Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Væverlavets indberetning

Indledning

For Allerunderdanigst at See efterlevet Hans Kongl. Majts. Allernaadigste udgangene Rescript af Dato 25 Juni Nest afvigt, og Hans Excellence Hr. Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand Baron von Giersdorffs derpaa Respective fuldene Befaling af 19 hujus Haver Vi underskrefne Borgere og Vefver Laug i Nestved Allerunderdanigst understaaet os til Herved Allerunderdanigst at tilkiende give /: i følge Høist bemt Kongl. Reschripts tilhold dens 7 post :/ Hvorledis Vi udi Voris Handverks og Nærings brug Høiligst bliver fornermet, der Alleniste er Aarsag til Vores undergang og forringelse, og om Allernaadigst bliver Hemmet, er til Voris og efterkommeres opkomst og forbedring, og er da Voris Præjudice udi efterfølgende poster bestaaende : Neml:

Redegørelse

1.Post Befindes der overalt paa Landet og snart er Aldmindelig Brug i serdelished, Men paa Voris Profession mere end paa Andres, I hver Landsbye her omkring Eendeel Vefvere, ja ! i Nogle Byer Vel over 4 a 6; Da Vi ej hafde noget at paastaae derimod, Naar de Allene Vefver efter Lovens tilhold, Vadmel Blaar og Hampe Læret, Mens disvær for os fattige Mænd, under samme Skin, forøver de os største Fornermelse, thi, enten det ere Drejl Dyne Vaar eller Hørlæret, saa tager de det an, saa at Vi snart aldrig Kand faae Ringeste Støcke Arbeide fra Landet enten fra Stoere eller Smaae Steder, førend de paa Landet boende Fuskere har optaget det, saa at Vi skeer største fornermelse imod de Allernaadigste Laugs art; og Naar Vi eftersøger Slige fuskere, ja ! som hver dag kunde Befinde, tager Proprietarierne dem An, og saa giøres deris tilstand saa Slet, da dend Aldrig er, saa Vi har da intet Andet tilsidst end U-nyttig - u=mage og Penge Spilde, og saaledis bliver Vi fattige Vefvere og borgere hver dag meer og meer fortrychet og dog maae udstaae borgerlig tynge, og intet Andet seer for os og familien, Naar Vi Allermeest Sørger og Streber end øddeleggelse og undergang, uden Gud Vil Bevæge Hans Majst Hierte til Kongl. Naade imod os, at de paa Landet boende ej alleene bliver tilholt intet Andet at Væfve end det dem Loven tillader Vadmel, Blaar og Hampe Læret, Mens end og at Naar de undskylder sig ej har Multcten for Bønhasserier at betalle med, da deris Herskaber samme at betalle og siden hos dem uddrive, thi fornermelsen er større end Vi Kand optegne, - I forrige tider har her boet 16 Væfvere i Byen paa friegang og Næret sig got, og derimod er Vi nu kuns trej og knapt kand erhverfve Brødet, da Slig fuskerier i forrige ej hafde saadan Gienge, Mens nu desvær har taget altfor meget overhaand saa, at de tager baade udenbyes og inden byes Arbeide fra os, saa at Vi skeer saa stoer fornermelse som noget Laug skeer, Mens Allerunderdanigst forhaaber Sligt allernaadigst Vorder afskaffet, og de som Sligt vil forarbeide at indtage i Kiøbstaden og der svare borgerlig tynge og udgifter, paa det Vi efter Laug ornermelse Kunde Nyde Nogen opkomst og Rettighed.

Og for det 2. for at der Allernaadigst Kand Considereris hvor obenbahrlig Vi bliver formeentlig fornermet, Haver Vi i Dag Een Skoemager Nafnl: Jens Ottesen, som er Mester i Skoemager Lauget har opretted Vefver Verksted, da Konen sad i fuld Arbeide paa Vefven og tilstoed at var fremmedes Arbeide og Meere tilforn hafde Giort.

Afslutning

Derfoere Vi Allerunderdanigst forhaaber herudi Hans Majst Kongl. Naade til Voris Laugs og Nærings Handthevelse. Og i saa Maade Overlader Vi dette til Velviisse Magistraten deris bevaagenhed og Videre erklæring.

Nestved d. 28. July 1735

Jens Pedersen Vefver
Johannis Sørensen Vefver