Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holbæk
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Peter Blumensaadt

Skomagerlavets indberetning

Indledning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stift Amtmand Hr. Baron von Giersdorf Naadige Herre!

Redegørelse

Siden det har behaget voris allernaadigste Konge ved Rescript af 25 Juny 1735, som voris Magistrat for os paa Raadstuen Hafver Bekient giort, allernaadigst at vilde høre os Fattige Borgere og Handverchsmænd udi Kiøbstæderne , Hvad der kunde være aarsag til voris Handverchers undertrøchelse, da ere vi her i Holbech 10 Mestere og Skoemagere, hvor af faae eller ingen haver noget arbejde formedelst de Mange Fudskere, som sider paa Landet og betager os voris Brød, saa vi derover er geraadet i stor armod og Fattigdom, Hvilchet vi underdanigst vil ubeede Deres Excellence Naadige Herre vilde raade Boed for at sligt maatte vorde Hemmet og afskaffet, dernæst vilde vi og hermed underdanigst udbeede Deris Excellence Naadige Herris Gunstige Forestilling til voris allernaadigste Konge, at som vi her udi Byen Aaligen Hafver tvende Marchener det ene d. 16. Octbr. og det andet d. 30. Nov., det sidste da som indfalder d. 30. November maatte vorde et frit Marchet at ingen fremmede Handverchs folch til samme Marchet maatte komme for noget at sælge hvilchet icke Alleniste Kunde Være os Fattige Skoemagere i særdelished mens end og alle Handverchnerne her udi Byen i almindelighed til Stor nøtte udi deris Handverchees fortsættelse, ja, det var den gandske fattige Bye til opkomst i Henseende Byens egne Solte og pængene blev udi Byen, som der fra nu udgaar, Hvilchen Benaading andre Kiøbstæder er med deelt saa som Aalborigog Aarhuusudi Jydland, Odensenudi Fyen, og velmueligt andre Kiæbstæder som os iche er bevist, Og endelig for det sidste beder vi underdanigst om det var mueligt, at der kunde Skee nogen Moderation med voris Fattige lære Drænge som vi aarlig maa svare 3 Mk. af i folche Skat, da dog de i de fleste af deris Lære Aar, neppe Kand fortiene Føden, langt Mindre Klæder , som dog alt maa betalis af os Fattige Mestere, hvilchen Moderation om det end var de 3de første Aar en Lære dræng staa i lære naar Hand var af Byens egne Fattige Børn, Kunde være en Stor Hielp Naadige Herre Jov den Naade for os Fattige Bye at samme benaading og frihed allernaadigst Maatte vorde os givet, da vi med tiden Kunde vente at enhverve Brødet til os Med voris Hustruur og mange smaa U-opføde Børn som nu Lever udi største armod og Fattigdom, den aldmægtige Naadige Gud vil sligt igen belønne, og Lever vi udi dybeste underdanighed

Afslutning

Deris Excellence Høy og Velbaarne Naadige Herris Underdanige tienere

Jochum Hendrichsen oldermand
Rasmus pedersen
Jørgen Christophersen
Peiter Hansen
I.H. Christiansen
Einar Billy Christensen
Jonas Krafft Christopher Hansen
Peder Knudsen
Christen Jørgensen

Holbech d. 8.Sept.1735