Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fåborg
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Ruth Jensen

Skrivelse fra magistraten

Indledning

Deris Excellence !

Høy - og Velbaaren Hsr GehejmeRaad og Stifttsbefalings Mand

Naadige og Høybiudende Herre !

Redegørelse

Af dend fra Deris Excellence her til Byens Magistrat i disse tider fremsente Kongelig Allernaadigste Reschript Sub Dato = 27 Ouny sidstafvigte / Hvor efter samptlig Borgerskabet til Raad-Stuen var samlede, og da examineret / See Vi fattige under-saatter, iche med liden, men med Største inderlig glæde, Voris Allernaadigste Konges Allerhøistpriiseligste Fadervillige foretag, for Baade at viede sine undersaatters tilstand, og Hvad landet, saa vel som Kiøbstæderne, enten har aftaget, eller tiltaget, item Hvad som Kand være aarsag til deris aftagelse, og igien Hielp og raad til detis tiltagelse og opkombst. Og som vi da deraf / med Allerunderdanigste priis og tachnemmelighed for saadan Høi-Kongelig Naade / meget øyensiufnlig seer, der til det allerbeste tenchis paa os fattige, og voris Allernaadigste Konige i alle tilfælde, er for os med samptlig sine Arveundersaatter, under Armene at gribe og see Dennem bragt til nogen fordeelagtig Næring og Biæring, uden enten ved uden= eller Inden=Rigs landprang, med andre flere Hindringer, der udi at lide nogen tab eller skaar. Saa understaar Vi os i Dybeste Submission underdanigst at andrage for Deris Excellence og Høy=biudende Herre, hvorved / foruden hvis som faa voris Borgmester Efter voris saa extempra Beretninger Kand indkomme/ efterskrefne aarsager til Handeleens og voris Næring alt for merchelige og utaalelige aftaged sker, ved efterskreefne poster saasom :

1. Dend landprang ved ud- og indførsel til og fra landet. Nemlig fra Strandsiderne her i Fyhn, item fra omligende øer og Holsteenske grunde med Deris dertil havende Stoere baade, bestende af Salt, tobach, Humle, Jern, og tiære, Qveg, Sviin, Lam, Biug og Haure, Smør, tallig, Vox, med noget andet meere, alt til Stoer og utroelig forlies, saa vel i Hans Kongelig Mayst Told-Intrader Som og i voris retmæssige Handel og Vandel, Næring og Biæring.

2. Er det Deris Excellence iche ubekient dend over denne fattige Bye tvende gange paa nogle faae aar, overgangne ulychelige Ildsvaade, der ej alleene har borttaget den skadeliidendis Middel og formue til næring og brugs fortsettelse, Meen end og foraarsaget, at Handelen er forringet, ved det at endeel her forhen Handlende Kand være søgt til, og Have deris Handel paa andre Steder.

3. Er her til denne Bye ingen fri Eiendoms Jorder, uden Hvis man meget Krat bort Kand tilKiøbe sig paa de tvende Smaa, saa kaldede Heeder, isteden for der ellers til mange andre Kiøbstæder, Havis slig forraad til Hvers Gaard og Sted, item Kand være ti1 Stoer Minage og udgiftter mindske, da De af Deris egen Eyendom Kand have nogen uden at kiøbe til fornøden Huusholding, og andre desuden til at sælge.

4. Dend tilførsel fra fremmede Steder af Humle, lærit og andet meer, Hvormed De omfarre fra Kiøbstæd til anden, men under saadan pretext, og ved slig leylighed imellem Kiøbstæderne paa saa vel Herregaarde, item i landsbyer og Kroer, afsetter og forhandler samme Deris Vahre / os her og andre Kiøbstæders Kiøbmænd til merchelig og Store aftagelser udi Handel og Næring.

5. At der ingen Kiøb-Mandslaug er oprettet, hvorved en hver Kunde paastaae at ernære sig af dét, som hand baade ved sit Borgerskabstagelse, har angivet sig for og ved ordinaire og Extra-ordinaire saavel Kongelig Allernaadigste, item og paabudder, bliver sat, og anseet efter, saa som een Kiøbmand af sit Kiøb-mandskab, en Kroe Mand af sit Kroehold, en Haandverchs Mester af sit Haand-verch, en Skipper og Matros af sin førning og Hyre /

6. At De uden Kiøbstædens uden Rigs boende, og ey virchelig Hvor de Deris Borgerskab taget haver ere Boesuidende, eihs ved saadan deris pro Forma Borgerskabstagelse, tilladis at drive nogen Handel og Kiørmandskab. Henseende saadanne ved alle slags paabudder u=andeet De lige med andre rette Borgere af deris drivende Handel kand profitere / troeligt blive og ere befriede, og Biurden da saaledis for os virchelig Boesidende fordaablis, saa vel ved Skatternis udredning, item Næringens aftagelse og Mindske. Saaledis seer da Deris excellence og Høynaadige Herre Voris anligende. Og som vi er i de underdanigste Visse tancher, at naar der paa dend 1ste, 4de, 5te og 6te post maatte raadis Boed og nyudis Kongelig Allernaadigste assistence, til saa vel en fuldkommen afskaffelse som oprettelse, Vi da i tiden Kand vente baade self at opkomme og Deris Kongelig Mayst Told Casse ligeledis meget kiendelig at profitere. Saa er herved voris underdanigste ansøgning Deris Excellence med sin høistformaaende forestilling og Recommendation hos Deris Kongelig Mayst Naadigst ville see os udi foregaaende poster hiulpet, at vi fattige og fast undertrøgte Undersaatter, Som formedelst foregaaende mangel af Handel og Næring, i rum tid lidet eller intet uden Rigs fra, har Kundet Handle, derved Kunde gives Haab, til igien at tilbagekalde voris forgeivis Sved og Møye ved en ønskelig og fordeelagtig Næring og Biering. Vi Kand og iche tvifle paa Deris Excellences Naadige forsorg herud inde, som det er Gud og et hvert retdømmende Menniske bekient med hvad retskaffen Nidkierhed / det heele Landets og Stæderneis Deris allernaadigste anfortroede Stifttz Indbygere maa bekiende Deris Excellence i alle Naufnlige maader søger at fordre og fremme allis tarf og opkombst, er at see fremdraget ald goed Skich og Orden,

Afslutning

Men i et fast Hielpshaab med underdanigst Submission, og ald timelig og Evig Velsignelsis ønske slutter af Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Gehejmeraad og Stiftzbefalings Mands Naadige og Højbiudende Herris underdanigste tiennere

Faaborg, d. 21. July 1735

Henrich Jiragsen
Frederik Jørgen Christensøn
Christen Erreboe
Jørgen Rasmussen
Anna Maria Sl. Hans Larsen Lunds
Gerdt otto von Campen
Niels Jensen
Hans Meyer
P. Mahl
Hans Weyer
Jacob Engberg