Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holbæk
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Peter Blumensaadt

Snedkerlavets indberetning

Indledning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime Raad, og Stift Amt Mand Hr. Baron von Gersdorf Naadige Herre !

Redegørelse

Siden voris allernaadigste Konge Har Haft den NAADE FOR Handverchs Folchene udi Kiøbstæderne ved Rescript af 25 Juny 1735, at naadigste vilde høre aarsagen til deris store og mærchelig daglig aftagelse, Saa vilde vi undertegnede Sneddicher her i Holbech,som ere 5 udi tallet, udi dybeste underdanighed for Deris Excellence, Naadige Herre som Den vi veed og er forsichret om hielper os fattige Borgere og Handverchs Mænd, have forestillet aarsagen til voris Handverchs aftagelse, Nemlig, at omenskiønt Lovens pag. 472, Art. 23 forbyder Snedicher at boe og være paa Landet, saa det uagtet, findis der dog næsten udi Enhver Lands Bye En og flere slige Fudskere som aldrig Svarer Ringeste til Kongen og betager os Fattige Mestere det vi skulle leve af, ja, det er iche alleniste noch de betager os Bondens arbejde men end og Proitariernis, Præsters, Forpagteris og andre deris arbejde, som er det alleniste vi fattige Handverchs Folch Skulle Leve af thi Kiøbstædernis arbejde er lidet eller intet For 5 Mestere Og omenskiønt Land Manden kunde Hafve sit arbejde giort for samme Penge hos Mesterne udi Kiøbstæderne, som hos slige ulovlige Fudskere, saa er de dog mere for at andtage slige end os Fattige Handverchs Mænd. Vi veed vel Kongen har haft den Naade for voris Handverch, at iche slige Fudskere maa findes udi noget arbejde,mens det er os Fattige Mestere iche mueligt at holde Proces, med dem, siden Propritarierne paa hvis Gods de ere eller hos hvem de arbejder vil formantinere Dem, Og skulle vi Fattige Mestere engang komme op af voris armod og store Fattigdom, Kunde det iche Skee Paa anden Maade os til nøtte, end at Propritarierne eller andre som Leve og Ejer Jorde Gods paa Holbechs Amt, strængeligen under straf blev forbuden slige ulovlige Fudskere at tilstille Boepæl paa deris Godser og at andtage dem udi deris arbejde, Og Kunde det og være en stor Motive til at faa slige Fudskere afskaffet paa Landet, dersom voris Naadigste Konge vilde hafve den Naade for os, at naar nogen døde paa Landet, da beviiste foor Præsten, før Hand Kastede Jord paa den døde, at Liig Kisten var Kiøbt udi nærmeste Kiøbstad, Hvilchet beviis Skulle være paa Eenskillings stemplet Papiir med Laugs Segl og Mesterens Haand under som de Haver Kiøbt Kisten af, hvilchet alt sammen Skulle Skee paa Mesterens Egen Bekostning og forsicherer vi da alle tider at have saa mange liig Kister i Beredskab at Landmanden Derved Skal iche blifve opholdt, iche heller skal besværis med stoer Betalning for en Liig Kiste end Hand maa give Fudskerne paa Landet; Saa er det ej heller Liden Bekostning for os fattige Mestere, at vi maa svare af en fattig Handverchs Dræng, der iche Kand fortiene med sit arbejde føden, Langt mindre Klæder til Consumtions Forvalteren aarlig 3 Mk, hvilchet vi iche vilde besvære os over at betale af en fremmet Dræng som vi andtager fra Landet, naar vi der imod maatte være frie at svare af Byens egne Fattige Børn, som vi andtager udi Lære, saalænge til de deris Lære Aaar Havet udstaaet eller og, om iche Længere, da udi de 3de første Aar da mand Kunde vente at de kunde giøre Mesterne nogen Gaun for samme Pænge.

Afslutning

Ald denne voris underdanigste andsøgning udbeeder vi Deris Excellences Naadige Herris Gundstige forestilling til Voris Naadigste Konge, da om vi her udi maatte blive bønhørt kunde vente igen at komme paa fode, som nu gandske ere undertrøchte hvornest vi Lever udi dybeste underdanighed. Deris Excellence Høy og Velbaarne Naadige Herrers Underdanige tienere

Niels Nielsen Snecher
Rasmus Sørrensen Snecher
N H S Kortsen
S. Isachsen
Wolf

Holbech d. 7. Sept. 1735