Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Snedkerlavets indberetning

Indledning

Udi Allerunderdanigste Følge af Hans Kongelig Majst Allernaadigste udgangne Rescript de Dato 25. Junj lodst, og Hans Excellence Høj og Velbaarne Her Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand Baron Von Giersdorffs Respective Befaling af -19.hujus derefter, Hvor Vi underteignede Borgere og Snedkere her i Nestved, Allerunderdanigts forsristed os til, J Andleedning Sig Høist Bemt.Kongl. Høypriiselig Naade og Befalings tilhold, At indgive og foreestille Hvor ved Vi udi Voris Næring og Handverks Laug bliver Præjudiceret, der alleeniste er Aarsag til Voris undergang og forringelse, og om Sligt blef hemineret Skulde Være til Voris og Efterkommernes Beste og Dessen opkomst, som saaledis bestaar i efterfølgende Poster.

Redegørelse

Befindes der tvert imod Kongl. Allernaadigste udgifne Laugs articuler Snart i hver Anden Landsbye her omkring byen Snedkere, ja, end og tømmermænd og Hiulmænd, som og forfærdiger Snedker Arbeide saa det os i saa Maader uden om byen fra Landet betages, saa Vi er i dend Allerunderdanigste tankker at samme bliver tilholt at tilflytte i Kiøbstæderne, og der svare og udstaae Hvis Een Borger og Handtverksmand tilkommer; thi omendskiønt mand ville eftersøge Slige Bønhasser, da tage Proprietarierne og Deris Herskaber dem An, saa Vi intet Andet derved har Kundet udrette, end føre os self til bekostning uden nogen Nytte, Hvilket er Een Merkelig afgang og Skade for os fattige borgere.

End Ydermeere findes her og i byen tømmermænd og Hiulmænd, som og forferdiger Snedker Arbeide, som er Stridig imod Reglementet imellem tømmermænd og Snedkere i Kiøbenhafn, som og er os til Anseelig fornermelse, og derforre Ville Allerunderdanigst haabe at Tømmermænd og Hiulmænd blef Allernaadigst tilholt, ej at befatte sig med nogen Andet Arbeide end det som Høistbemt Reglement Dem tillader, og fra Snedker arbeide er Adskilt.

Skeer det ofte, at de Militair som Virkelig staar i Hans Mayst tienneste paatager sig, Snedker Arbeide at forferdige, ja! der end og er de som paa Andres Garnisoner og steder er indqvarteret tager her ind i byen og Gaar her Stendig Aar efter Aaar, og tager Snedker Arbeide An og os fattige Borgere saa Aabenbahrlig fornermer, og fratager os Nehsten de foranmelte, det Lidet Vi fattige Mænd skulle Leve af og hver af hvis burde, saa at Vi for Slig Bønhasserie og fornermelse ej Kand subsistere, knap til det daglige Brøds ophold, men Dag for Dag, saalenge Sligt varer, meere og meee maae med Hustruer og Børn Geraade i Ruin og fattigdom, uden at de Allernaadigst bliver tilholt sig fra Sligt at entholde.

Er det og Voris allerunderdanigste ønsker, at Hans Majst Allernaadigst Ville Forunde og tillade Hos os her i Byen at Holde Snedker LAUG OG Laugs Rettighed / som her i Nestved i forrige tider har Vaaren, mens af Voris formænd for Nogle Aar siden er Nedlagt, paa dend Maade at Vi kunde Være tilladt Drenge til Lære at antage og indskrive samt og at udskrive og for Svende Løsgive, Naar deris Lære Aar var til ende, saa at de for Snedker Svend kand passere, da Vi og saa kunde bedre eftersøge og drive De Bønhassere, som paa Landet boer her 2 Miile omkring, som Vi os i dend lst post over have besverget, thi ! der falder aldrig et stk. Arbeide enten paa Stoere eller smaae Steder paa Landet, uden de Benefiite Fuskere betager os det, ja! der vel er de Steder der Findes Mere end Een i, Hvorfor de paa Landet boende iblandt Alle de Andre, er de der os Høist og meest fornermer, og i saa Maader er der icke Andet enten for Os og efterkommere, end Ruin og øddeleggelse, saalænge Sligt ej af Høj Kongl. Naade bliver dennem formeent; Og Saaledis er dette, det Vi i følge Høistbemt Kongl. Rescripts tilhold i dens 7de post, ved paa Denne tid om Snedker Laug og Handverk her at erindre; Hvilket Vi i saa Maader Henstiller til Velædle Magistraten her i Byen, som Voris forrestedte Øfrighed, til Videre forsorg og Bedre forklaring.

Afslutning

Nestved dend 28 July Ao 1735

Hans Christophersen
Hans Burchard sneker
Hans Kouning Snedker
Jens Nielsen sneker
Peder Brohn sneger