Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fåborg
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Ruth Jensen

Toldkammerets indberetning

Indledning

Kongl. Mayst. Toldere Edle Johan Heide!

Efter Een Høy Kongl. allernaadigste Befahlning af 25 Juny sidstleden til Deris Excellence Hle Geheime Raad og Stift Befahlings Mand Hle Christian Sehested og Hans derpaa fuldt naadigste Ordre til mig, vilde det behage Edle Her Toldeer at gifue mig Een Specification paa hvor mange Ski beromme, hvad Facon, og Læsters Drægtighed de ere.som Faaborgs Indvohnere tilhører. Saa og paa huilche , de her fra Byen befragter, og hvor de fahrer paa, hvad de herfra iindtager, og hvad de igien med dennem hiembringer, huor paa udbeder mig fuldKommen eftterretning, som til Deris Excellence underdanigst skal indsendis, og forblifuer ieg altid Edle Hr Tolders tienstskyldige tiener

Faaborg d. 14. July 1735

Jacobi

Redegørelse

Designation

Ofver hvad Skibsromme samt Deres Facon og Lasters Drægtighed, som Faaborgs Indbyggere nu er tilhørende Nemblig -

Designation
  • 1. Chresten Erboe, 1 Galliot, 17 Laster
  • 2. Niels Juul Schiønnig, 1 Galliot, 11 Laster
  • 3. Geert Otto von Campen, 1 Galliot, 10 1/2 Laster
  • 4. Peder Erichsen, 1 Jagt, 9 Laster
  • 5. Hans Hendrick Olsen, 1 Jagt, 8 1/2 Laster
  • 6. Karen Actonia, 1 Jagt, 7 Laster
  • 7. Ditto, 1 Jagt 7 Laster
  • 8. Jørgen Christensen, 1 Jagt, 7 Laster
  • 9. Hans Larsen Lunds Enke, 1 Jagt, 6 1/2 Laster
  • 10. Karen Bilthuggers, 1 Jagt, 6 1/2, Laster
  • 11. Hans Jacob Erboe, 1 Jagt, 6 Laster
  • 12. Peder Jørgensen, 1 Jagt, 5 1/2 Laster
  • 13. Mads Sørentsen, 1 Jagt, 5 1/2 Laster
  • 14. Mads Mogensens Enke, 1 Jagt, 4 1/2 Laster
  • 15. Hendrick Jirachsen Søn, l Jagt, 4 1/2 Laster
  • 16. Peder Hansen, 1 Jagt, 4 Laster
  • 17. Rasmus Farver, 1 Jagt, 4 Laster
  • 18. Niels Jensen, 1 Jagt, 3 Laster
  • 19. Jacob Jørgensøn, 1 Jagt, 2 1/2 Laster
  • Summa Gallioter 3 og Jagter 16

Foruden ofvenmelte Skibromme, Som byens Indbyggere self er Eyende, Fragtis og undertiden Et pahr Jagter fra Marstald, om Aared, for nogle Reyser, hermed Alt de Negotierende udføre de Vahre, som her udi Landet falder og de sig tilforhandler, bestaaende af Smør, Ost, Fledck, Kiød,Tallig, vox og Miød tilligemed alle Slags Kornwahre, Hvede Undtagen, thi dend falder iche her udi Landet, og det moxsen til Khafnallene, saa som dend meste deris Handel bestaar derudi og paa det sted. Til Holsteen udføris her gandske lidet eller Indted Korn om Aaret, dog befindes her 4 udaf Kiøbmændene, som hver holder een Liden Kramboed, tilligemed een, der handler med Kornbryger vahrer og Pappentøy, Hvilche Kand giøre en Reyse om Aaret og undertiiden iche uden hver andet aar til Flensborg, Lyebeckog Andre steder i Holsteen, dehls med baade og dehls med Skibromme, Lige som Leyligheeden Kand falde, og derfra hiemfører noget SMaat Salte, med nogle andre Grofve og Ringe vahrer, Lidet af hver Sort, som Kand tenches at vere afsettelig, hvor af dog det meste forbruges i deris egne Huuse, foruden hvad de Kand selge til andre byers folck, thi til Landet fra dette sted, afsettes Lidet eller intet i hvad det end Maatte være af dend Aarsage de Holsteenche Provincier Støcke see Mehr her paa, saa og formedelst Cituationen falder her ved Strandsiderne med store fiorde og Indeveiger Samt Eendehl øer, gifves des bedre Leylighed at practisere end paa andre steder, som og skier med alle Slaug, baade med det her udi Landet falder, at udføre. Som og hvis Landmanden her igien behøfver, at indføre,Hans Majsts Høye Interesse til stor Nechdelse, og denne liden bye til undergang i sin Retmæssige Handel. Dend førommelse med større byer Kornhandlende borger, besøger Marchederne udi Landet, for sidne Vahre derved at afsette. Fra fremmede Steder Kommer her gandske Skielden nogen Skiberomme, ja, her har nu Iche udi 3 a 4 aar væred nogen. Paa NorgeKand der undertiden et eller Toe Skiberomme giøre et par Reyser om aaret med Korn, og igien til bage føre noget af Landetz Producter.

Afslutning

Dette er saa vit, som mig om Byens tilstand i følge forestaaende Requisition er vidende, Som og saaledes udfærdiges fra Faaborg Toldkammer den 22. Juli 1735.

J. Heide