Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Århus
Transskribent: Denne indberetning er gengivet fra en trykt udgivelse. Nærmere oplysninger findes i menuen under "Udgivelseskommentarer".

Peder Laasbyes Skrivelse

Indledning

Deres Excellence

Høy velbaarne, Høy ædle og Velbaarne -

Velædle og Velbiurdige Herrer

Redegørelse

Om Endskiønt er bekiendt, at de forhenværende samtl: Magistraten, allerunderdanigst har givet Erklæring, tillige med Eendeel af Borgerskabet jbidm, paa Deres Kongl: Maysts allernaadigste Rescript, af Hirstzholm den 25 Juny 1735 til Hs Excell: HEr Ejler Baron af Holck, Vores Naadige Stift Amtmand. Saa understaar Jeg Dog herved, udj allerdybeste underdanighed, efter Deres Kongl: Mayst Allernaadigste Villie og Befaling; En Allerunderdanigste Repliqve[Note 1]paa samme Deres Kongl: Mayst Rescript, herved at fremsende /:hvilcke Borgerskabet Var tilføyet at skulde have indgivet, men skeede icke:/ med underdanigst Bøn, Deres Excell: og Høye Herrer vil i Naade tage denne Min importunitet[Note 2], samt ved Deres Høst formoevende[Note 3]Hielpe Byen til, Tolden, efter giorte ansøgninger, Kiøbmandss Laugss Huuss, som er Moveret[Note 4]i den 4de Post, om Skippr Laugsshuus som er søgt og Ligger i Cancelliet af mig skrevet samt af alle Skippe underskrevet, at det først maae blive Confirmeret, Liige saadan som den er, med den Clausul /: Hvad Andere Nøttige Artr ved Aarenes og Tiidernes for Anddringer, og kand af alle ved kommende for got Er agtes, har De uden Viidere forre Spørgelser, og Confirmation af Deres Kongl: Mayst, Ved der Værende Magistratens Concens[Note 5]at tilsette og fratage, udj den der til authoriserede Protocoll indføere, Der Efter skal strax om Kiøbm Laugs Huus Allerunderdanigst blive ansøgt - Jeg Recommenderer Mig og Lever med aldhengivende - Soumission[Note 6]-

Afslutning

Deres Excellence -

Høy Velbaarne, Høyædle og Velbaarne -

Velædle og Velbiurdige Herrers

Under Danige og -

Allerskyldigste

Tiener -

Pedr Laasbye

Aarhuus 20 January

1736/

Noter

[Note 1] Repliqve = svar.
[Note 2] importunitet = frækhed, påtrængenhed.
[Note 3] Høst formoevende = højst formående.
[Note 4] Moveret = bevæget (dvs. berørt).
[Note 5] Concens = samklang, tilslutning.
[Note 6] Soumission = Submission: Underkastelse, Ydmyghed