Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Kalundborg
Transskribent: Aase Højlund Nielsen

Skrivelse fra byens købmænd

Indledning

Velædle Veleviise Hr Borgemester og Raad I Callundborg Gunstige Øfrighed!

Effter hands Kongl: Majst. vores allernaadigste Konge og Herres allernaadigste Rescript till Forrige Stift Befahlnings Mand Høy og Welbaarne Hr Geheime Raad von Holstein dattered d 25 Juny Ao 1735 saa vell og Wores itzige Stiftsbefahlnings Mands Høy og Welbaarne Hr Baron von Gersdorfs till Derres Weleviisheder Derpaa fulte Adres under Dend 19 July sidstleden andlediges Wj underskrefne Borgere her af Byen, udj allerdybeste Underdanighed at Andrage, Aarsagen til denne fattige Byes Ringe tilstand.

Da er det at beklage at Byen udj nogle Aar Mærchelig hafver aftaget, ja Een stor deel af Borgerskabed meget forringet sig som bestaar derudj.

Byens handel og næring

- at de faa Negotierende her i Byen der skulde leve af Korn handell beklager sig, at de her omliggende Herrer Proprietairer ey alleene aarligen lader forbyde deres til goedserne hendlagde Bønder, at selge deres Kornwahre I Kiøbstederne, mens herskaberne sielv afhandler Bønderne Derres Korn hvoraf Een deel giør Et andseelig Oplag Som ey er Kiøbstæderne til ringe præjudice.

Om bevægelser i handel og næring

Foraarsager det og een Stoer deel, at her af denne Fattige Bye Er Paa Nogle Aars Tiid udtrocken Een anseelig deel Børne Capitaler, Saa at dend Assistance Indbyggerne her tilforn haft til Derres handelsfortsættelse maa nu mangle Dennem.

Skibsfart og varetrafik

Er det icke heller til ringe Skade for Denne Fattige Bye saa vell hos Dette heelle Riige, at undersaatterne ey evned anden udveje til at afsette dend Welsignede Sæd (Gud saa Rigeligen huert Aar med deeltes) end alleene til Norges Riige huor det formedelst dend Ofuerflødige Mængde af tilførsell, Er udj saadan Ringe Priis, at fast alle Stæderne udj Dannemarch Aarlig Aar, tager u-bodelig forliis og Skade, Ja Norges Riige tiltager aarlig Aar formedelst Skovenes Oprydning, at huor tilforne veed Een Gaard ey har været meere end 1 a 2 tdr udsæd, Er nu formeeret til 6: a 8: og fleere tønders Sæd Saa det ey alleene andsees til Kiøbstædernes mens end og endelig til Land Mandens Største Ruin og fordærfvelse her i Landet Thj formedelst dend handlende haver Iidelig forliis, nødes de till enten at give Bonden gandske ringe for sine Wahre, eller og i tiide at aflade med handelen. For 5 a 26 aar siiden da hollænderne loed hendte Derres Korn Wahre fra Dannemarch, da var alleting her j landet udj Floor mens siiden Dend handell ophørte og hollænderne begyndte at Søge Øster Søen Er de Farrige undersaater udj dette Riige blevne u-hørlig Suæcket. Det var at Øndske at dend Almægtige Gud Wilde I Naade Bane dennem Vejen igien.

Lav, societeter og næringsdrivende

Findes her og Een deel Handverchsfolch, baade Felberede Snedkere og Møllere, som bedre kunde leve af deres Handværcher end de Handlede ved disse Tiiders Negotie, disse bruger ey alleene anden Borgerlig Næring, mens end og Negotierer med Bonden, kand udskibe Skiechelige Qvantiteter af Korn Vahre, ja end og Selger til Bonden, Salt Homble, Tiære, Toebach, Træskoe og Wiidere, Da andre som deraf buurde leve, til temmelig Nachdeel og Skade.

Afslutning

Gud gifue Naadelig Wores allernaadigste Arve Konge og Herre, De beste raad til dette Fattige Lands Fremtarff og Beste, Denne vores Allerunderdanigste Demonstration, Wilde Derres Weleviisheder Gunstigst Behage at insinuere hands Excellence Hr. Baron og Stifft Befahlnings manden til nærmere Recomendation.

Wj lever udj ald Ærbødighed

Callundborg d 25. July. Ao. 1735

Welædle Weleviise Hr Borgemester og Raads Ydmyge Tienere
Kristian Coerdsen
Hans Ottesen Langemark
Casten Kruuse
Lenert Nielsen Kirch
F:W:Borthig
Lauridz Gyng
Samuel Bergen