Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Nykøbing amt
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Amtmandens indberetning

[Note 1]

Amtets tilstand, beskaffenhed og produkter

Dette Land besaaes med Rug, Byg og Havre, hid og did lidet Hvede, og af Udlæggerne indtages noget aarlig til Ertesæd. Landets Beskaffenhed er saaledes, at man de meste Stæder ei kan faa mere end 4 a 5 Tønder efter l Tønde Udsæd, undtagen Gietzøerskanten, som er 3 Sogner, hvor man kan giøre Facit paa det 6de Korn, ligesom Gud giver Vext; og paa faa Sogner nær faar Bonden ikkun lidet Høe.

Under dette Land sorterer 2de smaa Øer, Bøttøeog Hasseløekaldede, hvoraf den første fournerer Landet med Smør og Melk og den anden med Haugegevexter, nemlig Rødder, Roer, Løg med videre, ligesom Amagerforsyner København.

Saa haver og dette Land ikkun lidet Tørveskiær, men smukke Skove.

Visse Aaringer efter Veirligets Beskaffenhed falder ogsaa her i Landet endel Mannakorn.

Om bevægelser i handel og næring

Her udi Landet haver Bønderne ingen at handle med uden disse 2de Købstæder Nyekiøbingog Stubbekiøbing, hvor der er faae Negotianter, ja, allermindst Stifficanter, af hvilken Aarsag jeg ei andet kan sige, end at Landet mere aftager end tiltager; thi hvad Bonden af dem skal kiøbe er ei lettere, men snarere dyrere udi disse Tider end tilforn, og hvad Bonden skal selge, faaer han l Mk. til 2 Mk. mindre for Tønden, af end udi andre Provinder, thi han er bunden til disse 2de Købstæder og deres Kiøbmænd, som al Negotien dependerer af disse to Købstæder.

En merkelig Aarsag, at Landet har aftagen, er denne, at siden 1729 kan man ei sige, at Landet har haft sin Afgrøde som udi forrige Aaringer, det Bønderne og al Præsteskabet klager over. Thi omend Kornet har tegnet sig temmelig paa Marken, haver det dog ei givet noget udi Skieppen, og det lidet, de har haft at selge, haver de faaet lidet for Tønden af. Endel reiser sig og Landets Aftagning deraf, at Vor Herre har udi nogle Aar straffet med Død paa Folk, Bæster og Creaturer. Og som dette Land intet andet har at leve af eller at giøre til Udgifter og udi Penge end bare Kornet, og det feiler med dens Pris, saa er let slutte, hvad Tilstand Landet kan være udi. Dette bestyrkes endog med dette og er notoire, at her ingen Græsgange haves, saa at Bonden de meste Stæder intet kan tillegge, men naar noget bortdøer, maa de betienne sig af Landets og fremmede Landes Hesteprangere. De Penge afgaar dem udi deres Reveneuer, ja, de maa søge Credit hos Kiøbmanden, der ei heller skiber - efter Ordsproket - uden Vand.

Ved denne da Landets slette Tilstand ere de unge Karle saa faa, der kan have en Snes Daler til at antage en Gaard med, siden mere, saa at man haver ondt ved at oplede Beboere. Og naar man da faar dem opspurgt, ere deres Capitaler ei større, end som meldet er, som er ikkun lidet til at sette en Gaard udi Stand med. Og reiser denne Karlenes slette Tilstand deraf, at Bonden for Fattigdom[s] Skyld giver liden Løn, da en Karl udi forrige Tider fik mere, ja, vel og Sæd paa Marken, saa at, naar en ung Karl dér udi forrige Tider, der fik Sæd udi Løn af Bonden, kunde uden Bondens Skade selge 5 til 6 Tønder Korn, kunde han giøre Facit paa 10 til 12 Rdlr., og nu udi disse Tider kan han ei faa mere end 5 til 6 Rdlr. i det højeste. Og derfor ere de bange for at antage Gaarder, hvortil de saa godt som skal trues og lokkes, efterdi de heller antager Huse og gaaer ' som unge Karle end antager Gaarder, thi saa kan de udi et Par Dage eller tre forhverve med deres Arbeid det, de kan leve af udi en Maaned, ja lengere.

Jeg har meldet om Sæden og Græsningen, jeg maa og melde lidet, at dette Land er ulykkeligere end andre, idet de alting til deres Udgifter skal tage af det bare Korn, intet har at selge af Ost og Smør, Creaturer smaa og store. Ja, det lidet nogle kan have, faaer de intet for, ja, tit maa de æde det selv op for Mangel af Kiøbmænd, hvilket de dog i Siællandog Fyenkan giøre Fal, om det end var Høns og Æg, som dog alt giver Penge; mens for det lidet Bonden her udi Landet kan faa selget er Prisen denne, naar Bonden selv betaler Consumptionen: Et Lam kiøbes for 24 Sk. til 2 Mk., en Gaas for 10 til 12 Sk., et Par Høns for 8 til 12 Sk., et Par Kyllinger 4 til 6 (8?) Sk., et Pund Smør 5 til 7 Sk., ja, udi Aar for 4 Sk., en Snes Æg 4 til 6 Sk., Honning en Potte 10 til 12 Sk., Vox et Pund for 16 til 20 Sk., ja, det lidet Høe, Bonden paa faa Stæder kan selge, maa han for Mangel af Kiøbmænd selge Læsset for 4 til 5 Mk.Jeg kan ei forbigaa at melde, at dette Land, som er Bijous af Skov, Vildt og Fiskerie og slige Herligheder, er meget højtskyldende og skulde for mange Aar siden haft Reduction udi Hartkornet, efter en Revision af Arent Nagel[Note 2], som maa findes ved Rentecammeret, og mange Gange af mig er indberettet. Thi her ere Gaarder paa 10 Tdr. Hartkorn, der ei saa mere end 6 til 7 Tdr. udi hver Mark, endog paa de Stæder, hvor Afgrøden ei kan ventes høyere end 4 til 5 Tdr. efter l Td. Udsæd. Og hvoraf skal saadan en Mand tage sine Udgifter, helst naar han faaer lidet Korn og lidet for Tønden. Mit Positum staar da fast og er Sagen i sig selv[Note 3].

Skibsfart og varetrafik

Har jeg, saavidt Amtet dependerer af, forklaret udi den anden Post; thi med de tvende her i Landet værende Kiøbstæders fattige for rige og raisonable Kiøbmænd skal Landet handle.

Fabrikker og manufakturer

Fabriqver eller Manufacturer haves her ingen paa Landet, men de paa Landet haves ere Smede, Skomagere, Vævere, som Forordningen tillader, hvor med den 6te og 7.de Post forbigaaes, undtagen: med slige smaa Handverker er Landet velforsynet og ingen Mangel haver paa, saavelsom paa andre Indbyggere til at dyrke Landet, mens snart for mange Indsiddere.

Agerlandet og dens Dyrkelse finder jeg intet at kan forbedres, mens hvad dette Land kan fattes, har jeg udi 3die Post mentioneret og udførlig deduceret, og kort sagt: Landet er meget høytskyldende, ja, mange Stæder tager stor Skade af Vildtet, hvorfor de ingen Moderation nyder. Og som dette Land ingen Tilførsel haver af Brænde, maa de paa de meste og skovløse Stæder brænde deres Foring til Skade for Giødskning til deres Jorders Drift, og hvorved Sædelandet bliver mager.

Afslutning

Nyekiøbing, den 20. Julii 1735.

Noter

[Note 1] Hans Landorph, f. 1689, S. af Generalfiskal Jørgen L. og Catharine Mejer, blev Student 1707 a, Sekretær i danske Kancelli 3. Juli 1711 b, Vicelandsdommer i Fyen og Kancelliraad 3. Aug. 1716 c, Landsdommer og virkl.Justitsraad 1. Maj 1719 d, Amtmand over Nykøbing Amt 2. Nov. 1722 e og Etatsraad 22. Juni 1731 f. Nobiliteret 31. Dec. 1734. G. 29. Marts 1729 m. Magdalene Christine Lutzow, D. af Ge-hejmer. H. U. L. til Søholt, dbt. 19. Nov. 1709 a. - Landorph fik Ord for at have været en slet Husholder, men tillige hedder det, at han "i Henseende til sit Hjertelav var den ædelmodigste Mand og Godheden selv mod sine Underhavende og havde det ømmeste Hjerte mod Fattige, ja, han gav, til han selv manglede" g. Dette sidste er vel næppe pointeret saa stærkt uden Grund, men synes at modsiges noget ved denOmstændighed, at L. i Aarene 1726-29 stod anklaget for en Kommission paa Gr. af Mangel paa Paapasselighed i Embedet som Amtmand; bl.a. havde han undladt at "inqvirere, hvorledes Bonden er medtagen", og at tilse, hvorledes de pløjer eller saar og holder Hus". Sagen var rejst i Anledning af en Række Misligheder hos en Del loll.-falsterske Embedsmænd og Slotsfunktionærer m.fl. - bl. a. mod Oberst Ulr. Fr. Storm, Kapt. Joh. Bengt Ellermann (se Note 18), Løjtn. Erich Geding, Overførster Conrad Ryge, Skovrider Fr. Henning, Slotsfoged Jens Gymoes, Regimentsskriverne Erich Erichsen og Jacob Jørgensen samt Forpagterne Jørgen Lundsgaard paa Nørre Ladegaard, Peder Simonsen Alrøe paa Korselitze og Ditlef Flindt paa Skørringe -, og Anklagen gjaldt for Oberst Storms Vedkommende Uretfærdigheder mod Bønder (overdrevne Friægter) og Soldater (Mishandling), for Regimentsskriver Jørgensens Uorden i Regnskaberne og andre Malversationer og for Ladegaardsforpagternes Vedkommende forskellige Uhæderligheder og Bondeplagerier. Med alt dette havde Amtmanden set igennem Fingre og især ikke taget sig af Bøndernes Sag. Dog slap han, ligesom de fleste andre anklagede - Regimentsskriver Jørgensen undtagen -, uskadt fra Sagen h. Snarest var hans egen ofte omtalte Ødselhed i Forbindelse med de slette Tider Aarsagen til, at hans Formuesomstændigheder efterbaanden blev meget slette. Efter sin Moder, der som Enke havde giftet sig med Kancellr. Hans Daniel Ahlefeldt til Baadesgaard og efter dennes Død havde udkøbt andre Arvinger, arvede Landorph Baadesgaard med vidtstrakt Gods og 5 Kirker; men for den slette Økonom blev det, særlig i de vanskelige Tider, intet Aktiv. For at rejse Penge maatte han optage store Laan i Gaard og Gods, og dog vedblev han at tilkøbe Bøndergods, formodentlig i Haab om bedre Tider og lokket af de lave Priser. Saaledes købte han adskillige af de Gaarde, Folk havde vundet i det saakaldte "Lollandske Jordegods Lotteri", som Kongen havde oprettet med ret usælgeligt Gods som Gevinster, og 1727 tilskødede Major Joh. Math. Toppel ham Gods for 3257 Rdlr., hvorpaa L. kun var i Stand til straks at udbetale 100 Rdlr. og love et større Afdrag til følgende Nytaar i. Landorphs Hovedkreditor blev Prinsesse Charlotte Amalie, efter at hun, hvem han i Forvejen skyldte 7000 Croner, havde overtaget en Del af hans Gæld, nemlig 15,000 Rdlr. kurant 16,000 Croner, til afd. Schoutbyn. Brandt til Gammelgaard. Angaaende en Gæld til samme Brandt paa 4000 Rdlr. kom L. 1736 i Proces, idet han efter Brandts Død paastod at have fyldestgjort ham "men forsømt at faa Kvittering" j.Prinsessen omtales som Landorphs Velynderinde, men hendes Velvilje synes at have faaet en forstaaelig brat Ende; thi i August-September 1736 lod hun sig indføre i Baadesgaard og Gods for sit Tilgodehavende, lod dens 1135 Td. Hk. stille til Auktion i Københavni Februar 1737 og blev selv højestbydende med 48.000 Rdlr. k. Dermed var alt tabt for Amtmanden. Rygter havde allerede i længere Tid fortalt, at Landorphs Transaktioner nok ikke var helt uangribelige, og nu viste det sig, at han havde benyttet sin Stilling til at dække over egne mislige Affærer. Saaledes havde han optaget Laan mod Sikkerhed i sit Gods til langt over dettes Værdi, idet han for hver ny Kreditor havde skjult foregaaende Prioriteter, havde solgt af sit pantsatte Gods uden Kreditors Vidende og forstaaet at besnakke eller underkøbe Landstingsskriveren, vistnok Valentin Christopher Guldbech (Aarbog for Lolland-Falsters Historiske Samfundse, Aarbog 1918, Pag. 86, Note 44), til at gøre falske Tilførsler i Skøde- og Panteprotokollen l. Af Nykøbing Latinskole og Hospitals Midler, hvormed han havde Tilsyn, havde han optaget Laan paa flere 1000 Rdlr. og derpaa udstedt en "mislig" Obligation, osv. m. Prinsesse Charlotte Amalie, der nu var bleven Ejer af Baadesgaard, kom derfor til at staa overfor en Række af Godsets ufyldestgjorde Kreditorer, som hun dels udkøbte, dels kom i Proces med k. Adskillige af dem led betydelige Tab, saaledes Latinskolen. Prinsessen fik 1737 eftergivet Godsets gamle Skatterestancer, der beløb sig til 2163 Rdlr. n. Efter at Generalprokurør Andreas Hojer havde indsendt en Redegørelse om Landorphs Misligheder, beordredes Generalfiskal C. W. Smidt 20. Sept. 1737 til at rejse Tiltale mod ham o. og 25. Okt. s. A. nedsættes en Kommission til Undersøgelse p.; imidlertid indsattes en konstitueret Amtmand. 26. Marts 1738 faldt Dommen, og Landorph dømtes "fra Embede, Ære og Værdighed" q. Desværre synes Sagens Akter at være gaaet labt; muligvis er de fjernet, da Landorph efter Ansøgning erholdt en noget reserveret - og ufortjent - Æresoprejsning 9. Jan. 1739 r. Det hedder sig, at Oprejsningen blev udvirket af hans Kone, for hvem adskillige, bl. a. Prinsesse Charlotte Amalie, synes at have næret Medynk. Generalprokurør Hojer udtaler sig fordelagtigt om hende og fremstiller, hvorledes ogsaa hun var bleven ført bag Lyset af Landorph, der ved Ægteskabets Indgaaelse havde forstaaet at give hende og hendes paarørende et falsk Indtryk af sin økonomiske Stilling s, og betegnende er det, at hun senere som Enke testamenterede det eventuelle Overskud i sit Bo til Nykøbing Hospital v, der ved Mandens Uhæderlighed havde lidt saa føleligt et Tab. Hun fik til-staaet en aarlig Pension paa 100 Rdlr. Ægteparret levede derpaa under smaa Kaar i Nykøbing, hvor L. døde efter "langvarig Svaghed" 4. Mai 1748. Det blev fortalt, at L. gik omkring t Nykøbing med en Potte for at bede om Mælk t, men dette turde vel være Overdrivelse eller en tilfældig Hændelse, i alt Fald viser Skiftet efter hans Død, at Familien beboede en Lejlighed for 24 Rdlr. aarl., og at den endnu havde et efter Omstændighederne ret godt Indbo i Behold, nemlig i Salen adskillige indlagte Møbler og "Røslæders-" og "Guldlædersstole", i Dagligstuen flere lakerede Møbler samten indlagt Skænk med Sølvtøj o.s.v. - Rester af Fortids Herlighed. Ligeledes holdt de 2 "Tjennestebud" og betalte l Rdlr. 2 Mk. aarlig for deres egen Stol i Kirken. Men Pengeforholdene var stadig fortvivlede; Enken maatte laane Penge hos sin Lavværge, Apoteker Seidelin, til Begravelsesudgifterne, og det viste sig, at L. havde pantsat sit Ur. Boets Gæld var 8001 Rdlr., Aktiverne kun 260. Enken og den 14-aarige Søn fragik Arv og Gæld u. Hun døde 20. Nov. 1775 v. Sønnen var død forinden, (a. Biogr. Lex. - b. Sjællandske Reg. 1711 Nr. 184. - c. Fyenske og Smaalandske Reg. 1716 Nr. 39. - d. do. 1719 Nr. 19. - e. Bloch: Stiftamtm. og Amtm. i K. Danmark. - f. Norske Reg. - g. P. Rhode: Loll.-Faist. i Udg. II p. 289. - h. "Inkvisitionssagen imod Justr. og Amtm. Landorph 1726" og "Protok. og Docm. vedk. den falsferske Inkvisitionskommission" i Rentekammerets Arkiv, jfr. E. Holm: Danm. Norges Hist. 1720-1814 I p. 356 og Henvisninger. - i. "Skøde- og Adkomstbreve vedk. Baadesgaards Gods 1665-1737" i Rentekammerets Arkiv. - j. Smaalandske Tegneiser 1736 Nr. 71. - k. "Jordebøger, Docum. og Breve vedk. Baadesgaards Gods 1726-37" i Rentekam.s Arkiv; Loll.-Falsters Landstings Skøde- og Panteprotokol 1734-61 A. p. 282 ff. - l. Sjællandske Tegn. 1737 Nr. 520. Indlæg. - m. Hofm. Fund. VI Loll.-Falst. p. 172, 200; Kirkehist. Saml. 4 R. III. p. 477 f.; Nykøbing Katedralskoles Indbydelsesskrift 1868 p. 14-15. - n. Rentekammerets Relations- og Resolutionsprotokol 1737 Nr. 9. - o. Sjællandske Tegn. 1737 Nr. 520. - p. do. Nr. 563. - q. Memorirer og Breve XXII p. 205 f. - r. Smaalandske aab. Breve 1739 Nr. 4. - s. Sjællandske Tegn. 1737 Nr. 520. Indlæg. - t. P. Rhode; Loll.-Falst. 2 Udg. l p. 305. - u. Nykøbing Købstads Skiftedocumenter 1746-49. - v. do. Skifteprotokol 1773-81 p. 121).
[Note 2] En Arent Nagel nævnes 1688 i Fyenske Kontors Kopibog a uden nogen som helst Oplysninger. Muligvis er han den samme A. N., der senere i 10 Aar var Forpagter paa Ringsted Kloster og dér led et uopretteligt Tab ved Kvægsyge, hvorfor han efter flere forgæves Ansøgninger om "Brød" 24. Juli 1722 opnaaede Udnævnelse til Byfoged i Roskilde b. Allerede Aaret efter døde han og blev begravet 15. September, (a. p. 94. - b. Sjæll. aab. Br. 1722 Nr. 227. Indlæg).
[Note 3] Stiftamtmand Neve støtter ikke Landorphs Forslag om Skattelempelser, men hævder, at Falster ikke er værre stillet end det øvrige Danmark, men er "meget frugtbart". Er der Mangel paa Græsgang, er det dog ikke værre, end at "de Inconveniencer, som deraf følger, ved nogen Vindskibelighed eller Kunst kan borttages eller forandres". (Neves Indberetning 1735).