Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Grenå
Transskribent: Charlotte Lindhardt

Magistratens indberetning

Indledning

Deres Excellence Höÿ og Welbaarenh: Baron, höÿtbÿdende hr: Stifttbefalningsmand

Naadige Herre,

Vi Underdanigst fölge Deris Excellences Naadigste Ordris af 7die hujus sist, Anlangende Hans Kongl: Maÿtts. Allernaadigste til Höÿ og Welbaarne Hr. Baron Ergangne Resckript De. Dato 25 Passato, at Give eftter Detzens Posters til hold paa eenhver min Allerunderdanigste Betenkning, og fuldkommen underretning, saa findes nu samme Ved Een hver Post Underdanigst mentioneret, Saaledes,

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Amternis tilstand, beskaffenhed og Producter bliver Vel af Höÿædle og Welbaarne hr. Conference Raad og Amtmand Gierstorff til kiendegiort,

Byens handel og næring

Grenaae Byes Ringe Næring, heller handel opstaar udj at Kiöbe lidet Korn og fafne Ved, Selges igien til Bunden, Hör, hamp, humle, tiære, Jern, Salt og Tabach, samt videre, Som föris fra Norge, og Kiöbenhafn,

Om bevægelser i handel og næring

Grenaae haver Meget og Aarl: meere aftagne, Saavel formeedelst Dend udj Seste Feides tid, Indbÿggerne af Fiendens til föÿede skade, med 9 deris beste Skiberomers fratagelse, saa og Særdelis For samme Ruinerede Bÿes hafns slette tilstands skyld, og derudj Bÿens District, i Svang gaaende Land og Forprang, begge dele er 1715 og 1778 Andragne, hvilket af hosfölgende Copier Naadigst kand Erfares, under No. 1 og 2.

Skibsfart og varetrafik

Greenaae som liger paa den öster side ungefær mit udj Jÿdlandved söekanten, udskiber hvis Lidet Korn, og Fedevare Indbyggerne formaar at Kiöbe, til Norgeog Kiöbenhavn, med Egne skibberammer, til Bÿen er udj alt nu 17 Smaae Fartöÿer, det störste Dregtig 27 Læster, som ligger her i Greenaae aae, og haver tagit same stæd siden in November 1734. Har i dette aar icke kundet udkome formedelst denne Bÿes Ruinerede hafns skyld, og ere de andre Fartöÿer paa 26, 22, 13, 12½, 9, 9, 7, 4, 3½, 1 og et paa ½ læster, Stædets Situation er saaledes at Enn med de beste Skibs Hafne under Jÿdland, iche alleene for Bÿens Egne, Men og fremede skibbe kunde indrettis, om hans Kongl. Maÿtt. allernaadigst fant behag at Lade giöre bekostning, hvilche de faae og Ringe formuende Borgere nÿ formaar, det her udskibes er mest Ruug, Weed-, Bohvedegrÿn, Fafne brende og Lidet Fæde varer til Kiöbenhafn, Samt lidet Korn til Norge og igien til Bage föres de varer som paa Bemeldte stæd og Rige falder,

Fabrikker og manufakturer

Fæbriquer eller Manufacturer, Erindres iche udj Grenaae nogensinde at have været,

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Grenaae haver ungefær 300 Aar, hvor fore bevis findes været af Sal. og höÿloflige Konger benaadet med Kiöbstæd frihed, og dens Indbÿggere udj almindelighed, og af de her hos föÿede Copie Naade breve No. 3? videre kand sluttis, Greenaae Bÿe bruger tilforne at have Været Een ældgammel Kiöbstæd, En Farver allene haver her i Bÿen Monopolium hans og Hustruens Lifstid,

Lav, societeter og næringsdrivende

Udj Greenaae er Ingen Laug, Kiöbmend ellers Kræmere ere 4 el. 5 som haver Nafnet Men Gandske Liden Aflene? eller Frugtene? Thi de af Rygaar Amts beboere, og Flere Omligende, og Om löbende landprangere, alt for meget Præjudicerid, Af handverchs Folch ere de flæste Skomagere, 18 til 19 som sÿr bondearbeide, Barberer, eller Chirurger, Guldsmed, parÿquemager, og Thobachspinder Findes her ingen, og kand vel eÿ heller her Ernære sig, de flæste indbÿggere ere Fattige, lever af agerdürchelsen, og Fiskerie, saa ingen kand kaldis meget Riige, Mindre Capitalister.

Agerdyrkningen

Udj Greenaae er indbÿggere Noch til disses Jorder at dÿrche, Men disse være de Flæste Fattige,

Afslutning

Haaber da Ved forestaaende underdanigst at have effterlevet Höÿtbÿdende Naadige Herres Höÿt Respective Ordre saa vidt mig haver været muligt og i sandhed bevist, Recommenderer mig udj öfrigt? deris Excellences Sædvanlig Naade og Pratrocinium, Hvornest ieg i dÿbeste Submission lever,

Deris Excellences Underdanigste tiener Cristian Bager

Greenaae d: 13 Julij 1735.