Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Indberetning fra Slet herred

[Note 1]

Redegørelse

er beliggende ved Limfjorden, strækker sig i Længden fra Vesterkant, som støder imod Trandaa, der skiller Gislum Herredog Slet Herred fra hverandre, 4 Mile Øster paa til Sejldybet ved Nibe, som adskiller Slet Herred og Hornum Herredfra hverandre. Bredden fra Nør til Sønder er mestendel overalt 3 Fjerdingvej. Norden derfor ligger Limfjorden, og sønden derfor ligger Aars Herred. Wilsted Søog Syndersø, som gaar i hverandre, ligger udi Slet Herred, og en liden Aa, som gaar igiennem bemte 2de Søer, skiller Aarsog Slet Herreder ad. Jorden er mestendel overalt sandagtig. Ingen Heder er der uden Boerupog LundbyHeede, som dog mesten er gammel Agerjord. Tørvemoser findes der ganske faa og smaa i det hele Herred, men der findes et stort Kier, som begyndes ved Næsborgog SallingSogner og gaar ud i Liimfiorden forbi Waartil Stavind, kaldes gemenlig Næsborg Kier. Udi samme Kier er der en stor Del Enge, adskillige Lodsejere tilhørende, nok et mindre Kier, som begyndes ved KrastrupMark og endes ved SebberKlosters Mark, kaldes gemenlig FarstrupKier, hvilket bruges alene til Fædrift af paagrænsende Beboere. Landet er ujævnt, paa nogle Steder højt, paa andre Steder lavt og sumpigt, hvor Kiær og Eng baade findes.

B) Jorden producerer efterfølgende:

1. Kalkstenbrækning eller andet mærkværdigt findes ikke i Herredet uden alene grove Kampestene og paa adskillige Steder noget Kridt og Kalkstene.

2. Skove findes ingen udi Herredet, som kan tiene enten til Skibsbygning eller større Husbygning, thi der er alene ved Kyeen liden Bøgeskov af ringe Træer og ved Biørnsholmog Waarpaa hver Sted en liden Lund[Note 2]. Korn voxer der Rug, Byg og Havre, men findes hverken Rabsat, Hør, Tobak eller Humblevæxt. Ganske faa Steder Hamp saaes eller Sennop voxer. Hør avles til de der udi befindende Herregaarde til hver omtrent 150 à 200 Læs, ligesom Aaringerne indfalder. Bønderne avler lidet Hø og paa de fleste Steder intet[Note 3]. Hauger findes der faa af uden ved Herregaardene. Medicinske vilde Urter gror vel i Marken, saa vel som paa andre Steder, men faa kiender dem. Lyngslæt og Tørvebierring er ganske lidet, og paa de fleste Steder slet intet, hvorover de maa kiøbe og hente deres Tørve og Lyng udi Aars Herredmesten en Mil, ja l½ borte og med stor Besværlighed og Bekostning hente det hjem.

3) Creaturer: Tamme er der i Herredet Heste og Hopper, Stude og Kiør, Faar og Svin[Note 4], kalkunske Høns og smaa Høns, Giæs og Ænder [samt] faa Duer. Af vilde Creaturer findes baade Ulve og Ræve, Brokker, Oddere og Ildere. Storvildt eller Raadyr og Vildsvin findes ikke her, Harer og Ugerhøns er her vel, men ganske faa. Udi Limfjordenog der omkring findes Svaner, Vildgiæs og Vildænder i Overflødighed paa sin Aarsens Tider. Bier ere og ikkun faa i Slet Herred.

C) Beboerne ere 3 Slags 1) Proprietarier, 2) Præster og kongl. Betiendter, 3) Bønder og gemene Håndværksfolk. Proprietarierne, som bor her i Herredet ved jeg, at ingen af dem eier deres Gaarde og Gods uden Gield og Vidtløftighed. Af Præsterne og Betienterne ere de fleste ikkun af slet og maadelig Tilstand, men Bønderne og Håndværksfolkene paa Landet ere mest overalt forarmede undtagen ganske faa[Note 5].

Noter

[Note 1] Indberetningen vedr. dette og Aars Herred samt Løgstør Birk er dateret Løgstør den 21/10 1735 og skyldes Jens Tofteberg, der var Herredsfoged over samme Herreder og Birkedommer i Løgstør Birk 1711-1738. Han fik Embedet efter Chr. Solberg og tilbød i sin Ansøgning om Embedet (dat. Løgstør 17/12 1715) at erlægge 200 Sletdr. og tilføjede med Frejdighed: »Skulde Eders kgl. Mait. allernaadigst forlange Attest om min Capacitet til denne Tienestes Forestaaelse, saa er ieg allerunderdanigst overbødig at udstaa Examen af hvem Eders kongl. Mait. allernaadigst behager dertil at ordinere.« Resultatet blev da, at han kunde »konfereres«, hvis han vilde betale 200 Rixdr., og han fik saa sin Udnævnelse den 2/3 1717, Han døde den 2/3 1738. Med sin Hustru Susanne Hansd. Kyning havde han flere Børn. - Tingstedet var 1743 i Løgstør, hvor baade Herredsfogden og Herredsskriveren boede.
[Note 2] R. 1743 oplyser yderligere: Til Krastrup Hovedgaard havde der i fordums Tid været en meget stor Skov,
[Note 3] som sagdes at Vindfanget at være omblæst og ødelagt. I Sebber Sogn havde der ligeledes engang været en stor Skov, Fruens Skov kaldet, men denne var nu øde, og Jorden dyrkedes og besaaedes dels af Proprietærerne selv, dels udlejedes til Bønderne. Hornsgaards Skov i samme Egn havde gaaet lige til Barmer By, men var ogsaa øde. Endelig omtales et Kjær ved Valsted By, kaldet »Dye- eller Dybkiær«, hvor der groede nogle Elletræer.
[Note 4] Om Agerdyrkningsmaaden m.v. i Næsborg Sogn meddeles 1743: »Her i Næsborg Sogn udi Næsborg By handles Jorden paa en usædvanlig Maade, nemlig at de tager 2de Bygkierver strax efter Giøden efter hinanden. Jorden har været god, men bliver dog skarpere af Mangel paa Hvile, hvilket kunde rettes og være en stor Fordel aarlig for Byen, om Jorden blev omdelt, siden en Mand i Byen udi et af Aarsgiøderne har baade sit eget og en anden Mands Jord.«
[Note 5] Om Folkemængden findes i R. 1743 kun følgende ufuldstændige Oplysninger: Næsborg-Salling-Ovdrup: Fødte og døde i de 3 sidste Aar 83 og 75, Farstrup-Aistrup i samme Tidsrum 49 og 63, Sebber 1742: 14 og 22, Lundby: 5 og 5.