Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holbæk
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Peter Blumensaadt

Smedelavets indberetning

Indledning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftamtmand Hr. Baron von Giersdorf, Naadige Herre !

Redegørelse

I Henseende den store Naade os fattige Handverchs folch udi Kiøbstæderne er beviist ved dend allernaadigste udgangne kongelig Rescript af 25 Juny 1735 som allernaadigst tillader Handverchs folch saa vel som andre udi Kiøbstæderne, at angive aarsagen til deris Handverchees og nærings aftagelse, Saa tagger vi undertegnede 8 Borgere og Smede udi Smede Lauget her i Holbech os den Frihed udi dybeste underdanighed for Deris Excellence Naadige Herre at andrage hvorledis Voris Handverch gandske er undertrøchet formedelst de mange Smede, som boer paa Landet, vel er det saa, at Loven tillader Grov Smede paa Landet, mens iche at de maa bruge Kleinsmed arbejde, dog alligevel arbejder de Kleinsmed arbejde, for Propritarierne,Præster og Andre paa Landet, saa vi som boer udi Kiøbstæderne skal svare Skatter, Consumtion og Andre udgifter, Haver iche Ringeste arbejde fra Landet dis aarsag voris Handverchs gandske undertrøchet og vi udi største armod saalænge det skal vedvare, ja de Smede paa Landet ere saa ublue, at de gaar lige ind i byen med Kleinsmed arbejde at forhandle, og saa længe det vorder Grov Smedene paa Landet tilladt, at have Kleinsmed Redskab og Handverchs tøj af Skruestich, Fiile med videre samme Handverch Vedkommer, saa kand vi fattige Mestere af Kiøbstæderne aldrig ernære os, dis aarsag vi Underdanigst vil udbede os Deris Excellences Naadige Herris assistance at de Grov Smede som boer paa Landet iche maa vorde tilladt at bruge eller have Kleinsmed Verchtøy af Skruestich fiile med videre udi deris Verchstæd og Huuse under vedbørlig straf, og os tilladet saa vit byens Amtstræcher der om ved Rettens midel at inqvirere og Propritarierne med andre paa Landet boende at lade slig Kleinsmed arbejde saa Giøre udi nærmeste Kiøbstad, hvor imod vi forpligter os at giøre slig arbejde saa billig at Land Manden iche skal have Ringeste aarsag at Klage enten over arbejdet eller arbejdsløn. Og at der findis saa mange Grov Smede paa Landet som og forarbejder Klein Smed arbejde foraarsager den store Mængde Grov Smede, thi udi næsten en hver Landz Bye er en og i de fleste 2de Grov Smede saa de nødis til, om de skal have ophold at prejudecere os som boer i Kiøbstæderne, mend mens naar det Maatte ej være uden en Grov Smed udi hver Landz Bye, da kunde enhver baade leve der af saa og meget vel forsyne Bonden med Grov Smed Arbejde. Vi haver og vel aarsag at beklage, vi af voris Fallige Lære Drænge maa betale aarligen udi Folche Skat 3 Mk,da dog saadanne Drænger iche Eengang Kand fortiene Føden - langt mindre Klæder, og kunde vi derfore blive frie om iche Længere da de ide første Aar de ere udi lære allerhelst naar det var af Byens egne Fattige Børn, kunde det og være en Stoer Hielp for os fattige Mestere Vi forventer Naadige Herris Gunstige Hielp udi denne voris underdanigste Begerring, da vi Lever udi dybeste underdanighed.

Afslutning

Deris Excellences Høy og Velbaarne Naadige Herris underdanige tienere

Johan Hansen Klejnsmed
Christian Jensen Klejnsmed
Rasmus Jensen klejnsmed
Errik Jensen Grofsmed
Niels Sørensen Grov Smed

Holbech d. 6. September 1735