Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Mariager
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Mandtalsliste

Redegørelse

Mandtal over Managers Byes Verdtzlige Indbiugeres Tilstand Indeverende Aar Anno 1735.
 • 1. David Johansenbebor een Gaard som Tilhørrer hands Sviger Moder, een Præst Enke Nafnt: Inger Block. Denne Mand er uden Gield, Nærer sig af skibsfart. Eyer selv udi eet shibberum ½parten, og det andet Efter derom herved følgende Specifications formelding Hvilchet shib, seyler herfra til Kiøbenhafnmed Brendeveed, bruger ellers Liiden Handel med Maltgiøren og Brendeviins brending Sampt Noged Aufling.
 • 2. Jens Linder een af dem som toeg shade ved Branden haver opbiugt een Nye Gaard, Eyer selv l skibberum, hvormed hand fahrer paa Kiøbenhafnmed Brendeveed stundum paa Norge, med Malt, som hand selv lader giøre og førrer Tømmer tilbage, bruger nogen Kiøbmands Handel med grove Vahre, sampt Viin, Salt og Toback, som hand tager i Kiøbenhafn. Saa bruger hand og Nogen Aufling.
 • 3. Niels HviidBeboer vel een stoer Gaard og Tilhørrer ½parten af Et shibberum, hånds Negotie Bestaaer fornemmelig af at giøre Malt for andre, fra Hobroe, og noged for sig selv, Hvilched hand /: hvad sit eyet belanger :/ lader føre til Norge, og tager Tømmer igien til Forhandling, Er kun ellers i Middel-maadig Tilstand, Bruger Aufling.
 • 4. Niels Jensen Hadsunder een AuflsMand haver noged Huus Næring med Øll og Brendeviin og nærer sig nogenledes. Dog saa vel som Lind og Hvid i Gield.
 • 5. Peder Olufsentoeg shade ved Branden haver Biugt igien, Lever af Aufling og liden Værts Huus Handel, Hans Søn Anders Pedersentilhører Toe 3die parten af et shibberum som hand seyler til Kiøbenhafnmed Træe udi og Baglast tilbage.
 • 6. Else Abelser Eiern af 1/3die part i et Fartøy som seyler paa Kiøbenhafnmed Brendeveed. Lever af liden Øll og Brender Sal, Uden Gield.
 • 7. Forrige Byefoged Hans Peitersen, farver, er en Enche Mand, lever af Professionen, endshiønt dend er ringe saa og gandske liden aufling, hvortil hand leyer Heste og Vogn.
 • 8. Søren GiørdingTog stoer shade ved Branden, har bygt igien, lever af liden Brendeviins Handel og 3 a 4 Kiør, som hand Leyer Græsning til om Sommeren, og Kiøber Foering til om Vinteren, er i Gield.
 • 9. Niels Giørdinger og een af de ved Branden shadelidende, haver biugt noged igien, af Hige beshaffenhed, Men Næring og Brug samt gield som Broderen.
 • 10. Ancher Lassen, er formedelst hand efter sin Sal: Sviger Fader hr. Peder Vindingi Øster Vellingbekom een god Arv /: er nu uden Gield, Nærer sig af Lidet Kiøbmandshab af adshillige Specerier som hand handler fra Aalborg.
 • 11. Christen JoensenSkibs-Tømmermand, Nærer sig Rundelig af Handverker, uden Gield, og i god stand, Bruger og noged aufling, Sampt Brendev: Brending.
 • 12. Jens NielssenFeldbereder af selv samme Beskaffenhed som nest forrige.
 • 13. Søren Pouelsøn, er en skipper, og Eiern af 1/3 part shibberum, denne Mand er og uden Gield og ligesom begge de nestforrige i god tilstand.
 • 14. Christen Hov, toeg shade ved Branden, er gammel og affeldig, Lever af lidet Brendeviins brænding og har biuged een liden Vaaning igien.
 • 15. Rasmus Sødringer og een ved Branden shadelidende Mand, som ligeledes haver bygt igien, og af beskaffenhed med nest forrige.
 • 16. Byeshriveren Madtz Bugge, Lever af Bestillingen saa vel som noged Aufling, Sampt Liden Huus Næring med Øll og Brendeviin.
 • 17. Jørgen Feldbereder, Nærer sig af Handverket sampt liden Aufl og Brendeviins Brenden.
 • 18. Christen Feldberederhar biuged paa sin Fader Peder Feldbereders afbrendte platz, Nærer sig liigeledes af handverked og liden Brendev: Brenden.
 • 19. Madtz Joenssen, beboer sit eged Huus, Uden Gield, Nærer sig af Skibs- og Huus-Tømmer-Handverk.
 • 20. Gusten Knabe, toeg shade ved Branden, haver tillige med Sønden Olle Hanssenbygged igien, hun lever af hendes Brendeviins-Kedel, sampt 4re Kiør, Hvor til hun haver nogen Aufling og Sønnen af Farveriet.
 • 21. Ieg Mathias Buchhaver ingen Løn for Byefoged Tienesten, Lever af dend mig, Allernaadigsten Gifun Herredsfoged Løn som er 30 Rd.r Aarlig, Uden Allerringeste Næring og Brug og det i snart, Armelig og hadefulde Tilstande.
 • 22. Jørgen Hieronimosener Veyer og Maaller, i denne liden Kiøbstad, er i Gield for det Huus hand beboer, Saa vel som ieg for min Gamle Gaard, hand kand baade Tømre, Snidkre, og Muurmester Håndværker, hvor af hand nogenledes Ærnærer sig.
 • 23. Jens Thomadsen Kudsk, er een af de ved seeniste Brand shadelidende haver biugt igien, Hand er een Seylings Mand, stundum for Shipper og stundum for Matros, Koenen med Eendeel Børn Ærnærer dem af deres Frugt-Hauge, sampt liden Brendeviins Brenden.
 • 24. Erich Reebslaaer, Lever af Håndværker, og ligesom Jens Kudsk er i Gield for een Nye Boe, hand biugte, siiden det brendete for ham da han boede i en Leye-Vaaning.
 • 25. Gundi Hanssen, Eyer sin egen Vaaning, Uden Gield, Manden seyler om Aaret for Matros til Kiøbenhafn, Og Konen bruger stadig hendes Brendeviins-Kedel.
 • 26. Pouel Hyldgaard, Liigesaa een Seylings Mand som beboer deris eged Huus, Uden Gield, men ichun maade-hg Tilstand, imod nestforrige.
 • 27. Jens ChristenssenSmed er nyelig til Byen ankommen og har Kiøbt een Vaaning, som hand igien har pantsat, begynder at tiltage, dog kun i maadelig Tilstand.
 • 28. Morten Pedersen Lange, haver tient for Pestdrager i Kiøbenhafn, lever af hvis hand paa sin høye Alder af RandersHospital er tillagt i Soulagement for samme sin gl. Tieneste, er heller ichun i maadelig Tilstand og i Gield for sin iboende Vaaning.
 • 29. Jens Gundersener en gammel affeldig Mand, og unmopsen inted har at Subsitere ved, Heldst naar hands udlovede Børnep: shal betales at han da saa velsom enden paa sin høye Alder er at bejamre siden hand som melt sidder i Viitløftighed.
 • 30. Olle Soclerer en Seylings Mand som boer i et Leye Huus og i slet Tilstand.
 • 31. Johan HybenerShoemager, 32. Christen LundShoemager, boer begge i deris egen Huus dog for Renter pengene, lever allene af Handverked i maadelig Tilstand.
 • 33. Erich AndersenMahler, 34. Gristen Smed, 35. Peiter Hatmager, 36. Niels Betienter, boer alle i Leyevaaninger og i ringe Tilstand.
 • 37. gl. Laas Snedkerer døv, boer ligeledes i Leye Vaaning hands Hustrue bruger stundum Brendeviins Kedelen, er dog i slet Tilstand.
 • 38. Niels Michaelsen, 39. Michael Hom, beboer vel deris egne Huuse hvorfore de ere i Gield, ere begge Daglønnere.
 • 40. Hans Postbeboer een Leye Vaaning er og i ringe Tilstand.
 • 41. Jens ClemensenLigeledes.
 • 42. Johan Moldenbergtog shade ved dend første Ildebrand, haver biugt igien, bruger gandske ingen Næring Lever af hvis hand i sine unge Aar have forhverved er i nogenledes god Tilstand, Og uden Gield.
 • 43. Michel Lauridsen Schrederer en gl. svag Mand bor i et Leye Huus og i ringe Tilstand.
 • 44. Anders Kleinsmedfor nyelig sat sig ued, Kiøbt sig en liden Vaaning, hvorfor hand er i Debit. Ligeledes i slet Tilstand.
 • 45. Anders Bager, 46. Søren Lyngbye, 47. Lautz Betienter, 48. Christen Andersen, boer alle i Leye Vaaninger og er Daglønnere.
 • 49. Henning Carl, 50. Anders Ultrup, 51. Jens Bendal, alle aftachede Ryttere og Daglønner.
 • 52. Christen Poulsenen aftached Sergiant og Daglønner.
 • 53. Christen Aistrup, 54. Hans Snidker, 55. Laus Snidker, 56. Knud Snidker, fattige Daglønnere.
 • 57. Olle Muurmester, beboer sit eged Huus, hvorfor hand for Renter pengene, lever af Handverked i Middel-maadig Tilstand.
 • 58. Hr. Captein Leutnant Niels Hanssen, beboer sin egen Vaaning som hand maatte andtage for Udlaandte penge, lever af Soulagement, fra Søe-Etatens Cassa i nogenledes Tilstand tog shade ved seeniste Ildebrand, uden Nogen Hjelp derfor.
 • 59. Hr. Strand Inspecteur Ludwig Milling, beboer sin egen Gaard, hvortil er noged aufl, lever af dend ham Allernaadigste tillagde Kongel: Løn i god Tilstand.
 • 60. Jens Mortenssen Hasingshræder, beboer sin egen Vaaning uden Gield Lever af Handverked og stundum sin Brendeviins Kedel, Ligel: i god Tilstand.
 • 61. Christen Hanskmager, 62. Niels Findsen, beboer Leye Huuse i ringe Tilstand.
 • 63. Johan Augustus Leningshræder, beboer een Leye Vaaning, lever af Handverked, Ligel: i ringe Tilstand.
 • 64. Morten Pederseni Heede-Huused sorterer under Byens Jurisdiction, beboer eet Huus strax herved Byen, som tilhører Kirken, Nærer sig af liden Aufling, og Kand svare, hvad ham tilkommer, uden Gield.

Afslutning

Resten Bestaar af 6 til 8te forarmede Mennesher som intet Kand Contribuere, Det denne Demonstration saaledes i sig selv Medfører Sandhed. Testeris. Under min Haand.

Mariager d. 3. Septembr. 1735.

Matthias de Thestrup.