Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Holstebro
Transskribent: Charlotte Lindhardt

Mandtalsliste

Lav, societeter og næringsdrivende

 • 1 Classe. Alle Geistlige Stands Persohner her i Bÿen.
  • Sogne Præsten Her. Jens Meldahl, udj goed tilstand.
  • Sl: Mag: Severin Lugges Enke, udj god tilstand,
  • Capelanen Her. Niels Smith, tog Skade Ved dend Ulÿckelige Ildebrand in Ao. 1733, udj temelig tilstand,
  • Proustinden Madme. Lÿngbÿe, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, udj temmelig tilstand.
  • Rector Mag: Hans Spleth, udj god tilstand,
  • Höreren Jens Sahl, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, af temelig Slet tilstand,
  • Chor Deignen BreumLefver af sit Embede i temmelig slet tilstand.
 • 2den Classe
  • Bÿe og Herritz Fogden Cordt Jacobsen, tog Stor Skade Ved dend U-lÿckelige Ildebrand in Ao. 1734. Lefver af Embedet, og nogen Aufling, sidder i Vitlöftighed, formedelst hand igien sin Gaard og afbrendte Steder lader opbÿgge.
  • Bÿe og Herritz Skrifveren Mons Pedersen KliemSom formedelst Svaghed og Alderdom icke Kand betienne Embedet, Mens af Hans Excellenze Hr. Stift Befahlings Mand von Gabel Er en Sætte Skrifver Authoriseret, Nafnlig Peter Gregorius Fürst, som har betient Embedet i Hans Sted udj nogle Aar, Lefver begge toe af det lille Stöcke Bröd,
  • Post Mesteren Peder Grön, Lefver af Embedet Bruger og noget Øll og Brendeviins Sahl Og saa Vit Vides I temelig God Stand.
  • Bede Manden Gabriel Grön, Er ugifft og udj Armlig tilstand.
 • 3die Classe. De Kongelige Allernaadigste Priviligerede
  • Apotecheren Hindrich Mühlmann. Som formedelst dend Store Ildsvaade som overgick denne Fattige bÿe in Anno 1733 har taget saa Stoer Skade, At Hand har maattet flüttet her fra Bÿen til Wiborg.
  • Farveren Andreas Hansen, Lefver af sit Farveri, og nogen Aufling, har taget Stoer Skade Ved same Ildebrand in Ao. 1733, Mens sidder dog i temelig god Stand.
  • Musicanten Johan Heidelman, hafver inttet Andet at lefve af end det lille der Kand falde Ved opvartning, som er gandske ringe.
  • Organisten, Christopher Klingsorth, Lefver af sit lidet stöcke bröd, med Sparsomhed.
 • 4de Classe De beste af Borgerskabet her i bÿen som bruger Handel. Er:
  • 1. Claus Schive, bruger uden og Inden lands Handel, tillige nogen Aufling, Sampt Viin, Øll og Brendeviins Sahl, sidder udj temmelig god Stand.
  • 2. Lauriz Frandsen, hvis for Mand har værit Een af de beste Handels Mænd, Mens formeedelst dend Hannem udj Aaret 1733 overgangne Stoere Ulÿckelige Ildsvaade har maattet overgive Handelsen, og flüt paa Landet, og forpagtet sig Een liden Aufls Gaard, Og lader sine Marck Jordes Aufl her i Bÿen Ved sine Pi?ende? Ind Aufle.
  • 3. Sal: Hans Rasmussens Enke Anne NöraggerHar nogen Uden og Inden Lands Handel, Og nogen Aufling, Sampt Øll og brendeviins Sahl, Har taget Stoer skade formedelst dend dennem udj Aaret 1733 overgangne Stoere Ulÿckelige Ildsvaade, og saa vit Vides udj nogenleedis Stand.
  • 4. Mester Peiter von Ahlen, har brugt för Ildebranden nogen liden Handel, Mens har taget Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733. Lefver nu af sin Aufling, og Brochsnider Profession, Er nu udj maadelig god Stand.
  • 5. Niels Nÿeboe, bruger nogen Uden og Inden Lands Handel, og nogen Aufling, Samt Øll og brendevijns Sahl, Og saa vit Vides udj nogenleedis goed Stand,
  • 6. Hans Hertvig Lund, Har nogen Uden og Inden Lands Handel, Og nogen Aufling holder og Øll og Brendeviins Sahl, Har derforuden Kongl. Allernaadigst benaading paa Holstebroe Bÿes Stoere Broe, Og saa Vit Vides udj nogenleedis god Stand.
  • 7. Lars Horslund, har og nogen uden og Inden lands Handel, Og nogen Aufling, holder og Øll og Brendeviins Sahl, Er udj nogenleedis Stand.
  • 8. Christen Nielsen Möller, bruger inden Lands Handel med grove Vahre og noget Allen Kram, tillige og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, har taget Skade ved Ildebrand in Ao. 1734 Og saa vit Vides udj temelig God Stand,
  • 9. Christen Pedersen Busk, bruger ligeledes Inden Lands Handel med grove Vahre og noget Allen Kram, Samt Øll og Brendeviins Sahl, og nogen Aufling, har taget Stoer Skade Ved denne Bÿes Stoere Ulÿckelige Ildsvaade in Ao. 1733, Og saa vit Vides ickuns i temmelig tilstand.
  • 10. Jep Brevig, har nogen liden Uden og Inden Lands Handel, Og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, har og taget Stoer Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, og saa Vit vides udj temmelig Stand.
  • 11. Sl. Peder Andersen Bergs Enke, Elenore Grön, bruger nogen Handel, Og Øll og Brendeviins Sahl, Og saa Vit vides udj temelig goed Stand.
  • 12. Laust Nÿeboe, En Ung Mand bruger nogen Liden Uden og Inden Lands Handel, tillige og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, Og saa Vit Vides udj nogenleedis Stand.
 • 2den Classe, som ere af ringere tilstand,
  • 13. Gustavus Laurin, har brugt Eendeel Uden og Inden Lands Handel, tillige og nogen Aufling, Mens formeedelst Hans Creditorer Hannem har angrebed, nu udj Slet tilstand,
  • 14. Michel Boesenbruger nogen liden Handel med Grove Vahre, Mens formeedelst Hannem forhen overgangne Ildsvaade ickuns udj temelig tilstand.
  • 15. Enevold Breinholt, bruger nogen Handel paa Norge, med Korn Vahre, bruger og nogen liden Handel med Grove Vahre, har og nogen liden Aufling, Sampt Øll og Brendeviins Sahl, har taget Skade Ved Ildebrand in Ao. 1734, Og saa Vit Vides ickuns derfor udj temelig Stand.
  • 16. Christian Wiinforlader, bruger nogen liden Uden Lands Handel, Og noget Øll og brendeviins Sahl, har taget Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1734. Er nu udj Slet tilstand,
  • 17. Samuel Schiöt, har brugt forhen nogen Liden Handel, Har og nogen Aufling, bruger og nogen Liden Øll Sahl, Mens formedelst dend u-lÿckelige Ildsvaade in Ao. 1734 Er geraadet udj Slet tilstand.
  • 18. Melchior Christophersenhar og ligeledis brugt nogen liden Handel, har og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, Mens formedelst dend Ulÿckelige Ildsvaade in Ao. 1734, Geraadet udj Slet tilstand.
  • 19. Morten Christensen Rindbruger nogen liden Uden Lands Handel, har taget Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1734. Er nu udj Slet tilstand.
  • 20. Alexander Nÿeboe, Har brugt nogen Liden Inden Lands Handel, Og har Eendeel Aufling, Mens formeedelst dend Hannem Overgangne Ildsvaade in Ao. 1734, Geraadet udj Slet tilstand.
  • 21. Christian Bastrupbruger nogen liden Handel, og har nogen Aufling Samt Øll og Brendeviins Sahl, tog Stoer skade Ved denne fattige Bÿes Overgangne Stoere Ilds Vaade in Ao. 1733 Og af dets Aasage udj temelig Slet tilstand,
  • 22. Christen Christensen Hattemager, bruger nogen Liden Kræmerij, har og nogen Aufling, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1734, Og sidde udj temelig tilstand,
  • 23. Olle Steensgaard, Ungkarl, Nÿelig sat sig ned, bruger nogen inden Lands Handel, har og nogen Aufling, Sampt Øll og brendeviins Sahl, Og saa vit Vides Lefver af Credit.
  • 24. Mathis Brunow, bruger nogen Liden Handel har og nogen Aufling, Sampt Øll og brendeviins Sahl, har taget Stoer skade Ved begge Stoere Ilds Vaader her i bÿen, baade in Ao. 1733 og 34. Og af dets Aarsage udj Slet tilstand.
  • 25. Jens Wangbruger nogen Liden Handel, har og nogen Aufling, Samt Øll og brendeviins Sahl, tog skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og er nu udj temelig Slet tilstand.
  • 26. Christen Mortensen Nÿeboe, tilforn brugt Inden Lands Handel, Og Aufling, Mens formedelst tilfaldene Svaghed, er nu udj Slet tilstand og bruger nu gandske inttet.
  • 27. Anders Nÿeboe bruger nogen liden Höckerie med træe Vahre, og Øll og Brendeviins Sahl, har og nogen Aufling, sidder udj nogenleedis tilstand.
  • 28. Hr. Lieutnant Muus, Lefver af benaadnings Penge og bruger dertil nogen liden Aufl, af temelig tilstand.
  • 29. Anders Bÿegum, bruger nogen Liden Handel og saa vit Vides udj nogenleedis tilstand.
  • 30. Peder Sörensen Schandorph, holdt tilforn nogen Liden inden Lands Handel, har endnu Aufling, Og Øll og Brendeviins Sahl, Mens formeedelst dend Stoere U-lÿckelige Ildsvaade in Ao. 1733 tog stoer Skade, og befindes nu udj temelig slet tilstand,
  • 31. Lauriz Bastrup, Som formedelst dend Stoere Ildebrand in Ao. 1733 Er geraadet udj saa slet tilstand, at Hand har Været Nött til at flütte fra bÿen til Landet.
  • 32. Niels Willadsen, Har brugt nogen liden Kiöb Mandskab, Mens nu inttet, har og nogen Aufling, er nu geraadet udj Slet tilstand, formedelst denne Bÿes overgangne Ilds Vaade in Ao. 1733.
  • 33. Peder Madsen Elbech, bruger nogen Liden Handel har og nogen Aufling, Samt Øll og Brendeviins Sahl, har taget Stoer skade, Ved dend Ulÿckelige Ilds Vaade som overgick denne fattige Bÿe in Ao. 1733. Og af detz Aasage nu udj slet tilstand.
 • 3die Classe som ere af ringere Vilckior
  • 34. Peder Jensen Hvoslef, Har tilforn brugt nogen Liden Handel, Mens nu formeedelst dend denne Fattige bÿes overgangne Stoere u-lÿckelige Ildsvaade in Ao. 1733, Geraadet udj gandske slet og Armlig tilstand,
  • 35. Peder Thomsen Reisig, Har tilforn boed her i bÿen, Mens formeedelst dend Ulÿckelige Ilds Vaade som overgick denne fattige bÿe in Ao. 1734 flött her uden for bÿen til Een hans Mölle Hannem tilhörende, Eijer derforuden Nock Een Mölle Kaldet Wægen Mölle og strep? her Ved bÿen beliggende, tog Ved same Ildebrand Stoer skade, Er udj temelig tilstand, Lefver af forbete. 2de Möllers Indkomme.
  • 36. Christen Tomsenhar nogen Liden Kræmerij er Ugift, tog og Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733 Lefver af Een Liden Credit.
  • 37. Peder Jörgensen Smit, Ligeleedis nogen Liden Kræmerij, tog og Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, og er nu udj slet tilstand.
  • 38. Christen Döesbruger ligeleedis nogen liden Kræmeij, og nogen Aufling, har nÿelig bÿgt paa et afbrendt gaardsted, og saa Vit Vides i Vitlöftighed og temelig Slet tilstand.
  • 39. Christen Hansen KierUgift, bruger ligeleedis nogen liden Kræmerij, er ickun Ung, og Lefver af Credit.
  • 40. Lars Knudsen, Ugifft, bruger Ligeledis nogen Liden Kræmerij, er ung af ringe Vilckior,
  • 41. Jens Sörensen, bruger og nogen Liden Kræmerij Og af slet tilstand,
  • 42. Jens Peiter JensenUgiftt, bruger og nogen Liden Kræmerij, nÿelig begÿndt, Og lever af Credit,
  • 43. Lauritz Jensen, bruger og nogen Liden Kræmerij og nogen Aufling, Af slet tilstand,
  • 44. Niels Bautrup, bruger og nogen Liden Kræmeri, og nogen Liden Aufling, Af slet tilstand.
  • 45. Anne Marie Toftumbruger og nogen liden Kræmerij, Og nogen Øll og brendeviins Sahl. hafver Een deel Börn, Og af ringe Vilckior.
  • 46. Jens Hvidberg, bruger og nogen liden Kræmerij, og nogen liden Aufling, af slet tilstand.
  • 47. Jens Bröchner, bruger og nogen liden Kræmerij, og nogen Aufling, holder Og noget Øll og Brendeviins Sahl, nÿelig sat sig ned, Udj maadelig tilstand,
  • 48. Peder TolllundUgift, bruger og nogen Liden Kræmerij, nÿelig taget for sig self, tog og skade Ved Ildebrand in Ao. 1734. Af maadelig tilstand,
  • 49. Niels Nissum, bruger Een Fisker Vogn, og Kiører med paa Landet, og deraf Lefver,
  • 50. Niels Estvad, bruger Een Fisker Vogn, og Kiör med paa Landet, og deraf Lefver.
  • 51. Gamel Christen Ollesen, bruger noget Lidet Kræmerij, af slet tilstand,
 • 5te Classe
  • 52. Jesper Knudsen, Lefver af nogen Aufling og noget Øll og Brendeviins Sahl, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, er nu udj Maadelig tilstand,
  • 53. Christen Lassen Aakier, Lefver af nogen Aufling, tog Stoer Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, er nu udj Slet tilstand.
  • 54. Hans Kier, tvende gamle Folck, har tilforn brugt noget Borgerlig Næring, Mens formeedelst dend Stoere Ildebrand in Ao. 1733 geraadet udj Armlig tilstand.
  • 55. Sl: Peder Grön af Feldings Enke Johanne Sörens Daatter, Lefver af nogen liden Aufling, tog Stoer Skade ved Ildebrand in Ao. 1733, og er nu udj Slet tilstand,
 • 6te Classe Handvercks Folck. - 1. Guldsmedene her i Bÿen.
  • 56. Peder Rasmussen, Lefver af sin Profession tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1734 og nu udj maadelig tilstand.
  • 57. Johannes Lindskoue, Lefver af sin Profession, har taget Skade Ved begge Ildebrand baade in Ao. 1733 og 34, Og derfoer nu udj maadelig tilstand,
  • 58. Willads Lund, Lefver af sin Profession, har taget Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, og nu udj maadelig tilstand,
 • 2det feldbereederne.
  • 59. J ens HildebrandLefver af sin Handverck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og nu udj temmelig tilstand,
  • 60. Jens Ollesen Hierm, lefver af sin Handverck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, har og nogen liden Aufling, Er nu udj temmelig tilstand.
  • 61. Peder Ollesen Hierm, Ernærer sig af sit Handverck og af maadelig tilstand,
  • 62. Laust Möller, Ernærer sig af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1734. Af slet tilstand,
  • 63. Peder Rind, Ernærer sig af sit Haandverck, og af maadelig tilstand.
  • 63. [Skriveren har skrevet "63" to gange] Hildebrand JensenErnærer sig af sit Handverck, af Maadelig tilstand,
  • 64. Sören Matthisen, Arbeider for Andre af slet tilstand,
  • 65. Christian Pichior?, Arbeider for Andre, af slet tilstand,
  • 66. Kiel RofnborgArbeider for Andre, af slet tilstand,
  • 67. Christen Rofnborg, Arbeider for Andre, af slet tilstand,
  • 68. Hans Feldbereder, Arbeider for Andre, af slet tilstand,
  • 69. Christen Pedersen, Arbeider for Andre, af slet tilstand,
 • 3die Tömer Mænd og Snedkere.
  • 70. Bertel Lög, Lefver af sin Snedkier Profession, har og nogen Liden Aufling, er udj temelig Stand,
  • 71. Svend Jensen Damgaard, Lefver af Tömer Mand og Snedkier Profession, har og nogen liden Aufling, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, er nu udj temelig Stand.
  • 72. Rasmus Snedkier, Een gamel Mand tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og nu af slet tilstand,
  • 73. Sören Tömer Mand, Lefver af Tömer Mand og Snedkier Handverck, Af Maadelig tilstand,
  • 74. Jacob Alstrup, bruger noget Snedkier Arbeide 2de gamle Folck, af maadelig tilstand,
  • 75. Niels Rafn, bruger baade Snedkier og Tömere Mands Handverck, af Maadelig Slet tilstand,
  • 76. Jens Weigaard, Nÿelig Kommen til Bÿen, bruger Snedkier Handverck, og af maadelig tilstand.
  • 77. Niels Ollesen Snedkierbruger sin Snedkier Handverck, af maadelig tilstand,
  • 78. Christen Bærregaard, Lefver af Snedker Handverck af slet tilstand.
  • 79. Peder Pedersen, Tömer Mand, Arbeider hos Andre af slet tilstand,
 • 4de Kleinsmede og Grovsmede,
  • 80. Hans MadsenKleinsmed, Lefver af sit Handverck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733 Og nu af Slet tilstand,
  • 81. Niels JörgensenGrovsmed, Lefver af sit Handverck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og nu af Slet tilstand,
  • 82. Mads JensenGrovsmed, Lefver af sit HandVerck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og nu af slet tilstand.
 • 5te Skoemagere.
  • 83. Poul Homborg, Ernærer sig af sit Handverck, af temelig goed tilstand,
  • 84. Thomas Skree, Ernærer sig af sit Handverck, har nogen Aufling, bruger og noget Øll og brendeViins Sahl, tog Stor skade Ved Ildebrand in Ao. 1733 Og nu af Maadelig tilstand,
  • 85. Ove Jensen, Ernærer sig af sit Handverck og nogen Aufling, Af Maadelig tilstand.
  • 86. Jens Juel, Ernærer sig af sit Handverck, Af maadelig slet tilstand.
  • 87. Jens Christian, Lefver af sit Handverck, brender og Brendeviin, Af temelig god tilstand,
  • 88. Sören Ølland, Lefver af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af Maadelig tilstand.
  • 89. Niels Christensen Skoemager, Lefver af sit HandVerck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af slet tilstand,
  • 90. Peder Neiling, Lefver af sit Handverck, af Maadelig tilstand,
  • 91. Johan Rasmussen Skomager, Gamel tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, bruger icke hans Handverck, Af Armlig tilstand,
  • 92. Christian Flönder, Ernærer sig af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733. Af slet tilstand.
  • 93. Andreas Ollesen, Ernærer sig af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af slet tilstand.
  • 94. Jens Bröger, Ernærer sig af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af temelig goed tilstand,
  • 95. Peter Davidsen, Ernærer sig af sit Handverck, af maadelig tilstand,
  • 96. Peder Madsen, Ernærer sig af sit Handverck, Af temelig god tilstand,
  • 97. Laust Nielsen, Ernærer sig af sit Handverck af slet tilstand,
  • 98. Peder Willerslef, Ernærer sig af sit Handverck, og nogen liden Aufling, Af Maadelig tilstand,
  • 99. Simon Jonstrup, Ernærer sig af sit Handverck Af slet tilstand,
  • 100. Peder Christensen, Ernærer sig af sit Handverck, af slet tilstand,
  • 101. Jacob FlönderArbeider meget lidet for sig selv Af slet tilstand,
  • 102. Christian Mund, Arbeider hos andre, af slet tilstand,
  • 103. Laust Kreiberg, Flecker gamelt Arbeide Af slet tilstand.
  • 104. Christian Hafn, Ligeledes Flecker gamelt Arbeide Af slet tilstand,
  • 105. Gamel Anders Bertelsen, gamel og affeldig, bruger icke Handvercket, Af Armlig tilstand,
  • 106. Ung Christen Skree, Arbeider hos Andre af slet tilstand.
 • 6te Skrædere
  • 107. Christen Smahl, Har lært Skræder Handverck, har nu en tiidlang værit Betientter Ved Porten, bruger noget lidet Aufling, Af slet tilstand,
  • 108. Graves Nielsen Skrædertog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1734 er flüt fra bÿen paa Landet, af Maadelig tilstand,
  • 109. Michel Skræder, Ernærer sig af sit Handverck, har mange Börn, af Maadelig tilstand,
  • 110. Christen Pedersen Skræder, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Ernærer sig af sit Handverck, og nu gamel, af slet tilstand,
  • 111. Christen Bramming Skræder, Ernærer sig af sit Handverk, Af slet tilstand,
  • 112. Christopher Skræder, Gamel og Svag, Kand icke bruge Hans Handverck, har icke Andet at lefve af En hans Koene sidder og Vefver, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Og af Armlig Tilstand,
  • 113. Jacob Jensen, Ernærer sig af sit Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af Maadelig tilstand,
  • 114. Peiter N. Hollænder, Ernærer sig af sit Handverck, af Slet tilstand,
 • 7de Murer Mestere
  • 115. Peder Alstrup, Ernærer sig af sit Handverck Af maadelig tilstand,
  • 116. Ebe JensenGammel og affældig bruger saa Vit Kræfterne Vil tilstæde Hans Handverck af Slet tilstand,
  • 117. Niels Johansenbruger baade Muurer Mester og Glarmester Handverck, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af Maadelig slet tilstand,
  • 118. H: Jens Fisbech, Gamel og affeldig, bruger Handvercket, saa vit Kræfterne Vil tilstæde er Ved hans Svoger Hildebrand Jensen, og faar deris ophold,
 • 8de Handskemagere
  • 119. Morten Lorensen, Lefver af sit Handverck, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1734. Af maadelig tilstand.
  • 120. Ung Christen WangLefver af Hands Handverck bruger og noget Øll og Brendeviins Sahl, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1833 Af Maadelig tilstand,
  • 121. Jens Michelsen Krag, Lefver af sit Handverck og Liim Sÿderij, Af maadelig tilstand.
  • 122. Jens Clausen, bruger nu Handvercket, af slet tilstand.
  • 123. Morten Nielsen Handskemager, Arbeider hos Andre af slet tilstand,
 • 9de Hattemagere
  • 124. Frands HattemagerLefver af sit Handverck tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Af slet tilstand.
  • 125. Casper Hattemager, Lefver og af sit Handverck tog skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, af slet tilstand,
 • 10de Classe,
  • 126. Niels Thögersen Hvashar lært Gartner Profession, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Lefver nu af det lidet Hand forhen har fortiendt.
  • 127. Hans Jörgen BangBager, Ernærer sig af sin Profession, af maadelig Slet tilstand.
  • 128. Rasmus SperlingParÿckmager, Lefver af sin Profession, tog Stoer Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, Mens er siden tilfalden en Arfvepart i Kiöbenhafn, og noget ved hans Koene, Og derfor nu udj temelig god Stand.
  • 129. Hans JacobsenSadelmager, Ernærer sig af sit Handverck og nogen Aufling, tog Stoer skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, udj slet tilstand,
  • 130. Jacob FarreSadelmager Svend Arbeider for Svend hos Sadelmageren, af slet tilstand,
  • 131. Christen MöÿkierLefver af Slagterie og noget Brendeviins brenden, af slet tilstand,
  • 132. Sl. Niels Glarmesters Enke, hvis Mand nu nÿelig er bort Död tog Skade Ved U-lÿckelig Ildebrand in Ao. 1733, Lefver derfor nu ickuns i slet tilstand,
  • 133. Sl. Mads Kræmers Enkeog Sön, Niels Madsener formeedelst overgangne Ildsvaade 1733 geraadet i Armod, og bruger inttet nogen slags næring,
  • 134. Diderich KlockMusicant Svend, Lefver af Profession og noget Noter? Arbeide, Af temelig Slet tilstand,
  • 135. Sl: Olle Möllers Enke, sidder og Lefver af nogen liden Handtering,
  • 136. Anne Hvidberg, En fattig Enke,
  • 137. Birthe Christensdaatter, En fattig Enke.
  • 138. Maren WiimEen gamel Pige har tient i Holland, opholder sig af det hun der har tient.
 • Endnu ere her i byen 2de Mænd Nafnlig
  • 139. Baltzar Deborthle, Lader sig bruge som Procurator, af slet tilstand,
  • 140. Knud Nielsen Munch, Lader sig og bruge som Prokurator, af slet tilstand har mange börn,
  • 141. Jep Olsen?, har Været betientter Ved Porten, har taget Skade Ved Ildebrand in Ao. 173?.
 • 11te Classe Daglönnere
  • 142. Christen Kiöl. Ugiftt, af maadelig tilstand,
  • 143. Peder Jepsentagen skade Ved Ildebrand in Ao. 1734, udj maadelig tilstand,
  • 144. Niels Davidsen, har og nogen liden Aufling, Ernærer sig af sine Hænders Arbeide, Eftter dend maade af Maadelig tilstand.
  • 145. David Pærregaard, Een gamel Sengeliggende Mand, udj slet tilstand,
  • 146. Thöger Sörensentog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733, udj slet tilstand,
  • 147. Knud Jegebjerg, tog Skade Ved Ildebrand in Ao. 1733 udj slet tilstand,
  • 148. Bertel Meierudj Maadelig tilstand,
  • 149. Peder Christensenudj Maadelig tilstand,
  • 150. Niels Nielsen? Stoergaard, udj Maadelig tilstand,
  • 151. Peder Wiim, Ugiftt af Maadelig tilstand,
  • 152. Morten Sivegaard, udj slet tilstand,
  • 153. Niels Sivegaard, ligesaa udj slet tilstand,
  • 154. Jens Sivegaard, udj Slet tilstand,
  • 155. Anders PraansgaardUgiftt, af Maadelig tilstand.
  • 156. ?? Christen SadelmagerUdj slet tilstand,
  • 157. Lars Svensk?, af slet tilstand,
  • 158. Gl: Niels Claussenaf slet tilstand,
  • 159. Gl. Christen Steenbuchaf Slet tilstand,
  • 160. Niels Saustrup, har Været Land Soldat,
  • 161. Jens Bertelsen, af slet tilstand.
 • Dette Saaledes at Værre Een Rigtig forteignelse Offer denne fattige bÿes IndVaanere Med omstændig forklarring, hvor af Eenhver Sig ErNærer og om Deris tilstands beskaffenhed, Saa Vit Vides Kand s: Som dedsVærre i blandt de fleeste af os er aldt for Slettis Hvor Med ieg Allerunderdanigste Vil haabe, Hans Kongl: Maÿts. Aller Naadigste Höÿe Befalling bÿdende? I allerunderdanigste Hörsomelighed?, at værre eftter Levet af Deres Kongl: Mayts.

Afslutning

Allerunderdanigste Troes-undersaadt og Bÿefouget Her paastedes - Holstebroe d: 26de Jullij 1735.
Cordt Jacobsen