Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holbæk
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Peter Blumensaadt

Skrædderlavets indberetning

Indledning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stift Amtmand Baron von Giersdorf Naadige Herre !

Redegørelse

Omendskiønt Vi undertegnede Borgere og Skrædere her i Holbech, som bestaar af 4 Mestere vel forlængst hafde haft Aarsag til at beklage, de mange Fudskere, her omkring paa Landet som betager os voris Brød, i at fudske paa Voris Handverch saavel hos Propritarier som Præster, Forpagtere og Andre, ja iche det alleniste, mens Slige Fudskere end og understaar sig, at tager arbejde her fra Byen og Fuldfærdiger paa Landet, Saa Haver Vi dog iche før nu da vi der til Høyligen er forsaget formedelst ermelte Fudskeres store mængde,som er nu her omkring Holbech over 12 til 13 st, som iche alleniste efter Lovens pag 472 art. 23 arbejder for Bønderne mens end og for Proprietarierne Præster og Andre, ja, vi kand got giøre at vil aldrig haver Ringeste arbejde fra Landet, og dis Aarsag, saalænge det skal vedvare, Hverchen Kand Holde Svenne eller Drænge. Og siden det Naadigst haver behaget vor Naadige Konge ved Rescript af 25 Juny 1734 at viide Aarsagerne til Handverchernis store undergang udi Kiøbstæderne, Saa vilde vi underdanigst udbeede Deris Excellence Naadige Herrer vilde naadigst forrestille voris Naadigste Konge slige ulovlige Fudskere som betager os fattige Mæstere voris Fattige og ringe Brød, og om vi turde vil vel giøre underdanigst forslag for Deris Excellence Hvorledis Slig ulovlig Handel kunde vorde afskaffet, nemlig :

lste at Propritarier Præster samt andre, som haver Jorde Gods eller boer paa Landet iche understaar Sig at lade sligge Fudskere opholde sig og boe paa deris Godzer eller holde dem paa deris Gaarde at arbejde noget, hvor imod Vi alletider obligerer os, naar maatte forlangis, at forsyne dem med arbejde enten hos dem Self naar di sænder Bud, eller og naar det maatte forlangis i vores Huuse, og for saa billigt Betalning som de dog maa give Fudskere.

2det At det allernaadigst maatte behage voris allernaadigste Konge at befale, at der iche maatte være flere end en Skræder udi hver Sogen Hvilchen meget vel kunde forestaae det Gandske Sogens bonde arbejde, for hvilchen benaading Hand og Kunde aarligen Give noget til Kongen.

3de At det iche maatte Vorde tilladt nogen om Marchenener eller andre tiide udi Kiøbstæderne at faldholde syede Klæder, hvilchet Høyligen og prejurierer os Fattige Mæstere.

4de Maa vi og betale af en fattig Lære Dræng som vi Selv baade maae give Klæder og føde aarlig folche Skat 3 Mk, da dog slige Drænge iche enang Kand fortiene føden Langt mindre Klæder mens Maatte den Naade Bevistis os fattige Mæstere at de Drenge af Byens Egne Fattige som vi andtagger maatte være frie for samme arlig folche Skat de 3de første Aar da kunde det være en stor Hielp for os, thi da kunde en Dræng endelig hafde Lært saa meget at Hand for samme Skat som Mæsteren maa Betale Kunde giøre nogen gaun, hvilche underdanigst foranførte Poster, vi underdanigst vil udbeede Deris Excellence Naadige Herrer Vilde paa bæste maade forestille voris Naadigste Konge da, om vi der udi Kunde nyde Bøn-hørelse, vi med tiiden Kunde vente nogen nøtte af voris Haandverch som nu er Gandske undertrøchet, hvornæst vi Lever udi dybeste underdanighed.

Afslutning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Naadige Herris underdanige tiennere

Hans gottrich Laugs
Bent Jansen
B I S
Samuel Strandsen
Zachrig Sammesen

Holbech d.5. September 1735.