmede indkommer, desuden Brændeviin og lidet Specerie, som Hand fra Kiöbenhafnlader komme, haver og det Stemplet Papiir at sælge, saa og dend priviligeret Heste-Mölle her i Bÿen.- Denne Mand har 3000 Rdlr. Börne-Penge inde ellers af temmelig god tilstand saa vit bekiende er ad de Ejendom der Ham til hörer her i Bÿen.-
  • Isach Hansön Gölbruger og liden Handel paa Norgemed Korn og feede Wahre saa og Tömmerlast, hvortil Hand fragter Fahrtöj, her i Bÿen hiemhörende, item liden Hörr, Hamp og Specerie Handel, samt Øll og Brændeviins Sall for Bönder, har et Fahrverie i sin Gaard hvorpaa er Kongelige Privilegie og for 4 Aars tid siden oprettet.- Af Maadelig Tilstand.-
  • Claus Mörch, Hans Huus-Næring er med dansk Øll og Brændeviins Sall, item Hörr, Hamp og tiere, KiöbenhafnsTobak, Salt og deslige Vahre, som udsælges.- Ringe Velstand.-
  • Sören Grönfeldt, Hans Huus-Næring er af samme beskaffenhed, som nest forommeldte Claus Mörches, undtagen har ej Hörr eller Hamp. Ringe Velstand.
  • Som er til sammen Kiöb- og Handelsmænd 7 stkr. i Tallet.

 • Skippere og Sejlendes Mænd samt sejlads og fahrvand, nemlig:
  • Mads Hansönog Sön Stij Madsönbegge lod tagen udi et lidet Fahrtöj, med hvilken de ernære sig, undertiden med Korns Indkiöb og overförsel til Norgesamt feede Vahre derfra igien hidbringer, træelast, fisk, samt andre Vahre, holder og Øll og Brændeviins Sall i Deres Huuse undertiden fragter de og samme Skibberom bort, der er stor 13 Læster. Imodstaaende tvende Mænd er af maadelig god tilstand og formue.-
  • Niels Eggensog Sviger Sön Peder Handrup, haver ligeledes og til felleds et Fahrtöj, hvormed de ernærer sig med Fafne Veds overförsel til Kiöbenhafn, dets Drægtighed 25 Læster. Af ringe Velstand.-
  • Jens Rasmussön Elhegaardernærer sig med et sig tilhörende Fahrtöj, det Hand bortfragter undertiden til Norge, Lÿbekog Kiöbenhafn, samme Skiberom drægtig 10 Læster. Meget ringe Tilstand formedelst Hannem paahæftet stoer Gield.-
  • Michel Coldinghaver een Part udi et lidet Fahrtöj med een fattig Enke, sejler mesten deelen her fra og til Kiöbenhafnmed Fafne ved og feede Vahre, Fahrtöjets Drægtighed er 16 Læster. Begge af een maadelig Efne og tilstand.-
  • Christen Kochog Niels Povelsönreeder tilsammen udi et Fahrtöj med hvilket Ordinaire fahres med Brændeved og andre Vahre paa Kiöbenhafn og undertiden fragtes af uden Bÿes Mænd paa Norge, Fahrtöjets Drægtighed er 27 Læster. Begge af een maadelig tilstand og formue.-
  • Anders Knudsön Raskejer et lidet Fahrtöj, som Hand forfragter til uden Bÿes og inden Riges Folck paa Norge, Fahrtöjets Drægtighed er 11 Læster. Meget fattig og uformuende formedelst indehavende Börne-Penge og anden Paahæftet Gield.-
  • Peder Christensön Möller, med hannem haver det samme beskaffenhed, som med nest foranförte, dog seÿler Hand undertiden til Kiöbenhavnmed Fafne-Ved og andre Vahre, som Hannem Crediteres, Fahrtöjets Drægtighed er 18 Læster. Er af een ringe Tilstand og ligesom forrige.
  • Peder Nielsöner Ejere af et lidet fahrtöj, hvormed Hand somme Aaringer fragtes eengang til Lÿbek, Sejler ellers med fafne ved til Kiöbenhafn, Fahrtöjets Drægtighed er 7½ Læster. Ringe tilstand.
  • Jens Christensön Cabelog Matthias Pedersön, haver begge til felleds et lidet Fahrtöj, hvormed de förer Fafne Brænde til Kiöbenhafn, som de alt paa Credit betroes, fahrtöjets Drægtighed er 17 Læster. Ere begge af ringe Vilkor.
  • Der i alt er 12 Stkr. i Tallet.

  • 47 Matroser, som her i Bÿen ere boesiddende og sig ved Söefahrten ernære. Kand have ophold till fornödenhed.
 • Alle slags Haandverks-Folk og Andre Bÿens Indbÿggere neml:
  • 1 Barbeer.-
  • 1 Kaabber-Smed.-
  • 1 Sadelmager.-
  • 8 Skreddere, hvoriblandt ikkun 2de. findes, som kand sÿe lidet til Ordinaire-Folk, resten er ikkun for Bönder.-
  • 1 Hattemager, som tillige er Slagter.-
  • 2 Muurmestere.-
  • 13 Skoe-magere, hvoriblant ikkun findes 4re, som nogenledes har lært paa Handverket, de övrige er ikkun for Bönder Arbejde.-
  • 1 Drejer.-
  • 3 Bödkere.-
  • 2 Feldberedere.-
  • 2 Vefvere.-
  • 3 Snedkere.-
  • 2 Grove- og Klein-Smede.-
  • 1 Hjulmand.-
  • 2 Hanskemagere.-
  • 2 Baggere, een Hveede-Meels og een Ruug-Meels.-
  • 1 Gastgiever.-
  • 1 Hestekiöber.-
  • 1 Hummelförer.-
  • 11 Aufls- og Wogn-Mænd.-
  • 22 Daglönnere af Mænd og Qvinde Kiön, deels ernærer sig med Fiskerie, Spinde-Rokken, tiene i Hösten, Sÿe, tvette, etc.-
  • disse kand have nödtörftig ophold.