Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Murermesterlavets indberetning

Indledning

Velædle og Velviise,

Hr. Borgemester og Raadmænd, ! Gunstig Øfrighed.

Hans Kongl. Mayst Voris allernaadigste Konge og Herres Høistpriiseligste udgangne Rescript dat. Hirtzholms Slot, d. 25 Juni 1735, som efter Hans Excellence Høj og Velbaarne Hr. Geheime Raad Cammer Herre og Stiftsbefalings Mand Hr. Nicolai Baron von Gersdorfs Respective befaling af 19de Juli sidst, dend 21 Passato Nest efter her paa Raadstuen for Meenige borgere er bleven Publiceret, Hvormed Hans Majst af saadant et U-skattelig Kongl. Hierte, hensigter til Kiøbstedernes opkomst, maae Vel icke meer end opmuntre enhver Retsindig undersaat til allerunderdanigst Glæde, hvorved enhver Kiøbsted Mand ej alleene fornemmer Hans Majst Naade, Mend end og derved haver fri Andleedning for Hans Kongl. Majst throne at Andrage sin Nød og fornermelse som Mangen Handverksmand nu i Lang tid, har Creperet under.

Redegørelse

Hvorforre Vi 2de Borgere og Muurmestere her af Nestved i Allerunderdanigst følge af Høistbemt. Rescript 3 og 7 posters tilhold, Allerunderdanigst hermed Vil forrestille, hvorudi Vi fattige borgere paa Voris Handverk bliver Høist fornermet og os daglig dags betager, til Aldeelis undergang og Aftagelse. Thi Vi bliver I Høieste Maader fornermet deels af fuskere fra Landet og deels af Militair, Det er aldrig nogen dag heele Sommeren igiennem,Naar Muurmester Arbeide forrettes,at de fra Landet boende Fuskere jo findes her i byen, og gaar her inde og forretter byens Arbeide og Vi fattige Mænd maae gaae med Veemodighed og see derpaa saa at det skal Være heel Rart Naar Vi skal Nyde Noget støche Arbeide her i Byen, thi de fra Landet omløbende fuskere optager det Alle Vegne her i Kiøbstaden, formedelst de Kand Giøre Arbeidet Lidet Ringere end Vi, som er heel følgelig i sig Self, fordi det er hverken os eller Nogen Handverksmans i Kiøbstaden Mueligt at giøre det for saa Ringe som de paa Landet boende; thi ! imod at Vi fattige Borgere i Kiøbstaden maae Slide og Svare storre udgifter, holder sterk indqvartering og give Consumption af alt det Vi skal have til Huusholdning, saa haver de paa Landet boende snart Aldrig nogen udgift, Saa at det er heel beklageligt for os fattige Mænd og snart om Sommeren ej kand for Slige fuskere fortiene det tørre Brød, Langt Mindre til Skatter og udgifter og Byens tynges Holdelse, og saa derover om Vinteren maae meere Lide, naar intet Muur Arbeide Kand forrettis.

Desforuden er der og Rytter under det her indqvarterede Cavallerie, som giver deris Gagie bort, og da gaar og forferdiger heele Aarsens tid Muur Arbeide her i Byen hos alle og enhver, Ligelesaa friit som nogen Borger, det Gud Veed er os fattige borgere til største undergang, thi ald dend borgerlig og Kiøbsteds Næring, Vi saavelsom Andre byens Handverks Mænd skulle have, bliver os saa Obenbahrlig af fuskere fra Landet, og U-Militair Persohner betagen, som aldrig opskrives kand. thi dend sted Vi har taget Boepæl i Kiøbstaden, Svoret Borgerskab, Svarer byens tynge og udgifter, hvis Vi bliver paalagt og tenkke til her at skulle eendee os med Kone og Børn, saa Maae Vi med Ynkværdighed see, at de Andre,som før er melt indtrenger sig og betager os, det Vi skulle Leve af, saa Vi saalenge Sligt Ved Verrer intet andet seer for os end daglig Ruin og Ødeleggelse; thi dersom det Skulle have Gienge maatte Vi nødes til enten at qvittere byen eller blive Gandske ruineret og geraade i største Armod og Fattigdom, uden at dend Aldmægtige Guud vil Bøje Hans Matst Kongl. Hierte til os i Naade, at see os fattige fornermede Kiøbsted borgere og Handverks Mænd Allernaadigst Handthevet, Som Vi og er i Allerunderdanigste Haab, at Slige fuskere, saavel de Militair som paa Landet boende Allernaadigst Vorder forbudt ej noget Muur Arbeide sig i Kiøbstæden her inde at Antage uden Vedbørlig Straf, da Vi fattige Mænd Nest Guds Bistand kunde eendre os og Svare, Hvis Vi burde, og dertil et Allerunderdanigst Hierte Sucker og beeder efter Een Naadig Bønhørelse og saaledis er dette, det Vi fattige Borgere bliver Præjudiceret udi -

Hvad ellers Byens afgang er paa Borgerskabet tillige i Almindelighed Synes os dend Anseelig, storer indqvartering, som i saa Mange Aar stendig har ligget og endnu Ligger her i Byen; da denne fattige Bye desuden havee udgifter Nok, Helst ! da de Beste og fornemste Steder, hvormed Graduerede og Priveligerede Familier er bosat, saa Byrden Alleene Ligger paa det Meenige borgerskab, Hvilket Vi og formoeder enhver borger her i byen med os skulle tilstaae, uden det kunde Være nogle Faae,som ere Vertzhuusholdere, der Alleniste har Næringen og Profiten af dem /: og Vi Andre her sammesteds boende borgere, der under maae Lide :/ da de desuden vel kunde sig ernære. Og derforre Vek er den heele byes ønske At Dend Eengang for dend sterke indqvartering maatte Allernaadigst Vorde befriet. Og i saadan Maade Vil Vi Have dette forom.te til deris Velviis Heders Gunstig forsorg Recommanderet, som og haaver alt det forrestaaende med os kand Bevieles.

Afslutning

I det øfrige forbliver Vi med Megen æstime!.

Deris Velædelhed, Voris Gunstig øfrigheds tienstydmygste tienere

Jørgen Nicholei
Lange Hans Burchart

Nestved d. 5. Augti Ao 1735