Vælg besvarelser
Vælg amt
Vælg købstad
Nøgleord

Den Digitale Byport » Stiftsrelationerne i 1735

Jurisdiktion: Næstved
Transskribent: Kirsten Lütchen-Lehn, Rasmus Nielsen

Feldberederlavets indberetning

Indledning

Hr. Borgemester og Raadmænd ! Gunstig Øftighed.

Dend allernaadigste omhue og kongl. Forsorg som Voris Allernaadigste Konge som Landets og Rigernis Fader, drager for sinne undersaatter, maae Glæde enhver Kiøbstad Mand i sit Allerunderdanigste Hierte, naar Allerunderdanigst efter tenkkis Hans Majst priiselig Hensigt for og til Kiøbstædernis opkomst, som Allernaadigst sees af Hans Kongl. Majst Allernaadigst udgangne Rescript dato Hirtzholm d. 25. Juni 1735, der ved Hans Excellences Herr Geheime Raad og Stiftsbefalingsmand Baron von Giersdorffs Respective Befaling af 19. Juli sidst, er hidsendt og paa Raadstuen d. 21 passato Nest efter her i Byen for meenige borgerskab er blevet oplæst. Og i dets Allerunderdanigste følge, Vill Vi underskrefne borgere og Feldbereedre Laug i Nestved, herved Allerunderdanigst forestille Voris fornermetste og Betenkende, saaleedis.

Redegørelse

1. Hvad sig Land og forprang Angaar med Læderetz og Skindenes opkiøb, som Vi skal bruge til Voris Handtverk, da er derover Voris Klage, Ligesom Handskemager Lauget i deris Andragende haver tilført og forhaaber Sligt Allernaadigst vorder Hemmet.

2. Her i byen haver i forrige tider boet Een deel feldbereedere og da Levet got, Mens nu er Vi dog kuns = 5 her i byen, og dog Lever gandske Slet, og dertil er Alleniste Aarsagen, De Fynske Feldbereedere, som Reiser herover i Landet til Markeder Fra Een sted til Een Anden og undervejs omkring i Landet Selger og Studtger med LandManden, hvilket er os fattige borgere og feldbereedere her i heele Landet til største Skade og fornermelse, siden De icke alleene paa Landet hvor de Reiser Selger Bonden hvis Hand Behøver, mens end og tager og opkiøber Læderet og førrer ud af Landet, Saa og at naar de er til Markeder, saa Kand Vi fattige Mænd Slet intet snart Selge saalenge de har Noget, formedelst det er os Gandske umuelig at give saa Got og Let Kiøb som de fynske, thi, Hvad Vi skal have til Handverket her i Landet er dobbelt saa dyrt som i Fyen, saa de har aldting lettere der end Vi har, og derfoere og Kand give Bedre Kiøb, hvorunder Vi fattige borgere og feldbereedere maae Lide og Crepere og Aldrig Andet Kand end til det yderste Ruineres, saalenge Sligt Ved Varer, thi ! Hvor skulle Vi fattige Mænd kunde Subsistere, naar de baade betager os Næringen og Læderet som Vi til Handverket behøver, og Vi Aldrig eller nogen feldberederer her i Landet, tager over til Fyen og dennem der fornermer enten til Markeder eller paa Landet, mens de disvær Kommer Her over til os i Hobetal og store Mængder, saa det er Meere Kummerligt for os end Vi Kand opreigne. Og derfor Vi fattige feldbereedere her i Landet Sucker og Allerunderdanigst haaber Haaber Hans Majst Ville Allernaadigst see til os her i Landet boende, At Sligt Maatte Allernaadigst blive Afskaffet, og enhver tilholt paa feldbeereder erendre sig i sit Land og der handle det Beste og Retteste Hand kunde, og at ingen fynske feldberedere her i Landet maae Reise til Markeder eller paa Landet Slig Handel at forøve, da Vi fattige Mænd Nest Guds Bistand kunde tiltencke os, at Leve og ernære os og Svare hvis Byrde og udgifter os er paalagt, thi før er der ej Andet for os og efterkommere end undergang og største ødeleggelse, og derfor Allerunderdanigst Venter Hans Majst Naade og forandring.

Her til Byen er ingen Agerdyrkning eller anden Herlighed ved væsen, uden Alleniste et Overdrev, som fra Gammel tid af, er Givet af HerløfsholmsAghers Eiere til byen til Nestved beboerne til Nytte og brug til ævig tid, Mens Nytten deraf for Byen er fast Lidet eller intet, thi Aggers dyrkning maae Vi intet bruge derpaa og til Græsningen har Vi Kuns Lidet formedelst de omliggende Landsbyer og fangsMænd hensetter det med Creaturer.

Denne Byes og Borgeris største undergang i Aldmindelighed, Synes Vi at bestaae mest, udi dend Sterke indqvartering af Cavallerier, som denne Bye nu i saa Mange Aar har Waaren betynget med, og endnu er her i Byen beliggende, thi derved forsveckes icke Alleene Meenig Mands formue, Mens endog Huusene af Ryter Høets oplæg og ilde medfart, thi, om endskiønt Hans Majst Allernaadigst tillegger os Ryter Brendes udviisning, saa har Byens Borgere deraf Kuns Liden Nytte, sidet det bliver os udviist 3 a 4 Miile herfra, og saa Maae Selge det for 10 sk. for Læsset og Vi her igine maae Give for et Større Læs 2 mk og 28 sk. Og derforre enhver Borger Allerunderdanigst maatte ønske Hans Majst. derforre Ville see Denne Bye derfor befriet, thi ! Byrden Ligger Alleene paa det dattige Borgerskab ! Formedelst de største Steder her i byen Beboes af Previlegerede og Andre Graduerede Persohner, som der forre er fri :/ Da denne byes des uden haver stoere Udgifter Nok, saasom Anseelige paabudders Taxt, der icke Alleene med Gaar til Dyre Reisernis bekostning, siden denne Bye ingen Hielp dertil fra Andre steder Haver, mens endog til Andre Deris udgifter som og Allerunderdanigst ønskes Hans Kongl. Majst Ville tage i Allernaadigst Consideration !

Afslutning

Og Saaledis Overlader Vi alt dette til Voris Magistratens Nærmere Befordring og Erklærign, som Vi med Ald Ærbødighed forbliver.

Velædle og Velviiseste Magistratens tienstydmyge Nestved tienere

d.30.Augusti 1735

Hans Hendrich Feldbereder Oldermand
Hans Nielsen - bisidder
haagen Andersen
Carl Josephsen Sven