Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Fredericia
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Toldkammerets indberetning

Indledning

Høyædle og Velbaarne

Hr. Geheime Raad og Stiffts befalings Mand

Naadige Herre.

Udi Deris Excellence Naadige Skrifvelse Til os under Dato 8 July afvigte er Hans Kongl. Mayts Allernaadigste befalling os Paa Efterfølgende Poster til Erklæring Allerunderdanigst Indkommen.

Redegørelse

1te Post Angaaende Om de her Ved Stædet Ind og udgaaende Vahre af Indbyggerens Egne Eller fremmede Skibe bliver førte, Derpaa Allerunderdanigst Meldes, at hvis Vahre som her fra udgaar og Indkommer føres Meestendeel Ved Stadens Indbyggeres Egne fartøyer og Indkommer Og blifver udført. Nogle Vahre Mest Een og Andre skibe af hans Kongl. Mayts; Ander saa Dem som her Stranden Passerer fra Flensborg, Lybechog til NorgeMens med fremmede og uden Lands blivver Gandske Indtet, Ind Eller udført.

2den Post. Hvorledes Skibsførerne her betienes /: da er Samme Gandske liden,! Henseende at her til Staden er ey meere fartøyer End som Een Galtiot af 13 Læster, 2de Jagter hver paa 9 Læster, Een Dito paa 5½ LÆst og der Med og Ankersteder herpaa End som Paae Norge, Khaun, Flensborgog Lybeck/ de til Norge udfører ey Andet om Aaret End som Lidet Korn Vahre, Miød, Korn Brendeviin, Læret, derfra Igien Indkommer Tømmer, Lægter, bræder, Jern dito Kachelofner, Steenkul og Fiske Vahre, de til Khaun hengaar her med Tobachs blade af Stadens Plantagie saa og Noget Lidet Korn Vahre læret, Aal, Tallig og Smør, Flesk, Saa Og heralt Fabriqret, Nogle Syenaale ! derfra igien indkøbes Noget lidet af Viin.Salt,Sæbe, Steenkul, Pundtlæder og Mel, de som Paa Flensborg :og Lybech Seyler Gaar Meestendeel Over Med baglast af Sand undtagen undertiden kand blive medtaget lidet af Smør, flesk, Aal og Tallig, Vox, Kalf skind ; derfra Medbringes Igien, hør, dito blaar, Hamp, humble, tiere, Glass, Citroner, en Deel Specerier og Kram Vahre, som her til dend Liden Kiøbmandskab henføres.

3die Post Hvorledes Commercien her befindes og hvor Mange her udi Staden Negocerrer Og handler, følger underdanigst her ved Een Copie af En Inqviticion. ForRettning Af os og Samptlig herværende Magistrater taget Efter Høylovlige Cammer Collegie befalling af 26 augusti 1732, hvilde Naar Naadigst Man Vorde Effttersee , kand Erfares, hvor Mange Samme tid har Handlet, Og hvem Siden den tiid er afgaaen, Og hvor Mange Siden der Effter tit handling at drifve sig har Nedsat. Og hvad Een-veer har handlet Med, Mens at Negocien her udi Staden er saa Slet, Er Vel Aarsag til, at her Paa Nogle Miile Nær Liger Ingen Propritarier Eller herregaarder. Mens Alleneiste sønden byer, som bestaar af 3de Kirche Sogne, de Andre tager Alle Coldingog VeyileNermere end som her til Staden, hvor Pengene kand Fagacie her Igienmen, Og Veyen falder Saa Slet Om Vinderen at Mand knap Med En Ledig Vogn Kand Komme til eller fra byen, Der ere Bønder, som Liger Nermere de andre Kiøbstæder, som Meldt er, Drager dertil, Selger og Kiøber Hvad de har Nødig, hvor Ved Staden her, Afganger.

4de post Hvorved Stadens Negocie og Opkomst kunde Vær tient Og styltes Viides ey Andet, Om det Allernaadigst Maatte Behage Hans Kongl. Mayst. at her udi Staden blev Indført de samme Kiøbmængderer at Nyde Oplags Frihed , som Og da blev Indrettet Braqver til 1000 a 2000 Mand Indfanterie at Lige i Qvarnicon, derved Vilde Blifve Staden Og de Negocierende som Nu er, Eller Og Fremmede som Siden Effterdags Vilde Nedsætte tit stor fordeel Og fremgang i det meeste, Vores Allerunderdanigste Erklæring bedes i Di beste underdanighed Naadigts Maae Vorde Optaget der. Vi Recommandere os udi Deris Excellences Naadige Affection haver Vi Med Største Submission.

Afslutning

Deris Excellence

Høyædle Og Veelbaarne

Hr. Geheime Raad og Stifts Befallings Mand

Underdaingste Tienerie

?
Weber

Fridericia ToldCammer

d 1 Augusti Ao 1735

Redegørelse

Dette Høiloflige Cammer Collegii Ordre af 26de August Er for Samtlig Stadens Kiøfmænd Og Borgerskab d. 3die Septemb.dereftter Publicered Med Formaning, at de Negotierende deris Regnskafber Saaledes med fordee1agt, Ville forfatte som deri fornøden tilfælde Agte at tilsvare, hvor Eftter Og den Anbefalede Inqvisition af os undersøgende er begyndt Og foretaget Og fra i Dag, som er den 11 Septembr. til Efttertid som føre Rettning November udskibes Med Samme. Continuered som Følger:

 • No. 1. Sign. Hans Bang Fremlagde sin Angifvelse under sin egen Haand, som følger:
  • Lyene borgerSalt 7 tder
  • SpanskSalt 11 tder
  • FranskViin 5 Anchre
  • Indført verginiske Tobachs bladder som:ieg Self har
  • Ladet Spinde 50 pd.
  • Af Min Egen Plantagie. 60 pd
  • Sveesker 60 pd
  • Geba Sæbe Kiøbenhafns3 fl.
  • 1 Fad Egstoel
  • Sucher 40 pd.
  • Corender. 8 pd
  • SvenskJern 2 skpd.8 Lispd.
  • Halm og Hampe blaar 2 skbp 10 pd.
  • Hør 3 Skpd.
  • hør blaar 1 Skpd.
  • Tiere 1 td.
  • Levgene-fisk 1½ Skpd.
  • Graasey 1 Skpd.
  • Annis 2 Lispd.
  • Kommen 8 Lispd.
  • 1/8 td. victril 28 pd.
  • Brune Spa ? 1 Lispd.
  • 1/8 td.Allun 2Lpd.
  • uld Carder ½ dosin
  • 3de Stuver Rød Rya 31 allen som Stemplet Ved udi Selgningen er afskaaren
  • Humble 1 Skb.
  • Syrup 1 Ancher
  • Tobachs Piber 3de Gros
  • Graae Papier 2de Ries
  • Bom Ollie 18 pd.
  • En Rulle Jern traae
  • Kønrøg huuse af de Smaa 100 st.
  • Risingryn 15 pd.
  • Perlegryn 8 pd.
  • Bindeler af Linned som her er Fabriqveret 20 Stk.
  • 14 Gros Ordinaire thin og Messing Knapper.
 • No. 2 Sign. Peder Pedersen Ligeledis fremlagde En Angifvelse som følger:
  • 6 td. spanskSalt
  • 2 td. Smaa Salt
  • 4 td. tiere
  • 1 Skpd. hør
  • 1 Skpd. blaar
  • 1/2 Skpd. hamp
  • 1/2 Skpd. dito blaar
  • 1 Skpd. humble fra Colding Indført
  • 1 Skpd. Norsk Jern af 8 Stænger
  • 100 pd. Kommen
  • 20 pd. Annis
  • 1 Ancher franskViin
  • 15 pd. Hviid Succher
  • 1 pd. Cardemom
  • 1 pd. Caneel
  • 10 pd. Engefær
  • 1 pd. Indigo
  • 1/2 pd. Moscatenblom
  • 1 pd. Muscater
  • 1 pd. Neglicher
  • 5 pd. Pebber
  • 4 pd. Perlegryn
  • 10 pd. Rosiner
  • 1/4 pd. Safran
  • 1000 Hegter Og maaner af Jerntraae
  • 1 dosin Rød og Blaa Linned bindler i Meddelfartforarbeidet
  • 1 Fad Egstoel
  • 4 Par u1d Carder
  • 1 Fierding Sæbe fra Meddel f art indført.
 • No. 3 Jacob Pedersen Angifver :
  • 1½ Skpd. Hør
  • 5 Lispd. hamp
  • 1 Lispd. humble
 • No. 4 Rasmus Troelsen Angifver :
  • 2½ Skpd. humble
  • 3 Skipd. Smaae Salt
 • No. 5. Mohses Lismans Angifvelse lyder, som følger :
  • 5 stk. Calemanch Og 2de Stuver dito i Alt 22 Allen
  • 24 breve Knappe Naale
  • 1 Dosin Gemene U1d Nathuer
  • 7 Dosin Ulden Strømpper
  • 1 Dosin Silche Strømpper
  • 2 Dosin Silche tørklæder
  • 1 Dosin Cartuns
  • 3 Stk. Neetheldug Og 2de Stuver dito holder 25 Allen
  • 4 Stk. hviid Cartun Og 3de stuver dito holder 30 Allen
  • 1 stk. blandet Cartun 22 All.
  • 2 Stuver dito holder 7 Allen
  • 100 Allen Guld Og Sølf baand
  • 220 Allen Silche, dito
  • 2 St. Cammerdug Og 4 Stuver dito holder 19½ All.
  • 8 Garantier Printz Metal og Thin Knapper
  • 3 Stuver Silche Tøy eller Damasch tilsammen 41 Allen
  • 4re Par Silche Handsker
  • 3/2 stk. Slees lerret
  • 1 ½ dosin Silche Palantiner
  • 2 pd. Theebul
  • 10 pd. grøn Thee
  • 7 All. Sarstenin
  • 8 All Stribet Netteldug
  • 4 Par ulden Stifletter
  • 1 stk. Cannifas og 4 Styver dito holder 45 Alten
  • 8 stk. Nonnenschier og 5 Stuver dito holder 19 all.
  • 20 pd. Indigo
  • 5 dosin Mands og Qvindes halsdugger her i Landet udsyede.
  • Adskillige Smaae Stuver og stk. af Mands Og Fruentimer Klæder Anføres som
  • Luus kram, som her i Landet er kiøbt af Værdi Et hundrede Rixdalter
  • 2 stk. Ulden Stoffer
  • 8 stk. Floretten baand
  • 50 pd. Svedsker
  • 50 pd. Risingryn
  • ½ Ahme Rug Ollie
  • 1 dosin Chart
  • 200 Allen hviide Kniplinger Og tacher her i Staden forarbeidet.
 • No. 6. Philip Wulff angifver
  • 170 pd. Risingryn
  • 150 pd. Svedsker
  • 10 pd. Grøn Thee
  • 12 pd. Theebul
  • 100 pd. Corender
  • 1 pd. Caneelbaren
  • 1 pd. Negl i ener
  • 1 pd. Muscatenblom
  • 1 pd. heele Muscater
  • 40 pd. Perlegryn
  • 15 pd. Pebber
  • 50 pd. Suucher Candi
  • 10 pd. Sucher
  • 70 stk. Spåns Røer
  • 35 pd. Pomerantz Og Lemon skaller
  • 40 pd. Rosiner
  • 30 pd. Engefær
  • 1 pd. Cardemomm.
 • No.7 Henrick Moses Levi Angifver
  • 1½ Skippund humble
 • No 8 Henrick Linnemands Angifvelse
  • 8000 pd. HollanchskeTobachs blader
  • 1000 pd. virginiske dito
  • 14000 pd. blader, som her i Staden Og Paa Stadens Grundee Voxer
  • 1500 pd. Spunden Tobach af Egen Spind
  • 16 Skpd. 3 Lispd. 4 pd. humble førerne fra Coldinghidbragt
  • 6 Skpd. hør
  • 1 Skpd. hamp
  • 8 Skpd. 2 Lispd. NorskJern
  • 50 pd. Egstoel
  • 4 Skpd. bergensfisk
  • 7 td. Smaae Salt
  • 14 td. Spanskdito
  • 8 td. Tiere
  • 50 pd. hviid Amdam
  • ½ Kiste Vindve Glas
  • 300 pd. Syrup
  • 6 Riis Macultuur Papier Graae Og hviid
  • 100 pd. Svedsker
  • 20 pd. Sucher
  • 50 pd. Rosiner
  • 25 pd. Corender
  • 70 gross tobachs Piber
  • 1 dosin Gemeen Knifve
  • 2 dosin Kamme
  • 2de Ancher FranskViin
  • 2de fieringer Sæbe
  • 20 pd. Pudder
  • 10 gros Knapper af Thin som her i Landet er Fabriqveret
  • 32 pd. Pebber, som i Odenseer Kiøbt
  • 100 pd. Annis
  • 4 td. Kommen her voxen udi Landet
  • 4re dosin Chart
 • No. 9 Sl. Jesper Andersens Enches Angifvelse
  • SpansSalt
  • 9 pd. Smaa dito
  • 4 Læster Kalch
  • 8 Skpd. NorskJern udi 72 Stenger
  • ½ Læst Steen Kul
  • 2 td. Tiere
  • 3 Ancher Viin
  • 2 fieringer KiøbenhavnsSæbe
  • 2 Skpd. 8 Lispd. Humble fra Coldinghidbragt
  • 16 pd. Corender
  • 12 pd. Rosiner
  • ½ td.Allun
  • 18 pd. Engefer
  • 16 pd. Pebber
  • 11 pd Sucher
  • 100 pd. Tobach Spunden af denne Stads Fabriqve: Kiøbt af Johan HermanBeform:
  • 1 fad Egstoel
  • 2 td Kommen
  • 5 pd. Annis
  • ½ Skpd. Hør
  • ½ Skpd. Hamp
  • 100 All Florett Baand udi Nogle Støcher
 • No 10 Mad. Gyl Maria Sl. Peder Povelsens Enches Angifvelse
  • 6 td. SpandskSalt
  • 2 td. Smaa dito
  • 2 Skpd. NorskJern
  • 1 fad Egstoel
  • 1 Skpd. Humble
  • 10 Lispd. Hør
  • 1 td. Tiere
  • 8 pd. Rosiner
  • 8 pd. Corender
  • 4 pd. Svedsker
  • 2 Lod Caneel
  • 2 Lod Muscatblom
  • 2 Lod Neglicher
  • 3 Lod Cardemom
  • 4 Lod Safran
  • 2 Lod Muscater
  • 10 pd. Hviid Amdam
  • 1 Lispd. Annis Voxet i Bogense
  • 4 pd. Bruun Sucher Candis
  • 4 top Sucher af 14 pd.
  • 3 pd. Mandler
  • 1 fj. KiøbenhavnsSæbe
 • No 11 Sign. Friderich Jensens Angifvelse
  • 4 steen Hamp
  • 2 td. SpansSalt
  • 2 td. Smaa Salt
  • 1 td. Tiere
  • 8 Lispd. Humble
  • 1 Skpd. NorskJern
  • 20 pd. Spunden Tobach af dette Lands Plantagie
  • 1 Fjerding KiøbenhafnsSæbe
  • 2de Top Sucher a 8 pd.
  • 4 pd. Bruun Sucher Candis
  • 3 Lod Neglicher
  • 2 Lod Cardemom
  • 2 pd. Pebber
  • 4 Lod Muscatenblom
  • ½ pd. Indigo
  • 6 pd. Svedsker
  • 20 pd. Kommen
  • 10 pd. Annis
  • 8 pd. BrasilienHolt
  • 8 pd. Rød dito
  • 10 pd. Victril
  • 12 pd. bleeg hviid
  • 10 stk. hiemgjort bindler
  • 2 dosin Gemeen Leej Knifve
  • 2 dos: Klov Kamme
  • 1 dosin Mindre
  • 1 pd. hiemspunden traae af Adskillig Coleur
  • 8 dosin Gemeen Thiin Knapper her for Arbeidet
 • No. Sign. Mads Pags Angifvelse
  • 9 td.er SpandskSalt
  • 1 td. Smaa dito
  • 2 Ancher FransViin
  • ½ fjd. Amdam af 16 pd.
  • 1 td. kommen fra Norge
  • ½ fj: Annis af 13 pd.
  • 1 Skpd. hør
  • 4 steen hamp
  • 2 td. Tiere
  • 10 pd. Syrup
  • ½ fad Egstoel
  • 71 pd. Sucher
  • 8 pd. Svedsker
  • 50 pd. Rosiner
  • 50 pd. spunden tobach af virg: blade som her er spunden
  • 8 pd. Risingryn
  • 1 Ries Macultuur Papier
  • 60 pd. Tobach Spunden og af Sign. H. Linnemandher i Staden kiøbt
  • 2 Skpd. Humble fra Coldinghidbragt
  • 1 Skpd. NorskJern af 9 stenger
  • 1 Skpd. Norsk BergensFisk
 • No. 13 d. 13. Septembr Hr Raadmand Hans Thomsens Angifvelse
  • 85 stenger Jern af Vægt 100 Skpd. og 13 Lpd.
  • 10 Lispd. 7 pd. Hør
  • 4 steen og 8 pd. Hamp
  • 1½ td. NorskTorsk
  • 4 fj. og ½ td. Norsk Sild
  • 155 Smaae Konrøg Tasker
  • 25 td. dito
  • 26 dito mindre
  • 16 td. SpansSalt
  • 10 td. Smaae dito
  • 2 Skpd. 6 Lispd. Rodskier
  • 5 Skpd. 9 Lispd. Sey
  • 90 tylter bredder af alle Sorter
  • 3 tylter 11 Stk. 16 Allen
  • 8½ tylt 12 Allen
  • 9 tylter 4 stk 10 Allen
  • 6½ Tylt 8 Allen
  • 9 Tylt 4 stk 10 Allen
  • 438 stk. Steen Legter
  • 24 Smaae og Middel Sliebe Steen
  • 2 Læste Og 1½ td. Guldlandsog MariagerKalch
  • 5 td. Tiere
  • ½ td. Beeg
  • 1 Læst 8 td. Steen Kul
  • ½ td. mesten fuld af Allun
  • 21 pd. BraselienHolt
  • 40 pd. victril
  • 6 Lispd. 6 pd. Egstaal
  • 8te Jern Gryder af Vægt 105 pd.
  • 52 pd. Annis
  • 25 pd. Svedsker
  • 30 pd. Rosiner
  • 18 pd. Corender
  • 35 pd. Jern Pladder
  • 3 Pundt Ledders Huder
  • 1 td. Tran
  • 9 Lispd. 6 pd. Blye
  • 4 Oxehoveder Møed
  • 1½ td. DanskBrende viin
  • 2 fj. KiøbenhafnsSæbe
  • 1 td. med Glas og Botler
  • 1 Kiste med 11 Skøn Glas
  • 430 Tagsteen
  • 450 Muursteen
  • 1 td. 6 Skp. NorskKommen
  • 125 Allen Florett: Baand i Stuver
  • 16 stk Bindler
  • 2 pd. Cameel Haar
  • 61 All. Tvess udi 3de Stuver
  • 10 pd. hviid Sucher
  • 22½ Alundled Cartuun kiøbt af Icach Phillipher
  • 2 dosin Fiiler
  • 21 pd. Hagel
  • 39 pd. Harpex
  • 1 dosin 5 stk. Hengelaase
  • 16 brevf Knappenaale
  • 2400 Kram Søm
  • 29 pd. Liim
  • 28 Potter Ollie af alle Slag
  • 1 Skpd. 3 Lispd. humble
  • 39 Stk. Kruese
  • 12 pd. Svovel
  • 8 Stk Ordinaire Saxser
  • 10 Stuver hiemgiort tøy 65 All.
  • 2 pd. Alle slags hiemfarvet traae
  • 135 Allen Taftes Baand udi Stuver
  • 10 Salt Guldsmed Dejler
  • 165 pd. Spunden Tobach her i Staden Voxen
  • 35 Stk. Qverne Steen
  • 10 Kachelofne af Vægt 12 Skpd.
  • 560 Allen hiemgiort Lærred
  • 6 Skpd. Eene Bær
  • 200 Alleslag Saddelmager Soller
  • 900 Syenaale
  • 1 dosin 9 stk. Gemene Knifve
  • 60 Allen Saddelgiorder
  • 35 pd. hviid Sæbe her i Landet giort
  • 4 Lod Safran
  • 6 Lod Neglicher
  • 3 Lod Muscater
  • 7 Lod Cardemom
  • 5 Stk. Løgter
  • NørrenbergerKram af Verdje 3 Rd.r
  • 9 Stk. Klædebørster
  • 11 stk. Blæds Horne
  • 4 Gros Thiin og Metal Knapper
  • 3/4 pd. SpansGrøn
  • 9 stk. Stor Teriach
  • 6 dosin Need og Reede Rammer
  • 1½ Ries Afrifv Papier
  • 1 Ries Graae Macultur
  • 19 pd. hviid Amdam
  • 30 pd. Pottaske
  • 54 pd. Syrup
  • 2 dosin og 8 Spill Carth
  • 34 pd. Risingryn
  • 10 pd. Perlegryn
  • 2 pd. Indigo
  • 45 pd. Pudder
  • 22 pd. Pebber
  • 19 pd. Engefær
  • 1dosin og 7 stk. Nathuer
  • 4 Stuver Bilfelds Læred af 51 all.
  • 9 Par uldkarder
  • 15 dosin tobachs Piber
  • 16 Gieng Tieret Hamel Reeb
  • 9 stk. Faar hudder
  • 2 halt Ring Staaltraae
  • 2 Brunde Seyl Garn
  • 4 baand Knifve
  • 12 dosin Linned Snor baand her for Arbeidet
  • 2 pd. Mandler
  • 6 pd. blaae Amdam
  • 36 pd bruun Rønd
  • 1½ pd Spies Kommen
 • No. 14 Sign. Jochim Detlef Richters Angifvelse Paa Oxehoveder og Andre Fustagier
  • 21 Ancher FransViin
  • 2 1/2 Ancher Fransbrendeviin
  • 14 botler Moster Viin
  • 14 td. SpansSalt
  • 7½ td. Smaae dito
  • 40 pd. Virginiske Tobachs Blader
  • 5 pd. dito Skorvet
  • 50 pd. Spunden Tobach, her Spunden
  • 5 Skpd. humble deraf 3 ½ Skpd. fra Colding og
  • 1 1/2 Skpd. uden Riigs
  • 5 Skpd. hør
  • I Skpd. hørblaar
  • 11 Stern hamp
  • 37 Stenger NorskJern af vegt 4 Skpd.
  • 30 stk. af huggen 1 Skpd.
  • 1½ fad Egstoel
  • 6 td. Tiere
  • 2de Pundt Ledders hudder
  • 1½ td. Allun
  • 4/4 og 2/2 dito Amsterdamog KiøbenhavnsSæbe
  • 200 pd. Krapp
  • 80 pd. Brasilientræe
  • 90 pd. Viinsteen
  • 1 3/4 td. Pottaske
  • 100 pd. victril
  • 200 pd. Smack
  • 200 pd. Annis
  • 200 pd. Pudder
  • 120 pd. Riis
  • 150 pd. Rosiner
  • 35 pd. Corender
  • 25 pd. Pebber
  • 9 pd. Engefær
  • 220 pd. Sucher
  • 1/4 pd. Safran
  • 1/1 pd. Muscaten blom
  • 1 pd. heele Muscater
  • 1 pd. Caneel
  • 300 stk. Leedige Botellier
  • 1 pd. Neglicher
  • 1 td. Med Driche glass.
  • 300 stk. Kønrøgs Tasker
  • 50 pd. Kommen
  • 35 pd. Siirups
  • 8 Lispd. blye
  • 1 Kiste Vindve Glass
  • 2 Ries viid Papier
  • 7 Ries graae Papier
  • 1 Skpd. Norsk fisk
  • 5/2 St og 2 Stuver grøn og Rød Rye
  • 4 stk. Floretten Baand
  • 1 dosin Nathuer
  • 2 stk. Taftes Baand paa auction her i Staden Kiøbt
  • 300 breve Knappe Naale
  • 1000 Kram Søm
  • 4 dosin gemene Knifve
  • 6 dosin Kamme
  • 1/2 dosin uld Carder
  • 2de Gros Messing Knapper
  • 25 pd. Pomerantz Skaller
  • 2 gros og 4 dosin Tobachs Piber
  • 2000 Muursteen
  • 200 Tagsteen
  • 2 Læster Steenkul
  • 2 stk. ubleget lærret
  • 10 Sort og Blaae dito
  • 2000 stk. Synaale
  • 6000 Loft og Lægte Søm
  • 2000 Hegter
  • 5 pd Røed og Sort lach
  • 2 Gros Metal Knapper
  • 6 Gros Thiin dito
  • 300 all.Røede Og hviide Sampt blaae biendler
  • 6 pd. hviid og Farved traae
  • 12 pd. Sæbe
  • 30 tylter Norsk breeder
  • 100 legter 3 Imiter NorskTimmer Smaaet og Stort
  • 1 Jern Kachelofn fra NorgeVægtig 24 pd.
 • No. 15 15de Septemb. Eva Kohn Angifver som følger
  • 4 Skpd. humble og 6 Lispd. som fra de her kommende humble fører er Kiøbt.
 • No. 16 Jøden Isach Phillip angif (Meestendeel Nedlagt handlingen.)
  • 15 stk. Sarge
  • 7 Stuver dito af 50 all.
  • 3 stk.grof Gammen Klæde 64 all.
  • 130 all. broged Cartun
  • 14 stk. hviid Cartun og Netteldug
  • 30 pd. grøn Thee
  • 15 pd. Theeolie
  • 400 pd. bruun og hviid Pudder Sucher
  • 160 pd. Rosiner
  • 300 pd. Svedsker
  • 160 pd. Ries
  • 60 pd. Mandler
  • 20 pd. Corender
  • 8 pd. Caffe bønner
  • 2 Tylt 16 allen Tømmer
  • 4 Tylt 12 allen dito
  • 10 Tylt Bredder
  • 5 Tylt Legter
  • 16 Tylt Rafler
  • 4 Tylt Bendelskan
 • No. 17 Cresten Ågerup Angaf:
  • 12 Lispd. Hør
  • 14 Lispd. fynsk humble
 • No. 18 Else H. Emanuel Smidtes angav
  • ½ Lispd. humble af humbleføre
 • No- 19 Henrich Joseph Angafv (Meestendeel nedlagt handlingen)
  • 4 stk. Cammelotz
  • 3 stk. Cannifas
  • 1 Stuv dito A 10 al.
  • 3 stk. Calemanche
  • 2 stk. Machey
  • 2 stk.Bast
  • 1 stk Poplin og 5 Stuver af 56 all.
  • ½stk. hviid Cartun
  • 3 dosin ulden Strømpper
  • 3 stk. 5 Stuver Netteldug a 22 all.
  • 4 stk. 3 Stuver Damasch a 24 all.
  • 1 stk. Reste mur
  • 1 stk 2 stuver skagerim af 24 all.
  • 2de halfve stk.lærred
  • 1 stk. 2 stuver Legatur af 30 al.
  • 2 Stuver bast
  • 1/2 dosin Syed Klude
  • 4 Nathuer
  • 30 pd. Thee og Theebuld
  • 60 all Sølf og Guldbaand
  • 1/2 dosin Silche Tørklæder
  • 1 dosin ostindeskedito
  • 13 Par Silche Strømper hvor af 2 Par halt Silche
  • 6 stk. 3 Stuver Nammenskind af 16 all.
  • 1 stk. 3 Stuver Cammerdug af 10 all.
  • 1 stk. bordklæde
  • Luuskram af verdi 60 Rigsd.
  • 12 gros tobachs Piber
  • 3800 el 4000 Tobachsblade hvor af 1000 er Stadens Plantagie
  • 500 pd. Spunden Tobach
 • No- 20 Abraham Joseph Angafv (Gandske nedlagt sin handling)
  • 8 pd 1ach
  • 2 pd. Thee
  • 3 dosin Theeskeer
  • 2½ dosin Briller
  • 1 dosin Foderaller
  • 8 garandeur Thin Knapper
  • 1 gross Skoe-Spænder
  • 2 gross Finger bølle
  • 4 DOSIN Knifve
  • 2 dosin Panne knifve
  • ½ dosin Jehen Spande
  • 1 dosin Røgeknifve
  • 4 stk baand
  • Norren bergerKram af Skump og Speeig verdi 10 Rd.
  • 1 stk. 2de Stuver Silche baand 60 all.
 • No. 21 Andreas Mejnerts angafv
  • Luus Kram her i Landet og uden Landet indkiøbt af verdi 200 Rd.
  • 20 pd. Sucker
  • 40 pd Rosiner
  • 1 pd. Muscaten blom
  • ½ pd. Neglicher
  • 10 pd. Caffe bønner
  • 80 pd. Svedsker
  • Porcellin af verdi 20 Rd.
  • 2 pd. Traae
  • 50 pd. Corender
  • 2 pd. ulden Garn
  • 50 pd. Perlegryn
  • 10 pd. Pebber
  • 500 Knappe Naale
  • 500 Syenaale
  • 50 pd. Mandler
  • 50 pd. hviid Amdam
  • 6 pd. Thee
  • 2 Riis Skrife Papier
  • 3 dosin Cart
  • Pappen tøy af værdi 2 Rbd.
  • 6 stk. Linded
  • Hoved Vand, som hand Selff har destilered af verdie 2 Rd.
  • 8 pd. tørre Castanie
  • 100 pd. Riis
 • No 22 Mad. E. Jens Borches Angifvelse
  • 4re Oxehoveder Frans Viin
  • 12 Ancherer dito tilsammen
  • Paa 16 Smaae Fustagier
  • 1/2 Ancher MoslerViin
  • 1 Ancher RinskViin
  • 1 Ancher FransBrende Viin
 • No 23 Petter Blanco Angaf
  • 156 Allen udi Stk og Stuver Klæde
  • 6 stk. Nommensker Og 4re Stuver bestaaende af 14 Allen
  • 7 stk. varendorff Læret
  • 112 All. dito bestaaende af 7 Stuver
  • 9 Skoch Sledts Lærred
  • 3 stk af dito Røed Og hviid best. udi 8te Stuver
  • 30 Allen Netteldug udi 2de Stuver
  • 7½ dosin ulden Strømpper
  • 8 Par dito Silche
  • 1½ dosin bomulds dito
  • ½ dosin Ulden Nathuer
  • 15 stk. dito bomulds
  • 1½ dosin Cartuns Seep Dug
  • 2 dosin Silche dito
  • 10 Al LeipssigStoff
  • 36 dito Stuver baand af 460 All.
  • 15 Stuver Stribedt LeipzigStof bestaaende af 146 allen
  • 11 stk. SpansRøee
  • 4 stk. Pickse
  • 3de Sølf Doser
  • 9 stk. dito Metall
  • 20 all. Stribet Florett
  • 3de Foderall Knifve
  • 6 dosin a Carte
  • 8 dosin Hviide og Sorte Perler
  • 10 Stuver Schættung best. af 41 all.
  • 2 stk. dito heele
  • 1 dosin Silche Stof Baand
  • 7 dosin SkoeSpænder
  • 7 dosin Saxe,
  • 4 stk. Cannifas 50 al. dito
  • 6 dosin Kamme 5½ dosin veffter
  • ½ dosin Penge punge fra Fabriqe
  • 1 Røed Nattrøye
  • 125 all. Sølf og Guld
  • 60 all. Silche Lidser
  • 280 all. Silche baand
  • ½ pd. Cameel Haar
  • 17 stk. Sølf og Guld Smecher
  • 4 stk. Pallentin dito
  • ½ dosin Floors halds Klæde
  • 125 al. broget Cartons, 5 al.dito
  • 15 gros Messing Knapper
  • 3 gros dito Cameel Haars
  • 1 Gros Smaae dito
  • 6 stk. borderede Hals Dugge med Guld og Sølf
  • 10 stk. Floors dito 2 stk.
  • Schanillieni rupper
  • 6 botler Schiersmin
  • 2 dosin ringers Vand
  • 12 pd. Nudler
  • 1 Dosin Wiide Handsker
  • 7 pd. lach
  • 20 pd. Snus Tobach
  • 34 pd. grøn Thee
  • 10 pd Theebul
  • 17 pd. Caffe Bønner
  • 4re Fedder Muffer
  • 1 dito Biørn Skinds
  • NorrenbergerArbeid Eller Kram og Speigle Og Deslige af verdi 29 Rd
  • 10 pd. Pudder
  • 2 dosin Penne Knifve
  • a/parte som er udi Landet er udstaaende Nemlig
  • 150 pd. Sucher
  • 1 stk. blommed Flonell
  • 100 pd. Pudder
  • 3 stk, Cammerdug
  • 1 dosin Ermer
  • 1 dosin Nattrøyer
  • 2 stk. poplin
  • 20 pd Caffebønner
  • 6 stk. Silche Handsker
  • 6 Par Silche Strømpper
  • 1 dosin udArbejdede hals dugge
  • 3 Stuver Tafter af 20 all.
  • 2 dosin h vi i de Handsker
  • ½ dosin Skoe og 3de par Tøfler som her er forferdiget
  • 20 all. Sort Floor
  • 11 stk. udsyede Fruentimmer hals Klude.
  • Disse udstaaende Vahre besteltes at skal være staaende udi Viborg
 • No 24 Salomon Levin Angafv
  • 2de stk. Gradetuur
  • 1 stk. Silche tøy
  • 1 Stuve dito 11 All.
  • 4 stk. 6 Stuver Tafft 68 All.
  • 6 stk. Poplin
  • 5 Stuver Dito 63 all.
  • 6 stk. hviid Cartun
  • 4 Stuver dito Af 13 All.
  • 2 stk. Cammerdug
  • 4 Stuver dito af 27 all.
  • 1 stk. Netteldug
  • 4 Stuver dito af 80 all en
  • 6 dosin alle Slags haand Dugger
  • 2 stk. halfve af Læred
  • 2de Stuver 17 ½ All. dito
  • 5 stk. Nommenskier
  • 11 Stuver dito 38 Allen
  • 6 Par Silche Strømpper
  • 2 dosin Mands og Fruentim:ha1sk1ude
  • 8te stk. ulden Strømpper
  • 1 1/2 dosin Cartuns halds klæde
  • 4 stk. bomulds Nathuer
  • 3de par Silche Haandsker
  • Sølf og Guldbaand 56½ All.
  • Silche dito 180 Allen
  • 28½ all. Camelotz
  • 12 Allen Calemanch
  • 30 pd. Indigo
  • 35 pd. Thee
  • 16 pd. Caffe bønner
  • 100 pd. Sucher
  • 32 pd. Rosiner
  • 16 pd. Corender
  • 24 pd. Mandler
  • 12 pd. Pebber
  • 12 pd. Engefer
  • 1 pd. Muscatblom
  • 1½ pd. Caneel
  • 1 pd. Cardemom
  • 1 pd. Vergbicher
  • 7 stk. Cannifas
  • 2 Stuver dito af 13 all.
  • Luus-Kram Værdie 20 Rd.
 • No. 25. Jøden Valentin Isach Angafv
  • 2 stk, og 6 Stuver Silche tøy af 20 all.
  • 4 Stuver Taft a 6 Allen
  • 60 Allen Sølf og Guld Baand
  • 300 allen Allehaande Silche Baand
  • 5 af Læret af 85 alt.
  • 4 stk. og 4 stuver Cannifas af 24 all.
  • 4 stk. og 4 Stuver Netteldug af 32 al.
  • 3 stk. og 3 stk. Nommenskier af 12 all.
  • 5 dosin Silche Tørklæde
  • 5 Stuver Cartun af 60 allen
  • 4re dosin ulden Strømper
  • ½ dos. Silche dito
  • 6 Stuver Stoffer af 150 Allen
  • 28 pd. Thee og Theebul
  • 5 par Silche Haandsker
  • 2 dosin Nathuer
  • 1½ dosin Spans Røer
  • 1 Stuv Calemanch af 12 allen
  • 1 stk. og 3 Stuver Cammerdug af 12 all.
  • 2½ dosin alle Slags Mands og Fruentimmers Halds Klude her i Landet forarbejdet
  • 1 lstk. af og 2 Stuver Stribet Læret
  • 2 dosin Lærret tørklæder
  • 3 Stuver Half Liuen tøy af 40 al.
  • 250 All. Florett:baand i endeel Stuvers
  • Alleslags Knapper Thiin og Andet
  • 8 Gareetiur
  • Luus Kram af verdi 50 Rixd.
 • No 26 Hartvig Joseph Angaf (Meestendeel Needlagt sin handling)
  • 1 stk. og 1 Stuv Sars af 13 Allen
  • 3 stk. Silche tøy og 6 Stuver dito af 93 alt. 1 stk. Taftt Og 4 Stuver af 83 allen
  • 2 dosin Og 1 pr. Ulden Strømpper
  • 2 stk. Cannifas
  • 2 stk. Nettet dug og
  • 2 Stuver dito af 10 allen
  • 2 stk. hviid Cartun og 1 stuve dito af 6 allen
  • 2 stk. Griffenberger Læret 1 stk. Varendorfs Læred
  • 400 Alt. Silche baand
  • 4 Stuver Legatur af 24 alt.
  • 2 Stuver Cammerdug af 8 All.
  • 3 Stuver Taft af 20 al.
  • 34 dosin Linnen Knapper her giordt
  • 3 stk. Nommenskier
  • 2 stk. og 1 Stuv Calamanch af 9 at.
  • 1/2 dosin udlegede Tørklæder
  • 6 pd. Theebul
  • Luus Kram af værdi 4 Risd.
 • No 27. Nathan Levins An^tfselse (Meestendeel Nedlagt sin handling)
  • 2 stk og 3 Stuver Stof af 65 All.
  • 2 stk. Silche Tøy og 6 Stuver ad 98 at.
  • 4 Stuver Legatur af 68 all.
  • 3 Stuver Poplin af 44 at.
  • 2 stk. stribet Lærret af 54 al. 1 stk. Cannifas
  • 4 stk. hviid Cartun
  • 1 stk. Nettel dug og 1 stuv dito af 16 all.
  • 4 stk. Silche Tørklæder
  • 5 stk. Ulden dito
  • 4 stk. Nommenskier og
  • 4 stuver af 20 atten
  • 4 Stuver Bast a 16 all.
  • 5 Stuver Stribet Taft a 58 all. 1 Stuv Lærred af 20 allen
  • 2 Stuver Cammerdug af 15 Alten
  • 5 Par Silche Strømpper
  • 7 Par ulden dito
  • 22 Allen Sølf og Guld Baand
  • 14 pd. Theebul
  • Luus Kram af verdie 16 Risd.
 • No 28 Moses Valentin Angafv. (Gandske nedlagt sin handling)
  • 3 stk. Nommenskier og 4 Stuver af 18 all.
  • 1 stk. Schlagrin og 3 Stuver Dito af 24 Allen
  • 3 stk. Cammerdug Og 8 Stuver dito af 36 Allen
  • 7 stk Netteldug og
  • 6 Stuver af 90 Allen
  • 13 Stuver thønderske Kniplinger af 94 Allen
  • 4 stk. Cannifas og
  • 2 stuver af 31 Allen
  • 5 stk. Triumpbast og
  • 4 stuver af 36 allen
  • 2 stk. Camelot og
  • 6 Stuver af 84 allen
  • 2 stk. KiøbenhafnsZirtez
  • 5 stk. dito, som ligger i Hamborg til at Selge
  • 2 stk. Stribet Lærred Og
  • 2 Stuver af 28 Allen
  • 18 stk. Mands Halsklude her giordt
  • 11 stk. Fruentimmer dito ligesaa her giordt
  • 9 pr Silche Handsker
  • 2 pr Ulden Dito
  • 3 stk. Damasch og
  • 11 Stuver af 130 allen
  • 24 stk. Silche Tørklæder
  • 8 stk. Poplin Og 13 Stuver af 50 3/4 all.
  • 1 stk. Legatur t stk. hviid Cartun og
  • 7 Stuver af 44 all.
  • 19 pr. Silche Strømpper
  • 16 Par ulden dito
  • 1 garantiur Masiv Knapper
  • 28 pd. Grøn Thee
  • 64 pd Theebul
  • 5 Fruentimmer brøst Smeche
  • 3 stk. Palentiner
  • 3 Agaten Tobachs Doser
  • 1 Sølf dito
  • 71 all. Guld Og Sølfbaand
  • 4 Stuver Bast af 27½ Allen
  • 2 stk. Taft og
  • 22 Stuver af 191½ Allen
  • 1 Stuv taft i Aalborg Ligger af 18 all.
  • 2 stk. Spans Røer
  • 1 feder Mof
  • 6 pd. Lach her Giordt
  • 2/2 stk Baand Greffenfelds og 2 Stuver af 12 All.
  • 100 pd. Snup tobach her for Arbeidet
 • No 29 Abraham Valentin angafv.
  • 2 stk. Og 1 Stuv Gradetur af 73 1/4 al.
  • 3 stk. Og 3 Stuver Damasch af 146½ al.
  • 3 stk. og 7 Stuver Taft af 200 Allen
  • 2 Stuver Schagrin af 13½ Allen
  • 6 Stuver Poplin af 77 1/4 Allen
  • 1 stk. Og 2 Stuver Stof 102 all.
  • 1 stk. Calemanche
  • 2 stk. Stribet Læret af 60 All.
  • 2 stk. hviid Cartun af 56 Allen
  • 2 stk. Cannifas
  • 5 stk. Ceiherron af 90 all.
  • 30 stk. Legatur Tørklæder
  • 1 stk. og 2 Stuver Brogett af 29 Allen Cartun
  • 40 stk. Cartuns Tørklæder
  • 7 stk. Nommenskiæer af 56 allen
  • 4 dosin 10 stk. Silche Tørklæder
  • 2 stk. Læred af 74 all.
  • 7 stk. og 3 Stuver Cammerdug og 101 allen
  • 4 pr Silche Handsker
  • 88 Rll. Sølf Og Guld baand
  • 1 Guld Palentin
  • 4 re brøyst-Smeche
  • 13 pr Silche Strømpper
  • 3 dosin 1 Par ulden diot
  • 10 stk udsyed Mands halsklude her forarbeidet
  • 15 stk. Fruentimmer dito Og her Syet,
  • 4 stk. bomulds Nathuer
  • 5 stk. Vefvus dito
  • 240 Alten Silche baand
  • 24 pd. Lach her forarbeidet
  • 1 stk. Og 3 Stuver Nettetdug i alt 83 all.
  • 32 pd. Caffebønner
  • 24 pd. Theebul
  • 13 pd. Grøn Thee
 • no. 30 H Mad: Iversens og Søn Bertell Johansen Angafv
  • 2 Skpd. Hør
  • 1 Skpd. blaar
  • 8 pd. SpansSalt
  • 2 td. Smaae Dito
  • 20 Stenger NorskJern
  • 2 td. Tiere
  • 2 Skpd. Humble her Kiøbt af humble førerne
  • Og Indført fra Colding
  • 100 pd. HollandskeTobachs Blader fra Flensborg Indført
  • 300 pd. Dito Her Voxet Paa deris Egen Grund
  • 2 stk. Calamanche a 30 Allen
  • 2 stk. Billefelds Lærred;
  • ½ dosin ulden Nathuer Kiøbt her i Byen
  • 4 bundt hiemvefvet biendler.
  • Nogle Stuver Florettbaand Kiøbt her i Narehet af 50 Alten
  • 2 pd. hiemfarvet traae
  • Adskillige Colliur
  • 20 pd. hviid Sucher
  • 10 pd. bruun Candis
  • ½ pd. Neglicher
  • 8 lod Kardemom
  • 8 lod Muscatenblom
  • 8 pd. Pebber
  • 1 pd. Indigo
  • 20 pd. Svedsker
  • 1 Kv. Rosiner
  • 8 pd. Corender
  • 40 pd. Dansk Kommen
  • 30 pd. Anis
  • 10 pd. Røed træe
  • 10 pd. bruun dito
  • 20 pd. Victril
  • ½ pd. bleevit
  • 2 Gros thiin Knapper her forarbeidet
  • 1 Gros Messing dito Og her forarbeidet
 • No 31 H: Raadmand Løbedantzes Enche.
  • 4 Stuver bay a 45 Allen
  • 1/2 pd. fiske been
  • 1 pd. bomuldsgarn
  • 10 stk. hiemgiort tøy af 100 al.
  • 2 Stuver Stedtz Læret af 12 all.
  • 5 Stuver Platz af 17 Allen
  • 2 Stuver hviid bay af 11 Al.
  • 4re stk. Sort Blanch Lærred
  • 2 Stuver Rask fa 10 Allen
  • 4 stuver hiemfarvet Lærred af 40 all.
  • 3 stk. Cartuns Læret
  • 3 stuver dito af 15 allen
  • 2 stk. Billefelds Lærred
  • 2 stuver dito af 11 alten
  • 8te Stuver Sartz af 39 all.
  • 2 pd hiemfarvet ulden Garn
  • 4re Stuver Rye af 50 Allen
  • 1 Stuv Sort bay af 40 Allen
  • 1 Stuv Multum af 9 Allen
  • 3de Stuver grof Klæde af 16 al.
  • 1 stuve Sort Stof
  • 6 Stuver Stribet dito af 40 al.
  • 10 al. Dantziger Stof fra Kjhavn
  • 3 Stuver Calemanch af 19 All.
  • 2 stk. Dvelliol
  • 40 alt. bundtet Cartun i Stuver
  • 7 Par hiemgiorte Strømpper
  • 3 Pr. Kram dito
  • 200 al. hiemgiort Læret Stribet og hviid
  • 2 Par hiemgiort Ermer
  • 4 re pd. Alleslags Cameel Haar
  • 100 Al. Gramaner Kiøbt Paa Auction
  • 200 Allen Florett Baand i Stuver
  • 50 Cartuns Baand
  • 10 bundt alleslags hiemgiort bindler
  • 4 stk. Rupper
  • 2 Stuver Skrue Snorer af 18 All.
  • 1 pd. Alleslag Silche
  • 20 Stuver Taftes baand af 200 al.
  • 40 brefv Knappenaale
  • 2 dosin Kamme
  • 2 pd. Allestags Lach Kiøbt Paa Auction
  • 2 pd. Segel garn
  • 2 gros thiin Og Metal Knapper
  • ½ pd. bomuld
  • 4 dosin Cart
  • 2000 Kram Søm
  • Nørrenberg Vahre af Speijle Og Sligt for 6 Rd.
  • 2 td. Stort Salt
  • 2 td. Smaae dito
  • 50 pd. Egstoe1
  • 1 td. Tiere
  • 2 Læster Mariager Kalch
  • 20 pd. Anis
  • 50 pd DanskKommen
  • 10 pd. Corender
  • 20 pd. Rosiner
  • 30 pd. Svedsker
  • 10 pd.Hviedt Sucher
  • 40 pd. bruun Candis fra Kbhavn
  • 2 fl. KiøbenhauunsSæbe
  • 10 pd. Hiemfarved Alleslags traae
  • 10 pd. Pebber
  • 12 pd. Engefær
  • 30 pd. hviid og Blaae Amdam
  • 30 pd hviid hiemgiort Sæbe
  • 4 Lod Safran
  • 6 Lod Neglicher
  • 3 Lod Muscatenblom
  • 8te Lod Cardemom
  • 30 pd. Ris
  • 10 pd. Perlegryn
  • 4re pd. Ries Meel
  • 20 pd. Sigrup
  • 16 pd. Pudder
  • 20 Dosin Tobachs Piber
  • 4 dosin Hiemgiort Snørebaand
  • 4re pd. Svovel
  • 20 pd. bruun Rødt
  • 4 pd. Mandler
  • 4 Pund allestag Staaltraae
  • 20 pd. victril
  • 4 pd. bleeg hvidt
  • 6 pd. Umbra
  • 2 pd. Spies Kommen
  • 4 pd.aachmus
  • 20 pd. BraselienGott
  • 16 pd. Røed træe
  • 1 fl. Allun
  • 10 pd. Aciorgield
  • 50 Smaae Kønrøg tasker
  • 6 Par Uldkarder
  • 20 pd. Harpix
  • 4 pd. Liim
  • 16 pd. Eene bær
  • 6 Potter Alle Slag Ollie
  • 1 Riis og 2 bøgger Skrifv Papier
  • 1 Riis Macultur
  • 2 td. Møed
  • 1 td. Franskbrendeviin
  • ½ dos. Trech baand hiemgiort
  • 80 tylter Allestags bredder
  • 10 tylter Store Og Smaaet timmer
  • 400 Lægter
 • No 32 Sign. Bertel Tomsen Angaf
  • 8te bundt Skoemager Spaaen
  • 2 Jern Gryder a 23 pd.
  • 2 td. Med Glas Og Kruuse
  • 1½ Skpd. hørblaar
  • 1 Skpd. hør
  • ½ skpd. Hamp
  • 1 Skpd. 3 Lispd. humble her Kiøbt af humbleførerne
  • 4 Riis Macultur
  • 300 Kønrøg tasker
  • 21 pd. Svedsker
  • 12 pd. Rosiner
  • 9 pd. Corender
  • 5 pd. Risengryn
  • 6 pd. Perlegryn
  • 95 pd victril
  • 120 pd. Egstoel
  • 150 pd. Annis
  • 9 Skp. Kommen
  • 40 pd. BraselienHolt
  • ½ td. Allun
  • 1 f1. Potask
  • 5 Lispd.blye
  • 10 pd. Brinsteen
  • 8te pd. hviid Sæbe
  • 10 pd. Liim
  • 4 Pundt Ledders huder i Slagelse Fabriqverit
  • 2de halfv td. traae
  • 1½ td.5f. Sild
  • 4½ Skpd. Tørfisk
  • 8te Skpd. 2 Lispd. NorskJern bestaaende af 8 Stenger
  • 16 td. 3 Skp. Spans Salt
  • 8 td. Smaae dito
  • 4800 Alleslags Sem her i Fridericia forarbeidet
  • ½ Læs Steen Kul
  • 12 pd. hviid Amdam
  • 7 td. Tiere
  • 1 Læst Og 2 td.Lach
  • 31 All. Rye
  • 28 pd. Sucher Candis
  • 14 stk. Linned Biendler her Fabriqverit
  • 2 pd. Cameel Haar
  • 1 stk. Dvellich
  • 96 all. Florett Læred
  • 2 Dosin Cart
  • 11 All. Netz Lerred
  • 12 Lod Silche
  • 1 stk. Billefelds Lered
  • 1 stuv dito af 6 allen
  • 1000 Kram Søm
  • ½ pd. Muscater
  • ½ pd. Neglicher
  • 1 dosin Gardin Ringe
  • ½ pd. SpansGrøn
  • 4 pd. AlleSlags fiene farved traae
  • 83 All. blaae og Sort hiemfarvet Læredt
  • 4 dosin Rammer
  • NørrenbergVahre af Verdi 4 Rigsd.
  • 2 Riis Bræt Pepier
  • 1½ Gros tobachs Piber
  • 1 dosin KnappeNaale
  • 52 pd. Siirup
  • 4 Potter Ollie
  • 2 pd. Tærpentin
  • ½ Ancher Viin
  • 2td. Grøn Sæbe fra Kjhaun
  • 8 top Suchre af 26 1/2 pd.
  • 1 dosin Knifve
  • 52 Allen Sadelgiorde
  • 18 pd. Tobach i FridericiaVoxen
  • 2 Gros horn Knapper
  • 8 pd. Kruud
  • 6 bundter Segelgarn
  • 2 Ring staal traae
  • 5 Gros thiin Knapper
  • 2 dos. Skoe Spender
  • 18 pd. Pudder
  • 4 Lod Safran
  • 5 Lod Muscatenblom
  • 40 tylter Bræder
  • 15 stk. 18 Al.
  • 5 stk. 16 Al.
  • 4 Tylt 12 all.
  • 22 Store og Smaae Slibe Steene
  • 1/4 pd. Cardemom
  • 1 3/4 pd. ulden Garn af alle Stags farver
  • 8 stk. Gemene Nathuer
  • Nogle Stuver Taftes baand af 82 allen
  • 10½ bundtet Cartun
  • 2 dosin blichplader
  • 5 pd. uldkarder
  • ½ dosin blichplader
  • ½ dosin Smaae Leeg Knifve
  • 8 stk, Fiile
  • 400 Syenaale
  • 1 pd. Lach
  • 4 dos. Snøre baand
  • 20 all. Røed og Grøn Leered
  • 20 pd. Pebber
  • 13 pd. Achergield
  • 21 pd. bruun Røedt
  • 7 stk. skire Knifve
  • 3 Stuver Gemeen Stof af 18 all.
  • Nogle Stuver Calemanch af 11 all.
  • 2de Stuver Sartz af 9 all.
  • 6 tylt 8 Allinges
  • 86 Steenlægter
  • 42 Straae Dito
  • 10 pr Qverne Steene
  • 600 Tagsteen
  • 400 Muursteene
  • 3de Oxehoveder Møed
  • 150 Allen hiemgiort Læret
  • 39 pd Jern Plader
  • 5 stk. Jern Kachelofne
 • No 33. Jacob Nissen Vandrup Angafv
  • 350 pd. tobachs blade der Af de 200 pd fra Flensborg Det Øf rige fra Khaun
  • 100 pd dito som her i Landet er Voxet
  • 15 Lispd. Jern
  • 7 Lispd. humble
  • 24 dosin tobachs Piber
  • 1½ Skpd. bergefisk
  • 1 td. tiere
 • No 34 Nicolay Christian Duborg Angafv
  • 200 pd. tobachs blade
  • 1 Skpd. Hør
 • No 35 d. 22 Septembr. Hr. Obriste Brinches Kiereste Angafv
  • 704 at. Deverse Coleur Klæde
  • 146 al. Ratten
  • 5 stk. Sardug
  • 4 pd. Silche
  • 10 pd. Cameel Haar
  • 5 stk. Dvellich
  • 2 stk. Gomasie
  • 13 stk. Rask
  • 300 Allenbroget Cartun udi Stuver
  • 3 Skoch Sletz Lærred
  • 4 Gros Knapper
  • 6 stk. Meleret Sartz
  • 32 all. Cannifas
  • 7 Riis Papier
  • 20 Allen Taft i Stuver
  • 400 Allen Taftes baand
  • 7 stk. Poplin
  • 7 stk. Cartuns Lærret
  • 9 stk. Glinsende dito
  • 14 pd. Bomulds Garn
  • ½ stk. Multum
  • 4 stk. Flonell
  • 8 pd. Fiskbeen
  • 2 stk. uldne Nattrøyer
  • 13 stk. ulden Nattrøy Ermer
  • 26 pr. ulden Strømper
  • 29½ all. Stoff
  • 9 stk. Bay
  • 8 stk. Florett Trull
  • 35½ al. Scnellert
  • 6 stk. Pliez
  • 110 al. Legatur
  • 24 al. Giengang
  • 3 stk. Rye
  • 80 stk. biendler
  • 10000 Kram Søm
  • 1 fad Egstoel
  • 5 fp. Sæbe
  • 12 stk. Hagel
  • 36 pd. traae
  • 74 all. blommet Calemanche
  • 27 Rull Jern traae
  • 5 Lispd. humble
  • 20 Skpd hør
  • 17 Lispd. Hamp
  • 16 Pundt Ledders Hudder
  • 100 stk. Florett baand
  • 16 pd. Mandler
  • 400 pd. Rosiner
  • 50 pd. Corender
  • 25 pd. figner
  • 50 pd. Ries
  • 100 pd. Perlegryn
  • 212 pd. Sucher
  • 40 pd. Gall Ebler
  • 500 pd. Potaske
  • 180 pd. Guul Træe
  • 2 pd. Neglicher
  • 800 pd. victril
  • 300 pd. Viinsteen
  • 100 pd. bleeghvide
  • 150 pd. bruun Sæbe
  • 400 pd. Allun
  • 300 pd. hveede
  • 1500 pd. Svedsker
  • 600 Kønrøg tasker
  • 500 pd. bruun Rødt
  • 20 pd. Caffe bønner
  • 6 pd. Spies Kommen
  • 25 pd. Rosmariin
  • 8 pd. Miner
  • 18 pd. Pudder
  • 16 pd. Liim
  • 32 pd. Amdam
  • 64 pd. Sølver Glød Noch som her i Staden er til forhandlet
  • 4 stk. Varendorph Lerred
  • 3 bundt Bendler 2 stk. Calemanch
  • 100 Allen trøchet Læred
  • 2 Dosin Huer
  • 1/2 dosin Snap dugger
  • 14 pd. Engel Blaat
  • 16 stk. Kamme
  • 1 dosin Spender
  • 1 pd. Lach
  • Paa Een Auction Kiøbt 1 stk. Glinset Lærret
  • Noch haver i behold af hiem Kiøbte Vahre
  • 1 Kiste Glass
  • 6 Læster Seen Kul
  • 140 stenger NorskJern
  • 6 td. tiere
  • 8 td. SpansSalt
  • 16½ Ancher Viin
  • 2 Anchre FransBrendeviin
  • 5 td. LynneborgsSalt
  • 24 stk. Kander
  • 1 skpd. Blye
  • 1 Lispd. Bomuld
  • 4 Kachelofne
  • 14 Tylt Stort og Smaat Timmer
  • 900 Breder
  • 1600 Steen Og Straa Lægter
  • 6 Pr Qverne Steene
  • 3 stk. Slibsteene her Anført Vahre Angafv Frue Obriste Brinckerat hiem Kiøbte saa Væl af hendes forrige Kiæreste Hr. Raadmand Henrich Richter, som Siden hans Død af hende self fra Kbhaun, Lybechog Flensborg
 • No. 36 d. 24 Septembt Jacob Abraham Levi Angafv (Gandske Nedlagt sin Handling)
  • 80 all. Nettel dug
  • 30 alt. Cammerdug
  • 25 al. Sølf Og Guld Baand
  • 32 al. hviid Striibet Cannefas
  • 16 al. Røed Striibet dito
  • 6 al. hviid Floor
  • 50 al. Nommenskier
  • 18 all. Striibet Bast
  • 26 all. dito Taft
  • 7 pd. Grøn Thee
 • No 37 Mathias Frans Kroeg angafv
  • 6 Lispd. Kaaber og
  • 12 Lispd. Messing Kiedeler
 • no 38Joseph Nathan Angafv
  • 142 pd. Tobachs blader som her i Staden og Paa Stadens Grund er Voxen
 • No 39 Mad: Hedevig Eleonora H. Thumbl. Eftterleverske Angafv
  • 2 Ancher FransViin
 • No. 40 Hertz Mejer Angafv (Gandske Nedlagt sin handling)
  • 3 stk. og 26 allen Nommenskier
  • 2 stk. Nathuer
  • 3/2 stk og 96 all. i Stuver Varendorf Lærred
  • 1 stk. og 34 all. Nettel dug
  • 1 dosin Vævede uld Strømpper
  • 19 3/4 all. Taft
  • 1 stk. og 79 al. hviid Cartun
  • 1 stk. Stribet Nettel dug
  • 14 al. Cammerdug
  • 1 stk. og 77 all. ulden Stof i Stuver
  • 25 all. Giengang
  • 51 all. Cannifas i Stuver
  • 1 Par Silche Strømpper
  • 8 all. Sort Kræp
  • 7 1/2 al. Poplin
  • 10 1/2 al.Silche tøy
  • 10 all. Trøgt baand
  • 22 pd. Theebut
  • Luus Kram af verdi 20 Rd.
 • No. 41 Levin Nathan Jøde angafv (Gandske Nedlagt sin handling)
  • 3 stk. hviid Cartun t stk. og 25 alt: Nettet dug i Stuver
  • 1 stk. Og 1 Stuv ulden Stoff af 24 Allen
  • 1 stk. Lærred af 20 al.
  • 1 stk. og 3 Stuver Poplin af 40 all.
  • 1 Stuv Schagrin af t O at
  • 5 Stuver Stribet Taft af 56 all en
  • 3 stk. ulden Nathuer
  • 1/2 dosin ulden Strømper
  • 3 stk. trøgt Baand
  • 6 Stuver Nettel dug af 20 Allen
  • 2 stk. og 1 Stuv Cammerdug af 3 allen
  • 1 stk. gradetas
  • 5 stk. og 7 Stuver Taftes Baand af 70 al.
  • 7 Stuver Damask af 54 alt.
  • 7 stk. udsyede halsklude
  • 2 stk. og 3 Stuver Bast af 25 allen
  • Luus Kram af verdi 25 rbd.
 • No 42 Satomon Levin Angafv (Nedlagt denne sin Lidet handel)
  • 1 stk. og 1 Stuv Cannifas af 16 allen
  • 1 stk. og 1 Stuv Nommenskier af 2 Al.
  • 2 stk. hviid Cartun
  • 1 stk. og 20 al. Netteldug
  • 1/2 dos. ulden Strømper
  • 12 pd. Snuus tobach her forarbeidet
  • 1 td. Spans Salt
 • No 43 Mejer Levin beskattes at hafve bekommet Eftterfølgende af Nathan Isach i Nyborg:
  • 1 stk. og 1 stuv Damask af 2 Allen
  • 2 stk. Lærred
  • 20 all. Silche baand
  • 2 1/2 dosin Silche Tørklæder
  • 3 stk. Bast og 1 Stuv af 3 all.
  • 6 Stuver Taft af 60 all.
  • 5 stk. Nommenskier
  • 2 stk. Cannifas
  • 1 stk. og 1 Stuv Silche tøy af 16 allen
  • 4 Par Silche Strømpper
  • 2 stk og 3 Stuver Cammerdug
  • 20 alt. Padell
  • 2 stk. hviid Cartun
  • 3 stk. og 3 Stuver Netteldug af 22 al.
  • 50 sit. Sølf og Guldbaand
  • 1 Dosin udsyede Fruentimmer og Mands klude her giort
  • 6 pd. Theebul
 • No 44 Markus Koses Levi angafv
  • 1 stk. Gengang
  • 1 dosin Cartun tørklæder
  • 1 Stuv Schagria af 22 Allen
  • 3 stk. Cannefas og 3 Stuv dito af 30 al.
  • 2 stk. hviid Cartun
  • 3 stk. Netteldug og 1 Stuv af 6 al.
  • 2 1/2 stk. Lærred
  • 3 stk. Nommenskier og 1 Stuv af 5 al.
  • 2 stk. Cammerdug og 1 Stuve af 6 allen
  • 2 stk. Camelot og Stuve af 34 al.
  • 1 dosin Silche Tørklæder
  • 6 Par Silche Strømpper
  • 2 dosin ulden dito
  • 1 stk. Silche baand og
  • 1 Stuv dito af 12 al.
  • 20 all. Sølf baand
  • 10 pd. Theebul
  • 1 Stuv Sarge af 7 al.
  • 2 stk. Sarsdenetn af 36.
 • No. 45 Sig. Povel Tringer Angafv
  • 1 Ancher FransViin
  • 2 td. Store Og 2 td. Smaaet Salt
 • No. 46 Peiter Lorentzen Kolm Angafv
  • 200 pd. Siirup
  • 200 pd. Svedsker
  • 4 Dkp. hør
  • 2 dito hørblaar
  • 4 td. Tiere
  • 4 Lispd. hampeblaar
  • 32 pd. NorskKommen
  • 5 Lispd. Bergefisk
 • No. 47 Raadmand Friderich Amager Angafv
  • 2 td. Smaae Salt
  • 2 td. Spansdito
  • 2 1/2 Skpd. humble af humbleførerne fra Colding
  • 1/2 Skpd. hør
  • 2 steenhamp
  • 2 td. Møed
  • 2 td. DanskBrendeviin
  • 2 Pundtledders Hudder udi Slagelsefor Arbeidet
  • 8 pd. Egstoel.

Afslutning

Saaledes af Undertegnede Vorde Inqvisitionen forretted Og Med giordte Annotationer befunden Testerer Fridericiæ UT SUPRA ?

P. Beenfelt
I Schow
H. Thomsen
F. Amager

Siden Samme Inqciticion er holdet, har sig Nedsatt Jacob Raphalt, Jøde, som handler med Adskillige Smaae Kram Vahre af verdi 2 a 300 Rigsd. Capital. Charles Kiersting iligemaadee, som handler Med Adskillige Slags Kram Vahre af verdi 5 a 600 Rigsd. Mejer Hertz Ulman, Jøde, som og handler Med Noget Lidet Kram Vahre, som bestaar af Een hundrede Rigsds Verdi. Saaleedes Rigtig som Anført Testerer af

Fridericiæ Toldkammer d. 1ste Augusty Ao 1735.

P.S. Weberg