Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Værtshusholdernes indberetning

Indledning

Velædle og Velviisse

Hr. Borgemester og Raadmænd !-Gunstige øfrighed

Da det ellernaadigst Haver Behaget Hans Kongl. Majst Voris Allernaadigste Konge og Herre af sin Højpriiselige Kongl. omhue for Kiøbstedernes opkomst Ved Allernaadigst udgangene Rescript dat. Hirtzholms Slott d. 25 Juny sidst /: som efter Hans Excellences Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand Baron von Gersdorfs derpaa respective fuldene Befaling af 19 July d. 21 passato for Meenige Byens Borgere paa Raadstuen er oplæst : / Allernaadigst at Vil Vide Hvad Aarsagen er til Kiøbstædernis aftagelse.

Saa Haver Vij underskrefne Vertzhuusholdere her i Nestved i detz allerunderdanigste følge understaaet os til, Hvorudi Vi i Særdeelished i Vores Loulig Næring og Brug Bliver fornermet, herved som i Allerunderdanigste for Hans Majst Kongl. fødder at Needlegge som er Saaleedis :

Redegørelse

Vi Haver ved Voris Needseltelse her i Byen tiltenkt os af Vertzhuusholden med Hustruer og børn at ernære, hvilket og er det eeniste Vi Bruger og maae Leve af, ja!Vi og Altid som endnu i Byens Taxt og udgifter er Ansat som Een af de Nest de Støy iste, Mens Vi desvær maae see os i Høiste Maader fornermet Ved det Voris Næring og Brug os daglig dags betages, thi det er nu frem for i gamle tider, kommen Her i Byen i saadan disorden og aldmindelig Negann at de fleeste af HandverksMændene her i Nestved Jidelig Brygger og Brender og ei Alleene Selger ud af Huusset baade til Indvaanerne her i Byen som og til Landmanden, hvorunder og velkandskee overtrædelse imod Hans Majst Allernaadigste Forordning af 30 April Ao 1734 , Mens end og deels af dem holder affents:Vertshuus, tillige og Kiøbmændene som Ligeleedis Brygger og Brender og Haver dend største Næring af LandManden af Øhl og Brendeviins Sahl, foruden at de og udtapper og Selger til Borgerskabet og Andre Her i Byen, Saa Vi fattige Mænd som intet Andet Handverck eller Næring Bruger uden det Lidet Vertzhuusholden, i dend sted Vi tilforn Har tilsat paa Bygninger til Byens Ziir det Vi med Mødsommelighed har sørget og strebt forre, førend Slig fornermelse er bleved saa Ald Mindelig /: det Vi og Haaber Velvisse Magistraten med os Sandferdelig Kand Attestere :/ Nu Maae See os daglig joe Lenger joe Meere ruineret, Saalænge Sligt skal have gienge, Og icke Andet seer for os end undergang og forringelse; Førend Hans Majst Vil see i Naade til os, Som Vi og med Hustruer og Familie Allerunderdanigst Sucker og har Haab om, det Voris Allernaadigste Konge og Rigernis Milde Fader, Allernaadigst Lader Considere, og Kaster er Naadigt Øje paa denne Voris Nøed og fornermelse, at ingen Kiøbmænd eller Handverks Mænd bliver tilladt noget Øhl eller Brendeviins Sahl at bruge eller holde enten at udtappe eller i Huussene fahlholde.

Uden de som intet Andet Bruger end Vertzhuusholden og der af Alleeniste Svare og udstaar Byens og Borgerlig tynge, som er det Eeniste Vi veed at ernære os af, Mens at enhver Allernaadigst bliver tilholt at ernære sig af sit. Kiøbmanden af sin Handel og Negotie, Handverksmanden Af sit Handtverk og Vertzhuusholderne af deris Vertshuusholden med Øhl og Brendeviins Sall, da Vi aldrig skal fornerme dem i deris Næring i nogen Maade, hvor ved da enhver Ærlig Borgermand kunde leve af sit, som i forrige tider Været Haver, thi uden Slig Allernaadigste forordring Kand Vi Aldrig Subsistere, Langt Mindre Svare det Vi er paalagt, Mens Naar Sligt af Høj Kongl. Naade blef afskaffet og saaledis Hemmet Kunde tiltenkke os deraf at eendre som da Var til Voris og efterkommeres forbedring og opkomst, Udi Hvilken Allerunderdanigste fortrøstning Vi fattige Borgere og Vertshuusholdere Needkasteer denne Voris fornermelsis tilkiendegivelse for Hans Majst Kongl. Aasyen til Een Naadig Bønhørelse og Naadesforandring , som Allerunderdanigst forAn er Melt.

Afslutning

Da Vi og dette til Distoe Bedre Befordring til Velædle Magistratens forsorg og Erklæring samt attestatun vil have Recommanderet Med stedze forblivende

Velædl og Velvisse Hr. Borgemester og Raads Nestved tienstydmygste tienere

d. 12 augti 1735

Maria Sebbiskes
Ebbe Andersen
Christen Hansen
Christofer Elsinger
Lars LSS Svendsen
Jacob Jensen Rasmus Nielsen