Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Helsingør
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Magistratens indberetning

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Der er ikke ved Stædet andre Producter end den Avfling Købstaden omligger og bestaar af 499 Tdr. 5 Skæpper Udsæd.

Byens handel og næring

Handel og Næringen angaaende, da bestaar den udi, at Bønderne paa Cronborgog Borstzholm[Note 1]Amter og Byer her til Byen og hos Borgerne sælger, naar han har noget, sit Korn, kjøber igjen sit Salt, Kram og Fiskevarer, Garnisonen saa meget det er, er ladet her sin Skilling, de Søefarende, som sig paa ØresundsToldkammer klarere, hjælper og noget. Hvad Salt her sælges, kjøbes fra Kiøbenhafn, Fiskevarer af norske Skibe, som her til Sundet ankommer; fra Skaanekommer undertiden og af det Lands Folk, som kjøber, hvis de udi smaat kan have nødig som af uldne og andre smaa Kram, føre derimod her til Helsingør efter kgl. allernaad. Tilladelse slagtet Qvæg af Stude og Kalvekjød og andre Smaakreaturer.

Om bevægelser i handel og næring

Stædets Indbyggere her, saa er den Uorden sig indsnegen, at Haandværkere og den som har Laug bruger ligesaavel Bryggen og Brænden som de, der ey andet har at leve af, Ja, hvad liden Handel den skulde have, der af Handel sig vilde ernære, præjudiceres og udi slige Tilfælde, saa at dersom enhver blev ved sin Orden, syntes det uforgribelig at være bedre; imidlertid ser man over slig men fordærvelig Undergang af adskillige, som derved lider og har lidt.

Skibsfart og varetrafik

Hvad Vare som af Hør Hamp og Humle, som herudi smaa Partier ankommer, kommer med fremmede Skibe fra Østersøen, de 2de Sorter med Hollændereog den 3die med lybskeSkibe og hvad fra Frankrigkommer som af Vine og Brændevin med danske Skibe, Saltet kiøbes udi Kiøbenhafn, Trælasten fra Norge, Gullandog Skaane, de 2de første Sorter med danske Skibe, den 3je med skaanske Jagter hertil Byen bringende. Stedets Søfart bestaar af de Fartøjer, som Færgelauget her have, nemlig een Jagt stor 4 Læster, een Jagt paa 3 Læster, 6 Mellem Jagter hver paa 2 Læster, 11 Mellem Joller à l Læster og 40 smaa Joller. Vel har Apotecheren her et Fartøj af nogle og tredive Læster, brænt og maalt udi Kiøbenhafn, samme er ude fra, men farer mellem Gulland og Østersøen, Skipperen er Borger her, men ses ikke tiere end han klarerer sig for Fartøj og Ladning paa ØresundsToldkammer. De her ved Stedet hørende Jagter henter fra Holbekog Aads HerredKornvarer hertil Byen... thi al Alimentation af Fede- og Kornvarer skal her haves inde fra Landet, Fyen, Laalandog Jydland.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Fabriquer er her ej videre end et Garveri, som kunde komme til en fuldkommen Stand, var ikke Justitsraad Gaulckensallern. Privilegia.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Garveren har som refereret Privilegia paa 10 Aar, hvoraf allerede endel Aaringer er expireret; Tobaksspinderen har bestandig Privilegia og allene at være Tobaksspinder, men det synes maadelig Spinderi, mulig Kræfterne ere kun svage. 2de Farvere er og her priviligerede bestandig, dygtige nok til deres Brug, men har og sine Fuskere og er uden de af svage Kræfter dog har deres Brød som det er. Til de Reysende ere 2de privilegerede Vertshuse. Apotechet er og bestandig privilegeret og udi god Stand.

Lav, societeter og næringsdrivende

Jordejernes[Note 2]Tal er 40. Det store Ligcompagnie, som derudi ere delagtige 60 Familier. Det mindre Ligcompagnie 23 Familier. Færgelauget 58 Færgemænd og 18 Svende som har Laugs Rettighed. En Barberer og 2 Svende har Laugs Rettighed med dem udi Kiøbenhafn, Skræderlaug bestaar af 8 Mestre, Skomagerlauget af 12 Mestre, Murermesterlauget af 3 Mestre, Linvæverlauget af 3 Mestre, Vognmandslauget af 7, Smede-lauget af 7, Snedkerlauget af 6, Bagerlauget af 6 som bager og 2de, som har afbaget, medens er 7 bevilgede Hvedebrødsbagere.

Slagterlauget er i Tal 7 og 2de Enker, 5 Bødkere, som deres Haandværk forstaar og udi Laug har lært, har forsømt deres gl. Skraaer stadfæstede, som var gifne af Borgmester og Raad Aaret 1671. Ønskede sig gjerne Laugs Rettighed; foruden dem er 2de Maler god af Profession, 3de Paryquemagere, een Tinstøber, een Remmeschnider, een Gørtler og femb Handskemager, deraf een er udi Laug med dem udi Kiøbenhafn. Desuden som holder aaben Boed ere i Tallet femb, Commerceraad Hansenstørst af Handel. De fornemste Consuler bestaar af Engelsk, Svenskog Hollandsk, de som følger derpaa tillige med deres Commissionsoplag med Trælast og Fiskevarer bestaar af 7. Foruden er en Glarmester, en Hosekræmmer og nogle som brøgger og brænder der dog nok udendisland leve, men præjudicerer de andre. De andre deres Tilstand kiender Gud, men Laugene ere tattige - hvorfor - for de store Indgreb, som vederfares dem af Fuskere og efterliggende Soldater foruden hvis af Garnisonen, som her forefindes, der lettere kan give deres Arbejd til Fals, end de her skatter og skylde, hvis befales og paabydes. Den 8de Post skal vi underd. have udi Hukommelse os til Besvaring.

Afslutning

Andr. Becker[Note 3]. G. Hvid[Note 4].

Noter

[Note 1] Skal muligvis være Hirscholm.
[Note 2] Paa Byens Markjorder.
[Note 3] Født 1682, Raadmand 30/5 1718 død 3/5 1736.
[Note 4] Gregers Lauritzen Hvid, opr. Ridefoged paa Bregentved, Byfoged i Helsingør 19/11 1708 - 28/9 1740, Raadmand 25/3 1735, død 26/6 1743.