Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Nykøbing F.
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Magistratens indberetning

Byens handel og næring

Bestaar af maadelig Kornhandling og hvad til Bonden vorder udsolgt af grove Varer, som dog formedelst Bondens slette Tilstand udi disse Aaringer paa en 7 a 8 Aar at regne vorder udestaaende og ei betalt, som Borgerskabet lider Skade ved. Ellers er 3 a 4 Kremmere, som bruger en liden Kremmerhandling efter Landets Tilstand.

Om bevægelser i handel og næring

At Borgerskabet aftager forvolder 1ste Postes Indhold, saa at Kiøbmændene, som handler med Korn, hvorved at Prisen paa Indkiøbet har været efter Formening temmelig billig, og dog ved Bortførselen og Udskibning taber paa Tønden l Mk. 8 Sk. og l Mk. 12 Sk., snart almindelig 2 Mk. Og ved samme Aarsag taber og Landmanden paa Kornet, som er det eneste, her udi Landet er til Indkomst. Og naar da Bonden for samme Aarsags Skyld intet kan afdrage sin Skat og Afgift, maa Borgerskabet og Kiøbmænd nødvendig lide Skade paa deres Forstrækning.

Skibsfart og varetrafik

Den meste Udførsel af Byen med Korn sker ved Byens egne Fartøyer og iblandt ved andre, saasom fra Dragøeog Nackskov, og ellers kan hende sig, at fra Flensborgkan komme med en Kiøbmand et Fartøy, som kiøber en liden Ladning Korn

Og hvorledes Skibsfarten her er beskaffen, da er den god, saasnart Fartøyerne kommer ind udi Reveren, forsaavidt at et Fartøy ikke er over 20 Læsters Drægtighed med Ladning, ellers tiltager [det] ved Skibbroen, formedelst at Grunden er meget opfyldt.

Skibberommenes Drægtighed og hvormange følger herefter (p. 12 f.) anført med videre. Og hvor Farten herfra falder er til Københafnmed Korn. Igien tilbagetager [de] Salt, Tiere, Hør, Hamp, Jern, Sæve, Toback samt Læder. Tran, Vin og franskBrendevin, saavelsom Gevyrtz med videre. Ellers sker det og, at nogle Fartøyer gaar til Norgemed Korn og faar Trælast og Fiskevarer igien samt Jern, og iblandt til Lybechog [har] til Baglast Murstene og Tagstene, Humble og Hør og Hamp og andere smaa Kramvarer og Specerier. Det hender sig vel og, at et Fartøy herfra aarlig gaar til Aalborgat hente Sild. Saa sker og [at det] iblandt reiser til Flensborgmed Korn og til Bag- og Hiemlast [har] Stene samt Hør, Hamp og Humble, item Tiære.

Fabrikker og manufakturer

Privilegier til fabrikker og manufakturer

Er ingen Fabriqver eller Manufacturer her ved Stæden. Eiheller vides, at der nogen Tid nogit har været.

Lav, societeter og næringsdrivende

Bliver herefter ved hosfølgende Mandtal forklarit. Allene Byen er saa overflødig forsynet med Håndværksfolk, og af Mangel paa Arbejde ere de fleste fattige.

Følger nu Borgerskabet alle i Almindelighed og enhver i Særdelished, hvad Brug og Tilstand de ere udi, saavidt os kan være vidende - - -:

  • Peder Lund. Kiøbmand. Handler med Korn og Bondehandling af grove Varer. Tiltager udi Handlingen. Er nylig kommen til Byen og nedsat sig.
  • Hans Hendrick Hinckeldej[Note 1]. Udi lige Handling, men dog er Forskiel paa Kornhandlingen.
  • Jacob Sørrenssen. Handler med liden Bondehandling af grove Varer sampt Øl og Brændevin. Af maadelig Stand, dog saa han kan svare for sig.
  • Oluf Thugessen. Af lige Handling med noget Korn at udskibe. Og saavidt vides uden Gield.
  • Hans Martner. Har temmelig Kræmmerhandel og ligesaa med Korn. Har nylig nedsat sig og af maadelig Stand, saavidt vides.
  • Hendrick Thugesens Enke. Er meget fattig.
  • Jørgen Wolder. Hattemager. Har Laug udi Kiøbenhafn. Boer til Leie; har ingen Midler.
  • Christopher Møller. Bruger Ølsalg og Smaakram. Har ringe Næring og ingen Midler.
  • Jørgen Geblerog Carl Marchart[Note 2]. For Lollandog Falsterer priviligeret at arbeide udi Kaaber efter Privilegium af 24de Martii 1731. Har ingen Midler.
  • Jørgen Pedersen Fincke [Note 3]. Glarmester. Flittig, men har sin Flid at tilskrive, at han har Levnetsbrød.
  • Hendrick Petterssen. Hattemager og meget gammel og [har] derfor afstanden Håndværket til sin Svigersøn. Er af fattig Tilstand og har Laug med Hattemagerne udi Kiøbenhafn.
  • Christen Lauritzen. Har lidet Kornhandling og Kroeholdsnæring. Er gammel og af temmelig god Tilstand.
  • Johan Gynter Franck. Er Parücqvemager og fattig.
  • Gotfried Skiæfler [Note 4]. Regiments- og Byens Feltskiær, og paa det sidste er Privilegium- af Dato 26. Januarii 1731. Har ingen Midler.
  • Jens Madssen. Er Bødker og fattig.
  • Søren Jenssen. Gammel og bruger Smaakram ved Markeder. Er fattig og afdanket Soldat.
  • Frederick Asmussen. Kroeholder. Af middelmaadelig Stand. Boer udi Leiehus.
  • Laues Poulssen Martner [Note 5]. Nylig nedsat. Bruger Kræmmerhandling. Vides ikke, han har Midler.
  • Hans Rydse. Er af Skomagerlauget, mens meget fattig.
  • Casper Schrøder. Er priviligeret Vertshusholder efter Privilegium af 11. Dec. 1730[Note 6].
  • Madme sl. Linds. Boer udi Marriboe, men holder Krambod her og har maadelig Næring[Note 7]
  • Claus Seidelin. Priviligeret Apotecher efter Privilegium af Dato 19. Januarii 1731 og af god Tilstand[Note 8].
  • Hans Forbus. Revslager. Fattig[Note 9].
  • Plilup (!) Kypler. Dreier. Fattig.
  • Jacob Blieskov. Maler og tillige har liden Husnæring af Øl og Brendevin og svarer enhver; men ei af Midler.
  • Jockum Pedersen Knappe. Knapmager. Kan svare for sig.
  • Oluf Holm. Kandestøber og ellers af maadelig Tilstand, men har tilsat udi nogle Aar, fordi Omløbere giør ham Indpas.
  • Jørgen Engelhart. En afdanket Rytter. Bruger lidet Kroehold med Øl og Brendevin.
  • Mogens Pedersen. Dreier. Er meget fattig.
  • Jens Pedersen. Hattemager. Ligesaa fattig.
  • Edvart Hincheldej [Note 10]. Handler med Korn og grove Varer til Bondehandel. Af maadelig Tilstand, men har aftaget udi nogle Aar efter 1ste og 2den Postes Indholds Forklaring.
  • Hr. Major Eldermands Frue[Note 11], som holder Farveriet i Stand. Har Privilegium paa Farveriet og saavidt vides udi maadelig Stand.
  • Jacob Synderborg [Note 12]. Har Privilegium paa at være Guldsmed her i Byen af 24de Martii 1731 og Kornmaaler af 20de Martii 1733.
  • Hendrick Smit. Kiøbmand. Har liden Handel og ikke bekiendt nogen Midler.
  • Nicolaj Møller. Sadelmager. Fattig.
  • Jochum Groveog Johan Jæger. Danske Skoleholdere. Fattige.
  • Jørgen Thugessen. Handler med Korn og grove Varer til Bondehandel og tillige liden Husnæring af Øl og Brendevin og hielper sig igennem.
  • Andreas Jenssen Gooed(?). Handler med Hvedemel og er af maadelig Tilstand.
  • Claus Becker. Parucqvemager. Fattig.
  • Lauritz Christenssen. Bødker. Fattig.
  • Christopher Slagter. Fattig.
  • Hans Vogenmand. Fattig.
  • Jiørgen Kiøtt. Afdanket Rytter. Har intet tilovers.
  • Johan Bejer. Bogbinder. Fattig.
  • Asmus Blieskou. Maler. Har temmelig god Tilstand.
  • Christen Feldbereder. Temmelig. Slaar sig igiennem; men ingen Midler.
  • Hans Pedersen. Feldbereder. Ligesom den forrige.
  • Jacob Pheiffer. Afdanket Rytter. Dog lever uden Gield.
  • Mogens Simonsen. Hiulmand. Kan knap faa sit Udkomme.
  • Uldrick Slytter. Bruger Kiøbmandshandel med lidet Korn og grove Varer til Bønder.
  • Peter Nicolajssen. Skoflikker. Fattig.
  • Jens Feldbereder. Fattig.
  • Hans Pedersen. Pottemager. Ligesaa.
  • Peder Poulssen. Vognmand. Ligesaa.
  • Borgemester Claus Flint[Note 13]. Handler med Korn og Bondekram. Staar sig vel.
  • Mathias Glarmester. Fattig.
  • Anders Tustrup, Handler med lidet Kram og grove Varer til Bonden. Er af temmelig Stand.
  • Frandss Skultz. Dreier. Fattig.
  • Morten Goltze(?). Møller. Hielper sig maadelig.
  • Monsr. Lassen[Note 14]. Har Privilegium som Barberer her udi Byen af Dato 10de Maii 1734, og fattig.
  • Simon Melhandler. Handler med Mel. Har ingen Midler.
 • Snidkerlaugs Mæsterne:
  • 1. Peder Pederss. Rosenkilde.
  • 2. Hans Hammerde
  • 3. Hans Vibert.
  • 4. Peder Knudssen.ring.
  • 5. Broderus Kisbye [Note 15]
  • 6. Frederick Jacobssen.
  • 7. Andreas Lauritzen.
  • Disse stræber, hvad de kan, mens iblandt maa fattes paa Næring. Har ingen Midler og tilsammen 7 Stkr.

 • Væverlaugs Mæstere:
  • 1. Mickel Haagen.
  • 2. Tyge Samsing.
  • 3. Christian Mathiess Lemmike.
  • 4. Nielss Hendrickssen.
  • Ere af slæt Tilstand og har liden Næring og udi Tallet 4 Stkr.

 • Smiddelaugs Mæsterne:
  • 1. Hermand Bræmmer.
  • 2. Jacob Severin.
  • 3. Anders Nielssen.
  • 4. Friderick Jesperssen.
  • 5. Mathias Erickssen.
  • 6. Nicolaj Hanssen.
  • 7. Johan Bøsk.
  • Er udi Tallet 7 Stkr. Hielper sig ved deris Håndværk, men fordi Tilstanden iblandt Borgerskabet aftager, faar disse saa meget mindre at fortienne og neppe kan svare Byeskat.

 • Skrædderlaugs Mæsterne:
  • 1. Hendrick Becker.
  • 2. Jørgen Hanssen.
  • 3. Mickael Gielf.
  • 4. Peter Brøckker.
  • 5. Oluf jørgenssen.
  • 6. Nielss Mortenssen.
  • 7. Andreas Møller.
  • 8. Oluf Kaal.
  • 9. Allexander Kingo.
  • 10. Peter Nicolaj Hauendorph.
  • 11. Bertel Grosmand.
  • Udi Tallet 11 Stk., og ungefehr Tilstanden som forrige undtagen Hendrick Beckerog Andreas Møller, som ikke kan tienne deris Føde, men maa tilbede sig den hos andre.

 • Tømmer- og Murmester laugets Mæstere, som er et Fælledslaug, der bestaar af efterskrevne:
  • 1. Christian Fritsker [Note 16].
  • 2. Christian Kolbe.
  • 3. Rasmusjeppessen.
  • 4. Johan Nielssen.
  • 5. Christen Hanssen.
   • 6. Christian Clausen.
   • 7. Svend jonssen.
   • Begge Tømmermænd

  • Ere 7 Mæstere og alle saa godt som fattige, uden Christian Fritsker, som tillige er Slots-murmæster og staar sig vel.

 • Handskemagerlaugs Mæstere:
  • 1. Jørgen Pederss. Blomme.
  • 2. Rasmus Christenss[en].
  • Ere ikkuns tvende og fattige.

 • Bagerlaugs Mæstere:
  • 1. Lyder Knudssen.
  • 2. Samuel Nobelin.
  • 3. Hans Jørgen.
  • 4. Jacob Martens.
  • Ere 4 og fattige, undtagen Jacob Martens, som staar sig vel og foruden sit Håndværk som Bager bruger Kiøbmandsnæring og Krohold.

 • Skoemagerlaugets Mæstere:
  • 1. Jost Nielssen.
  • 2. Hans Danielssen.
  • 3. Hans Hansen Palle.
  • 4. Hans Hendrick Møller.
  • 5. Peder Nielssen.
  • 6. Jørgen Hanssen.
  • 7. Søren Rasmussen.
  • 8. Rasmus Jacobssen.
  • 9. Claus Svendssen.
  • 10. Povel Nicolajssen.
  • 11. Peder Skov.
  • 12. Jacob Rasmussen.
  • 13. Rasmus Klein.
  • 14. Hans Hendrick Mitz.
  • 15. Rasmus Lærcke.
  • 16. unge Hans Palle.
  • 17. Peder Brun.
  • 18. Hans jørgenn.
  • 19. Andreas Jonssen [Note 17].
  • 20. Hendrick Anderssen.
  • Ere 20 Mæstere og ingen iblandt dennem, som har nogen Midler.

 • Skipperne med deris Fartøyer
  • 1. Borgemester Flint[Note 18]. En Gaiiot, kaldes Haabet, drægtig 22 Læster og føres af Skipper Knud Ivers[en]. Borgemester Flint antegnit tilforn om hans Tilstand. Og Knud Iversen i temmelig Tilstand; har Krohold og Bondehandling.
  • 2. Jens Joenssen. Fører en Skude, St. Maria, drægtig 12 Læster. Hielper sig med Krohold og god Bondehandling.
  • 3. David Hendrickssen. Fører en Jagt, Fides, som er drægtig 10 Læster. Handler med Kornkiøbmandskab samt Øl- og Brendevinssalg og holdes for en velhavende Mand. Har og Bondekram.
  • 4. Christen Haagen. Fører en Galiot, Dragerslund, drægtig 10 Læster. Staar sig ikke saa vel, dog af maadelig Stand og af samme Næring og Brug som David Hendrickssen.
  • 5. Rasmus Kiep. Fører en Jagt, Juditha, drægtig 5 Læster. Er maadelig, men har ikke noget tilovers, saavidt vides, naar han betalte sin Gield.
  • 6. Oluf Hemmessen. Fører en Jagt, drægtig 5½ Læster. Er fattig.
  • 7. Hans Møllere. Fører en Jagt, St. Anna Marina, drægtig 3 Læster. Fattig, dog hielper sig igennem.
  • 8. Nielss Larssen Vindelbor. Fører en Jagt, Taalmodighed, drægtig 3½ Læster. Af samme Vilkaar.
  • 9. Rasmus Gram. Fører en Baad, kaldes St. Anna, drægtig 2 Læster. Fattig af Tilstand.
  • 10. Issack Knudssen. Fører en Jagt, Unge Tobias, drægtig 3½ Læster. Ligesaa.
  • 11. Hendrick Vent. Fører en Galiot, Fortuna, drægtig 9 Læster. Ligesaa.
  • 12. Dik Møller. Fører en Jagt, drægtig 6 Læster. Staar sig temmelig. Har Krohold og Bondehandel.
  • 13. Christen Jørgenssen. Fører en Jagt, Lærcken, drægtig 6 Læster. Af samme Beskaffenhed.
  • 14. Anders Kiep. Fører en Baad, drægtig l Læst. Er iblandt de fattigste.

Afslutning

Nyekiøbings Raadstue d. 8. Julii Anno 1735.

Niels Hammer[Note 19]
Gabriel Frandsen Bold[Note 20]
Wilhelm Kruse[Note 21]
Peder Lauritzen Hald.[Note 22]

Noter

[Note 1] Hans Henrich Hincheldej, hvis Slægt stammede fra Skotland, var S. af Købm. Edward H. i Lübeck og Broder til Edward H. i Nykøbing (se Note 17). 7. Aug. 1716 erholdt han Myndighedsbevilling a; Stiffaderen, Købm. Hans Bergishagen Flindt i Saxkøbing, havde indtil da været hans Værge. Snart efter nedsatte han sig som Købmand i Nykøbing b. og ægtede 27. Feb. 1726 Dorothea Eleonora Fritscher, D. af Slotsmurermester F. (se Note 23), død 1755 c. (a. Smaalandske aab. Br. 1716 Nr. 41. - b. do. 1717 Nr. 2. - c. do. 1755 N r. 83. - Lengnicks Genealogier l; Memoirer og Breve XXII p. 507).
[Note 2] 4. Juni 1725 (Konfirmationsbestalling som nævnt p. 8) fik Jørgen Gebler, der var Mester i Kobbersmedelavet i København, men havdetaget Bopæl i Maribo, og Carl Wilhelm Marchart Privilegium som Kobbersmede i Loll.-Falster. Forretningen havde de overtaget efter Johan Nous Enke, Cathrine Elisabeth, der var i Slægt med Geblers Kone, som ligeledes hed' Cathrine Elisabeth a. Gebler døde, 42 Aar gl. 1737, begr. 12. Feb., og Enken fik 22. Feb. s. A. Bev. til at nyde Privilegiet sammen med Marchart. - C. W. Marchart var først g. m. Mette Magdalena Pedersdatter Buchalf, død 1740 b, senere med Catharina Abrahamine, der efter hans Død 1756 fik Bev. til at fortsætte Haandværket c. Om Klager fra Maribo over dette Kobbersmedeprivilegium se: Indberetningen fra Lolland i Aarbog 1918 p. 57 f. (a. Smaalandske aab. Breve 1725 Nr. 39 og 1737 Nr. 11. - b. do. 1740 Nr. 119. - c. do. 1756 Nr. 81).
[Note 3] Glarmester i Nykøbing Jørgen Ernst Pedersen Fincke a blev 3. Sept. 1723 g. (Nykøbing) m. Anna Christensdatter og døde 1750, begr. 5. Juni "i de fattiges Jord fra Daarekisten i Klosteret", (a. Hofm. Fund. VI LolI.-Falst. p. 207).
[Note 4] Gotfred Schefler, f. i Nassau, begr. 1. April 1749, blev 1702 Regimentsfeltskær i Nykøbing, hvorved han gjorde Indpas i Orlobs Praksis. Da Orlob flyttede til Kbhvn., blev han 1. Mai 1719 eneste Stadskirurg. Reduceret som Feltskær 1731, men atter ansat 1740. G. m. Sophie Seidelin, f. 1681, død 24. Nov. 1769.
[Note 5] Laus Poulsen Martner fik 8. Mai 1750 Bev. til at holde Vin- og Værtshus i Nykøbing. (Smaalandske aab. Breve 1750 Nr. 44).
[Note 6] Gaspar Schrøder havde købt Værtshusholder Iver Rosenfeldts Gaard i Nykøbing og fik 11. Dec. 1730 Privilegium som Værtshusholder a. Han nævnes som Postmester og var 1740-50 Oldermand for Borgerlaget b, men 1750 var han gammel og svag c. (a. Smaal. aab. Breve 1730 Nr. 15. - c. do. 1750 Nr. 44. - b. Viggo Holm: Efterr. om Borger- eller Købmandslaget i Nykøbing p. F. p. 33).
[Note 7] Se Indb. fra Maribo i Aarbog 1918 p. 61 og Note 33 p. 85.
[Note 8] Claus Seidelin, f. 26. Jan. 1702, død 16. Mai 1782, S. af Apoteker i Nykøbing Fr. S. og Karen Clausdatter, havde efter Faderens Død 1729 overtaget Apoteket. 18. Juli 1730 ægtede han Elisabeth Cathrine Wichmand, D. af Bertel W. - Om den bekendte Apoteker se: Biogr. Lex., Hist. Tidsskr. 3 R. II p. 261 ff. samt Memoirer og Breve XXII.
[Note 9] 23. Juni 1741 begr. Rebslager Hans Forbus, "som i sin Sygdom af Raserie løb ud i sin bare Skiorte och døde i Strædet ved Apothekerens Hauge". (Nykøb. Kirkeb.)
[Note 10] Edward Hincheldej, Broder til H. H. H. (Note 8), fik 18. Feb. 1718 Bev. at være sin egen Værge a, før havde hans Stiffader Hans Bergenshagen Flindt i Saxkøbing været Værge b, og nedsatte sig senere som Købmand i Nykøbing. 24. Mai 1726 blev han Raadmand i N. c og entlediges efter Ansøgning 19. Okt. 1731 d. G. (Nykøbing)19. Dec. 1724 m. Karen Høeg (Høy) og død 1775 e. (a. Smaalandske aab. Breve 1718 Nr. 13. - b. do. 1717 Nr. 2. - c. do. 1726 Nr. 39. - d. do. 1731 Nr. 116. - e. Memoirer og Breve XXII p. 207. Leng-nicks Genealogier).
[Note 11] Johan Bengt Ellermann død 16. Mai 1741. Var som Fændrik 1713 i engelsk-hollandsk Sold i Braband ved et for dansk Regning rejst Regiment. Forsat til 5te jydske nat. Rytterregiment 18. Juli 1714. Løjtn. i sjæll.-loll.-falst. nat. Dragonregiment 25. April 1718. Kapt. 15. Feb. 1723. Forsat som Ritmester til 2det fyenske nat. Rytterregiment 5. Marts 1731. Major 16. Juli 1734. Sec.major 30. Dec. 1737. G. 10. Jan. 1725 m. Kirstine Nielsdatter, E. e. den 1719 afdøde Købm. Thomas Flindt i Nykøbing. Hun døde i Nykøbing c. April 1763. (Hirsch: Fort. over d. og n. Officerer. - Lengnicks Genealogier 2 Saml. II).
[Note 12] Jacob Sønderborg fik 16. Dec. 1729 Bev. at være Guldsmed i Nykøbing a og 20. Marts 1733 Konf. som succ. og adj. Maaler smst. hos Raadm. Mads Jensen Coldings gamle Enke, Abigael b., død 1747 c. (Smaalandske aab. Breve 1729 (Konfirmationsbest. som i Teksten anført 1731) Nr. 144. - b. do. 1733 Nr. 28. - c. do. 1747 Nr. 79).
[Note 13] Claus Flindt, f. c. 1679, død 1737, begr. 23. Mai, S. af Raadm. Henrich F. i Nykøbing. Var Købmand i N., blev 26. Aug. 1724 øverste Raadmand a og 20. April 1726 Borgmester b. Allerede 17. Marts 1730 tog han sin Afsked, da Embedets Pasning tog for megen Tid fra hans Forretning. Dog maatte han beholde Borgmesterrang c. C. 1710 ægtede han Christina Maria Brøstrup, der døde 1738, begr. 30. Mai, 57 Aar gl. Flindt havde i sine sidste Aar forpagtet Korselitze d. (a, Smaalandske aab. Breve 1724 Nr. 48. - b. do. 1726 Nr. 31. - c. 1730 Nr. 26. Indlæg. - d. Memoirer og Breve XXII p. 203. - Lengnicks Genealogier 2 Saml. II).
[Note 14] Anders Larsen eller Lassen (begge Navne ses i Flæng) død 6. April 1755. Blev Kirurg og Bartskær i Nibe 6. Dec. 1729, i Nykøbing og Falster 10. Mai 1734, først sammen med Gotfred Schefler (se Note 11) og efter dennes Død (1749) som Enekirurg; desuden 1. Okt. 1734 i Nysted og Omegn indtil 2 Mil derfra. G. m. Armegaard Luttichau, der som Enke ægtede Slotsgartner Chr. Eigtved og døde 1758, begr. (Nykøbing) 28. Feb.
[Note 15] Om B. Kisbye se: P. Rhode: Loll.-Falst. 2 Udg. 11 p. 151.
[Note 16] Christian Fritscher, Slotsmurermester og Entreprenør i Nykøbing, g. c. 1713 m. Kirstine Marie Hansdatter Wichmand og død 1736, begr. 30. Nov., 62 Aar gl.
[Note 17] Nykøbing Kirkebog har 1740 følgende Antegnelse: "27. Juni begr. Andreas Jonæsen's, Skoemager og Dandzemester's Hustru, som i sit Raserie i en Sygdom druknede sig selv i en Brønd". Christian Nielsen Bentzon, f. i Slangerup 1699, død 23. Jan. 1765, S. af Pastor Niels B. og Gundel Willumsen, var Købmand i Stubbekøbing, blev 1730 Oldermand og 2. Mai 1732 Byfoged. Efter at have naaet dette Maal afslørede B. sig som en hensynsløs og intrigant Person, der voldte sine Bysbørn idelige Ubehageligheder. Især var han paa Nakken af den, der ikke dansede efter hans Pibe. "At falde i hans animosité er for enhver enfatalité", "Bentzon er chicanøs og vidtløftig i sine Processer", saaledes lyder Samtidens Domme om ham. Trods utallige Klager over hans Embedsførelse og private Stridigheder, ved hvilke Lejligheder B. altid desavueredes, forstod han dog, smidig som en Aal, at bevare sin Stilling. Af og til led han dog føleligt Nederlag; saaledes 1746, da det blev ham forbudt at optræde som Prokurator paa Sjælland og Øerne, hvor han ved givne Lejligheder havde boltret sig som forslagen Lovtrækker. 1760 gik B. dog for vidt ved at optræde respektløst overfor Stiftamtmanden, hvilket førte til hans Suspensation fra 24. Okt. s. A. til 20. Mai 1764 - et Tidsrum, B. benyttede til Intriger mod den konstituerede Byfoged og til atter at indynde sig hos sine Foresatte. B. var 3 Gange gift. 1) 19, Nov. 1723 m. Maren Nielsdatter Cheldorph. f. 1686, død 1735, E. e. Pastor Laurits Kaalund paa Bogø, 2) 10. Okt. 1738 m. Gjørvel Cathrine Bildsøe, f. 1717, død 1740, og 3) 21. Okt. 1746 m. Dorothea Margrethe Bue h, f. 1724, død 1804. Se i øvrigt om B.: Bering Lisberg: Stubbekøbing gennem Tiderne, især p. 240-56 og 279, samt Lengnicks Genealogier l Saml.
[Note 18] Claus Flindt, f. c. 1679, død 1737, begr. 23. Mai, S. af Raadm. Henrich F. i Nykøbing. Var Købmand i N., blev 26. Aug. 1724 øverste Raadmand a og 20. April 1726 Borgmester b. Allerede 17. Marts 1730 tog han sin Afsked, da Embedets Pasning tog for megen Tid fra hans Forretning. Dog maatte han beholde Borgmesterrang c. C. 1710 ægtede han Christina Maria Brøstrup, der døde 1738, begr. 30. Mai, 57 Aar gl. Flindt havde i sine sidste Aar forpagtet Korselitze d. (a, Smaalandske aab. Breve 1724 Nr. 48. - b. do. 1726 Nr. 31. - c. 1730 Nr. 26. Indlæg. - d. Memoirer og Breve XXII p. 203. - Lengnicks Genealogier 2 Saml. II).
[Note 19] Niels Hammer havde tjent som Forvalter eller Fuldmægtig paa forskellige Proprietærgodser, var en Tid ansat ved Amtstuen og blev Fuldmægtig hos Stiftamtmanden a. Medens han var Forvalter paa Lundegaard, blev han 15. Feb. 1726 g. (Nykøbing) in. Anna Hvalsøe, D. a. Amtsforvalter Jacob Jørgensen. 7. Mai 1728 fik han Konf. som Forstander og Spisevært ved Nykøbing Hospital b. 17. Marts 1730 Best. som Borgmester i Nykøbing a. Han var skrøbelig og "forfalden" i sine sidste Aar c og døde 1739, begr. 6. Feb. Konen overlevede ham og fik Bevilling til at sidde i uskiftet Bo d. a. Smaa-landske aab. Breve 1730 Nr. 27. Indlæg. - b. do. 1728 Nr. 57. - c. Memoirer og Breve XXII p. 191 og 205. - d. Smaalandske aab. Breve 1739 N r. 22).
[Note 20] Gabriel Frandsen Bold fik 26. Aug. 1724 Best. at være yngste Raadmand i Nykøbing a. Han var 3 Gange gift 1) d. 11. Jan. 1720 m. Anna Simonsdatter From, død 23. Nov. 1736, 68 (!) Aar gl., 2) m, Maria Dahl (efter kgl. Bev., da hun var "Søskendebarns Datter" af hans afdøde Hustru b), f først i April 1747 c og 3) m. Ide Sophie Wrede d. Han døde 1757, thi 18. Marts s A. viser Nykøbing Kirkeregnskabsbog - Ministerialbogen for disse Aar mangler -, at der er betalt 2 Rdlr. 4 Mk. for hans Begravelse paa Kirkegaarden, (a. Smaalandske aab. Breve 1724 Nr. 49. - b. do. 1740 Nr. 64. - c. Nykøbing Kirkeregnskabsbog: 6. April 1747 betalt for Jord og Klokker 2 Rdlr. 4 Mk. - d. Smaalandske aab. Breve 1757 Nr. 52).
[Note 21] Wilhelm Kruse blev Raadmand i Nykøbing 19. Okt. 1731 og fik sin Afsked 31. Mai 1743 a kort efter at være bleven Birkedommer i det falsterske Regiments Distrikt (nemlig 15. Marts 1743 b). 1744 blev han dømt for en Kommission p. Gr. af hans Administration af Børnemidler c. Enken, Maria Elisabeth Stub (gift 1749 d), fik efter hans Død 1760 Bev. til at sidde i uskiftet Bo e. (a. Smaalandske aab. Br. 1731 Nr. 117 og 1743 Nr. 73. - b. do. 1743 Nr. 25. - c. do. 1745 Nr. 104. - d. do. 1749 Nr. 72. - e. do. 1760 Nr. 62).
[Note 22] Peder Lauritzen Hald fik 18. Juni 1725 Best. som By- og Raadstueskriver i Nykøbing a og døde i Januar 1748 b. Han var g. m. Martha Flindt, der blev begr. 5. April 1737. (a. Smaalandske aab. Breve 1725 Nr. 41. - b. Nykøbing Kirkeregnskabsbog: Indtægt ved Begr.)