Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Helsingør
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

6 købmænds indberetning

Indledning

Til den ædle og velvise Borgmester og Raad tilforordnet Magistrat og Øvrighed. Ved det Hans kgl. Maj. allernaad. Rescript af 25. Juni 1735 udi allernaadigst Hensigt til Købstædernes Opkomst og deres borgerlige Nærings Forfremmelse tillige med Hans Exellence Hr. Geheimeraad og Stiftsbefalingsmand Baron von Gersdorff derom til Magistraten afladte Skrivelse af 19. Juli paafølgende udi offentlig Publication er vorden bekendtgjort, saa har vi paa saadan højtkongelig Raad og Forslag ikke villet undlade i vores Laugs og Anliggender dette ringe Forslag til det almindelig Bedste ved Magistratens skønnelig Approbation og deres videre Befordring ydmygst at insinuere.

Redegørelse

Hvad der den borgerlig Handel og Negotii udi Helsingøer er angaaendes, da er den desværre Commerce til en saa stor og yderlig Confusion, idet at baade Bryggere, Haandværksfolk og Færgemænd foruden hvers egentlig Brug og Næring og tillige driver Kiøbmandsskab saa at, hvad de ey i deres egne Huse kan sælge og afsætte, lader de ved Omløbende forhandle, hvorved de andre Kiøbmænd og Kræmmere mærkelig fornærmes, og saaledes derover den ene stræber til at undertrykke og fordærve den anden, thi, som slig Uorden er mangt skadelig, saa er det i sig selv højt fornøden, at saadan vorder hemmet og afskaffet og at Købmandskabet iblandt Kræmmere og Købmænd paa en fast og ubevægelig Fod vorder stipuleret og indrettet:

  • I. At ingen, som ikke enten allerede har vundet eller herefter vinder Borgerskab, til at marchandere maa antages og tillades, uden han beviser saadant at have lært og derfor at opsætte og holde aaben Krambod.
  • II.

    Dernæst, at Købmændene og de, som vil bruge Købmandskab deles i trende Slags:

    • 1. Uld-kræmmere tillades at holde allerslags uldne, silke og lærreds Kram og alt hvad som til af sligt maatte behøves.
    • 2. Urtekræmmere at holde med alle Slags Specerier og The samt Isen-Kram, Bandler og Traad, item Salt, Tran og Beeg.
    • 3. Hørkræmmere, foruden Hør og Hamp og allerslags grove Varer, bestaaende af tør og salt Fisk, item Jern, Humle, Salt og Tjære, saa og Tømmerlast, af hvilke Sortementer og Varer den ene ej den anden nogen Indpas maatte giøre, men enhver at forblive ved sin rette Kram under vilkaarlig Straf og Forbrydelse, thi saa længe det uforment er tilladt, at en almindelig maa falholde og sælge alle Slags, kan den, som er formuende, snart undertrykke den, som er af mindre Kræfter, end hvad som han særlig haver, at sælge dyrt, og det, som andre Fæller holder, at sælge det og ringe, hvormed paa slig Maade al Handel hannem alene tilvindes, og de andre ufejlbar maa enten nedlægge deres Handel eller og omsider giøre Fallit. Men naar Handlen er delt i visse Classer og bestaar af visse Sorter, maa den ene uimodsigelig holde Kjøb og Pris med den anden, al den Stund at de tillige søger Varer fra første Haand, hvortil enhver maa have til Hensigt og øjemærke sig at kunne forskaffe. Naar da Handelen herudi Helsingør paa den Fod og Maade blev etableret, derfor og at Landprang og alt Købmandskab paa Landet stricte blev forbuden og afskaffet, dertil og alle uberettigede og formuende blev forment de rette Kiøbmænd og Borgere i deres Ernæring at præjudicere, var det ved Guds Forsyn fast at vente og formode denne Stads Opkomst, saa beleylig Handel med et kunde udi Pris af alle Ting med billig Fordel sælge ligesaa civil som i Kiøbenhafn.

Vi formoder derfor, at velædle Magistrat indser og undersøger dette Forslag, som højtnødvendig og tjenlig, og at det bedste Middel til en Bys og Stads Opkomst bestaar i at den haandhæver med god Politi Skik og Ordning, overladende det deres omhyggelig Forsorg og Befordring og er med al forbindligst.

Afslutning

Helsingør, 13/9 1735.
Olle Colling.
P. Bentzen.
H. Gylden.
Simon Siverts.
Brødde Paulson.
Daniel Knoph.