Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Kandestøberlavets indberetning

Indledning

Velædle og Velviise Hr. Borgemester og Raad Gunstige Øfrighed !

Deres Kongelig Maiestetz Allernaadigste og Høystpriseligste forsorg for sine undersaatter! Ved paa Raadstuen forkyndte Kongl. Allernaadigste til Hans Excellence Hr. Geheime Raad og Stift amptmanden ergangne befaling, som tillader undersaatterne under foresatte Øfrighed at fremstille Hvad kunde være nyttig Almindelig eller til hvis gavn i Særdelished.

Redegørelse

Anlediger mig Allerunderdanigst, at jeg som eene af Kandestøber Professionen her i Byen, maa Høist beklage, at min Næring er ganske liden eller ingen, Aarsagerne der til ere, 1. at meegit nye tin Indføres iche i henseende til nogen billig paa anke for mit arbeide, Mens mueligt prisen falder Lettere uden Lands end nogen Kandestøber her i Danmarchdet Kand Selge. og 2dt. at paa dend Profession ere mange omløbere, som gaar fra Kiøbstad til anden, fra Herregaard til anden, og fra bye til anden, Saa jeg med andre, som ere Mester deraf betagies ald arbeide nyt og gammel, Samme omløbere, een iblandt Een gammel Italiener, som nu har tagit een ynger dito til sig, de øfrige ere nogle, som have staaet lidet udi lære, og enten der fra er løben, eller for Deres uskichelighed bortjaget, Hvilche deels for at have eet skin af frihed givet sig udi Militairtiennisten 3 a 4 faae, Ved dend afskeed de der efter fra Deres Chefs bekommer, meere at puche imod Fri Mand, at de Kand foretage sig Næring, og paa hvad maade de vil, Mens jeg er udi de Allerunderdanigste tancher, at om endskiønt nogle haver Kongl. Allernaadigste eller Høiloflig Collegiers afskeeds og frihedsbreve, At det da alleene stræcher sig saa vit ! At De skal tage een viss boepæl, og der ernære Dem af Deres Egne Hænders gierninger, Meens iche holde andre under Dem, og Mindre tillat at Løbe fra een Provincie til een anden, fra eet Stift Ampt, Herret og Bye til andre. Og de som alleene have Regiments Chefs pass, iche med nogen Slags Previlegier benaadet, uden samme sig til Kongl. Allernaadigste befalinger Allerunderdanigst Reffererer.

Maatte saadan indpass ved Kongelig Allernaadigste foranstaltning blive Hæmmit, Haaber jeg i Steden for min Hver Dagsforringelse, at kunde nyde det arbeide, hvorved de fornødne daglige udgifter, til Hans Majst Indqvarternigen, Byen, og min Egen Huusholdning kunde erhværhvis.

Afslutning

Til Slig Allerunderdanigste forestilling,jeg forhaaber Deres Velviisheeder paa beste Maade,seer min Anliggende Recommanderiet, Som Stedse forblifver

Velædle og Velviise Hr. Borgerrester og Raads Min Gunstige Øfrigheds Tienystydmygste tienere

Nestved af 4de Augusti 1735

Morten Fugl