Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fåborg
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Ruth Jensen

Mandtalsliste

Redegørelse

Lit. A.Vedhøre no. 8

Efter énn Høy Kongl. allernaadigste Befaling til Deres Excellence Høy Velbaaren hr. Geheime Raad og Stift Befalings Mand over Fyns Stift Hr. Christian Sehestedt af 25 Juny, og Deres Exellences derpaa til mig naadigste tilstilende ordre af 3. July, for at gifne allerunderdanigste efterretning, hvorledes Faaborg Byes Indwaaneres tilstand er, med navne følger allerunderdanigste her ved, så vidt muligt af mig Kunde faaes Kundskab om saaledes som Mandtallet over Indvohnere udvieser.

 • Jørgen Søfrensen . Berettet at hvad som hand ejer det wære sig Gaard, Meubler,Vohninger, og jorder Kand omtrent wære af Wærdi = 900 rdl Derimod er hand bortskyldig alt efter angifnende 800 rdl hafuer ingen næring, uden allene af sin Jord og lej Vohninger har forhen brugt Kiøbmandskab, men formedelst erlitte skade med Søen, hafner hand matte omlegge sin handel.
 • Conrat Hansen Piil . Er Vejer og Maaler, lever af samme tjeneste, Hans Huus og Efecter Kand Være af Værdi 300 rdl.
 • Niels Sadelmager . Hans Huus med Meubler af Wærdi 100 rdl., derimod har Børnepenge inde foruden bortskyldige gjæld for 50 rdl. og formedelst af samme Profession nogle børn her i de nærmeste Byer omkring,er hans næring noget aftagen.
 • Peter Krost, Guldsmed. Hans Huus med Meubler og nærings fortsættelse kand wære af Wærdi 250 rdl. hvorpaa er i gjeld 5o rdl-nære sig alleene af Proffessionen, befinder sig fornermet ved giort arbeide af Nørrenberger Wahrer som blifner indførdt hans Profession, ved kommende samt af omløbende på Landet.
 • Mad. Hans Lauritsens Lunds KiobmandsEnke. Hendes Gaard Jord og Meubler tillige med enn Jagt kaldet Haabet der er ( 6 laster)eragter hun udi alt for 700 rdl. Derimod hafner hun 300 rdl. Børnepenge inde foruden anden gield for Proprietarier Præster og Bønder for Korn og feede Wahrer, handler ej med andet, hvor med hendes Jagt går stedse paa Kiøbenhafn og baglastet hiem
 • Peder Eriksen, Skipper. Hans Huus med Meubler og halfparten udi enn Jagt kaldet Fortuna der 9 laster af Wærdi 350 rdl. men derimod i meere gield, som Protocolen meesten udviser fahrer mesten på Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer undertiden paa Norgemed Korn, hiembringer tømmer, fisk, jern og andet ligesom pladserne ere, hand kommer til
 • Henrik Wæver . Hans Huus med Meubler kand wære af Werdi 100 rdl., derimod skyldig til Faaborg Fattige 60 rdl. foruden anden gield, formedelst de her omkring paa landet boende, som indkommer med giort arbeid, er hans næring derved betagen, hans huus afbrendte 1715.
 • Morten Hanssen, Kroholder. Hans Huus med Meubler Kand Wære af Wærdi 150 rdl. derimod er hans gield 250 rdl. nærer sig af Krohold aftager daglig, formedelst Haandværksfolk, som boer her i Byen betager ham sin næring saa og af de i nærmeste Byer på Landet, som driver idelig Kroehold som før naar samme næring paa Sex blef lignet foegifner han Kunde da sig vel deraf ernære.
 • Niels Hællesen, Skipper. Ejer et lidet Huus af Wærdi 66 rdl. forrenter derpaa til Faaborg Kirke 26 rdl. 4 sh. fahrer for Sæt Skipper med Seg: Hans Jacob Erreboes Jagt Tobias der 6 laster imellem Kiøbenhafnog dette med Korn og feede Wahrer, harhidindtil fahret for enn hyre.
 • Samson Christensens Enke . Er enn fattig Enke, som Manden er nyelig død fra, tilstanden således , at hun må gå fra arf og gield.
 • Henrik SlagterBaadsmand. Hans lidet Huus med Meubler eragtet for 130 rdl. derimod skyldig til Faaborg fattige 44 rdl. foruden enn deel ande gield, hafner for enn hyre, og lever deraf og hans føring.
 • Peder GierupSeilings Mand. Farer for Sæt Skipper, ejer et lidet Sted af Werdi med Meubler 66 rdl. 4 sh derimod er Huuset pantsat for 50 rdl. forunden anden gield er ellers ikkun i slet tilstand.
 • Jacob Engberg . Forregifner at hans Gaard med Meubler og middeler Kand omtrent i alt beløbe sig til 600 rdl., derimod er bortskyldig børnepenge, og anden gield 400 rdl. foregifner at nære sig af Procurator her ved Staden og i Amptet, Waaren interresseret udi Salt Handelen, hvoraf nu ikkun lidet ere forraad hos ham,men som hand ej finder sin Regning derved og for samme handel at qvitere med mindre tiden eforandres, og uden Landprang afskaffelse Kand ingen Kiøbstad Mand der drive handel Substistere.
 • Niels Jensen, Seilingsmand. Hans Huus med Meubler og 1/2 parten i enn liden Jagt Maria Kaldet 3 laster Kand ansees for 400 rdl.. Derimod er bortskyldig Børnepenge og anden gield 300 rdl. med Jagten gaar hand ad Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer, til Flensborgmed Korn, hvorfra hand hiemfører Tag og Muursten, aftager formedelst der forlises paa hvis den handles med formedelst der vharer indkiøbes end selges.
 • Karen Peder Hansens . Enn Skipper Enke, som er enn gl. Kone, der hafner sin Søn hos sig, hendes Ejende eragter hun udi alt for 300 rdl. hvorimod hun er bortskyldig = 200 rdl. hafner liden næring af feede Wahrer, som til Kiøbenhafn sælges.
 • Frederik Poulsen, Skomager. Beretter at hans gl. Huus med Meubler Kand ej ansees for meere end 66 rdl. 4 sk. der i mod er bortskyldig over 100 rdl.i slet tilstand, formedelst hans næring ved de mange her omkring boende Skomagere paa Landet betagner saa vel som og af de, med Huders indkiøb bruger Landprang, saavel som med Kalveskind saa de ej til Deres nærings fortsættelse kan det som de har nødig da om slig Landprang blef afskaffet kunde de her 16 boende Skomagere nok ernære sig.
 • Nicolaj Andreasen, Skipper. Hans Huus med Meubler og 1/2 parten i en liden Jagt Kirstine der 4 laster, omtrent kand være af Værdi 400 rdl. derimod bort skyldig 250 rdl. fahrer mesten paa Kiøbenhafnmed Korn og feede Vahrer til FlensborgFiord efter brende, nære sig ellers af lidet Kvæghold, men formedelst unøttig Kvæghold på landet betages hans næring.
 • Mads Frantzen, Kiøbmand. Angifner at hans i boende Gaard, og trende andre små Stæder og enn Hestemølle tillige med enn Jagt kaldet Falken der 51/2 last, tillige med Meubler, og Kiøbmandsvarer i alt af værdi = 2000 rdl. derimod ingen gield, Jagten fahrer hand stese med paa Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer af her i Landet falder, har aldrig haft uden rigs handel.
 • Hans Bendixen, Skomager. Hans lidet Huus og Ejende, Kand ej anses høyere end 100 rdl. derimod er bortskyldig 66 rdl.4 sh har til dato har næret sig af handværket, men formedelst de mange paa landet boende, og omkring strejfende, der opkiøber huder og skind, som hand til handtværket skulde og næringen svækket og nu ikkun i slet tilstand.
 • Christen Strand, Baadsmand. Hans lidet Huus og Ejende kand ej ansees meere en for for 60 rdl. derimod for 30 rdl. gield, fahrer for enn hyre til Søes, med Peder Bilthuggers Jagt.
 • Peder Lauritzen, Skipper. Hafner et gl. lidet Huus med faa Meubler, som i alt er af Wærdi = 130 rdl. - derimod bortskyldig 60 rdl. nærer sig af enn Hyre, som Skipper på Peder Jørgensens Jagt Kirstine der 51/2 last, hvormed hand stese har fahren paa Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer som her udi Landet er samlet og derfra undertiden hiemtaget Jern og Steen Kul.
 • Gert Otto von Campen, Kiøbmand.. Beretter hans Gaards jorder med Meubler Kand udi alle eragtes for, med enn Galiothe Anna, der 101/2 last i alt for 1500 rdl. derimod skyldig = 1200 rdl. hans næring bestaaende udi Hans næring, og Kiøbmandsskab, hvilken hver Aar har aftaget, formedelst intet er, at afsætte af hvad som hiemføres, formedelst dend brugelige Landprang, Galiothen fahrer paa Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer, baglastet hiem til Aabenraae, baglastet hen og hiemtaget Muursteen og Engelsk Salt.
 • Hans Pedersen Lindegaard . Eragter sit i boende Huus med Effekter, for 200 rdl. derimod indesidder med Børnepenge 70 rdl. anden gield over 100 rdl. han fahret hidindtil med Campens Galiothe på Kiøbenhafnog andre Stæder for Sæt Skipper. Det brendte fra ham 1715.
 • Jørgen Christensen, Skipper. Angifner sit i boende Stæd tillige med Meubler, og enn Jagt kaldet de tvende Søskende der 7 laster eragtet for 600 rdl. derimod er hand skyldig efter beretning på Landet enn og anden som ej er protokoleret 300 rdl. med Jagten fahrer hand stedse paa Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer, hiem baglastet, hafner i dette aar giort enn Reise paa dend tydske Landmed Korn, hiem baglastet.
 • Jørgen Simonsen, Murermester. Hans Huus og alt hans Ejende er anseet for 130 rdl. hvor imod er bortskyldig 60 rdl. nærer sig af Murer-handværk.
 • Christen Ditløfsen, Baadsmand. Ejer et Huus af 66 rdl. 4 sh. Wærdi, har meere gield end det Kand beløbes, nærer sig af enn Hyre som Matros alt hvad hand ejede brændte fra ham 1728.
 • Jacob Søfrensen, Vognmand. Hans Huus med faa Ejendoms jorder, og andre effekter kan være udi værdi 200 rdl. hvor imod Hand baade til Faaborg Kirke og andre er skyldig = 100 rdl. nærer sig af liden ager dyrkning, undertiden Kiører enn ægt for fremmede, formeener om her blevf ordineret 4re Vognmænd og ej fleere ,de da kunde subsestere. Endskiøndt her er ej græs at faa svært at leje til et paar Heste.
 • Morten Pedersen Alsing, Skipper. Hafner et lidet Sted med Meubler eragtet for 160 rdl. samme Huus er pantet for 100 rdl. Dets uden hafner over 50 rdl. gield, der brendte alt hvad hans ejde 1728.
 • Niels Nielsen Bang, Bogbinder. Hans Huus med Meubler eragter hand udi alt for 1oo rdl. men er meere udi gield, en det sig kand bedrage, nærer sig af Bogbinder handværk, som hand ej her kand leve af, og formener sig fornermet, idet de negotierende holder til fals Chatechismus , Abeceter, Evangelii Bøger og Almenacker, hvilke hand forhen har holt tilfals, imens lidt store skade derved, hvor ved hans næring ham er betaget.
 • Cristen Erreboe, Kiøbmand. Angifner hans Gaard med Meubler, jord og et andet ejende Huus foruden enn halfpart udi enn Galioth Haabet Dregtig 19 laster, tillige Kram og Kiøbmands vahrer, at være omtrent værdi 3000 rdl. Derimod til Inden saavelsom Uden Lands Creditorer af være skyldig 2400 rdl. nærer sig af Kiøbmandskab, med Korn og feede Wahrer, sampt Specierier og Wiine, sampt andre smaa Kram Wahrer, Galioth har hidindtil fahret paa Norgemed Korn, hvor dend er blefnen til andre Stæder befragtet, og meesten altid baglastet hiemkommen, og undertiden med lidet tømmer har det foruden befragtet Knud Jespersens Jagt der 71/2 last, stese fahrer på Kiøbenhafnmed Korn og feede Warer, som her i Landet Kiøbes, hiembringer derfra iblandt wiine, Brendewine, tiære, fisk og Steenkul men dog meesten baglastet hiem, men beklager sig hans handel daglig svækkes formedelst dend stoere Landprang som begaas i det Wahre, ind og udpracticeres ved Strandsiderne, Hand er dets foruden af de afbrendte som leed enn stoer Skade 1728 de 4 betaler jo dets uden i dette år, hafner lidt Skade på Korn handel over 280 rdl. her er ellers over alt, som holder Kramboder fem Støker, hvilke faar giverne at nyde allernaadigste frihed, at faa et Laug tillige med andre som handler.
 • Marius Hansen, Feldbereder. Angifner sit Huus med Meubler og Skind at fortsette sit Handværk med at være af værdi 200 rdl, derimod er skyldig bort, Børnepenge 100 rdl. foruden anden gield 50 rdl. hafner liden næring formedelst de omstreifende opkiøber Skindene paa Landet og udfører, hand er ellers af de afbrendte, som miste meesten alt hvad han ejede 1728.
 • Peiter Markussen, Skomager. Hafner siden branden 1728 da hand miste alt hvad han ejede faaen igen et Huus opbygt hvor udi Faaborg Kirke hafner 66 rdl. 4 sk. første Priorite, dets uden hafner hand over 250 rdl. hvortil hand ved ingen udveje, saasom Huuset der igen er opbygt Kand ej være mere værd i dend stand det nu er end 133 rdl.2 sh. hand er ikke at regne anderledes end som enn Betler, sidder med mange børn og har ingen næring.
 • Johannes Olsen, Sneker. Hans Huus med Hafne og ringe Meubler eragter han for 150 rdl. derimod i. gield til Faaborg fattige = 24 rdl. nyelig holt skifte, da hans anden gield bedrog over 100 rdl. nære sig af Professionen, men beklager sig som de andre, at hafne ringe næring, formedelst de på landet boende betager ham dend, er af de afbrendte som miste 1728 alt hvad hand ejede.
 • Rasmus Olsen, Skomager. Foregifner at hans Huus med Meubler kand være ud alt af værdi 233 rdl.2 sh derimod bortskyldig over 200 rdl. nære sig af sit Handværk efter fattig lejlighed, der dog vel kundet været bedre, om de paa Landet boende heromkring Byen ikke giorde ham tillige med andre afbrek saavelsom ved Skind og huders opkiøbning til ud-practicering ved uloflige Steder, Er ellers een af de afbrendte som miste alt hvad hand ejede 1728.
 • Johannes Knudsen, Sneker. Ejer et Huus med enn Tofte med Meubler eragtet for 200 rdl. derimod skyldig efter enn Pante Obligation 66 rdl.4 sh. foruden til hans Svoger, som hafner hiulpen ham at opbygge hans Huus der afbrendte 1728 over 150 rdl. nære sig af Professionen, beklager sig de mange her omkring boende Snekere, giør ham og de andre indpast, hvorofner hand endnu ej kand faa Huuset færdig.
 • Hans Søfrensen, Skomager. Angifner at hans Huus med Meubler og hvad hand indehafner til Handværkets fortsættelse saa og nogle faa jorder kand wære af Værdi 200 rdl. men derimod er ligesaa meget skyldig bort, hvor af én del er Børnepenge resten for læder at fortsætte Handværket med, beklager sin nærings aftagelse ligesom Rasmus Olsen, Skomager, er og af de afbrendte som misted alt hvad han ejede = 1728.
 • Anders Madsen, Muurermester. Beretter at hans Huus med én Hafne og Meubler udi alt Kand være af 100 rdl. Værdi, derimod er hand skyldig til Faaborg Kirke og andre over 8o rdl. nærer sig af handværket, han er énn af dem som det brændte for 1728, men formedelst mange, som bor paa Landet af hans Profession og her indkommer at arbejde er hans fortieneste ikkun liden.
 • Mad. Maren Achtonia Sal. Borgm. Jacob Jørgensens. Hun foregifner at hendes i boende Gaard, leje Wohninger, med Skibsromme og Jorder, enn Weirmølle, samt Meubler kand omtrent eragtes for 4000 rdl. derimod lige saa megen gield, formedelst hun miste udi Branden 1728 meesten hvad hun ejede, eragtet for 12000 rdl. siden brugt liden Inden og uden udenlandshandel, hendes Skibsromme som ere enn Jagt Pelicanen der er 7 laster - halfparten udi Peder Eriksens Jagt Fortunen der 9 laster, enn Jagt Chatrina der 7 laster hvormed fahrer paa Kiøbenhafn, meesten dels med Korn og feede Wahrer, undertiden paa Lybech, Flensborgog Norgemeesten baglastet fra Kiøbenhafn, undtagen noget jern, wiin,og tiære,Sukker og andet, fra Lybech og Flensborg, Specerier, Hør, Hamp og grofne Wahrer saa og Brende, undertiden Kiøbt af Norske Skippere som her ankommer. Jern, fra Norge hafner hun og ofte bragt jern og tømmer hiem saa og fiske Wahrer med sine Fartøjer, men nu ligger hendes handel formedelst paa Kommende Waade ved Ildebranden 1728 saa hendes næring er ganske ringe.
 • Hans Christian Erreboes Enke . Beboer en Gaard som paa Skiftet efter hendes Mand er angifnet at tilhøre en Datter Berta Til, har ingen næing miste alt hvad hun ejede udi Branden 1728.
 • Simon Hempel, Chirurgus. Eragter hans iboende Huus med Meubler for 200 rdl. men derimod i stoer gield, formedelst han opbygte det efter branden, som bortog det forøgt, og alt hvad han ejede tilmed blifner hans næring ham betagen formedelst mange Fuskere giør ham indpas baade i Byen og paa Landet, hafner Privilegium af 5. April 1720, Confirmeret den 14. April 1731, at må allene ernære sig af Professionen.
 • Laurits Nielsen, Skræder. Hans Huus med Meubler at være af Wærdi udi ialt 300 rdl. men for over 370 rdl. formedelst hand miste sit forige Stæd i Ildebranden 1728, og dette af nye opbygt, som ej er betalt, hans næring er ikkun ringe, formedelst der her omkring på Landet boende af hans Profession som saavelsom de andre Skrædere her giør indpast.
 • Jens Krog, Skipper. Hans i boende Huus med tilhørende Meubler er af Wærdi 400 rdl., hvor imod hand ligesaa meget er bortskyldig, nærer sig af Øl Salg som dog er meget ringe, formedelst enn deel Handværksfolk betager ham sin næring saa og de på landet boende med uloflig Kroehold, miste alt hvad han ejede i branden 1728.
 • Jørgen Mogensen, Sejlingsmand. Er en gl. udlevet Søe Mand, her til dag fahren for Skipper, men nu aflægs, ejede intet formedelst hand ej kand fortiene brødet.
 • Rasmus Jensen, Daglejer. Nærer sig af samme og gaar i dagleje, ejer intet uden lidet boohafne.
 • Henrik Henriksen, Rebslager. Foregifner at hans Huus med Meubler og Redskab tillige med Wahrer til hans Handværks fortsættelse kand være af Wærdi 300 rdl. derimod hafner meere gield, forhen handlet med lidet Hør,jern og tiære, men nu intet, og formedelst erlitte Skade ved Ildebranden 1728 er hans næring svækket.
 • Eskild Bager . Foregifver at hans Huus og hafnende Meubler kan i første eragtes for 200 rdl. men er i langt højere gield, hvoraf det meeste er protocoleret, formedelst dend overgaaende Ildswaade 1728 der bortog alt hvad hand ejede, og er ej at komme paa fode, formedelst hand foregifner, at enn deel her i Byen, betager ham saavelsom de andre Bagere deres næring i det de fremmede Kringler indføres og sælges, andre sidder og sælger hvedemehl for mindre priis, end Bagerne Kand udkomme med, saa boer og nogle Bagere paa Landet.
 • Hans Henrik Hattemager . Hans Huus med Meubler, og det som hand Ejer til hans Handværks fortsættelse kand beløbe sig til 100 rdl., hvorimod han er bortskyldig over 66 rdl 4sh. hafner ikkun liden næring, formedelst enn og anden Omløbere opkiøber ulden på Landet, og udfører hvorofner han tillige med andre ej kand faa det som hand til handværkets fortsættelse behøver, her ere Tree Hattemagere,som hafner boder med dem ude Odense, flere kand ej ernære sig her.
 • Hans Isakhar wooren Hollender. Er enn gammel Mand hafner ingen næring. Ejer Huus og Meubler af værdi 200 rdl.hvad gield hand derpaa hafner, kand hand ikke for svagheds skyld giøre rede for, er af de afbrendte som miste sit Stæd 1728.
 • Peder Pommer, Skomager. Hans Huus med Meubler ansættes for 120 rdl. derimod hafner hand over 150 rdl gield, miste 1728 hans Huus og Meubler i Branden, nærer sig lidet af handværket, beklager sig som de andre at Huderne paa landet blifne opkiøbt af fremmede som dem udfører foruden betages næringen dennem af de paa Landet her omring boende Skomagere.
 • Anna Sofi Christen Erreboes.. Enn Kiøbmands Enke som sidder et leje Huus brugger lidet høkerie, brendte fra hend 1728.
 • Jørgen Henriksen, Skipper. Er nyelig nedsat sig, fahrer for enn Hyre paa Kjøbenhafnmed Mad. Karen Achtoniæ Skibsrom, hafner ingen anden næring.
 • Johan Kandestøber . Hans Huus med Meubler at være af værdi = 133 rdl.2 sh . hans gield er høyere, hafner ikun ringe næring, formedelst fremmede og Italienersom streifner landet omkring tager næringen fra ham, kund det ændres, kunde han her leve, men flere ikke.
 • Karen Laurits Michaelsen Byskrifners Enke . Eier enn øde plads, hendes Gaard stod paa og nogle fag Huus hun nu sidder udi og nogle Skæpper Land på Faaborg Mark hvor af hun har sit ophold, indsidder med enn deel børnepenge, miste det meste hun ejede udi Branden 1728.
 • Jacob Jørgensen, Hattemager. Er enn ung Borger som i dette aar har nedsat sig, har kiøbt et lidet Stæd for 133 rdl.2 sh, hvorfor hand endnu er i gield, nærer sig af handværket, beklager at fremmede opkiøber ulden paa Landet og udpracticerer, og fremmede Hattemagre fra Errøeindkommer og sælger Hatte på Landet og på Øerne.
 • Hans Madsen, Felbereder. Hans Huus med Meubler, saavelsom Skind til at fortsætte Handværket med, kand beløbe sig til 200 rdl., hvorimod hand er bortskyldig 100 rdl. nære sig f Handværket og lidet Kroehold, men formedelst enn deel paa Landt opkiøber Skind forminskes. Felberedernes næring som ere 7 i tallet.
 • Jørgen Pedersen, Felbereder. Er enn gammel Waag Mand, som sidder i én leje Wohning, hafner liden næring, paa staar ligesom hans formand, at Landprangen med skind maatte afskaffes.
 • Peder Kiøbenhafner, Skomager. Hans Huus med Meubler kand i høyeste eragtes for 100 rdl., men der imod er i meere gield, nærer sig alene for sin egen Person af Handværket, er ellers ikun i slet tilstand, beklager sig ligesom de andre af Skomager Lauget at deres næring ved Dem som sidder paa Landet og syer skoe betages.
 • Hans Christian Hattemager . Hans Huus med Meubler eragter hand at være 100 rdl. af værdi, men derimod hafner meere gield, som bestaar i Børnegodst og for ... at fortsætte Handværket med, nærer sig af Professionen, beklager sig ligesom de andre Hattemagere, at enn deel på landet giør dem indpast, i det de opkiøber ulden og udfører, ja indbringer gjort arbeid der til stor skade og sælger til Bonden.
 • Hans AndersenFelbereder. Sidder i et leje Huus hafner mange Stefbørn, liden næring, ejer intet noget vist, stræber dog hvad hand kand, at nyde opholdet ved til sig Kone og smaa Børn, beklager og som hans Cammerater, at næringen dem betages ved Dem som paa Landet opkiøber Skind og udpracticeres.
 • Simon Bang, Handskemager. Er enn gammel udlevet Mand, som ejer intet, Hand ej helder fortsette Handværket, da ere her fem af Professionen, kand sig ej fleere her ernære.
 • Peder Nielsen Horne, Daglejer. Ejer et lidet Huus med Meubler, eragtet for 66 rdl.4sh . derimod er bortskyldig Børne penge og anden gield 60 rdl, nærer sig at gaa i dagleje og iblandt gør Træskoe, endskøndt kand ej ærnære sig formedelst enn deel fra Landet indkommer og gaar i dagleje.
 • Rasmus Staal, Øltapper. Ejer et lidet gammelt stæd med ringe Meubler eragtet for 66 rdl. 4 sk., men er i langt meere gield af Børne penge, og andet, nærer sig alene af Øltappen og Brendeviin.
 • Christian Wichmand, Skomager. Ejer et lidet Huus med faa Meubler eragtet for 80 rdl. men derimod i større gield, nemlig til Faaborg Kirke 40 rdl. og sin Søn Knud Walter 40 rdl.hafner ikun ringe næring til Handværkets fortsettelse betages ham som andre af dend Profession som før er meldet om Skomagerne.
 • Laurits Møller SkomagersEnke. Foregifner at hendes lidet Huus med Meubler og at fortsette Handværket med hendes Søn er af Værdi 66 rdl. 4 sk. Derimod er skyldig til Faaborg Kirke 26 rdl. 4 sk. Børnegods og andet for 20 rdl. hafner ikun ringe næring.
 • Niels Smed . Boer i enn leje Wohning og siden dend over ham tillige med andre overgaaende Ilds Waade i 1728 ej har kundet fortsætte handværket dog meest fordi Borgerskabet lader deres arbeid giøre fra Landet af, da der her er ikun tvende grov Smedde og ... måde betages, og andre deres næring , er -5 udi tallet med faa Kleinsmed.
 • Henrik Christensen, Skomager. Angifner sit Huus med Meubler, saavelsom lædder til Handværkets fortsættelse at Kunde bedroge sig = 233 rdl. men derimod indehafner enn deel Børne penge foruden anden gield i alt 166 rdl. beklager sig som de andre at næringen ham betages, ved dend skadelige Landprang, og af de mange Skomagere som her omkring paa Landet boer.
 • Hans HøjstrupSkomagers Enke. Ejer et lidet Stæd som hun eragter med Meubler og det lidet hun ejer at fortsette Handværket med 100 rdl.men derimod i stoer Widtløfthed efter hendes stand, baade til Faaborg Kirke 40 rdl., foruden Børnepenge og andet hun er skyldig for Huder og barn.
 • Hans Boye, Bøste Kræmmer. Sidder udi enn leje Wohning, hafner nogen faa nyreenberger Wahrer at selge, som hand reiser til Markeder med, ejer ellers intet, hvorfor hand ikun hafner liden næring til Sig, Hustru og Børn at fremholde.
 • Niels Juul Schiønning . Hafner her ved Stæden Consumptionen udi Forpagtning, Hans Gaard, gods med Meubler eragter hand tillige med enn Galioth kaldet Tvende Søskende der 11 laster, foruden nogle jorder ialt 1600 rdl. hvorimod han er skyldig, som her protocoleret foruden anden for Proprietarier, Præster og Bønder 1400 rdl. Skibsrommet lader hand fahre imellem Kiøbenhafnog dette med Korn og feede Wahrer, saa og med Kongel. Magasin, der did saavelsom andre Stæder, fragter dets uden Byens og Marstal der med Magasin, bruger ingen udenlands handel.
 • Jørgen Dichmand Handskemagers Enke . Hafner et lidet Huus af Wærdi 20 rdl men derpaa har nogen Gield baade til Faaborg Kirke og andre, hendes Meubler er ikke 6 rdl. af Værdi, har maat forladt næsten handværket, formedelst hun intet ejer at fortsætte det med, derover har ganske liden næring til sig og smaa umøndige Børn.
 • Hans Clausen, Muuremester Enke, . Ejer et lidet Huus med Meubler af Værdi 66 rdl. 4 sk. derimod hafner Børnepenge inde, hvorfor Huset er forsikret, nærer sig nu i at giøre, gemene Hæste Deken og Gueste tøy.
 • Oluf HansTømmermand. Bebor enn leje Wohning, men er fattig og ejer ikke uden enn Seng at hvile sig paa og noget ringe boehafne, nærer sig lidet af Handværket som ikun er ringe her for ham og andre, De ere tre her af Professionen, Toe kunde vel ernære sig, naar de maatte nyde hvis som her i Byen forrettes, hvilket de paa Landet boende indtages til.
 • Jesper Skomagers Enke . Er enn fattig Kone, som ejer ikke værdi af 10 rdl., har sin Søn hos sig der sidder og syer Skoe iblandt, af hvad lædder de kand faa, at borge tiid efter anden, hvorofner deres Næring er ganske ringe.
 • Hans Jacob Erreboe . Tilhør Enn liden Gaard, og enn Jagt kaldet Tobias der 6 laster foruden hans Meubler og Købmandsskab som hand udi alt eragter for 600 rdl. hvorimod hand er i gield over 500 rdl. baade for inden og uden Lands Wahrer, hand hanler med hvilke uden Lands Wahrer hand henter med sit eget Skibsrom i Lybechog Flensborgbestaaende af Specierier, Hør, Hamp, Tiære, Salt, Cartuner og Bøyer, samme Skibsrom segler ellers stændig paa Kiøbenhafnmed feede Wahrer men baglastet hiem, er ikun enn ung Mand, som for faa aar siden har nedsat sig, beraaber sig paa at hand i dette aar har forlist paa Korn hand baade paa Dalen og andre Stæder hafner kiøbt over 200 rdl., hvad jern hand handler med, er kiøbt af enn norskSkipper her ved Skibsrom.
 • Andreas Sneker . Eragter hans Huus, Meubler og nogle jorder i alt for 200 rdl. derimod for Børne penge udi 70 rdl. og anden gield i alt 150 rdl. lever af handværket, hafner ikun ringe næring formedelst enn deel Snekere boer omkring på Landet, der giør ham og de andre indpas, De ere her 6 udi tallet.
 • Jesper Skomagers Enke . Er enn fattig Kone, som ejer ikke 10 rdl.. Har sin Søn hos sig, der sidder og syer Skoe i blandt, af hvad læder de kan faa paa Credit tiid efter anden.
 • Thomas Felbreder . Beboer enn lejet Wohning, og nyelig nedsat sig, alt hans Ejende er ikke 20 rdl. af værdi, nære sig lidet af handværket, men beklager sig som andre, at hand formedelst fremmede paa Landet omgaar at opkiøbe Skind, ej at Kand faa dem som hand kand forarbeide.
 • Ulrich Skomager . Foregifner at hans Huus med Meubler, Huder til handværkets fortsættelse og andet kand være af værdi 200 rdl., derimod 150 rdl. gield, nærer sig af handværket, og Kroehold, der dog ikun er ringe,formedelst dend skyldige Landprangs skyld, med Huder og Skinds opkiøbing,item Skomagerne her i de nærmeste Landsbyer, undsætter sig den til præjudice for, Er og enn af de afbrendte 1728.
 • Axel Andersen, Daglejer. Sidder i enn leje Wohning og gaar i dagleje, naar hand kand faa arbeid, ejer ellers intet uden Sengen han ligge udi.
 • Mads Andersen, Pottemager. Boer udi enn leje Wohning ernærer sig saa vidt muligt er af Handværket, men formedelst grunden her omkring ej er af dend bonite hun burde, har ikun liden fortieneste ejer i alt af Meubler værdi for 10 rdl.
 • Jens Knudsen, Bødker. Foregifner at hans Huus og Meubler med handværkstøy udi alt er af værdi 100 rdl. men er derimod lige saa meget skyldig, hafner liden næring, formedelst de paa Landet giør ham og de andre indpas, som her boer der ere 4re udi tallet foruden føres mange træer fra Kiøbenhafnaf halfue,heel Ottinger Fierdinger og smørhalf tønder. Miød og Kiødtønder, som her igien selges af Skippere og Matroser til forprang, hvor ved Bøkerne formeener dem noget at være forarmet, om sligt var hemmet, kunde deres næring fremmes, Er enn af dem som det brendte for 1728.
 • Johan Levonius, Skomager. Ejer et lidet Stæd, eragtet med Meubler i alt for 100 rdl. men derimod er meere skyldig som Protocolen udviser, 1728 brendte det for ham hvad han ejede, har fast intet at fortsætte handværket med.
 • Hans Pedersen, Skomager. Eragter sit Huus med Meubler og Lædder til sin nærings fortsættelse, i alt af Værdi = 166 rdl. 4 sk. der imod er bortskyldig ligesaa meget og meere, hand som de andre Skomagere beklager sig over de mange Skomagere, der boer her omkring paa Landet, som giør Dem indpast baade paa Handværket og udpracticering med Huder, Hand er af dem som det brendte for 1728 og da miste alt hvad han ejede.
 • Jørgen Markussen, Hanskemager. Angifner hans Huus med Meubler og ejende Lædder, Kand være af Wærdi 100 rdl., men derimod hafner hand pantsat Huuset for 66 rdl. 4 sh.= dets uden hafner Børnepenge inde, næringen for ham er ikun ringe, formedelst det brendte fra ham 1728 alt hvad han ejede, er detsuden ved Aarene og hafner mange Børn, beklager sig og over Landprang med Skind.
 • Hans Peiter Andræesen, Sæt Skipper. Hans Huus med Meubler eragter han for = 166 rdl. 4 sk. men derimod er hand bortskyldig = 150 rdl. fahrer med M. Niels Juuls Skibsrom for Sæt Skipper paa Kiøbenhafn, hans tilstand ikun ringe formedelst hvad hand ejede for opbrendte for ham 1728.
 • Somen Faber, Kiøbmand. Angifner sit Huus med Meubler, Kram, Wahrer og andet Ejende at være af værdi ungefehr = 600 rdl. derimod bortskyldig 400 rdl. hans næring bestaar af Kiøbmandsskab grove Wahrer, Specierier, wine og Brendewiine, tømmer og Kalk med videre, hvilke Wahrer ere hiemkomne med Fartøyer, her fra Byen fra Lybechog Flensborg, Tømmer lasten er Kiøbt af dem, som her er ankommen fra Norge, hand foregifner at hans næring er forringet ved dend skadelige Landprang som daglig skeer og ere De fem udi tallet, som handler saaledes med alle slags Wahrer.
 • Iver Pedersen, Mahler. Eragter sit iboende Huus med Meubler og nogle faa jorder, sampt..... for 500 rdl. derimod bortskyldig Børnepenge og andet for 400 rdl. af Professionen fortiener hand ikun lidet formedelst enn deel fra Landet her indkommer, og betager ham sin næring, lever saa meest af hans ringe jorder og er udi Ampt med Dem udi Ottense.
 • Peder Hansen, Kiøbmand. Ejer ingen Ejendom uden 1/2 parten udi enn liden Jagt Kirstine kaldet der 4 laster, hvor med hand fahrer stedse imellem Kiøbenhafn og her med feede Wahrer og Korn, altid belastet hiem, samme Wahrer tager hand paa Credit, indtil han hiemkommer, har nyelig taget sit Borgerskab.
 • Hans Jørgen Egler, Kræmer. Hafner ingen Ejendoms Huus, ung Karl, har nyelig nedsat sig, nærer sig af NørrenbergerKram, som hand udi Lybech, og Flensborgtager paa Credit, og hiemfører samme ved disse Byers egne Fartøyer, som did gaar, beretter ellers ikke at eje 50 rdl. af værdi, sqmme Wahrer selger hand mesten til Markeder, baade her udi Landet saa og udi de andre Provincier ligesom lejligheden gifnes.
 • Peder Bilthuggers Kiøbmands Enke . Ejer enn liden Gaard, Et Huus, og et Skibsrom, med Meubler alt eragtet for 700 rdl. derimod indesidder med 333 rdl. 2 sk. til sin eene Søn Børnepenge, foruden anden gield hun er skyldig til Proprietarier for Vahrer, hendes Jagt kaldet Chatrina, der 61/2 last fahrer den med stændig paa Kiøbenhafn, med Korn og feede varer, altid baglastet hiem, og undertiden med Sending gods, hvad Salt og Jern hun bruger lader hun kiøbe udi Kiøbenhafn.-------Hendes Søn
 • Jørgen Rasmussen . Har for nogle Aar siden taget sit Borgerskab, fahrer for Sæt Skipper for sin Moder med hendes Jagt, men bruger aparte ingen Kiøbmandsskab, hvorfor hand ikke for noget er anførdt, men svarer dog af alt, hvad som blifner Byen paalagt.
 • Henrik Sørensen . Angifner begge sine Ejendoms Gaarder med jorder, og Enn liden Jagt Chatrina kaldet dregtig 41/2 last at være af værdi 1600 rdl. men derimod at være skyldig over 1500 rdl. fahrer stese paa Kiøbenhafn med Korn og feede Wahrer, altid baglastet hiem, undertiden har fahretpaa Kiehlog Flensborgmed Korn, men baglastet hiem, hand er ellers ikun i slet tilstand, formedelst hand for nogle aar siden forliste enn Galioth Sct. Peiter kaldet dregtig 25 laster under Gulland, som ikkun var 21/2 aar gammel, foruden med Bangverotter forlist nogle 100 rdl. hvorofner hans næring er ikkun meget ringe.
 • Frantz Glarmester . Beboer enn leje Wohning er nyelig nedsat Sig, hafner ikkun ringe middeler, som kand være af værdi 20 rdl. beretter hans næring er ikkun slet, formedelst de mange omløbende Glarmestre paa Landet.
 • Jørgen Hansen Baads Mands Enke . Det Stæd hun i boer hafner hr. Erenst Hvid i Brenderup i pandt for meere en det er værd, nærer sig at gaa i dagleje naar helbred tilsiger.
 • Jens Hansen Walsøe . Beboer enn leje Wohning hafner før waaren i god stand, og brugt Kiøbmandsskab, er kommen til agters, formedelst store forliis ved Kiøbmandsskab, sidder nu med Hustrue og Børn udi kummerlig tilstand, og ejer ikke enn Daler.
 • Rasmus Bødker . Hans Huus med Meubler meener hand at være af værdi 90 rdl. hvorimod hand skylder til Faaborg Kirke 33 rdl. 2 sk., anden bortskyldige gield over 60 rdl. hafner ikkun liden næring, formedelst , de mange som boer af samme Handwærk paa Landet her omkring i nærmeste Byer, saa velsom Skibsfolk der idelig hiemfører gamle Smør træer og andre Fustagier hiem fra Kiøbenhafnog udsælger.
 • Sara Haagerups Enn Murermesters Enke . Angifner sit Huus og Ejendomme med Meubler at være af værdi 400 rdl. derimod bortskyldig = 200 rdl. nærer sig af Høkerie Med Øl tappen Brendewiin, Gryn, Smør, Flæsk, Mehl og Salt med meere.
 • Rasmus erofnerDaglejer. Beboer enn Lej Wohning, nærer sig af at gaa i dagleje, ejer ellers intet.
 • Otto Hansen Ørsted . Sidder til Huuse, er enn gl. halfbliind Sveglinge Mand, fahrer undertiden for enn Hyre, ejer intet, som kand anføres for noget.
 • Mads Mogensens Skippers Enke . Ejer et lidet Huus, med, enn gammel forfalden Jagt, som nu ligger stese ved en pæl her i Hafnen. Kand udi alt være af værdi 133 rdl. 2 sh. derimod er meere bortskyldig, baade Børnepenge og andet, hvorofner hun ganske ingen næring hafner.
 • Hans Lauritsen Lollik, Baads Mand. Ejer et lidet Huus med Meubler af værdi 66 rdl. 4 sk. men derimod er bortskyldig efter beretning 40 rdl. bruger ingen anden næring, end seigler for Baads Mand med Niels Juul Schiønnings Skibsrom.
 • Christen Rasmussen, Sæt Skipper. Ejer et lidet Huus med Meubler eragtet for 100 rdl. derimod udi 50 rdl. gield fahrer som Sæt Skipper med Karen Sali. Borgm. Jacob Jørgensens Jagt Pelicanen kaldet 7 laster stese Kiøbenhafnmed Korn og feede Wahrer, undertiden paa Holsteen efter Brende.
 • Morten Grif, Høker. Ejer et lidet Huus med Meubler af værdi 150 rdl., beretter fuldkommen at være i ligesaa megen gield, nærer sig af lidet Høkerie, for hen haft Kroehold, som er abondeneret formedelst de mange som deraf nærer sig baade inden og uden Byen.
 • Hans Pedersen Millinge . Angifner sit i boende Huus med Meubler i høyeste af værdi 133 rdl. 2 sh. hans bortskyldige gield er omtrent 100 rdl. lever nu af øltapperie, har nyelig nedsat sig, hvorofner har ikun liden næring, formedelst andre, som deraf nærer sig baade inden og uden Byen paa Landet, med unøttig Krohold.
 • Hans Meier, Kiøbmand. Ejer enn Gaard, med nogle jorder foruden sine Meubler, som hand udi alt eragter for 1000 rdl. samme Gaard og Jorder Kiøbte hand af Henrik Bagers Enke, som fik Præsten i Brenderup, til hvem hand var samme penge skyldig endnu, bruger enn liden handel af Specerier, Hør, tiærre, jern, tømmer og andet, som hand lader hiemføre baade fra Lybechog Flensburg, saavelsom fra Norgemed befragtende Skibsromme holder og Salt som hand med andre, ere interreserede udi, Er enn ung Mand, som for faa Aar siden, har nedsat sig, og da hafde intet, nære sig ellers at holde værtshuus, ved ikke om hans gield var betalt, hand hafde 200 rdl. tilovers.
 • Jens Boysen, Bager. Hans Huus med Meubler eragter hand for 300 rdl. men er derimod bortskyldig til Mads Lund paa Damsboe og andre Stæder 250 rdl. nærer sig af Bager Handværket, som dog ikun er ringe, formedelst enn deel Inden Byes hafner fremmet brød at selge, og uden Byen paa Landet boer og Dem som bager Hundebrød, hvorved de her boende fornærmes, Denne Mand holder ellers lidet øl at sælge.
 • Elster, Hanskemagers . Sidder udi enn leje Wohning og har forladt Handværket, formedelst hun har intet at fortsette det med, ejer ej noget som hun Kand opføres for.
 • Peder Pedersen Lindegaard . Hans iboende Stæd med Meubler eragter hand for 150 rdl. derimod gield for 100 rdl. handler lidet med feede Vahrer paa Kiøbenhafnsom hand hos Landmanden tager paa Credit indtil det er giort i penge, da hand sligt betaler, og faar paa nye hans næring er ikun ganske ringe formedelst han har intet at fortsætte dend med.
 • Laurits Bul, Dagleier. Hans lidet Huus med Meubler eragter han udi alt for 66 rdl. 4 sk. derimod er hand 50 rdl. skyldig bort, nærer sig af liden Rug brød bagning, samt at gaa i dagleje, hvilket ham dog betages formedelst andre fremmede fra Landet som indkommer.
 • Tønnes Hansen, Baads Mand. Ejer et lidet Huus med Meubler eragtet for 66 rdl. 4 sk. derimod siger hand at være skyldig bort = 50 rdl. som ej er protocoleret, fahrer nu for Baads Mand for Henrik Sørensenher i Byen med hans Jagt paa Kiøbenhafn.
 • Erich Bellie, Tømmermand. Hans Huus med Meubler eragter hand for 100 rdl. mener derimod 60 rdl. Børnepenge skyldig, foruden anden gield 60 rdl. besverger sig over at de Tømmermænd som boer paa Landet indkommer og betager ham og de andre deres næring.
 • Jørgen Lauritzen, Felbreder. Hans Huus med nogle gamle Meubler eragtes ej høyere end 133 rdl.,2 sh..hans gjeld er fuldkommen ligesaa meget, hans næring er noget ringe formedelst armods skyld og tilfaldende sygdom, saa og betages af de som paa Landet omløber og opkiøber skindene fra ham og de andre.
 • Knud Hausgaard . Ejer nogle faae fag Huus tillige med nogle ringe Meubler som eragtes for 40 rdl. Værdi , derimod er skyldig Faaborg Kirke 23 rdl.2 sh. foruden anden smaagield , nærer sig som Skomager Svend paa éen Mesters værksted.
 • Jens Struurs, Høker. Ejer et lidet Huus med Meubler eragtet for 100 rdl. som nylig nedsat sig, bruger liden Handel med Specierier, har hidindtil faret paa Ostindien, weed ej endnu om hand kand ernære sig.
 • Jacob Jørgensen Bested, Kiøbmand. Hans iboende Stæd med Meubler tillige med et andet Huus, og enn liden Jagt drægtig 21/2 last eragtes udi alt for 550 rdl., hafner derimod gjeld Inden og uden Lands over 900 rdl. formedelst det brændte fra ham 1728- alt hvad han ejede, nærer sig af Bagerhandwerk, item nogle grove Kiøbmands Wahrer, som handles fra Flendborg med eget fartøj, hvormed hand ellers gaar til Kiøbenhafn med Korn og feede Wahrer, og derfra baglastet.
 • Kresten Søfrensen, Smed. Beretter at hans Gaard med Meubler og alt hvad hand ejer kand være af Værdi 500 rdl., derimod skyldig bort efter beretning 450 rdl. hafner ikkun liden næring, formedelst de fra Landet her indkommer og arbejder for Indwohnerne, for uden mange andre som betager Deres næring, som boer saa nær ved Kiøbstaden og arbejder baade groft og Klein arbeide.
 • Rasmus Alsing, Daglejer. Beretter af hans Lidet Huus og Meubler kand være af værdi 40 rdl. deri mod 30 rdl. gield nærer sig at gaa i dagleje.
 • Hans Kierumgaard, Farver. Eragter hans Huus, Meubler med Farver Redskab udi alt for 300 rdl., derimod udi gield over 250 rdl. nærer sig af Farver Professionen , hafner allernaadigste Privilegium, at maa være her alleene Farver, dateret Frederiksborg dend 1. Juny 1731 man bekalger sig ikkun at hafne liden næring, saasom ham er søgt at meget tøy udsendes til søs at lade farve paa fremmede Stæder, saa og enn deel paa Landet sidder og betager ham næringen.
 • Hans Trap Murermesters Enke . Er énn gammel udlevet Kone, som ernærer sig med sin Syenaal Ejer et lidet Stæd eragtet for 66 rdl. 4 sh. men derimod for én deel Børne penge inde.
 • Hans Jenssen Trap, Murermester. Beboer eén stor Gaard, som hand af Proust Bloch udi Ottense hafner kiøbt, men er hannem det meeste deraf skyldig endnu, og nogle faa Meubler eragtet udi alt for 300 rdl. gjelden i beregnet, nærer sig af Handwerket, dog meest ved Hans Majests. Kirker i Laalandog Falstersom hand er contraheret om, kan ej ansees for høyere at eje self end 100 rdl.
 • Rasmus Jacobsen, Daglejer. Sidder i een leje Wohning, ejer intet, nærer sig at gaa i dagleje, besværger sig ligesom de andre daglejere, at fremmede fra Landet indkommer og betager dem deris næring.
 • Peder Lauritssen, Daglejer. Er nyelig ankommen her til Byen og kiøbt sig et lidet Huus af Wærdi med Meubler 66 rdl. 4 sk. Derimod udi 30 rdl. gield, nærer sig som eén daglejer.
 • Laurits Nielsen, Skomager. Sidder udi enn Leje Wohning, ejer intet, ernærer sig af Professionen.
 • Peder Svensk, Murermester. Sidder udi een Leje Wohning, nærer sig af Murerhaandwerk, som eén Svend, og gaar i dagleie.
 • Rasmus Pottemager . Sidder udi eén Leje Wohning, hafner forhen lærdt Handskemagehandverk, eier nu intet, ernærer sig at stoe udi Porten som Consumptions Betieinter.
 • Hans Tømmermand . Eier et lidet Huus af værdi 30 rdl. hafner derimod efter beretning gjeld 20 rdl., nærer sig som Tømrer Mand ved Skibsromme naar noget forefalder, og gaar saa i dagleie, saa og udi andet arbejde.
 • Niels Hanskemager . Beboer eén leje Wohning og er eén gammel affældig Mand der nu formedelst hans forfalds skyld nyder Almisse, ejer ellers intet.
 • Jens Rosenscilde, Skræder. Beboer nogle wohninger som er hans egne tillige med Meubler eragtet udi alt for 200 rdl., Er derimod meere skyldig baade Børne penge og anden gield, som er protocoleret, har nyelig nedsat sig, besværger sig at næringen ikkun er ganske ringe.
 • Hans Lauritsen, Sneker. Sidder udi eén leje wohning, eier intet, fahrer for Baads Mand med Karen Peiter Bilthuggers Jagt, hans godst kand udi alt være af værdi= 10 rdl.
 • Jens Jørgensen, Skræder. Sidder i eén leje Wohning hans Meubler er ikke 10 rdl. af værdi, men udi temmelig gield, nærer sig lidet af Skrædder handwerk, beklager sig som de andre at de som boer paa landet, betager dem deres næring.
 • Johan Dickmand . Beboer enn Leje Wohning , ernærer sig lidet af Handskemager handwerk, og formedelst hand har intet af fortsætte det med gaar iblandt udi dagleje, alt hans ejende er ikke 10 rdl. af værdi.
 • Andreas Sadelmager . Sidder udi eén leje Wohning, ejer intet, formedelst hand og Konen hafner waaren syge ower aar og dag, hvorofner næringen for ham nu er ringe, nærer sig ellers af handwerket.
 • Niels HegusenVæver. Ejer et lidet Huus med Meubler og Handwerkstøy af værdi 166 rdl. 2 sk., men derimod i meere gield efter beretning, nærer sig af handwerket.
 • Hans Søfrensen, Bøker. Boer i eén leje Wohning, ejer ganske intet, har ej helder noget at fortsette handwerket med, formedelst erlitte Skade ved Ildebrand 1728, beraaber sig og paa at de paa Landet betager ham sin næring, saa vel og Skibsfolk som hiembringer gamle Smør og Kiød træer saavelsom Mjød tønder fra Kiøbenhafn.
 • Niels Møller . Ejer et lidet Huus og nogle faa Meubler, som i alt er af værdi 66 rdl. 4 sk., derimod i meer gield, til Faaborg Kirke og Børnepenge, nærer sig af éen Heste Mølle som tilhør Mads franzenher i Byen.
 • Peder Ploug, Daglejer. Ejer et lidet Huus med Meubler af værdi 66 rdler. 4 sk. derimod er udi 50 rdler. efter beretning:f. gield, nærer sig som Daglejer, er enn gammel Mand.
 • Hans ChristianExecutor. Ejer et lidet Huus med Meubler af værdi 110 rdler. Mens derimod Skyldig til Prousten udi Svindinge 100 rdler. med et Aars rente, og for næringens ringhed, har maat forladt Skræder handwerket, som hand har lærdt, og gifner sig til Betjenter udi Porten.
 • Christopher Ehlers, Skræder. Eier et lidet Huus med Meubler eragtet for 150 rdler. Hvorforn hand sidder udi gield, beklager sig som de andre Skrædere at næringen er dem betaget, ved det at de mange af deres Profession boer paa Landet og faar det arbeide som de har udi Byen før hafner hast
 • Powel Møller, Seilings Mand.. Er enn gammel Mand som beboer Enn leje Wohning, ejer ikke det ringeste, hafner undertiden for enn hyre med et Skibsrom.
 • Hans Christensen, Sneker. Eragter sit ejende Huus med Meubler og Handværkstøy for 66 rdler. 4 sk. derimod er skyldig Børnepenge og anden gield 40 rdler. beklager sig som de andre Snekere at de paa Landet boende betager ham sin næring.
 • Peder Søren, Sæt Skipper. Ejer 31/2 fag Huus med Meubler eragtet for 66 rdler. 4 sk. men derimod sidder enn deel gield, fører enn Galioth for Christen Erreboe, der 19 laster, fahrer mesten paa Norge med Korn, hiembringer i blandt tømmer last, undertiden gaar fra fragt fra Bergen af til fremmede Stæder.
 • Christen Hansen, Sneker. Ejer et lidet Huus af 31/2 fag som er af Værdi med andet hand ejer 160 rdler. hvilket huus er pandtsat til Faaborg fattige, formedelst alderdom kand han intet arbeide, Hans Huus afbrendte 1715.
 • Hans Christensen, Smed. Hans i boende Huus med Meubler og hans handwerkstøy, og nogle faa jorder eragter han for 350 rdler. derimod er hand efter beretning over 300 rdler. skyldig bort, nærer sig saa mueligt er af Handwerket, Er enn gl. Mand beklager sig som de andre, at de paa Landet betager ham sin næring, Hans Huus afbrendte 1715.
 • Johanne Haagerups . Enn fattig Baads Mands Enke, der beboer et lidet Huus, hvis Wærdi er Pantsat til Faaborg Kirke for = 52 rdler. hendes Meubler er ikke 10 rdler. værd, ernærer sig at spinde for dem som har det nødig.
 • Johannes Wolder . Beboer enn leje Wohning, handler lidet med Hør og humle, for nylig nedsat sig, og faaen Demission fra Gaarden til gest, ejer ikke self over 20 rdler. værdi efter egen tilstaaelse.
 • Peder Jørgensen Mahl, Kiøbmand. Foregifner at hand ejer Enn Gaard Enn Jagt Kirstine Kaldet, der 51/2 last Enn 12 Anpart udi enn Galioth fra Svenborg der 13 laster foruden hans Meubler som hand udi alt eragter for 1000 rdler. derimod er hand bortskyldig 600 rdler. efter egen beretning, hans næring bestaar udi Korn og feede Vahrer, som hand fører med sit eget Skibsrom til Kiøbenhafn, Elsingoerog Norge, fra Kiøbenhafn hiembringer hand undertiden jern, tiære, fisk og Stenkul, ligesom og fra Norge med tømmer, fragter dets uden fremmede Fartøjer fra Maarstaal, som alle tider har gaaen til Kiøbenhafn og Elsingoer med Korn og feede Wahrer, men veed ej Skibsrommenes nofne eller Lasters drægtighed.
 • Christian Hanskemager . Foregifner at hans lidet Huus og Ejende Meubler er af Wærdi 100 rdler. derimod er hand i meere gield, efter egen beretning, nærer sig af sit handwærk endskiøndt det ikkun er ringe, formedelst de paa Landet opkiøber Hudene, som han og de andre skulde Ernære sig ved.
 • Michel Biørnøe, Baadsmand. Ejer et lidet Huus med Meubler eragtet for 150 rdler. derimod foregifner, at være for hans Venner skyldig over 100 rdler. fahrer undertiden for Sæt Skipper, undertiden for Baads Mand ligesom lejligheden Kand gifne, hafner for hen i bedre stand end hand nu er.
 • Hans Olsen, Bøcker. Sidder i enn leje Wohning, ejer lidet Bohafne og sit Værktøy, som eragtes udi alt for 30 rdler. derimod siger at være i 20 rdl. gield, nærer sig at Handt Wærket, men beklager at her omkring i de nærmeste Landsbyer boer over 12 Bøckere, der betager ham og de andre deres næring.
 • Anders Andersen Brobye, Kiøbmand. En ung Karl og hafner enn Værelse hos Rasmus Staal her i Byen, ejer udi Enn liden Jagt Christiana kaldet der 4 laster dend halfne part, eragtet for 28 rdl.hafner udi Kiøbmandskab Vahre for 100 rdl. som bestaar udi Korn og feede Wahre,. hvilke hand paa Landet meesten tager paa Credit, og fører til Kiøbenhafn, har nyelig antaget sit Borgerskab.

Det samtlige Indvohnerne udi Faaborg saaledes eftergiorde Spørsmaale paa Faaborg Raadhuus, og lige saa i mit Huus, naar De tiid efter anden er hiemkommen af Deres Rejser Hafner udsagt, Bekrefter ieg under min egen haand, Faaborg dend 20 Augusty 1735.

Afslutning

Jacobi