Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Hobro
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn

Magistratens indberetning

Indledning

Underdanigst Indberetning.

Paa Deris Excellence Høyvelbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftbefalingsmand Hr Christian Guldencroenes Høy Respective ordre og Skrifvelse af Dato Ide July ridts afvigt,

Byens handel og næring

Bestaar Hoebroubyes Handel og negotie, Handtering og Næring, allermeest ud af Mark-Jord og Aggerdørkning, Liggesom Indbygerne og en Vogenmmand und-tagen 3de Kiøbmænd, som har haft Liden Handel paa Amsterdam, mens nu iche, og brugger nu alleniste Kohrn Handel paa Norgeog noget paa Flensborgmed Hør og Hamp, Tag og Muuresteen, men fra Norge faaes Tøjmier og Bræder, som er denne byes fremheste Handling.

Om bevægelser i handel og næring

Byen er meere af tagen End til tagen, een dehi af aarsag, at de er bortdøde, som hafde Midler, og saa efter deris død, er midlerne kommer til deris arfvingere, saa er og Eendehl af omliggende Proprietarier gaaet fra deris gaarde, formedelst slet tilstand, de og deris bønder er kommen udi; der over Handlingen og paa dette Liden sted er formindsked.

Skibsfart og varetrafik

De her fra og tilskibede vahre, bliver hidbragt, meesten med byens Egne skibe, undtagen nogit tømmer, som Norskefahrtøyer hidkommer med, disse Ladninger at forhandle, og faaer Igien Lidet Kohrn tilbage, Skibsfarten er af Maadelig beskaffenhed, formedelst, at der er 4 Miil her fra byen til Havet, eller fiord Munden og behøver alle Slags Vinde, naar de Endten skal Seile op eller need, saa er og i fiordmunden ey meere til daglig Vande end 7 el til 9 fod vand;- Her til Byen er 5 fahrtøyer af drægtighed fra 10: 16 til 24 Læster, deris fahrt er paa Norge, Flensborgog Kiøbenhafn; vahrene som hendbringes er til Norge Kohrn af alle Slags og noget flesk, til Flensborg Indtet, til Kiøbenhafn foruen vad Der fra føris Igien, fra Norge, Tømmer, Bredre, Legter, Jiern og fra Flensborg Hør Hamp, Tiere, Tag og Muursteene, fra Kiøbenhafn Salt, Viin, Brendeviin og Lidet Toback.

Fabrikker og manufakturer

Er her Ingen Slags Fabriquer eller Monofacturer, eller har varit, saa vift Ved undersøgning har varit at foreshee.

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Er Ingen her i Byen som haver nogen Privilegie, endten af EEn eller anden beskaffenhed.

Lav, societeter og næringsdrivende

Følger Mandtallet paa veste Side over alle Indbyggerne, hvad de ere, Deris Handle, Brug og Handtering samt deris tilstand, saa vidt Viides,handverks folch, haver ingen fordret, eller forlanget ved tilspørgelse.

Agerdyrkningen

Indbyggerne kand gierne Dørke dend Markjord og Aufling, som her ere, mens udi byen er Liggendis 3 a 4 øde pladtzer, som eyerne self iche har vildet opbyge, og misunder andre dem, det var at Ønske, at der vilde Eet par Kiøbmænd fløtte her til Samme at bebyge, da byen Vendtelig, der ved kunde forbedres.-

Redegørelse

Mandtal.- over Houbru Byes Indbyggere efter dend 6te Postes formidled.
  • 1. Sgr. Morten Kirketerp, Kiøbmand, bruger gandske Lidet Handel paa Hollandog Flensborg,mens til Norgeudskiber Kohrn, og Ligeledes der ifra faar tømmerladninger, hvor udi Hans Handel fornehnelig bestaar, hans tilstand er skichelig saa vift Viides, uden stoor Gield og har vel kuns Lidet paa Rendte.
  • 2. Hr. Christen Hosttrups Encheog Søn Niels Hosttrup, har Ligeledes Lidet Handel paa Flensborgog Norgemed Kohrn Vahre, og der fra faar tømmerladninger tilbage, tilstanden nogenledes, mens har gield paa deris Handling.
  • 3. Lauritz LauritzenSchipper, mødte ude, og haver ellers Gandske Liden Handel og af nogenledes maadelig tilstand.
  • 4. Jens Hostrup
  • 5. Didrich Adamsen
  • 6. Knud Mielsen
  • 7. Hans Hamborg
  • 8. Lars Knudsen
  • 9. Anders Schipper
  • 10. Jørgen Hendrichsen
  • 11. Jens Nielsen
  • 12. Lars Pedersen Schipper
  • 13. Abraham Adamsen
 • Disse Lever af deris Markjorde og dends aufling, og er i nogenledis tilstand, efter denne fattige byes Lovlighed.
  • 14. Jens Friisdahl
  • 15. Jens Poulsen
  • 16. Michel Karmarck
  • 17. Christen Friisdahl
  • 18. Casper Mortensen
  • 19. Peder Froppe
  • 20. Cristen Rold
  • 21. Michel Neerup
  • 22. Lauritz Andersen
 • Disse ere Vognmænd og bruger Liden Markjord, Lever allers af det Daglig forefaldende, og er i meget maadelig Tilstand.
 • Haandversksfolch.
  • 23. Jens Michelsen, Handskemager Er i god Tilstand
  • 24. Niels Rasmussen, Handskemager. Nyelig begyndt og i meget slet tilstand.
  • 25. Niels Mouritsen, Skoumager
  • 26. Anders Mouritsen, skoumacher Er i nogenledes tilstand
  • 27. Cristen Foghskoumager
  • 28. Peder Danielsenskoumager Er meget slet tilstand
  • 29. Hans Nielsen, Skouflecher, Fattig
  • 30. Jørgen Sørrensen
  • 31. Jens Lauridtzen
  • 32. Lars Simmensen
  • 33. Jens Rasmussen
 • Feldbereedere Sidder i Leye Vaaninger og Maadelig tilstand
  • 34. Lars ChristensenHattemager I meget slet tilstand.
  • 35. Peder AndersenHattemager
  • 36. Hendrich ChristensenSmed i maadelig tilstand
  • 37. Niels WinebrouSmed
  • 38. Jochum HerbstFarver Er i maadelig tilstand.
  • 39. Markues JørgensenSadelmager i slet tilstand
  • 40. Ove JensenSkræder i slet tilstand
  • 41. Anders Thommesen, Dreyer i slet tilstand
  • 42. ChristopherSnedker i maadelig tilstand
  • 43. Jens Poulsen, bødker i slet tilstand
  • 44. Peder IversenMaadelig tilstand
  • 45. Maren Lauritzdatter
  • 46. Maren Mortensdatter
 • Encher i Maadelig og slet tilstand. Daglønnere.
  • 47. Jørgen Jensen
  • 48. Christopher Rasmussen
  • 49. Niels Jacobsen
  • 50. Cristen Lisberg
  • Er fattige Daglønnere

  • 51. Christen Mølleri Maadelig Tilstand.

Afslutning

Og at denne min underdanigste Demonstration ifølge forbemelte Deris Excellencis, ergangne - til mig Saaledis paa allerbeste maade ere undersøgt og eftterforsket, det kand ieg med Sandhed bekræfte, under min Haand og Segl.

Hoebrou dend 20de July 1735

Lauritz Hostrup