Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Jægerspris amt
Transskribent: Olaf Thomsen

Amtmandens indberetning

Indledning

Deres Excellence

Høy-og velbaarne Hr. Geheimeraad

Højstærede Hr. Stiftsbefalingsmand !

Ifølge den mig fra Deres Excellence Communicerede Kongl: Befahling angaaende at indhente vedkommendes Relationer og Betænchninger over endeel til Landets og det almindelige Beste tienlige puncter; haver jeg, paa giorde reqvisition til vedkommende forvalter, saa viit det mig allernaad: anbetroede Jægerspris Amt og dets Beskaffenhed vedkommer, over de til Landvæsenet og hvad deraf dependerer der udinden henhørende puncter erholdet saadan Erklæring som forlagde Copie udviiser; Indstillende i øfrigt, hvor viit samme paa sine Stæder maa nyde Bifald. Jeg med megen æstime forbliver

Afslutning

Deres Excellences tienstberedskyldigeste Tiener

P.C.V.Gram

Indledning

Deres Excellence Højædle og Velbaarne Hr. Hoffmarechall og Amtmand !

I underdanig følgen Deres Excellences naadigste Skrivelse af 25 passato, mig indhendiget d. 7 Aug. sidstleden, skulle jeg ej forbigaae den mig derunder tilsagde ordre under:st at efterleve, og min ringe sandfærdige betænchende ang. Jægerspris Amts og Godses rette Beskaffenhed udføre, at deducere, og er det min underd: Erklæring over de Poster udi det Kongl: Rescript, som jeg efter mine ringe Tancher finder kand vedkomme Deres Excell; som højanfortroede Amtmand over Jægerspris saaledes:

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Jægerspris Amt og Gods er i Circumference 4re Miile viijd, har sit eget fra Kongel. Birch beliggende i 2de Kirche Sogner, hvilche indbefatter/: foruden Hovedgaarden som nu er im Matriculered Hartkorn Ager og Eng 113 Tdr. 3 Skp. 3 F(jerdingkar) og Skovskyld 86 Tdr. 2F 2 Alb / Præstegaard, 2de Degne-Boliger, Skovridergaarden, Phasangaarden; Færjegaarden, Annexgaarden, en Vejr Mølle ; Stædets Birchetings Vaaninger og nogle Skov- Betjenters og March- huuse, 6 Landsbyer og 9 Skov-Boliger som beboes af 85 Bønder, iblant hvilche ere inddeelte 506 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. Skov og contributions skyld, som er det gandske Amts og Godses Skov; Mins meget skarp, u-frugtbar og mange Stæder u-døgtig Sædeland, ringe og liden Engbond; Til nogle Byer maadelig græsning, slet og til en Bye fornemmelig Neder Draabyebeboes af 16 Bønder, aldeles ingen Tørveskier. Godset derfore som endnu des..., i henssende til Gaardens slette Beskaffenhed, er sat for højt i HKorn, at de Bønder saasom i Over Draabyehvor boer 13 Mænd som skylder hver af 4 Tdr. 3 Skp. 2 Alb. HKorn icke dog kand saae meere end Byg 4 Tdr:, Rug 4 Tdr: og Hafre 3 Tdr:4 Skp, og maa dog forrette lige saa meget Hoverie som de der staar for 7 á 8 Tdr: ere i megen slet tilstand og Aar efter Aar merchelig eftergive, hvor til en stor deel contribuerer det Daglige continuerende Hoverie hvor med Bønderne her saa vel som andre Stæder i landet hvor Hovedgaarde ere under forpagtning, u-sædvanlig hver Dag betynges og kunde de/da, efter min uforgribelig ringe mening, den slette tilstand paa en føje tiid næst Guds Bistand noch være at remedere, om det i Naade maatte behage Deres Mts: udi 3de Aar af de aarl. Kongl. contributioner den 4de deel allernaad. at reducere og eftergive, og dernist, naar den itzige Forpagtnings Termin er expireret, Forpagtningen at lade opløse, hvilchet venteligen synderlig skulle kunde præjudicere Hans Mts. Interesse; Thi da kunde Stædens Hollænderie som nu bestaar af 160 Stk Kiør, indrettes til 220 Stk. som maatte indbringe aarl. 1000 Rdl ( Græsningen, enten Hans Mts. maatte behage den til skatterne at indrette, hvilchet lige saa om Vinteren kand vorde forsiunt eller og de øfrige Forpagtnings Partientier til at indtage fremmed Creaturer paa ) særdeles maa considereres, da anselige moderationer forpagtere i disse Aar har nydt, gierne forskaffe resten. Da Hans Mts. Skove paa Træ, etc; samt Bøndernes derved idelig arbejde og Travallie, hver aar kunde menageris til 2 á 300 rdl, for endnu adskillige andre particulaire Ting som til Hans Mts. interesse kunde henfalde og observeres og Godset, næst Guds Bistand, igen komme paa fode og Hans Mts. herlighed under egen disposition i alle ting at tilhøre, som er da den eeneste moyen ieg veed og kand peritrere til Godsets opkomst og conservation, og saa viit efter mine tancher kan behøves til denne Postes Besvaring.

Redegørelse

De Poster fra 2 til 7 inclusive, siunes allene at consernere Kiøb- og Handel stæderne af hvilche ingen er her i Amtet, hvorfore henhører til de derover Høybefahlende, hvad om dessin beskaffenhed behøves at replicere.

Agerdyrkningen

Naar ovenstaaende forandring maatte consenteres eller beordres, og Bønderne i nødsfald forhielpes med nogle Stk. Bæster som ved Sygdom og anden u-lychelig Tilfælde efter dem frafalder /: hvilchet og hidtil allernaad. er bleven considereret, og derfor paa de Trengendes vegne allerunderd: tachsigelse frembærer :/ Kand Agerdyrchningen meget vel Befordres af de Ager-Dyrchere som nu ere og ved Amtet findes at være Etablered. Og som hans Mts. allernaad. har forundt alle andre hans Mts. Godser i Landet det Beneficium, at naar nogen Bonde antager en øde Gaard, hand da efter de ved Gaarden befindende omstændigheder nyder i ringeste et aars frihed for alle Kongl: contributioner at svare, ligesaa for de med Stæderne heftende Restancer allernaad: er befriet; Saa lever jeg i det allerunderd: Haab at Jægersprises Gods ligeledes under samme Beneficium allernaad: bliver considerered, hvilket kand foraarsage det unge Mandkiøn desto større Begierlighed Gaarder og Stæder at antage. Hvilchet saaledes allerunderd. til allernaadi: Resolution og Bønhøring indstilles.

Afslutning

Haaber saa i underd. at have efterkommet Højst bem: Deres Excellences naadige ordre, Som nest Guds Naades beste ønske, Lifs Tiid forbl: deres Excellences Naadige Herres underd: ringe Tiener. Jægerspris

d: 22 Aug: 1735

H.W.Eller

Conform med den mig tilstillede original Erklæring, testeres

P.C.V.Gram

Deres Excellence, Høj-og Velbaarne Herre Hr. Nicolaus Baron von Gersdorff Ridder og Deres Kongl. May:ts Højstbetroede Geheime Raad, Kammer Herre, Stiftsbefalingsmand over Sædlands Stift og Amtmand over Kiøbenhafns Amt.