Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Skrædderlavets indberetning

Indledning

Velædle og Velviise

Herr Borgemester og Raadmænd, Gunstige Øfrighed.

Af Deres Kongelig Majestets Allernaadigste til Hans Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalingsmanden ergangne befahling, som os den 21. July sidst,ved Deres Velviisheder blef forkyndt, Have vii ved forrelæsningen Allerunderdanigst erfahret, Deris Kongelig Majest. Allernaadigste og Høystpriseligste forsorg for meenige sine undersaatteres bæste, og til Deres Conservation og opkomst agtende, tillat at maatte til Deres forresatte øfrighed indgive Dens forrestilling;

Redegørelse

Thi kand vii fattige Mænd og Skrædere her i byen udj anledning allerhøistbemte allernaadigste befahlings Allerunderdanigst følge, icke efterlade, Her ved Velædle og Velviise Hr. Borgemester og Raad ydmygst at forrestille, for det lste dend fornermelse og Indpass os udi vores Skræder profession, tilføies, som er for-fornemmelig at vii snart ganske og alddelis ved paa Landet boende Skrædere ere betagne ald arbeide saa vel paa Herregaardene, som for Præster, Degne, Fogder, Skrivere og andre med Deres Familie, Thi foruden at i Landsbyerne mest over alt ere Slige Skrædere, os saadan Indpass tilføier, Saa er og snart ingen adelig Herre eller Sædegaard her omkring, een hver joe haver sin Hoff Skræder, hvor ved Brødet for os betagis og vii tid efter anden forringes og Settis udi armoed formedelst store udgifter til Deres Kongelig Majst og Byen, sampt Indqvarteringen den vii frem for Landbeboerne maa svare og udreede, Vi vide vel, at de Haver føie at henviise os til De Kongelige Allernaadigste for - ordninger og andre Høie ordrer som forbyder ald Slig misbrug og giver os tilladelse hos dennem at Inquirere ved Rettens Middel og MÆnd, og der efter dennem at tiltale for den Multct Laugs articulerne Allernaadigst Dicterer, Mens vii formode Deres Velviisheder Gunstig vil og med os Sandfærdelig Kand attestere, hvor umuelig Det er os fattige Mænd ved Inqvisition, Lou og Dom, at Exeqvere Allerhøist bemelte Deres Kongl. Majst Allernaadigste os givne Previlegier, Thi naar vii ville foretage nogen Inqvisition, maa vii først give stoere Udgifter til Dem Rettens Middel og De Mænd samt befordringsskabet vii til forretningen skulle have, Andet er det og uvist at antreffe den virkelig Misbrug, ved den forud Kundgiørelse, tredie om endelig nogen antreffes, tager eet hver Herskab eller Deres Fuldmægtig Deres underhavende udi forsvar, og da maa vii udholde Proces og rettergang med Dem, Hvor til /: Hverchen det første eller sidste :/ vores formue sig strecher, Mens der som og Herskaberne ald slig misbrug at see Hemmit, og det der efter ved Dennem kunde alddelis vorde needlagt,Kunde vel fra mange Skrædere, som nu her i byen ere, og fleere, Nest Guds Naade ernære Dem, have brødet, og tiene fornøden til udgifter ! Helst om den 2den fornermelse dets foruden skeer, kunde tillige forekommis, som bestaar Der udi, at De af Militair standen, som virkelig staar i tienisten, ej alleene tager heele Regimentens Mondus til forfærdigelse foruden de nu der til Sender fra eet og andet Regiment, saa antager De og Skræder Svenne, Mens end og dels af Dem fra een Guarnison til een anden Sender Dem 2,3 og fleere bortgiver Deres Sold, tager de imod saa vel for Mllitair,som Civil Standen arbeidet at forfærdige, Hvilchet alt de og billigere kand forrette end vii der haver stoere udgifter, imod De ingen. Og da vii Allerunderdanigst haabe Sligt at være imod Deres Kongelig Majst Villie, Saa i fald derom til Deres Kongelig Majst skeede allerunderdanigst forrestilling, Vii Allerunderdanigst og forventer ved Allernaadigste befaling, og denne fornermelse vorde forandret og afskaffet. Hvad nu Byens almindelig bæste er angaaende, da paatvifler vii icke, at joe Deres Velviisheder Deres Kongelig Maist Allerunderdanigst forrestiller detzen Beskaffen-hed, Vel have vii som ovenmelt ydmygst giort bekiendt den fornermelse os Skrædere udi vores Profession ved Indqvarteringen tilføies, Mens foruden at vii skeer Slig Indpass, Saa forvente vii og Deres Velviisheder, ja, og tillige Samptlig Borgerskabet /: 6 a 8 i Høiste undtagen som for Dennem holde øll og brendevins udtapning :/ maa med os tilstaa, at den Idelig og stoere Indqvartering Denne fattige Bye er paalagt, joe er een stoer udgift og Byrde, Saa i fald Deres Kongelig Majst vores Allerunderdanigste bøn, ville Allernaadigst bifalde, ved at Lindre eller befrie os for Indqvartering, forre Kommendes meegen Indpass som skeer imod alle Handvercher, og meegen udgift sparedes for meenige Mand, som heel vel er bekiendt, at ingen Portion kand holdes maanetlig under 2 a 3 mk, der er een stor Summa naar Samme udregnis saa vel af Mand som Koene og Hæst, hver for sig, og Kand der imod intet stoppe, at 6 el-ler 8 Borgere, som holde Vertzhuus der ved haver nogen næring, mueligt med liden eller ingen Profit ved Slutningen.

Naar Byens almindelig Indvaanere maa der over, sampt ved den alle og udi hver stand, skeende Indpass saa vel ved Landbeboerne item Indqvarteringen, lide ved at bære Byrderne med alle Slags udgifter, og dog have liden eller ingen frihed, eller fordeel for Dem, der intet svare, Hvilchet Deres Velviisheeder Gunstig bekiendt, har aarsaget, at her i Byen ere bleven mange øde og ubebygte pladser, hvor forhen har staaet goede bygninger, og mange forhen skichelige gaarde staa endnu under fald og ødeliggelse, Som vii ellers allerunderdanigst formeene ved Deres Kong]. Majst Allernaadigste beskirmelse og Haandhæfvelse af ald Indpassis forrekommelse og Indqvarteringens Befrielse, med tiden ved Guds Naade kunde noget efter noget igien tiltage. Forregaaende forhaabe vii ej alleene af Deres Velviisheeder Gunstig at vorde anseet, Mens end og paa beste maade der efter at skee allerunderdanigst forrestilling.

Afslutning

Vii forblifver ald stedse

Velædle og Velviise Hr. Borgemester og Raadmænds Gunstige Øfrigheds meegit ydmyge tieneere

...

Nestved af 27de July 1735