Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fåborg
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Ruth Jensen

Borgerliste

Indledning

Lit.: B, Indføres no. 8

Efter dend Høy Kongl. allernaadigste Befaling af 25 Juny og Deres Excellence til Høy Welbaarne Hr. Geheimeraad og Stifts Befalings Mand .1 ste Christian Sehesteds allernaadigste ordre af 3. July følger allerunderdanigst og underdanigst én Kort Extract over Faaborg Byes Indwaaneres tilstand , som Borgerskabet for mig paa Raadstuen og i mit Huus hafner tilkiende gifnet saaledes

Redegørelse

 • Kræmmere som holder Kramboder og sælger Andre wahrer ere
  • Mad. Karen Achtonia
  • Christen Erreboe
  • Nomen Faber
  • HansWeier
  • Hans Jacob Erreboe
  • Hvilket alle beklager at dend overmaade i svang gaaende Landsprang, giør store hinder i deris næring, saa som alle slags Wahrer Wed udsidderne, ind og udfører, og omkring i Landet sælger uden Tolds erleggelse.

 • Snedkere
  • Ere 6 udi tallet
  • Tre af Dem brendte det fra, alt hvad de ejede 1728, Siger alle at de knap kand fortiene Brødet, saasom de ej kand faa arbeide, formedelst de mange her omkring paa Landet boende tager næringen fra Deinenm.

 • Smedde ere
   • Enn Klein Smed
   • Toe grof Smedde
   • De Kunde vel leve der som Indwohnerne her ikke lod deres arbeide giøre paa Landet, som De giøre, og da har ej Raad til at forfølge Sligt efter Forordningerne.

 • Handskemagere
  • Ere Femb
  • Dend beste brendte det fra 1728, nu i slet tilstand, de andre ejer ej helder noget at fortsætte handwærket med.

 • Bødkere
  • Ere Fiire
  • Formedelst mangfoldige gamle Smør, Kiød og Miød træer føres i overflødighed fra Kiøbenhafn beklager de ej derfor Kand fortiene brødet.

 • Dreire
  • Ere Svende
  • De foregifner at der blifner indførdt meget giort arbeide fra Landet, hvorofner de har intet at fortiene

 • Feldberedere
  • Ere Sex
  • Hvor af de Trej ernære sig temmelig vel, de trej ganske fattige, beklager alle, at fremmede omgaar paa Landet at opkiøbe Skinder, som de skulde fortsætte deres handværk med.

 • Rebslagere
  • Enn Rebslager
  • Hvilken Mand før var i god stand, miste alt hvad hand ejede 1728, nærer sig nu lidet af handværket, før brugt tillige Kiøbmandskab med Hør, tiære og Jern.

 • Farvere
  • Enn Farver
  • Som har Høy Kongl allernaadigste Privilegium af 1. Juny 1731, at maa allene her ernære sig, men formedelst, at til fremmede Stæder udføres meget at Lakfarver, er hans næring ikkun ringe.

 • Barbere
  • Hafner allernaadigste Enn Barber
  • Privillegium af 14.April 1731 at maa her alene opholde sig, og formedelst det brente fra ham 1728 kom hand til agters, begjønder nu lidet at komme paa fode.

 • Guldsmede
  • Enn Guldsmed
  • Hand hafner ikkun lidet arbeide, holder ingen folk, nærer sig dog af Professionen, formeener de som paa Landet omgaar med giort arbeide, fornermer hannem.

 • Sadelmagere
  • Ere tvende
  • Hvilke ikkun ere i slet tilstand dend enne giøre Ere tvende iblandt noget Market arbeide, dend anden sidder og flikker paa hvad ham tilsendes.

 • Hattemagere
  • Ere tvende
  • Hvilke har ikkun liden næring, beklager at ulden blifner opkiøbt paa Landet af fremmede for dem, dets uden indpracticeres fremmede hatter her ind og selges paa Landet.

 • Pottemagere
  • Enn Pottemager
  • Kand knap fortiene brødet, formedelst slette leer her falder omkring udi Egnen,dets aarsag selger ikkun lidet.

 • Bagere
  • Ere trende
  • Enn af dem bruger lidet Høkerie og Øl Salg,Er dog ikkun i slet tilstand, formedelst det brendte fra ham 1728, Dend anden nærer sig af handwærket. Dend tredie er ganske fattig formedelst det brendte fra ham alt hvad hand ejede 1728.

 • Glarmestre
  • Enn Glarmester
  • Er nyelig til Byen ankommen har sit brød meesten af Landet.

 • Tømmere Mænd
  • Ere Trej
  • Som alle ere Fattige formedelst de foregifner, at de som lader bygge noget her, indtager dem fra Landet af der til.

 • Kroe Mænd
  • Ere Sex
  • Nogle af dem holder allene Kroe, men andre, som har deres handwærker holder og Øl og Brendewiin at selge, hvilket forderver de andre, og ruinerer dem self i blandt, var derfor billigt at enn hver skulde ernære sig af at slagte.

Enker og andre som sidder til Huuse, baade som Bruger, næring og ikke findes fuldkommen underretning, som i mit underdanigste oprettede Mandtal over Deres Tilstand. Faaborg dend 20 August 1735.

Afslutning

Jacobi