Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holstebro
Transskribent: Charlotte Lindhardt

Magistratens indberetning

Indledning

Litr. K

Eftter Hans Kongelig Mayts. Allernaadigste Ergangne Höye Befahling, Datterit Hirtzholm Slot d: 25 Juny 1735, fölger herved Allerunderdanigst Relation og Erklæring Over Holstebroe Byes Fattige Borgerskab og Ind Vohnere, som herved udj fölgende Classer ere Specificerede, hvad Eenhver borger, Og saa Viit Vides Stand andfört af hvad tilstand og Handtering De sig af Ernærer Med Videre.

Holstebroe Riber Stift No. 16.

Eftter Deris Excellenzes Hr. Stiftbefahlings Mand Over Riiber Stift, Hr. Christian Carl von Gabels Naadige Ordre af Datto 2den Jully sidst, Med hos föyede Copie af Deris Kongl. Mayts. Allernaadigste befahling Datterit Hirzholms Slot d: 25 Juny nest forhen, som allernaadigst befahler at Indhendte udförlig Relation og Erklæring for Vedkommende Amt Mænd, Byernis Magistrat og Andre Vedkommende Deris Bekendende, Ej Alleene over Ethvers Ampts tilstand beskaffenhed og Producter, Mens En dog hvorudj En hver Byes og Districtes Handel Negotie, Handtering og Næring bestaar Med Videre.

Alt saa fölger herved min Allerunderdanigste Relation over denne fattige afbrendte bye Holstebroe dessens Indvohnere.

Byens handel og næring

1. Er Holstebroe Bye her i Nörre Jyllandbeliggende, hvortil ingen Indseiyling er Nærmere end Ringkiöbingsom er beliggende 6 Miille her fra, og Liim Fiordensom Kommer fra Aalborg2de Miille til Fiskerhuussene som Kaldis Struer, hvor fra Nembl. Ringkiöbing Holstebroe bye som nærmeste fahrt til Hollandog uden Lands Steder, de faae Handels Mænd som her i Byen er bruger nogen Liden Negotie, at före der diid de Fede Vahre, Saavelsom Uld, Vox, Korn, og dez lige Vahre, som her i denne Landetz Eign falder hvorfor igien föres, Vijne, Franskbrendevijn Specerier og Allen Kram med videre Smaa Sager, Item fra Liim Fiorden Struer udföres her fra Ved smaae Fahrtöyer som Kiöbmændene i Aalborg er Ejere af, Korn Vahre saavel og nogen Fede Vahre som Endten til Aalborg Kiöbmænd sælges eller og derfra Endten til Kiöbenhafn eller NorgeVed Andre Fahrtöyer henföres, hvorfra igien med desslige smaae Fahrtöyer til StruerHuusse hvor Nermeste Lohsse og Ladeplatzer fra Aalborg, hidföres, Saasom Norsk fur tömmer, tiære, Staal, Hör, Hamp, Salt med Videre smaa Kiöb og Handels Mænds Vahre, her i Eignen kand afsettes, Foruden lever dend meste deel af denne Bÿes Indvohnere af nogen liden Aufl og Agger Dyrckning baade de faae negocerende, Saavel og Endeel Handvercks Mænd.

Om bevægelser i handel og næring

At denne Fattige Bye desto Værre Alt for Vist udj Eendeel Aaringer, Maadelig have aftaget Eendeel Ved U-lyckelig IldsVaader, som Gud bedre det Alt for oftte og for saa Kort tiid siden udj sidste 2de Aar, At dend meste og beste deel af Byen at være afbrendt, Foruden det Een hver af Indbyggerne Nocksom beklager at her i Byen tilforn har værit holden adskillige Hæste Markener, hvorved Byen har haft temelig god Næring, Mens nu paa Eendeel Aaringer har samme Hæste Markeder gandske aftaget, formedelst udenbyes Paaegaar paa landet, detzlige Kiöbhandlen holder ad sig, saa at Byen derover Aldeelis ingen Næring har Ved detzlige Markenetz Handel som för har Værit.

Skibsfart og varetrafik

Som er Indholdende Ved Slutningen hvad Egentlig föres til og fra landstæderne, Er ved förste Post Allerunderdanigst besvarit.

Fabrikker og manufakturer

Da Endnu icke er ej heller her vaaren nogen Slags Fabericer eller Manifacturer her i byen, hvorved og Nestfölgende 6te Post derved og Allerunderdanigst bliver besvaret.

Lav, societeter og næringsdrivende

Da findes gandske faae Eller fast ingen som Rettelig kand kaldis Kiöbmænd, Mens Alleene smaae Kræmere, Og ej heller nogle formuende Handvercks Folck, saasom her er ingen Priviligered Laug af nogen slags Handverckere, Alleeniste Een Kongl. Priviligered Farver, hvorfoer herved til Naadgunstigst Efttersiun fölger En Specification paa samptlig denne Byes Indvohnere, over Enhvers Stand Handtering og tilstand saaviit Vides Kand.

Atz.'