Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Frederikshavn
Transskribent: Svend Korup

Magistratens indberetning

Indledning

Som Deris Exellence Højædle og Velbaarne Her CammerHerre og Stiftsbefahlingsmand mig tilsendte ordre, dateret Aalborg d. 9. July 1735, melder at Hans Kongl. Maijst Allernaadigst har befalet, at skulle indhentes de Kongl. Betientes her i Stifted deris udførlige Relation, Erklæring og Betænkninger over efterfølgende Poster Nemble.

Uderdanigste Erklæring.

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Andgaaende et hvert ambtes tilstand Beskaffenhed og Producter.

Hvad denne 1st Post anbefahler, da er mig dends Beskaffenhed gandske u-vidende, dets aarsag ieg underdanigst icke kand gifve nogen oplysning.

Byens handel og næring

Hvor udi En Hver byes og districts Handel, Negocie Handtering og Næring bestaar,

Belangende det mig allernaadigst andbetroede Tolddestrict, derunder sorterer Fladstrand og Sæbye, da bestaar deris Ringe Handling af begge Steder udi lidet Korn og feede vahre, saa og Kramvahre, som enten fra Aalborgeller Kiøbenhafnhendtes. Hvad ellers Fladstrands meeste Handling bestaar udj er af Fiskefangst Flynder og Koller.

Om bevægelser i handel og næring

om samme har aftaget eller tiltaget, og hvad dertil kand være Aarsag.

At Fladstrand og Sæbyeudj Negotien har meget aftaget, det kand erfahres af de Kongl. told indtrader da i forrige aar 1722-1733, tolden Indtegter var 4re til 500 Rdl, mens nu i adskillige aar icke høyere kand udbringe end til 2 a 300 Rdl. Hvad Sæbye andbelanger, da er Aaen og Indløbet gandske Ruinered, saa at gandske ingen Skibe findes der til samme Bye, hvor over og dets aarsag, baade Handling, og daglig Næring er meget aftagen, og daglig aftager.

Skibsfart og varetrafik

Angaaende voris ved Søen beliggende og til vands Negocerende Provincer og byer, maae I Særdehlished indhendtes efterretning, om de Ind og udgaaende vahre, ved Eegne eller fremmede Skibe bliver førte, hvorleedis et hvert Steds Skibsfahrt er beskaffen, hvor mange og hvor store Skibe ved hvert Sted befindes, hvor deris fart Eigentlig gaar hen, og hvor udi deris befragtning frem og tilbage bestaar, ligeledis skal og indberettes hvad Egentlig føris til og fra Landstæderne.

de her fra Toldstedet Fladstrand og underliggenge Sæbye, deris vahre som de med handler, og her fra til andre Inden Riges Stæder forsender, har ieg ved forestaaende 2de Post underdanigst Forklared, og bliver slige vahre mesten dehl med deris egne Jagter og Baade udført og som til Sæbye ingen Fahrtøier meere findes og er til Negotie brugelig, saa befragter de sig med de smaa Fahrtøier som her ved Fladstrand hiemme hører, og findes Nu til Fladstrand, efective Fahrtøier Neml.

 • 1 Galliot dregtig 3 Lester
 • 1 Jagt dr 51/2 Lest
 • 1 Jagt dr 5 Lester
 • 1 Jagt dr 41/2 Lester
 • 1 Jagt dr 31/2Lest
 • 1 baaed dr 1 Lest
 • 1 baaed dr 1 Lest
 • 1 baaed dr 2 Lester
 • 1 baaed dr 1 Lest
 • Er 9 stk

Fra Landsteder hied til Toldstedet føres icke noget af verdi, undtagen fra Aalborgtil Sæbyeog Fladstrand, som bestaar af lidet Hamp og Hør, sambt smaae Kramvahre, dette Toldsteds Handling bestaar af Negotie til Norge, med Korn og Feede vahre, samt til Kiøbenhafnmed Fiskevahre.

Fabrikker og manufakturer

Om Nogle og hvad slags Fabriqver eller Manufacturer, det være sig under hvad Nafn det vil, udj een hver Bye, Amt og Province befindes, i hvad Stand de ere, om der tilforn har været andre og hvad Slags! og hvad aarsage de haver aftaget, eller ere gandske undergangne.

Denne Post er mig ubevist

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Om hvorledis og til hvem Privilegia i saa Maade ere udgifne, af hvilken Beskaffenhed, om de ere Monopoliske eller Exclusive, hvilke der ere paa en Tiied og hvilke der ere bestandige.

Underdanigst Reffererer mig til 5te Postes underdanigste Erklering.

Lav, societeter og næringsdrivende

Hvilcke og hvor mange Slags Societeter og Laug een hver bye og Province haver, saavelsom og talled paa Kiøbmænd, Kræmmere, Handværcksfolck og alle dem der driver handel, samt omtrent deris Tilstand saavidt vides kand. Om handværcksfolck fattis dem og og hvad Slag.

Udj Sæbye ere 2de Kiøbmænd og Een Kræmmer, I Fladstrand ere 3de Kræmmere, Handværcksfolckene ved disse tvende Stæder deris Hantering skal vel være gandske slet, som knap kand erhverve det daglig brød, videre efter denne Postes indhold er mig uvidende, at give underdanigst Forklaring.

Agerdyrkningen

Om der ere Indbyggere Nock til at Dyrcke Landet, om Landvæsenet og Agerdyrckelsen icke kunde være at forbedre, hvad begge dehle maatte fattis.

Om denne 8de Post kand ieg icke underdanigst gifve nogen Indberetning, siden samme ere mig gandske uforstaaelig og Landvæsenet icke kyndig.

Siden Minne Allerunderdanigste Told Regenskaber Aarlig vorder til det Høyloflige Rente Cammer indsendt, hvori ved hvert aars Reigenskab følger General Extract, som tydelig Forklarer alle de vahre som fra og til dette Toldstæd Føris, baade fra Inden og uden Riges Stæder, dog hvad uden Riges Handling andbelanger, da har den her ved Told Stædet i mange aar været gandske aflagt. Jeg har underdanigst i dette aar indsendt til Deris Excellence en ligelydende general Extract som oven er meldt, hvor udj findes alle ind og udførte vahre fra dette Toldstæd for afvigte aar 1734 saa velsom og for forige aaringer haver indsendt, der udj forklaris alle de Skibe og Fahrtøier, som i samme aar her har Negoceret, og som hoved Told Regenskabet for de Forbiegangne Aaringer er i Rente Cammeret, er det mig umueligt Nogen videre Forklaring om samme aaringers Negocie at giøre, Men hvad i dette værende aar og til denne dages dato er Passeret , følger herved uderdanigst,Nembl.

 • Indkommende,
  • Breder 2000
  • baandstager 9000
  • blye 1 Skippund 2 lispund 3 pund
  • bircke brende 1 faufn
  • Commen 500 pund
  • Flesk 1 skippund
  • flyndre 6000
  • flat holt 3 lispund
  • Hvede 2 td (tønder)
  • Hamp 10 lispund
  • Høhr 1 Skippund 4 lispund 4 pund
  • Huder 3 stk
  • Jern 7 Skippund 10 lispund
  • Kalck 6 lester
  • Steen Kul 1 lest
  • Legter 1300
  • Malt 2 td
  • Mursten 800
  • Smør 8 td
  • Salt fransk 6 td
  • Salt Spandsk 6 td
  • grøn Sæbe 1 td 3 fd 1 olting
  • Sømmer 150 tylvt
  • Tiære 4 td
  • Fransk viien 4 oxehoveder
 • Udgaaende
  • Aal 5 tønder
  • bøgebrænde 600 faufne
  • byg 66 td
  • Callund 3 flu
  • Eeg 2000 volle
  • Eedike 1/2 Td
  • flesk Røget 50 skipp
  • flyndre 8765413
  • feder 4 lispund
  • fisketunger 40 stk
  • fisk tøre 3 lispund
  • giæs Røget 24 stk
  • Huder tøre 108 stk
  • Hamp 9 skippund
  • Hauere 200 td
  • Hatter 4 dusin 7 stk
  • Jern 3 Skippund
  • Saltet Koller 80 td
  • Klæde 41/2 allen
  • Tørt Kiød 8 skippund
  • Salte Kiød 20 Td
  • Lyes 2 lispund
  • Malt 102 Tønder
  • Miød 1/2 Td
  • Oste 91/2 Skippund
  • Pølser 3 flu
  • Rug 740 Td
  • Rocker Tøre 100 stk
  • Smør 60 Td
  • Seieldug 4 stk
  • Tallig 1 skippund 7 lispund
  • Uld 31/2 lispund
  • Vox 12 lispund
  • Korn Brendevin 3 Ancker
  • Hiemmevircked Læreder, aalmerdug og vadmel
  • Hvercken, i alt af verdie 154 Rdl
 • Meere Kiøbmandsgodts er icke fra dette Toldstæd eller til dette Toldstæd i dette aar til dato ind og udført, det mig er vitterligt. Hvilcked alt underdanigst indsinueris udj deris Velbaarne Excellences gunstigste velmeenende og levers med All underdanigst Respect.

Afslutning

Deris Excellence høyædle og velbaarne Hr. Cammer Herre og Stiftsbefahlingsmand deris underdanigste tiennere

Fladstrand d. 9 Augu 1735.
P Hiort