Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Korsør
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Anonym indberetning fra Korsør

Byens handel og næring

Denne Bye er stor fare undergiven for oversvemmelse og ødelæggelse af indfaldende Høye Vandfalde; saasom Byen er kun liden og de fleste som er i den ere Fattige, saasom Fiskere, Vognmænd, Matroser og Daglønnere, saa falder det denne liden Bye utaalelig at forrette de mange frie Reyser, som forefalder. Det var derfor billigt at SkielskiørKiøbstad, som ligger 2 miile herfra og findes udi langt bedre Tilstand end denne fattige Mand - satte byens Indvaanere til hielp med samme Frie Reysers bekostning, ligesom Holbecher tillagt Ringstedog som de frie Reyser aarlig beløber sig til 120 af Corseur bye, at Skielskiør da i det mindste maae betale nemlig 60 Rd.heldst efterdi Corsøer bye desforuden maae forrette alle frie Transporter, tilmed er Skielskiør paa en halv Snees Aar meget forbedred baade med Handel og Næring samt een Mængde vel-havende Kiøbmænd og Indvaanere og derimod Corseur baade i Handel og Næring aftagen.

Om bevægelser i handel og næring

Corsøer bye har altid været ansat høyere i brandstyr, Taxationer som og i Krijstiide me Reejse Styr og Baadsmands-Skatter, end Slagelsebye, da det dog er velbekient, at Slagelse er meere end 2 Gange saa stor og god som Corsøer baade paa formuende Indvaanere, smuke Bygninger og daglig Næring. Ligeledes er Corsøer anseet meere end dobbelt saa høyt som Skielskiør bye, endskiønt den af Størelse er fast lige med Corsøer, mens af bygning, Handel og Næring langt bedre, af hvilken Aarsag Corsøer bye i sine Skatter behøver Moderation om iche hellers de faae her endnu værende fattige Handverchsfolch gandske skal forlade byen og flytte derhen hvor Skatterne ere taalelige.

Skibsfart og varetrafik

Aarsagen til byens afgang udi Handel og Næring er denne, at alle Skiberomme, som vil Seigle herfra til Norge, Jyllandog andre fremmede Stæder, maae først gaae til Nye-borg, for der at Clarere Fyr-Penge, ligeledes skal de Skiberomme giøre, som kommer fra Nord-Søenog Jylland og vil til Corsør, hvorover de mangfoldige Nordske Skibe og fremmede som hidbringer heele Ladninger Tømmer, Fiske-Vahre og andet til Staden og derimod tilhandler sig heele Ladninger Korn-Wahre, nu gandske udebliver, thi een Skipper, som kommer fra Nord-Søen, Jylland eller andre Stæder, kand langt leettere beseejle Corsøer Havn end Nyeborg og kunde undertiden have losset og ladet, førend Vin-den føyer hannem at komme fra Nyborg til Corsør.

Her kunde Byen helpes, om Hans Mayst. vilde Resolvere, at de fartøyer som enten kommer fra Nord-Søeneller Jyllandog vil her til Staden, eller og de som igien Seyle herfra til Nord-Søen og Jylland maae Clarere og betale Hands Maystts.Rettigheder af Fyr-Penge og deslige her ved Told-Stædet, maatte Erleges og Tolderen derfore enten å parte Regnskab maatte aflegge - eller og Quartaliter, eller og maanetlig tilstille

Tolderen i NyborgExtract af hvis oppebaaret er, og derhos hannem de indkomne Penge tilsende, dette var meget nyttig baade for byen og de Søefarende, som ellers saa ofte'maae forsømme god Vind.

Redegørelse

§4

Med Færgeløbet har det følgende Beskaffenhed. Hands Kongl. Mayst. Fr. 4 giorde ved deværende Stiftsbefalingsmænd 1707 den Anordning, at Magistraterne i Nyeborgog Corsøer, som da var Eyere af begge Stæders fartøye skulle aftræde samme for betaling til Borgerskabet og Magistraten, efter den etid Directe derudi at Interesere, ved hvilken Allernaadigst Anordning det er Forbleven og endnu Continuerer, udi nogle Aars Tiid derefter vare begge Stæders Interessentere gandske Eenig, saa at hvad der fortientes paa begge Stæder kom til Cassa, og ved Aarets udgang skeede deelingen lige til eenhver, eftersom hand eyede Parter, men som Corsøer byes Færgeløbs-Interessentere, var saa ulyckelig 1715, at deres beste og største Smacke, blev ved Trans-porten til Landet Ryggen af fienden borttagen, som til Dato ey er bleven betalt,endskiønt Interessenterne dog var Forsikred af Hands Mayst. skadesløs for fientlig obpringelse, Hands Mayst og Resolverede paa Admiralitets Forestilling, at udbetale derfore 1200 Rd. til Interessenterne, De haver siden den Tiid ey været i den Stand, at kunde nogen anden for den bortblevne Smacke anskaffe, Hvoraf haver da Interessenterne i Nyeborg taget Anledning at ophæve den forige foreening og derimod udverket sig een Kongelig Anordning alleene at nyde hvis Fragt som Fortienes fra den, og de i Corsøer den fragt, som de og selv fortiene. Ved den Anordning haver og Nyeborg dobbelt saameget nytte af færgeløbet end denne Bye fordedelst de mange Fragter med Qvæg og Hæste derfra, og tilmed er vel Vitterligt at de fleeste frie Transpor-ter skeer fra denne Side.

§ 5

Hvis da nu iche Hands Kongel.Mayt. allernaadigst som før er anordnet, resolverer, at samtlige Nyeborgsog Corsøers Færgeløbs Interessentere, skal være lige deelagtig udi hvis Fragter,som ved begge Stæders Færger vorder fortienet og det af deels til Interessenterne ligesom eenhvers Part er. Saa er det umuelig at Corsørs Interessentere i fremtiiden kand holde deres Færge-Smacke i behørig Stand til Hands Maysts. Tieniste og de frie Transporters Befordring, formedelst de ey efter Forordningens tilhold maae søge nogen Retour fra Nyeborg, saalenge den allernaadigste For-ordning stor ved magt at et hver Stæds Interessenter skal for sig alleene beholde hvis Fragt der kand fortienes.